Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etika a etiketa pro pojišťovnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etika a etiketa pro pojišťovnictví"— Transkript prezentace:

1 Etika a etiketa pro pojišťovnictví
Část 1. ETIKA Doc. Ing. E. Mazák, CSc BIVŠ

2 Jak získáte tuto prezentaci?
Je uložena v ISu ve složce Materiály ke studiu u předmětu EEP

3 1.0 ETIKA A MORÁLKA ÚVOD DO ETIKY

4 1.1 ÚVOD DO ETIKY .

5 Pokrevní- vrozené a vybudované v dětství
Mezilidské vztahy Pokrevní- vrozené a vybudované v dětství Sociální - uvědomělé, vyvíjejí se –učíme se jim celý život regulované sociálními institucemi působí jako externí síly,mohou být interiorizovány -zvnitřněny, osvojeny do osobnosti

6 1.1.2 Regulace sociálních vztahů
Cíl: společensky žádoucí chování jednotlivců a sociálních skupin 4 úrovně podle stupně regulovanosti chování Obvyklé a vhodné (obyčeje, zvyky, tradice, etiketa) Požadované (hodnoty a normy, etika-morálka) Řízené (činnost firem, společností, stran, veř. správa,trh) Vynucované (mocenské orgány- soudy, policie, armáda)

7 Etika- rozlišování dobra a zla
1.1.3 Co to je etika -1 Etika- nauka o morálce Éthos- (staroř. ) Charakter, mravnost, morálka Etika- rozlišování dobra a zla

8 Soubor pravidel (e.normativní)
1.1.4 Co to je etika -2 Soubor pravidel (e.normativní) nebo soubor způsobů jednání (e.deskriptivní) které: byly většinově přijaty určitým společenstvím lidí (např. manažery a zaměstnanci bank nebo určité banky, občany nějaké země, členy nějaké církve atd., třídami a sociálními skupinami) platí v konkrétních podmínkách, místě a době stanovují konvenční pravidla soužití a práce vedou k minimalizaci počtu a hloubky konfliktů zajišťují nejvyšší možnou efektivnost fungování společenství v delším časovém horizontu volně podle K Trinkewitze

9 co je z morálního hlediska dobré , co by se mělo dělat
1.1.5 Co to je etika -3 Etika hodnotí skutky a postoje člověka, lidí,organizací z hlediska určité morálky To znamená: říká, co je z morálního hlediska dobré , co by se mělo dělat špatné , co by se nemělo dělat Etika „ustavuje, co jest právem mravné a co jest nemravné, přičemž někdy platné názory mravní příčí se názorům správným“ Nebo přinejmenším jsou částí společnosti odmítány či alespoň zpochybňovány- a tím nesplňují předpoklad přijetí většinou Např. současná etika křesťanská –názor na potraty, rovnost pohlaví, homosexualita islámská – práva žen, půjčování peněz za úrok, komunismus – soukromé vlastnictví výrobních prostředků je neetické,

10 - při přijímání zásadních rozhodnutí a - při řešení kritických situací
1.1.6 Etika a osobní život Vedle dříve uvedené funkce etiky působit jako regulativ každodenního lidského jednání v mezilidské komunikaci může etika sloužit člověku jako vodítko - při hledání orientace v životě, - při přijímání zásadních rozhodnutí a - při řešení kritických situací Etika jako systém teorií o dobru, jeho nalézání a zdůvodňování nám může být nápomocna při hledání správného smyslu života a životní orientace, při usilování o mravní zdokonalování. K ní se obracíme, když nechceme aby náš život byl jen pouhé biologické přežívání, nebo když stojíme před otázkou, co a čemu máme něco obětovat, jaké si máme stanovit priority . Když jsme se rozhodli konat dobro, musíme si položit otázku, : V čem dobro spočívá? Jaká jsou jeho kriteria? Jaké hodnoty jsou nejdůležitější ? Jaká je vůbec hierarchie hodnot? Je ovšem jasné, že na tyto otázky múže etika odpovědět jen v rámci určité filozofie

11 V etice se setkáváme i s otázkami, které ji přesahují:
1.1.7 Etika a filozofie V etice se setkáváme i s otázkami, které ji přesahují: Proč se člověk rozhoduje jednat eticky? Proč člověk dokáže jednat proti své přirozenosti ? (Navzdory pudům, instinktům, choutkám etc.) Z čeho pramení náš pocit povinnosti, soucitu a další mravní city? Proč člověk dokáže tvořit a dodržovat etické normy? Co to je svobodná vůle? Odpovědi musíme hledat ve filozofii -filozofií je více a odpovídají různě proto je i více etik! ?

12 1.1.8 Etika a etiketa Jednou z funkcí etiky je působit jako regulativ každodenního lidského jednání v mezilidské komunikaci V této funkci stanoví základní normy projevování vzájemné úcty, ohleduplnosti, laskavosti, soucitu – obecně slušnosti Část těchto norem nabývá povahy zvyku až formalizovaného rituálu a stává se součástí etikety Etiketa vyžaduje od člověka ,aby se podřídil a nebo přímo aktivně zapojil do určitých společenských rituálů, které kromě své symbolické hodnoty často nemají žádný praktický význam. Mnohdy se těmto pravidlům podřizujeme prostě proto, abychom se vyhnuli společenskému odsouzení, nebo si zajistili určitou společenskou pozici, akceptaci. Někdy tato pravidla opravdu prostě jen stanovují jeden z možných způsobů řešení nějaké společenské situace jako správný /preferovaný/ a snižují tak možnost nedorozumění nebo odstraňují nutnost dohadování. Např. kdo má první vejít do dveří, kdo koho zdraví první jak má být někdo oslovován, kdo se má posadit do čela stolu apod. Přesto mají svou cenu. Hledat vlastní odpověď na otázku co je dobré v každé situaci rozhodování podobných problémů by bylo v denním životě nepraktické nebo dokonce nemožné. Automatizované rozhodování podle pravidel etikety ve standardních situacích šetří čas i úsilí a předchází možným nedorozuměním. Většinou zajišťuje i správné (racionální) rozhodování. Člověk neškolený v pravidlech etikety je mnohdy neuhodne a nevědomky porušuje (stává se nám to často v cizině, zvláště tam, kde platí zcela odlišné kulturní zvyklosti) Mnohdy se porušování těchto pravidel stává demonstrací odmítnutí určitých hodnot. Např. mladí lidé často útočí na některá etická pravidla právě proto, že že formální plnění společensky přijatých norem považuje za pokrytecké, zvláště jsou-li v dané společnosti porušována jiná, mnohem zásadnější pravidla . I v případech, kdy je tato kritika oprávněná ale není přínos pravidel etikety zanedbatelný.

