Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk 4 Mgr. Václav Víška, Ph.D..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk 4 Mgr. Václav Víška, Ph.D.."— Transkript prezentace:

1 Český jazyk 4 Mgr. Václav Víška, Ph.D.

2 Osnova Stylistika Didaktika

3 Stylistika Didaktika Stylistika v systému lingvistických disciplín.
Slohové postupy, slohové útvary a jejich modifikace ve vazbě na funkční styl. Funkční styly a jejich výrazové prostředky Projevy mluvené a psané. Didaktická hra a její přínos. Jazykové hry. Projekt. Cvičení synonymická, antonymická. Cvičení - vypravování, popis, charakteristika.

4 Stylistika

5 Stylistika Jazykovědná disciplína – studuje jazykový styl.
Nauka o výběru a způsobu využívání jazykových, mimojazykových nebo uměleckých prostředků a postupů v komunikaci.

6 Funkční styly

7 Styl prostě sdělovací - hovorový
Styl běžné komunikace. Spontánnost, dialogičnost. Soukromý neveřejný projev. Jazykové prostředky: běžná slovní zásoba. Slohové útvary: oznámení, zpráva, popis, vypravování prosté.

8 Styl odborný Vědecký styl, prakticky odborný, popularizační.
Styl vědeckých publikací, učebnic, odborných časopisů. Přehlednost, úplnost, přesnost. Jazykové prostředky: spisovná čeština, odborné termíny, rozsáhlá souvětí, fráze (z hlediska, v rámci). Autorský plurál. Slohové útvary: psané (výklad, studie, odborný článek, stať); mluvené (přednáška, vědecká diskuze, polemika, debata).

9 Styl administrativní Úřední a jednací styl. Strohý, jasný, přesný.
Jazykové prostředky: spisovná čeština. Slohové útvary: zpráva, oznámení, vývěska, smlouva, protokol, dotazník, životopis, výpis.

10 Styl publicistický Styl novin, časopisů, TV. Aktuálnost, pravdivost.
Psaný, mluvený. Jazykové prostředky: spisovná čeština, knižní, hovorový jazyk. Slohové útvary: zpráva, inzerát, komentář, úvodník, plakát, recenze…

11 Styl umělecký Styl literární komunikace.
Estetično, citový prožitek, fantazie. Jazykové prostředky: obrazná pojmenování (metafory, metonymie …). Slohové útvary = literární žánry.

12 Slohový postup – slohový útvar
Slohový postup: způsob podání, zpracování tématu. Čeština vyděluje: informační, vyprávěcí, popisný, charakterizační, výkladový, úvahový.

13 Slohový postup - slohový útvar
Slohový útvar – konkrétní jazykový projev – realizace slohového postupu. Oznámení, zpráva, vypravování, rozhovor, dopis, formulář …

14 Jazykové projevy dělení a prostředky

15 Dělení jazykových projevů
Podle povahy užitých prostředků – psané a mluvené. Podle podmínek sdělování a situačnosti – připravené a nepřipravené. Podle způsobu podání – popisné, vyprávěcí … Podle plynulosti – plynulé a neplynulé.

16 Slohové prostředky a jejich význam
Všechny výrazové prostředky užité v jazykových projevech: jazykové prostředky (mluvnické, lexikální), nejazykové prostředky, tematické prostředky, modely, negativní prostředky.

17 Autor jazykového projevu se při stylizaci opírá o:
Stratifikaci národního jazyka. Synonymii v jazyce. Stylové rozvrstvení všech jazykových prostředků.

18 S N hoch KNIŽNÍ VRSTVA chlapec NEUTRÁLNÍ VRSTVA kluk HOVOROVÁ VRSTVA
OBECNÁ ČEŠTINA vokno, mladej INTERDIALEKT NÁŘEČÍ

19 Slohové rozvrstvení slovní zásoby
Slova slohově neutrální – nepříznaková. Slova slohově zabarvená – příznaková.

20 Slova příznaková Citově zabarvená (kladně – záporně). Hovorová slova.
Knižní slova. Termíny.

21 Slova nespisovná Nářeční tvary, obecná čeština, slang, Argot.

22 Didaktika

23 Didaktická hra

24 Hra Hra je podstatným rysem celého evolučního procesu.
Z pedagogického hlediska se jeví jako specifický druh aktivity, který je společný pro člověka i vyšší živočichy, zejména v rané fázi vývoje. U člověka to je jedna ze základních forem činností (vedle práce a učení), pro níž je charakteristické, že je to svobodně zvolená aktivita, která nesleduje žádný zvláštní účel, ale cíl a hodnotu má sama o sobě.