13 Spravedlnost a rovnost
1.1.9 Etika a spravedlnost Etika je dnes stále častěji vtahována do praktických společenských problémů Spravedlnost a rovnost Obsah toho, co je považováno za spravedlivé se mění Spravedlnost často chápána jako rovnost Ale v čem? Před zákonem (v právech, v povinnostech)…v příležitostech, v možnostech,…v ohodnocení za práci, …ve spotřebě Spravedlnost feudální stav panský vs stav poddanský, každý jiná práva a povinnosti Socialismus:každý musí pracovat podle svých schopností každému se dostává podle jeho práce. Jednotlivec nemá právo vlastnit výrobní prostředky a vykočisťovat cizí práci Komunistický: každý musí pracovat podle svých schopností každému se dostává podle jeho potřeb. Celospolečenské vlastnictví výrobních prostředků Nacionální socialismus: Germánská rasa je kulturně nadřazena ostatním, na ní stojí rozvoj lidstva, proto je povolána ke světovládě a ostatní méněcenné rasy ji musí sloužit. Dnešní pohled: Spravednost jako rovnost příležitostí.

14 1.1.10Dnešní pohled na spravedlnost
Principiální rovnost všech lidí vyplývající z jejich důstojnosti jako racionálních morálních bytostí Nenarušitelnost základních osobních svobod, včetně svobody získat a vlastnit majetek Spravedlnost jako rovnost : = rovnost příležitostí ke vzdělání, zaměstnání, lékařské péči Každý má mít rovnou příležitost k uplatněné svých schopností Odmítnutí diskriminace nebo preferencí na základě původu, postavení, rasy, náboženství či majetku Spravedlnost nikdy není dokonalá! Proč není spravedlnost nikdy dokonalá? Je to to dílo lidské a lidé jsou nedokonalí Názory společnosti na spravedlnost se vyvíjejí Každá společnost si vytváří určitý systém pravidel a zákonů, umožňující jistý stupeň spravedlnosti dosahovat. Čím morálně vyspělejší a čím bohatší je společnost, tím citlivější jsou tato pravidla, Jedním z charakteristických rysů lidství, lidské společnosti je, že o spravedlnost stále usiluje, bez ohledu na její absolutní nedosažitelnost. To ukazuje, jakou obrovskou motivační hodnotu může mít duchovní idea či mravníí ideál

15 Rozpor mezi svobodou jednotlivce a svobodou ostatních
Etika a svoboda Rozpor mezi svobodou jednotlivce a svobodou ostatních Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého Kdy musí osobní svoboda ustoupit obecnému zájmu? Vymezení svobody: Negativní : zaměřené právně, na maximální zabezpečení jednotlivce proti zasahování a omezování jeho svobod z vnějšku, zejména ze strany státu (formalistické, naplnění je tvoje věc) Pozitivní: zaměřené obsahově, na pozitivní vymezení, pro které cíle jsme svobodni, s důrazem na možnost skutečné realizace zejména vlastního rozvoje Ad 1. Nesporně správné, ale jeho konkrétní naplnění složité, neboť v životě skoro vždy jsou jednotlivé svobody v konfliktu mezi sebou, nebo se zájmy společnosti, přírody, životního prostředí atd. Ad 2. Absolutizace nebo nadržování zájmům jednotlivce může být brzdou pokroku , ohrožením životního prostředí, rozporem se zásadou trvalého rozvoje atd. Absolutizace nebo přílišné prosazování obecného zájmu může být zneužito silnými zájmovými skupinami, které získají privilegovaný přístup k veřejné nebo státní správě, nebo dokonce může ohrozit demokracii a nastolit totalitu. Příklad negativního vs pozitivního vymezení svobody: Zastánce negativního vymezení svobody by se ptal, zda nejsem zákonem omezen v přístupu na vysokou školu Zastánce pozitivního vymezení svobody by se ptal, jakou mám skutečnou možnost se na vysokou školu dostat, zda nejsem omezen nedostatkem peněz, nebo nedostatkem míst na yysoké škole, míst na kolejích apod. Jiné příklady kde se pozitivní a negativní vymezení svobody může lišit : všeobecné a rovné volební právo, svoboda slova, právo na práci

16 Zažíváme ekologickou krizi?
Etika a ekologie Zažíváme ekologickou krizi? Je možné e-situaci vyřešit technickými, ekonomickými a organizačními (regul.) opatřeními? Jaký recept nabízí ekologická etika? Člověk musí změnit svůj vztah k přírodě. Panský postoj k přírodě musí být nahrazen partnerským Příroda a zachování života musí zaujmout čelné místo v hodnotovém žebříčku, teprve potom člověk a jeho zájmy

17 1.1.13 Etika a právo na život a zdraví (bioetika)
Otázky: Co to je zdraví a jakou má hodnotu Umělé přerušení těhotenství a práva nenarozených Právo na zdraví a krytí nákladů na léčbu z veřejných prostředků Problém práva na smrt, euthanasie

18 Považuje se za nejstaršího regulátora lidského chování
Morálka Považuje se za nejstaršího regulátora lidského chování Funguje jedině v lidské společnosti Změna společnosti vyvolává změnu morálky A naopak změna morálky vyvolává změnu spol. Dva přístupy k původu morálky Empirický – v přirozenosti člověka, potřebách a zájmech Transcendentní- mimo člověka, boží vůle, přírodní zákon,

19 ESMA Profesionální etika
1.2 zdroje etiky . ESMA Profesionální etika 19

20 ESMA Profesionální etika
Kde se vzala etika ? Stoické pojetí ctnosti Náboženská etika – Boží přikázání Utilitaristická etika Kantova etika kategorického imperativu ESMA Profesionální etika 20 20

21 1.2.2 Stoické pojetí ctnosti
Nejvyšším dobrem a smyslem života každého moudrého člověka je ctnost (chápaná jako život ve shodě s přírodou (přirozeností ) Co se tím rozumí vysvětluje Marcus Aurelius v radách člověku, který chce být moudrý a ctnostný- Zůstaň prostým, dobrým, nelíčeným, důstojným, přirozeným přítelem práva, bohabojným, dobrotivým, milujícím všechny blízké a neoblomným při plnění svých povinností. ESMA Profesionální etika 21

22 1.2.3 Stoikové a jejich názory na život
Stoikové rozdělují věci na ty,které jsou v naší moci a které ne. V naší moci jsou podle nich jen naše prožitky, naše duše. Vše ostatní: tělo, zdraví, bolest, sláva , bohatství , úspěšné děti atd. nejsou v naší moci Klíčový argument stoiků: věcmi, které nejsou v naší moci se nemáme zneklidňovat. , stejně je nemůžeme ovlivnit. Člověk si má vypěstovat lhostejnost ke všemu, co přichází z vnějšku a dosáhnout tak duševního klidu.(ATARAXIA) Stoikové nejsou fatalisté: kladli důraz na plný a odpovědný veřejný život. Obětavě plní všechny povinnosti, které na ně společnost a stát kladou Komentář: Stoicismus je příkladem individualistické etiky, kriteriiem správnosti činu je jeho přirozenost , podřízenost světovému řádu a rozumu Nejvyšší hodnotou je ctnost, která je dobrá sama o sobě a zárukou šťastného a smysluplnného života. ESMA Profesionální etika 22

23 ESMA Profesionální etika
1.2.4 Náboženská etika Např. Boží vůle – viz Desatero božích přikázání Korán ESMA Profesionální etika 23

24 1.2.5 Utilitaristická etika
Nejvyšším cílem je dosahování užitku pro jednotlivce i pro společnost Čin je správný jen tehdy, pokud je užitečný pro dosahování štěstí (=suma duševní i tělesné libosti) Bylo to původně reformní úsilí ve prospěch liberalismu Utilitarismus činu – ukládá vykonat ten čin, který vede k největšímu užitku (lhát se nemá, ale milosrdná lež nemocnému je lepší než pravda) Utilitarismus pravidla - ukládá vykonat ten čin, který zpravidla přináší užitek (zde by se nemocnému řekla pravda) ESMA Profesionální etika 24

25 1.2.6 Utilitaristická etika- komentář
Přikazuje dělat to co přináší co největší štěstí pro co nejvíce lidí Je tak založena na přirozené lidské tendenci k libosti Za kritérium správnosti činu pokládá racionální zhodnocení jeho užitečnosti ESMA Profesionální etika 25

26 1.2.7 Kantova etika kategorického imperativu
Kant – důraz na lidskou morální autonomii Rozum sám určuje mravní zákony, nehledě na lidské sklony, empirické motivy libosti a nelibosti Svobodou člověka rozumí volit nezávisle na sklonech a preferencích daných přírodou Člověk je schopen dát přednost morálnímu zákonu před libostí (Hus, G. Bruno,Savonarola) ESMA Profesionální etika 26

27 ESMA Profesionální etika
1.2.8 Kantův mravní zákon Jaké jsou mravní zákony dané rozumem? Nazývá je kategorickým imperativem na rozdíl od hypotetického, který přikazuje něco učinit za účelem něčeho jiného Tj imperativ nepodmíněný vs podmíněný 1. Jednej tak, aby se účel tvého jednání mohl stát obecným zákonem (universalistické pojetí morálky) Nečiň jiným, co nechceš, aby činili oni tobě- 2. Jednej tak, abys používal lidství jak ve sv osobě tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikoliv pouze jako prostředek. Chápat, že jiní lidé mají stejné zájmy, touhy a účely jako my sami. Obvykle totiž bereme představitele jiných profesí jako prostředek k uspokojení naší potřeby a až pak (možná) jako lidskou mravní bytost ESMA Profesionální etika 27

28 ESMA Profesionální etika
1.2.9 Kant – komentář Kant chápe lidskou morálku jako autonomní a člověka jako svobodného, který je schopen plnit mravní zákon, uložený mu rozumem Kant věří na lidskou důstojnost a trvalé mravní zdokonalování V čem vidíte rozdíl mezi etikou stoiků, náboženskou a Kantovou? ESMA Profesionální etika 28

29 1.2.10 Vývoj naší soudobé morálky
Morálka tzv. západní civilizace se vyvinula z evropské středověké morálky , hlásí se ke křesťanské tradici a antickému odkazu Směřuje k prohlubování humanismu (přes všechny excesy totalitních režimů, válečné konflikty, a násilné formy politického boje, ) 3 kategorie subjektů soudobé morálky akceptující většina amorální menšina – v soukromém zájmů nehledí na mor. reformátoři, rebelové, volnomyšlenkáři – usilují o změnu

30 1.3 Morálka -etika –právo .

31 V hovorové řeči m. a e. jako synonyma
1.3.1 Morálka -etika -právo V hovorové řeči m. a e. jako synonyma Často i v učebnicích – např. u Janotové Morálka označuje společenský jev … jak se lidé chovají v reálném životě k sobě navzájem, k sobě samým, ke všemu živému i neživému, k materiálním i duchovním hodnotám. Etika označuje teoretickou disciplinu (Aristoteles) věda o morálce a mravnosti , zkoumající lidské chování z hlediska dobra a zla. Morálka má vždy konkrétního nositele (subjekt), který na základě osobní nebo kolektivní vůle volí způsob svého chování

32 Z morálky a etiky vyrostlo právo
Právo je další významný regulátor sociálního chování Reguluje především vlastnické a společenské vztahy Ochraňuje status quo Zákony nemohou obsáhnout veškerý život Proto jsou etické (morální) normy potřebným doplňkem

33 Má vazbu na minulou a současnou společenskou realitu
Etika a právo Má vazbu na minulou a současnou společenskou realitu Může fungovat jen ve společnosti s určitou úrovní etiky a mravů Právo je vynucováno mocí státu Etika (morálka) je vynucována veřejným míněním a svědomím jednotlivce

34 Etické jednání – přijímáno jako konvenční
1:3:4 Etika a Zákony Etické jednání – přijímáno jako konvenční Zákonné jednání - vynucováno státem Zákony Neetické jednání nezákonné (např. násilná trestná činnost), neetické jednání zákonné (např. poprava,) eticky sporné zákonné jednání – např odebrání dětí matce, vyvlastnění majetku v zájmu státu amnestie, osvobození pro nedostatek důkazů, promlčení trestnosti Etické jednání Neetické jednání

35 Zatím neexistuje jediná univerzální etika
1:3:5 Kolik je etik? Zatím neexistuje jediná univerzální etika Mnohost kultur – mnohost etik Mnohostrannost života – jiná mnohost etik Akademická podnikatelská etika jako návod jak řešit eticky problémové situace a dilemata zahrnuje asi dvacet etik Etika ctnosti, etika zlatého pravidla , etika zodpovědnosti, etika povinnosti, etika užitku, etika lidských práv, etika dialogu, atd

36 2.0 Profesní etika .

37 2.1 Čím se zabývá profesní etika

38 2.1.1Profesní etika a mezilidské vztahy
Vykonávání profese – jedna z životních rolí Požadavky na člověka v profesi: Odborné Vztahové – chování : profesní etika a etiketa

39 2.1.2 Poslání profesní etiky
Regulátor chování profesních skupin Příklad: Hippokratova přísaha-starověk Cechovní regule - středověk Dnes ekonomická činnost regulována mnoha zákony ale právní zásada : „Co zákon nezakazuje je dovoleno“ je pro ekonomický život společnosti nebezpečná Proto si život vynucuje formování profesních etik jako deontologických etika (etik povinností) Reguluje nad rozsah práva Kolektivní etika vztahující se na všechny subjekty určité profese Odvozena z obecné etiky , vyjadřuje se k určitým specifikám konkrétní profese

40 2.2. ETIKA V MANAŽERSKÉ PRAXI
existuje i humoristický obrázek fotografie, jak MIšo pracuje a kolem něj postává několik manažerů. – Najít.

41 2.2.1 Co to je manažerská etika
Management jeden ze subjektů podnikatelské etiky. Existuje i v nepodnikatelských organizacích Jeden z axiomů teorie managementu „ pokud se na nějaké činnosti podílejí minimálně dva lidé , jejich činnost si vynutí další prvek, který umožní dát do souladu jejich činnost. Tímto prvkem je řízení – management a jeho nositelem je manažer.“ manažerská etika je aplikovaná profesní etika řídících pracovníků –manažerů. existuje i humoristický obrázek fotografie, jak MIšo pracuje a kolem něj postává několik manažerů. – Najít.