25 Didaktická hra Při využívání herních aktivit ve výuce je nutné si uvědomit, že mezi hrou a učením přes mnohé shodné rysy existuje také rozpor. Didaktická hra by se měla vyvarovat dvou extrémů: a) sledování učebních cílů nesmí tak silně překrývat vlastní podstatu hry, že žák již nevnímá herní činnosti jako hru b) a volnost hry nemůže jít tak daleko, že se zcela vytratí cíl výuky.

26 Didaktická hra Možným nebezpečím je tzv. didaktizace her. Jde o to, že se potlačuje a instrumentalizuje původní podstata a smysl her. Učitel by měl usilovat o organické a přirozenější sepětí hry a učení.

27 Didaktická struktura hry
výchozí situace, cíl hry seberealizace vedoucí hry zpětná vazba řízení hry výsledky hry PŘIPRAVENOST ŽÁKA informace, pravidla motivace překážky průběh, řešení hry

28 Druhy didaktických her
Interakční hry, svobodné hry (s hračkami, stavebnicemi, simulace činností), sportovní a skupinové hry (účastnit se mohou všichni hráči), hry s pravidly, společenské hry, myšlenkové a strategické hry, učební hry. Simulační hry (hraní rolí, řešení případů, konfliktní hry, loutky, maňásci). Scénické hry, rozlišení mezi hráči a diváky, jeviště, rekvizity, speciální oblečení (volná nebo úzká návaznost na divadelní hry, divadelní představení).

29 Postup k začlenění hry do výuky
vytyčení cílů hry (kognitivních, sociálních, emocionálních, ujasnění důvodů pro volbu konkrétní hry), diagnóza připravenosti žáků (potřebné vědomosti, dovednosti, zkušenosti, přiměřená náročnost hry), ujasnění pravidel hry (jejich znalost žáky, jejich upevnění, jejich obměna), vymezení úlohy vedoucího hry (řízení, hodnocení, svěření této funkce žákům je možné, až získají zkušenosti), stanovení způsobu hodnocení (diskuze, otázky subjektivity), zajištění vhodného místa (uspořádání místnosti, úprava terénu), příprava pomůcek, materiálu, rekvizit (možnosti improvizace, vlastní výroba), určení časového limitu hry (rozvrh průběhu hry, časové možnosti účastníků), promyšlení případných variant (možné modifikace, iniciativa žáků, rušivé zásahy).

30 Hra a současná škola V současné době mnohé inovační proudy akcentují význam hry jako vyučovací metody – nikoliv pouze motivace. Výsledek hry jako didaktické metody vždy závisí na situaci ve třídě i na tvořivosti a organizačních schopností dítěte.

31 Soutěže Zvláštní skupinou her jsou soutěže, u nichž se výsledek posuzuje s ohledem na umístění účastníků v určitém pořadí. Soutěže učí smyslu pro fair play, toleranci, vyvinutí maximálního úsilí a odpovědnosti za celek. Neměly by podněcovat k samoúčelné konkurenčnosti, nezdravé rivalitě, dosažení vítězství za každou cenu.

32 Jazykové hry

33 Představ nám své písmenko
Zaměření: určování hlásky na začátku slova. Pomůcky: různé předměty (místo předmětů se dají použít obrázky). Pravidla: Než začneme, musíme si s žáky věci pojmenovat, aby si byli jisti názvem předmětu. Učitel rozdá dětem předměty (např. lžičku, ořech). Učitel k sobě volá jednotlivé hlásky. Kdo z žáků má předmět začínající na jmenovanou hlásku, jde ho představit ostatním.

34 Ochutnej si písmenko Zaměření: určování hlásky na začátku slova na základě smyslového vjemu – chuti. Pomůcky: potraviny, jejichž názvy začínají na různá písmena, nakrájíme na drobné kousky; krabička párátek. Pravidla: Učitel má v miskách připravenou nakrájenou potravinu. Jednotlivě k sobě volá žáky, zaváže jim oči šátkem. Pomocí párátka dává do úst dítěti poznávanou potravinu. Po snědení žák řekne, které písmenko ochutnával (písmeno, na které název dané potraviny začíná). Na ochutnání dáme dětem postupně více potravin.

35 Slabika nás probudí Zaměření: rozpoznání určování hlásky na začátku slova. Pravidla: Žáci mají položenou hlavu na lavici a „spí“. Učitel se domluví s žáky, jaká hláska je probudí, a vypráví příběh. Řekne-li slovo, které má na začátku slova domluvenou hlásku, žáci zvednou hlavu a „probudí se“.

36 Velká a malá písmena Zaměření: pravopis psaní velkých písmen.
Pomůcky: psací pomůcky. Pravidla: Děti se postaví. Učitel předčítá text. V okamžiku, kdy žák uslyší slovo, ve kterém se píše velké písmeno, udělá předem smluvený pohyb: poskok, tlesknutí, dřep s výskokem atd.