42 2.2.2 Základní rozpor v podnikání a managementu
Dosud přežívá nesprávné sociální paradigma, že ekonomika a etika jsou dvě nezávislé sféry a že v ekonomice je dovolené všechno, když to nezakazuje zákon a správné, když to vede k profitu (A.Remišová, upraveno) Jen pozvolna se začíná přijímat, že ekonomika není oblast sama o sobě, ale že slouží životu, takže musí brát v úvahu i jiné faktory než je zisk. Takto chápané podnikatelské aktivity si vyžadují manažery, schopné reagovat na sociální, ekologické a etické potřeby společnosti. Požadavky na manažery jsou vysoké, ale ne vždy jsou splnitelné a ještě méně často jsou naplněné. A. Remišová to říká decentně: ..manažerské povolání není jednoznačně spjaté s vysokými morálními normami a hodnotami… a příčinu vidí ve výše uvedeném paradigmatu Já bych jako druhou příčinu viděl v tom, že manažeři jsou také zaměstnanci, a dělají hlavně to, co se od nich očekává ze strany zaměstnavatele, až na druhém místě berou v úvahu zájmy vyšší úrovně. A je otázka, na jaké místo v té hierarchii budou klást osobní zájmy v případech, kdy zájmy těcto tří úrovní budou v rozporu.

43 2.2.3 Co má dělat manažer je - li etika firmy špatná?
Ideální případ č.1 – manažer na to upozorní a firma etickou závadu odstraní a je mu vděčná Není-li šance na 1 Ideální případ č. 2 – manažer z firmy raději odejde Život lze zřídka řešit ideálními postupy: zkusit Nielsovy postupy (viz Janotová )

44 2.2.4 Nielsovy postupy je- li etika firmy špatná
-nezabývat se problémem -ignorovat problém -protestovat -namítat s odbornými argumenty -anonymně zveřejnit -externě neanonymně zveřejnit -anonymně hrozit zveřejněním -sabotovat neetická opatření -vyjednávat a dopracovat se konsenzu o změně neetického chování -opustit firmu Luknič A.S. Štvrtý rozmer podnikania – etika, SAR-Slovak academic press. 1994, s

45 2.2.5 Čtyři úrovně subjektů působících na podnikatelskou etiku
Subjekty Regulátory Přínosy Cíle Globální Mezinár. Organizace (OSN, EU, OECD, … WECD, UNICEF Dokumenty mezinár. organizací, např. Deklarace lidských práv Prohloubení humanizace a zabezpečení trvale udržitelného rozvoje světa Maximalizace uspokojování potřeb současné i budoucí civilizace. Stabilita vládní moci, ekonomická prosperita státu Koupěschopnost Maximalizace zisku při trvale udržitelném růstu Makro Stát. vláda, parlament, celostátní organizace Ústava, zákony, vyhl. vl.nařízení , dohody v rámci tripartity Sociální tržní hospodářství Mezo Podniky a organizace ,právnické osoby Etické kodexy, etické komise, etické výbory, fora Legitimita zisku, stabilní místo na trhu Mikro Podnikatel, akcionář, manažer, zaměstnanec, zájmové skupiny Úroveň morálního vědomí subjektu Morální a psychicky vyrovnaná osobnost

46 2.3 Institucionalizace profesní etiky

47 2.3.1. Etika a profesní etické kodexy
Profesní etika = standard očekávaného chování Celospolečenský význam profesních etik: Zabezpečují zodpovědnost příslušníků profese před celou společností i zainteresovanými skupinami , že nebudou stavět své osobní zájmy nad zájmy své profesní skupiny Prohlašují veřejně, že chtějí profesi vykonávat ke spokojenosti klientů i společnosti Formou tohoto prohlášení může být p. etický kodex

48 2.3.2 Co se čeká od etického kodexu?
Že bude regulovat etické chování subjektů Bude definovat orientační minimum etiky /standard/ Že bude sloužit k prevenci k prevenci neetického jednání subjektů (např. korupce, skandály, poškozování klientů, poškozování dobrého jména profese atd.) Že budu umožňovat klientům a veřejnosti porovnávat co o sobě firma prohlašuje a co dělá

49 Apelovat na profesní hrdost
2.3.3 Etické kodexy- cíle Zavázat příslušníka profese k dodržování etických norem považovaných za součást zodpovědně vykonávané práce v oboru Apelovat na profesní hrdost Vést k obhajování důstojnosti daného povolání

50 Podle ambicí, které si kladou (A.S. Lukanič)
2.3.4 Typy etických kodexů Podle ambicí, které si kladou (A.S. Lukanič) Aspirační (Vyjadřují ideály, které byse měly subjekty snažit naplnit) Výchovné (Obsahují přesné pokyny s komentářem, jak je naplňovat) Regulační (Soubor detailních pravidel řízení profesionálního chování . Slouží také pro vyřizování stížností, posuzování míry zavinění při nehodách a neštěstích) 2. Podle subjektu (adresáta) Profesní kodexy (lékaři, učitelé, právníci, manažeři, novináři, kněží…) Odvětvové kodexy (bankovnictví, státní správa, veřejná správa, pošta, pojišťovnictví) Podnikové kodexy (určeny pro pracovníky konkrétního podniku, např. České spořitelny, Národního divadla, Univerzity Karlovy)

51 2.3.5-Etické kodexy- jak si stojí u managementu?
Trpěný úkol. Management je sice výslovně neodmítá, ale je to drobnost Zeptejte se na personálním, tam ho snad někde mají. Třešnička na dortu. Ale pokud ho firma nemá, slíbí, že se na to podívá až se vyřeší důležitější problémy. (Ekonomika!) Marketingová móda. Něco co potřebujeme kvůli reklamě, hned po ISO Ti marketéři zase otravují, že nám jeho absence škodí na trhu, tak ho někde objednejte… Vhodný bod do souboru opatření po velkém průšvihu.

52 2.4 Institucionalizace manažerské etiky
Nástroj prevence neetických praktik a podpora etiky v podnikání a manažerské praxi Příklady: Etické kodexy (viz dále) Vzdělávací programy Etické komise, workshopy, kulaté stoly, diskusní fóra Kontrola a komunikace eticky pozitivních negativních jevů (hotlines, ombudsman pro etiku, ředitel pro etiku) Motivační akce (vyhodnocení kontrol a průzkumů, oceňování příkladných jednotlivců a kolektivů, jejich zveřejnění a oslav) Hodnocení zaměstnanců (etický aspekt činnosti součástí kriterií hodnocení zaměstnance)

53 Hlavní účel: prevence neetického chování
2.4.1 ETICKÝ KODEX MANAŽERA Hlavní účel: prevence neetického chování Vyjadřuje kolektivní morální zodpovědnost a společenský závazek profesní komunity manažerů plnit standardně svoje společenské poslání V různých oblastech života částečně modifikovány podle jejich specifik

54 2.4.2 Etický kodex manažera v podnikatelských subjektech
Měl by vyjadřovat Hodnotovou orientaci manažera Vztah manažera k vlastníkům/zaměstnavatelům Vztah ke spolupracovníkům Vztah k zájmovým skupinám (Shareholders) Vztah k zákazníkům Vztah k manažerské komunitě Vztah ke konkurenci Vztah k regionu v němž podnik působí Vztah k životnímu prostředí

55 2.4.3 Hodnotová orientace manažera
Ve své řídící činnosti musí manažer respektovat: hodnoty svobodné demokratické společnosti, vytvářející právní rámec pro podnikatelskou činnost svůj podíl na moci, která je mu delegována v hierarchickém systému řízení podniku etické hodnoty, jako je čestnost, zodpovědnost, tolerantnost, vstřícnost …jako podmínky zdravé komunikace a spolupráce na všech úrovních(mikro, makro, mezo i globální) požadavek na racionální hodnocení informací a racionální rozhodování , přihlížející k reálným podmínkám podnikatelského prostředí pravidla pozitivní komunikace

56 2.4.4 Vztah k vlastníkům/ zaměstnavatelům
Ve vztahu k vlastníkům manažer respektuje legitimitu a oprávněnost zájmů vlastníků svoji zodpovědnost za naplňování vlastnické a podnikatelské strategie, včetně povinnosti zhodnocení jemu svěřených materiálních, intelektuálních a lidských zdrojů a ochrany životního prostředí svoji povinnost být loajální, čestný a spolehlivý, nezneužívat vlastního postavení k svému neoprávněnému obohacování a k poškozování zájmů a dobrého jména firmy povinnost vystříhat se střetu svých soukromých zájmů se zájmy firmy

57 2.4.5Vztah ke spoluzaměstnancům
Ve vztahu ke spoluzaměstnancům je manažer demokratický (uvědomuje si svoje mocenské postavení v hierarchii řízení podniku, a svou moc v rámci řízeného týmu uplatňuje na základě principu „první mezi rovnými“ tolerantní vůči individualitě každého podřízeného a nestrpí její nerespektování ostatními ochotný delegovat spolu s úkoly na své podřízené i potřebnou část svých pravomocí aktivní při podpoře rozvoje osobnosti i odborného růstu svých podřízených spravedlivý při řešení konfliktních situací uvnitř týmu i navenek objektivní při předávání informací od vedení do týmu a naopak taktní, čestný a empatický vůči svým podřízeným.

58 Ve vztahu k zákazníkům je manažer:
2.4.6 Vztah k zákazníkům Ve vztahu k zákazníkům je manažer: Poctivý a čestný (dbá na dodání zboží nebo služby v požadovaé kvalitě, v dohodnutém termínu a za dohodnutou přiměřenou cenu) Flexibilní (především k požadavkům zákazníka. Řídí se zásadou „Náš zákazník, náš pán.“ Neúplatný. (Nesmí podlehnout pokušení úplatků za poskytnutí neoprávněných výhod pro zákazníka na úkor firmy) Zdvořilý a taktní. (Ovládá svoje emoce při jednání s klienty) Zodpovědný vůči celé společnosti (Např. za to, že poskytované zboží služba nepoškozují fyzické a morální zdraví lidí, jejich majetek a životní prostředí.)

59 2.4.7 Vztah k manažerské komunitě
Ve vztahu k profesní komunitě je manažer loajální ke komunitě manažerů, což dokazuje vlastní prací a spoluprací s s ostatními manažery při obhajobě společných profesních a stavovských zájmů připraven plnit všechny závazky, které pro něj vyplývají z členství v komunitě

60 Ve vztahu ke konkurenci je i v rámci konkurenčního boje povinen
2.4.8 Vztah ke konkurenci Ve vztahu ke konkurenci je i v rámci konkurenčního boje povinen jednat čestně, nepoužívat eticky závadné postupy a nedopouštět se nekalé soutěže počínat si v duchu zásady !Nečiň jiným, co nechceš, aby jiní dělali tobě“. uvědomovat si, že i přes konkurenční vztahy existují společné zájmy celého odvětví, která by neměly být konkurenčním bojem poškozovány

61 2.4.9 PŘÍČINY NEETICKÉHO CHOVÁNÍ
I NA SLUNCI JSOU SKVRNY Ani lidské chování není bez poskvrny. Subjektivní příčiny, proč se lidé chovají neeticky spočívají v oblasti potřeb a motivů I v podnikatelské sféře dochází k přestupkům proti zažitým i nově vznikajícím pravidlům a normám. Zvláště v tzv. transformujících se ekonomikách Janotová : pro manažery jsou potřeby vyšší úrovně důležitější, než potřeby úrovně nižší. I NA SLUNCI JSOU SKVRNY Ani lidské chování není bez poskvrny, vyskytují se v něm různé excesy, od pouhého chování, které označujeme za nevhodné, přes chování neetické až k trestným činům, a zločinům proti lidskosti. I pro podnikatelskou sféru platí, že v ní dochází k přestupkům proti zažitým i nově vznikajícím pravidlům a normám. Zvláště často se s nimi setkáváme v tzv. transformujících se ekonomikách Prč se vůbec lidé chovají neeticky? Subjektivní příčiny nutno hledat v oblasti lidských potřeb a motivů. Vzpomeneme na Maslowu pyramidu a uvědomíme si, že škála lidských potřeb je velice bohatá a každou z úrovní potřeb je možno uspokojovat prostředky etickými i neetickými. Janotová uvádí, že manažeři (podobně jako právníci a policisté) patří ke katagorii lidí, pro které jsou potřeby vyšší úrovně důležitější, než potřeby úrovně nižší.

62 2.4.10 Možné příčiny neetického chování manažera
mohu souviset s možností rychlého obohacení manažera na úkor podnikatelského subjektu, zákazníka , resp. některých zájmových skupin s touhou po uznání (bez adekvátních profesionálních a morálně volně vlastností, bez vynaložení odpovídajícího úsilí a dosažení výkonu) nedostatečným profesionálním chováním (egocentrismus) a s nedostatkem empatie s nízkou úrovní právního vědomí s nízkým prahem etické citlivosti

63 2.4.11 Vnější příčiny neetickéh jednání-1
NA MAKROÚROVNI Nedostatečná legislativa (nepostihující korupci, úplatkářství, tunelování , absence právní ochrany malých akcionářů, zakazující střet zájmů atd) Absence, resp. nedostatečná práce kontrolních útvarů

64 2.4.12 Vnější příčiny neetického jednání-2
NA MEZOÚROVNI VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM Formální přístup k etickým kodexům nebo jejich absence Nerespektování základních lidských práv Absence vnitropodnikových komunikačních kanálů Absence správných postupů řešení stížností VE VZTAHU K ZÁJMOVÝM SKUPINÁM Nedodržován í smluvních podmínek (např. cena, kvalita, množství, termín dodávky) Nedodržování práva na soukromí (zveřejňování informací o klientech) Ihnorování zájmů zájmovývh skupin (formální přísliby, nedodržování smluv)

65 2.4.13 Vnější příčiny neetického jednání-3
NA MIKROÚROVNI Nízké právní a etické vědomí zákazníků a zaměstnanců Tolerování neetických praktik firmy nebo spolupracovníků (např. z obavy ze ztráty zaměstnání nebo z vyloučení z pracovního kolektivu)

66 2.5 Nejčastější případy porušování profesní etiky v manažerské praxi
Porušení ochrany důvěrných informací Korupce Poskytování a přijímání darů nad povolený rámec Konflikt zájmů Nekalá soutěž Podvody Arogantní chování vůči spoluzaměstnancům Bossing, mobbing, sexual harrashment Zneužívání služebního postavení Neplacení závazků Defraudace Majetková trestná činnost