37 Nejcennější písmenko Zaměření: rozvíjení slovní zásoby. Pravidla:
Učitel určí písmeno, úkolem žáků je v daném časovém limitu vymyslet co nejvíce slov, která začínají na toto písmeno, která končí na toto písmeno, která začínají a zároveň končí na toto písmeno, ve kterých se dané písmeno objeví v určitém počtu (dvakrát, třikrát). M

38 Slovní kopaná Zaměření: rozvíjení slovní zásoby. Pravidla:
První žák řekne libovolné slovo – „vykopne“, soused musí vymyslet slovo, které bude začínat na poslední písmeno slova předchozího (např. 1. slovo tatínek, 2. slovo klouzačka).

39 Abeceda Zaměření: rozvíjení slovní zásoby. Pravidla:
Žáci vymýšlejí slova, která začínají na jednotlivá písmena abecedy.

40 Zítra pojedu do města Zaměření: slovní zásoba, paměť, pozornost.
Pravidla: Učitel řekne větu: „Zítra pojedu do města a koupím si tam hrníček.“ Pokračující dítě vždy zopakuje celou větu a všechna slova, která připojili k větě předešlí hráči. Potom přidá slovo vlastní: „Zítra pojedu do města a koupím si tam hrníček a čokoládu.“ V případě chyby následuje společná oprava.

41 Pantomima Zaměření: seznámení s pojmem „sloveso“ a jeho zafixování.
Pomůcky: obrázky se slovesy Pravidla: Vybraný žák předvádí před tabulí činnosti, děje, které si vylosuje od učitele. Ostatní ve třídě je mají hádat. Lze aplikovat jako soutěž mezi skupinami.

42 Kresba podle popisu učitele
Zaměření: invenční cvičení pro popis. Rozvoj představivosti a schopnosti vnímat popisovanou skutečnost. Pomůcky: vzorový obrázek (ilustrace ke známé pohádce), papíry na kreslení, psací potřeby. Pravidla: Všichni žáci dostanou čistý papír. Učitel popisuje obrázek, který má před sebou, a žáci kreslí podle toho, co slyší Po ukončení kresby je žákům obrázek odhalen a kontrolují si správnost zakreslení. Obměna: obrázek může popisovat jeden ze žáků.

43 Poznej hmatem předmět Zaměření: popis, rozvoj haptického vnímání.
Pomůcky: neprůhledný sáček, rozličné předměty. Pravidla: V neprůhledném sáčku má učitel schovaný předmět (např. štětec). Projde mezi lavicemi, každý žák strčí ruku do sáčku a ohmatá předmět v něm, nesmí při tom mluvit. Potom žáci předmět popisují. Obměna: Žáci mohou předmět nejdřív nakreslit. Lze také dát do sáčku špatně identifikovatelný předmět, takový popis dává prostor žákově fantazii, může se jen domnívat, co bylo v sáčku.

44 Popiš svého kamaráda Zaměření: popis. Pravidla:
Učitel vybere dva žáky. Ti se před tabulí posadí na připravené židle zády k sobě, tak, aby na sebe neviděli. Jejich úkolem je ústně popsat žáka, který k nim sedí zády. Snaží se vzpomenout si, co má na sobě, jak má upravené vlasy atd. Obměna: Abychom do hry zapojili celou třídu, mohou si ve dvojicích zády k sobě sednout všichni žáci.

45 Na „nevidomé“ Zaměření: popis, rozvoj prostorového vnímání.
Pomůcky: šátek na zavázání očí. Pravidla: Učitel vybere dva žáky, jednomu zaváže oči šátkem a druhý žák se snaží popsat „nevidomému“ cestu tak, aby se dostal na předem určené místo. Abychom „nevidomému“ ztížili orientaci, můžeme ho několikrát otočit o 360 °.

46 Uhodni obrázek Zaměření: popis. Pomůcky: různé obrázky.
Pravidla: Učitel rozmístí po třídě několik očíslovaných obrázků. Žáci se mají procházet po třídě a vybrat si jeden obrázek, který se jim nejvíce líbí a který budou popisovat. Potom učitel vybere jednoho žáka, ten se postaví před tabuli a odtud popisuje svůj obrázek. Ostatní žáci chodí během jeho popisu po třídě a snaží se uhodnout, o který obrázek se jedná. Kdo se domnívá, že správný obrázek našel, jde si sednout na místo a číslo obrázku si zapamatuje. Poté potichu čeká, až obrázek poznají i ostatní. Hra končí, až obrázek poznají všichni žáci.