67 2.5.1 Ochrana důvěrných informací
Může to být know-how (technologie) Část know how může být chráněna (patenty, licence, průmyslové vzory) Seznamy klientů a obchodních partnerů Hospodářské výsledky nad rámec informační povinnosti firmy Existující nebo připravované smluvní vztahy Ochrana: písemný závazek nositelů nesdělovat omezení okruhu osob, které jsou seznámeny Ochrana důvěrných informací patří také do manažerské etiky

68 Apelování na etiku je zatím málo účinné
Korupce Snaha ovlivnit osoby s rozhodovací pravomocí, aby zvýhodnily některý subjekt ve výběrovém řízení na dodávky zboží nebo prací nebo při koupi majetku od zaměstnavatele korumpované osoby Je to celosvětový problém, i když v zemích s transformující se ekonomikou a v rozvojových zemích je zvláště rozšířený Apelování na etiku je zatím málo účinné Snaha zpřísnit zákony, postihovat obě strany, používat úředních provokatérů

69 Mají význam v mezilidských vztazích, včetně podnikatelských
2.5.3 Dary Mají význam v mezilidských vztazích, včetně podnikatelských Ulehčují navázání kontaktu a komunikace Vytvářejí atmosféru sympatií nebo alespoň ochotu ke vstřícnému jednání Cenné dary mohou být věcnou podobou úplatku Opatření: zákaz přijímání darů s výjimkou drobných presentačních materiálů (kalendáře, psací pomůcky, suvenýry a reklamní předměty) dobře finančně ohodnotit práci manažera, aby nepociťovali potřebu přijímáním darů vylepšovat svůj rozpočet.

70 Souběžná činnost ve firmě kterou může zvýhodnit ke škodě.
2.5.4 Konflikt zájmů Souběžná činnost ve firmě kterou může zvýhodnit ke škodě. Nebo vedlejší práce pro konkurenci Nebo příbuzenský vztah do zainteresované firmy Opatření: Někteří funkcionáři firem mají zakázáno vykonávat funkce ve statutárních orgánech jiných firem. V bankách je to zákonné ustanovení V pracovním řádu nebo v etickém kodexu bývá klausule o povinnosti ohlásit možný střet zájmů Když manažer souběžně s činností ve firmě vykonává další činnost v organizaci, která je dodavatelem nebo odběratelem výrobků nebo služeb pro firmu, takže manažer může svého druhého zaměstnavatele zvýhodnit ke škodě zaměstnavatele prvního. Analogicky může jít o vedlejší práci pro konkurenci Opatření: Někteří funkcionáři firem mají zakázáno vykonávat funkce ve statutárních orgánech jiných firem. V pracovním řádu nebo v etickém kodexu bývá klausule o povinnosti ohlásit svému zaměstnavateli, že při některém jednání se dostává účastník do situace střetu zájmu např. z důvodu příbuzenského vztahu k majiteli nebo vyššímu managementu jiné firmy

71 Nebo používá klamavé reklamy, která způsobí jiné firmě ztrátu klientů
2.5.5 Nekalá soutěž Označujeme tak jednání, kterým poškozuje jedna firma dobré jméno jiné firmy Nebo používá klamavé reklamy, která způsobí jiné firmě ztrátu klientů Přímé vyzývání k odchodu od konkurenční firmy

72 2.5.6 Závěrečné slovo k manažerské etice
Vědomé i nevědomé přehlížení případů porušování manažerské etiky je z hlediska společnosti nepřípustné a mělo by být sankcionováno Je demoralizující pro celou společnost a generuje další případy Totéž platí i o etice podnikatelské.

73 3.0 Etika v podnikání .

74 3.1 obecně o etice v podnikání

75 3.1.1 Etické problémy firmy -koho se týkají?
Životní prostředí Globální vesnice EU Česká republika Veřejná správa Veřejnost TRH Klienti Konkurence Firma Vlastníci Manažeři Zaměstnanci Zájmové skupiny Podnikatelská etika se zaměřuje hlavně na etické problémy vztahů mezi: Podnikem, Trhem a ostatními subjekty v okolí podniku V podniku jde o vztahy mezi vlastníky, manažery a zaměstnanci Ve vztahu podniku k trhu jde o vztahy mezi subjekty firmy a konkurencí a klientelou V ostatním okolí jsou důležité vztahy se státem veřejnou správou a veřejností Integrace do EU vnesla nové vztahy- změnila část dříve vyhrazených státu, rozšířila konkurenci, i klientelu Nastupující globalizace : Příchod zahraničních vlastníků Svět se mění v globální vesnici Přímé dopady světových problémů: mobilita výroby,migrace, dopady politických,náboženských a hospodářských problémů, střety a spolupráce kultur Posílení ochránců život. prostředí a jejich koncepce udržitelného rozvoje

76 3.1.2 Vymezení podnikatelské etiky
Je to etika normativní Zabývá se rozhodováním morální povahy Aplikuje etické zásady do podnikání Cíl: zlepšit etičnost podnikatelské praxe Není v rozporu s ekonomií Nelze ji redukovat na respektování práva

77 3.1.2 Hlavní oblasti etiky podnikání-1
The Institute of Business Ethics (Webley) Osobní etika Práva zaměstnanců Ochrana spotřebitele Diskriminace dodavatelů nebo odběratelů Kodexy chování Využívání utajených informací pro obchodní jednání (insider trading) Benefity Globalizace podnikání Odpovědnost organizace Odpovědnost zaměstnanců Vztahy s odbory

78 3.1.3 Hlavní oblasti etiky podnikání-2
The Institute of Business Ethics (Webley) Reakce zaměstnanců na neetické jednání organizace Počítačová data a ochrana osobních údajů Ochrana životního prostředí Ochrana zvířat a výzkum Průmyslová špionáž a ochrana autorských práv, licencí atp. Korupce Odměňování manažerů (zejména na vrcholové úrovni) Hladomor a zamě třetího světa

79 3.1.4 Pět úrovní etiky podnikání
Individuální etika – týká se jedince zapojeného do procesů podnikání Podniková etika – týká se firmy, instituce, organizace Etika národního hospodářství Etika hospodářských sdružení (EU, NAFTA, OPEC, …) Etika nadnárodních společností

80 3.1.5 Proč usilovat o rozvoj etiky-1
Ekonomické důvody. Etika chování podniku k okolnímu prostředí může mít vliv na jeho tržní postavení a finanční výsledky Nepostačující dosah práva. Právo nemůže poskytnout detailní odpověď na každou etickou otázku. Tlak společnosti. Rostoucí vzájemná závislost společnosti na podnikatelské sféře a naopak zvyšuje tlak na společenskou odpovědnost podniků a dodržování etických standardů. Regulátoři trhu a konkurence nutí podniky to respektovat.

81 3.1.6 Proč usilovat o rozvoj etiky-2
Ekonomická spolupráce. Podnikání se stále více opírá o vzájemnou spolupráci podniků. Čestné jednání partnerů považují podnikatelé za jednu z nejdůležitějších podmínek spolupráce. Globalizace vyžaduje společnou platformu pro obchodní a výrobní spolupráci partnerů s různými kulturami a zvyklostmi a někdy i zákony. Vedle konsenzu o uplatňovaném právu takovou platformu tvoří etika podnikání

82 3.1.7 Proč by se měl podnik chovat eticky?
Je v zájmu podniku/organizace chovat se eticky (Kavánek, CEO ČSOB- E je ověřený obchodní koncept) Mravnost je obecným zájmem celé společnosti Každý ekonomický subjekt očekává etické chování ostatních

83 3.1.8 Proč by se měl podnik chovat eticky?-2
Je amorální jednostranně odstoupit od vzájemných dohod, a očekávat, že ostatní je budou dodržovat Je společensky mravně neúnosné se přihlásit k dodržování etických pravidel a skrytě je porušovat Jakékoliv porušování etických pravidel narušuje prostředí nezbytné pro podnikání

84 3.2 Nástroje institucionalizace etiky v organizaci
Etické kodexy Kodexy chování a pracovní řády. Úřad ombudsmana Etické výbory Etické audity Výchova k etickému jednání

85 Etické jednání – přijímáno jako konvenční
3.2.1 Etika a Zákony Etické jednání – přijímáno jako konvenční Zákonné jednání - vynucováno státem Zákony Neetické jednání nezákonné (např. násilná trestná činnost), neetické jednání zákonné (např. poprava,) eticky sporné zákonné jednání – např odebrání dětí matce, vyvlastnění majetku v zájmu státu amnestie, osvobození pro nedostatek důkazů, promlčení trestnosti Etické jednání Neetické jednání

86 Etický kodex- obsahuje závazky zákonné i závazky nad rámec zákona
3.2.2 Etika a Zákony a E. kodex Etický kodex- obsahuje závazky zákonné i závazky nad rámec zákona Zákony Neetické jednání Kodex Etické jednání Neetické jednání ? Vymahatelnost kodexu? ?

87 3.3 O kodexech etiky firem a organizací

88 3.3.1 Co obvykle upravují kodexy podnikatelské etiky
Etické chování podniků na celospolečenské úrovni Vztahy vůči státu Vztahy vůči majitelům a investorům (akcionářům) Vztahy k zaměstnancům Vztahy ke klientům Vztahy k obchodním partnerům Vztahy ke konkurenci Str. 9-10

89 3.3.2 Vybrané etické principy v podnikání (zvl. pojišťoven)
PRINCIP POJIŠŤOVNA JAKO UVĚDOMĚLÝ OBČAN ( corporate citizenship) PRINCIP POCTIVÉ OBCHODNÍ POJIŠŤOVEN A OBOROVÉ SOLIDARITY V POJIŠŤOVNICTVÍ PRINCIP LOAJALITY MANAGEMENTU K VLASTNÍKŮM A K VEŘEJNOSTI (dobré správy a řízení společnosti -good corporate governance) PRINCIP LOAJALITY ZAMĚSTNANCŮ K POJIŠŤOVNĚ VZTAH VZÁJEMNÉ DŮVĚRY A OTEVŘENÉ KOMUNIKACE MEZI MANAGEMENTEM A ZAMĚSTNANCI

90 3.3.3 Vybrané etické principy v podnikání (zvl. pojišťoven a b. )
F. PRINCIP POSKYTOVÁNÍ POJIŠŤOVACÍCH SLUŽEB S NEJVYŠŠÍ ODBORNOU PÉČÍ G. PRINCIP MLČENLIVOSTI A OCHRANY OBCHODNIHO TAJEMSTVÍ H. PRINCIP BOJE PROTI KORUPCI I PRINCIP BOJE PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A ZKRACOVÁNÍ DANÍ J. PRINCIP NEPŘÍPUSTNOSTI INSIDER TRADING PRINCIP ROVNOSTI (ZAMĚSTNANCŮ I KLIENTŮ) BEZ OHLEDU NA RASU, NÁBOŽENSTVÍ, POLITICKOU PŘÍSLUŠNOST,VĚK A POHLAVÍ

91 3.3.4 Etické principy a problémy v bankovních kodexech
PRINCIP ROVNOSTI LIDÍ A ZÁKAZU DISKRIMINACE V bance není dovoleno porušování principu rovnosti lidí bez ohledu na rasu, národnost,náboženství, politické přesvědčení, věk a pohlaví vůči zaměstnancům ani klientům Problém – opatřeni na ochranu proti terorismu Všechny etické zásady nejsou v kodexech explicitně definovány. i tento princip je obecně formulován spíše v univerzálnějších dokumentech, např. Vyplývá z v Deklarace lidských práv Práva zaměstnanců kodifikuje Zákoník práce, práva klientů Obchodní zákoník a Zákon o bankách Některé součásti vyplývají z odmítavých reakcí veřejnosti, zaměstnanců nebo sdružení, např. Občanského sdružení pro etiku ve veřejné správě a podnikání vůči různým diskriminacím a jiným prohřeškům proti etice. Něco naleznemem i je v kodexech? EkBA Vztah ke klientele. 1 Pracovník banky uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům EkGE Vztah ke spoluzam. Vytvářejte takové prostředí , ve kterém princip rovnoprávnosti bude platit pro všechny členy různorodého pracovního týmu GE ČSOB-Kavánek :dopis zaměstnancům ke kodexu ČSOB Vedoucí zaměstnanci musí podnikat aktivní kroky při ovlivňování zaměstnanců vytvářením atmosféry a prostředí, kde čestnost, korektnost a integrita osobnosti prezentována jako základní hodnota EK ČSOB 2.1 ….zaměstnaci komunikují s klienty i navzájem slušně a zdvořile (no mobbing, no sexual harassment) 3.1 vzájmná úcta a respekt mezi zaměstnanci ((no mobbing, no sexual harassment) 3.3 Zaměstnanec v řídicí funkci je povinen vyhnout se zneužití pravomoci a zdržet se svévolného chování v jakékoli formě, Požaduje se, aby vedení a hodnocení podřízených bylo prováděno s veškerou objektivitou a s náležitou úctou k osobnosti. ….Nesmí zůstat lhostejní k fyzickým a psychickým potřebám svých kolegů……vytvářet a zachovávat týmové ovzduší vedoucí k profesionálnímu plnění úkolů a povinností 4.1 …zaměstnanci jsou povinni zaujímat korektní postoj vůči polit. orgánům avšak neprojevovat politickou preferenci