47 Hledá se pán Zaměření: charakteristika, popis Pravidla:
Děti mají za úkol popsat a charakterizovat osobu, kterou si s učitelem zvolí (např. Jaké vlastnosti má kominík?). Obměna: Každý žák si vylosuje kartičku, na níž bude nakreslena profese nebo osoba s určitými výraznými rysy. Poté se každý žák snaží výstižně ji popsat a ostatní děti hádají, o koho jde.

48 Tajemné zvíře Zaměření: charakteristika, popis Pravidla:
Každé dítě si vybere libovolné zvíře, které bude popisovat. Poté se vždy jeden žák snaží zvíře výstižně popsat a ostatní žáci hádají, o jaké zvíře jde.

49 Dovyprávěj Zaměření: vypravování.
Pomůcky: sady rozstříhaných obrázků, psací potřeby. Pravidla: Učitel žákům předloží obrázkové vypravování (lze využít komiks), ve kterém bude chybět poslední obrázek. Žáci mají vyprávět příběh podle obrázků a domyslet, jak asi dopadne. Obměna: žáci mohou poslední obrázek nejdříve dokreslit a potom dovyprávět celý příběh.

50 Obrázek navede Zaměření: vypravování.
Pomůcky: sada obrázků, které na sebe budou navazovat a tvořit osnovu příběhu. Pravidla: Dětem postupně ukazujeme obrázky, podle kterých mají vypravovat příběh. Obrázky tvoří dohromady jednotu, příběh. Žáci své vypravování zapisují do sešitů a jeden na tabuli. Na konci se práce žáků ve třídě porovnají s vypravováním na tabuli.

51 Obrázkový příběh Zaměření: kultivace mluveného projevu.
Pomůcky: tři větší obrázky, představující osnovu příběhu. Pravidla: Učitel připevní na tabuli obrázky ve správném pořadí. Žáci podle nich sestavují příběh. Potom vybírá žáky a ti předstupují před ostatní a vyprávějí svůj příběh.

52 Házená Zaměření: určování hlásek. Pomůcky: míč nebo polštář. Pravidla:
Učitel řekne např. A a hodí míč některému žákovi. Ten musí okamžitě odpovědět slovem, které začíná na A a pokračuje ve hře dál. Pokud není odpověď správná, musí se žák opravit, než bude ve hře pokračovat.

53 Projekt Hurá za vitamíny

54 Stylistická a lexikální cvičení

55 Synonymická cvičení Rozšiřujeme slovní zásobu potřebnou k popisu a k ostatním mluveným projevům. Hledáme podobné výrazy. Dům – domek, domeček, chaloupka, apod. Najděte synonyma k těmto slovům: papír, auto, běh. Podstatná jména, která rozvíjíme synonymicky musejí být konkrétní.

56 Antonymická cvičení Hledání opozitnosti, protiklady.
Hledáme protiklady u takových slov, která děti využijí. Př. pes – malý - hezký -

57 Cvičení vhodné k vypravování
Zásobník dějových sloves. Stanovíme téma vypravování, např. výlet do ZOO. Ptáme se dětí, co se může na výletě do ZOO přihodit. Dostaneme tzv. zásobník sloves, který může pomoci při vypravování.

58 Komunikativní kompetence
Dítě ukončující předškolní vzdělávání ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

59 Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí)
artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv samostatný slovní projev na určité téma poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo přednes, recitace, dramatizace, zpěv grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen prohlížení a „čtení“ knížek hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)

60 Seminární práce

61 Seminární práce Pokuste se, prosím, vytvořit námět libovolně dlouhého rozsahu, který bude nějakým způsobem rozvíjet komunikativní kompetence stanovené RVP PV a bude reflektovat vzdělávací nabídku danou RVP PV. Námět pošlete, prosím, na

62 Literatura Stylistika K. Hausenblas: Výstavba jazykových projevů a styl. Praha 1972 J. Mistrík: Štylistika. Bratislava 1985 Příruční mluvnice češtiny (stylistika, s ), LN, Praha 1995 M. Čechová a kol: Stylistika současné češtiny. ISV, Praha 1997 J. V. Bečka.: Česká stylistika. Academia, Praha Didaktika KREJČOVÁ, Eva, VOLFOVÁ, Marta. Didaktické hry v matematice. Hradec Králové: Gaudeamus, NELEŠOVSKÁ, Alena, SVOBODOVÁ, Jana. Hry zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj žáků mladšího školního věku. Olomouc: UP Olomouc, PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. Praha: Fortuna, POLÍVKOVÁ, Dorota. Hry pro jazykové vyučování. Praha: SPN, VÍŠKA, V., NOVÁKOVÁ, L. Čeština nás baví. Praha: Triton, 2005.

63 Zajímavé portály www.rvp.cz http://dum.rvp.cz http://lemill.net


Stáhnout ppt "Český jazyk 4 Mgr. Václav Víška, Ph.D.."

Podobné prezentace


Reklamy Google