92 3.4 Příklady porušování etických principů
PODVODY VE FIRMÁCH KRIMINALITA BÍLÝCH LÍMEČKŮ ZPRONEVĚRA FALŠOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ INSIDER TRADING KORUPCE KIENTELISMUS A NEPOTISMUS 85% podvodů ve firmách spáchají zaměstnanci a manažeři 50% respondentů se obávalo hlavně počítačových podvodů a jen 5% se obávalo podvodů v účetnictví. Přitom největší skandály posledních let (Enron, Parmalat ..) byly v oblasti účetnictví Výzkum 8th Global Ernst &Young Fraud Survey, July 2004 John Smart , E&Y ve Zprávě píše: Corporate fraud has been around as long as commercial enterprise has been in existence, but as business have became larger and more international, the scope for froad has also grown, Like any other operatonal and bussiness risk, ultimately responsibility for minimalising frauds rests with the board of directors. This has been reinforced by the increased attention to corporate governance arising from recent scandals. …Unfortunately , day to day responsibility is commonly delegated to executive or operational management, and while many directors are familiar with management and operationa issues, it is unlikela, that they will be expert in area of fraud. Signály nebezpečí. Lidé: Vedení je ovládáno jedním člověkem nebo malou skupinkou, při absenci účinné kontroly představenstvem, nebo dozorčí radou Životní úroveň některých manažerů nebo pracovníků není v souladu s jejich oficiálními příjmy Procesy: Neprobíhají kontroly zaměstnanců, zákazníků ani dodavatelů Objevují se zprávy o zmanipulování kontrol managementem Objevují se operace probíhající přes daňové ráje Někteří exponovaní pracovníci systematicky pracují přes čas, přesto odmítají delegování části svých povinností, nevybírají si dovolenou v plné výměře a drobí ji na krátké úseky, nevyžadující předání jejich agendy zastupujícímu pracovníkovi Firemní zisk: Je ovlivňován ve veliké míře neobvyklými nebo složitými transakcemi, které jsou neodborníkovi zcela nepochopitelné Neobvykle vysoký nebo neobvykle nízký zisk ve srovnání s oborovým průměrem

93 Není to jen předávání drobných úplatků
3.4.1 KORUPCE Není to jen předávání drobných úplatků Širší jev: např. zneužívání postavení a pravomocí braní provizí z veřejných zakázek klientelismus - zvýhodňování známých a soukromých obchodních partnerů nepotismus - zvýhodňování příbuzných Míra korupce mezi politiky a veřejnými představiteli: za r.2003 jsme na místě ze 133 zemí v žebříčku korupce 1.Finsko(nejnižší) , Brazílie, Bulharsko, Česko, Kolumbie, Chorvatsko, Salvador, Peru a Slovensko Podle výzkumu Transparency International Trestní zákon rozlišuje 3 skutkové podstaty korupčního jednání: Přijímání úplatku (až 8let), podplácení (až 5)., nepřímé úplatkářství (až 2 roky) Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda, spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění , které se dostává nebo má dostat uplácené osobě, nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Výsledky výzkumu : Společnost GfK 2003 v březnu publikovala : 37% oslovených uvedlo, že dává úplatky přinejmenším občas, 28% úplatky považuje za samozřejmé Roční objem úplatků v ČR je odhadován na 40 miliard (Tolik dostala ČR za svůj podíl v ČSOB) President nemecké centrální banky Bundesbank Ernnst Weltleke byl v dubnu 2004 přinucen složit funkci, neboť se prokázalo, že si v r nechal od komerčního ústavu Dresdner Bank zaplatit silvestrovský pobyt v luxusním hotelu Adlo, Při vyšetřování aféry italského koncernu Enel se v dubnu prokázalo, že jeho 4 manažeři přijali od úředníků firmy Siemens 6 milionů eur v souvislosti s nákupem jedné plynové turbiny.za 33 milionů.

94 3.4.2 FALŠOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ-
PRAVDIVOST ÚČETNÍCH UZÁVĚREK = ETICKÝ PROBLÉM Příklad ENRON: aby zakryl zhoršení finančních výsledků a utrpěné ztráty, které by jinak ohrozily kurz akcií, důvěru bank a investorů „ukryl“ část dluhů a pohledávek do nově založených fondů a operoval s 3000 fiktivními firmami, které založil vydával nepravdivé zprávy o hospodaření oklamal nebo ovlivnil auditora, která vydával kladná stanoviska Případ PARMALAT aj. Parmalat : ital. mlékárenská a potr. spol zam. ve 30ti zemích. Ve výroční zprávě za r vykázal hotovost euro a dluh přes 1,2 mld euro. V jeho materálech se objevily falšované dopisy, potvrzující neexistující účty ve výši několik miliard dolarů.

95 Tím jí účetně klesly náklady a stoupl zisk
3.4.3 Případ World Com- jedna z vedoucích firem v USA v oboru telekomunikací Za rok 2001 vykázala část provozních nákladů ( poplatky za přístup k sítím jiných operátorů ve výši 3,8 mld USD) místo v kolonce nákladů v kolonce dlouhodobých investic. Tím jí účetně klesly náklady a stoupl zisk Auditorská firma Arthur Andersen to akceptoval, dal auditorský výrok OK Když se to provalilo, trh reagoval poklesem ceny akcií takto: Před zveřejněním v r. 2000… cena akcií USD duben USD červenec USD Závěr: Bez důvěry v pravdivost účetních uzávěrek a ostatních informací, které firmy o sobě publikují, nemůže kapitálový trh fungovat . Zdánlivě nedůležitý problém ETIKY FIRMY v účtárnách = životně důležitý pro fungování kapitálového trhu , a tím celé ekonomiky. Parmalat : ital. mlékárenská a potr. spol zam. ve 30ti zemích. Ve výroční zprávě za r vykázal hotovost euro a dluh přes 1,2 mld euro. V jeho materálech se objevily falšované dopisy, potvrzující neexistující účty ve výši několik miliard dolarů.

96 3.4.4 Podvody České i evropské pojišťovny odhadují, že pojistné podvody představují 7-14% všech pojistných plnění

97 3.4.5 NEETICKÉ JEDNÁNÍ NEPOSTIŽITELNÉ ZÁKONEM
NEZASLOUŽENÉ PLATY, ODMĚNY, BONUSY , PRÉMIE ZLATÉ PADÁKY NEDODRŽOVÁNÍ INTERNÍCH PŘEDPISŮ BANKY ( PŘÍKLAD-Czernek) V rámci vyšetřování aféry účetních podvodů ve firmě Parmalat se koncem roku 2003 ve vězení přiznal zakladatel firmy Calisto Tanzi, že převedl půl milionu eur z Parmalatu na rodinnou cestovní kancelář Parmatour, která nebyla součástí holdingu. Tím se dopustil zpronevěry U manželky zatčeného finančního ředitele Parmalatu byly nalezeny šeky na 2 mil eur, které Fausto Tonna zpronevěřil z účtů potravinářského koncernu.

98 Př. Stewartová 3.4.6 INSIDER TRADING
Martha Stewartovám donedávna nejúspěšněnjší podnikatelka USA a TV celebrita s vlastním programem, ovlivňující tvorbu životního slohu a způsob života amerických domácností a předsedkyně správní rady firmy Martha Stewart Living Omnimedia bude postavena v r.2004 před porotu,. která ji bude soudit pro obvinění z insider tradingu (už předtím ji porota uznala vinou že o tomto nelegálním obchodu lhala). Hrozí jí až 10 let vězení a musela opustit svoji funkci, protože akcie její firmy hrozivě poklesly.Společnost pravděpodobně změní název za 12 měsíců o 34 %.Odejde také ze správní rady kosmetické firmy Revon. Fakta : Na základě vnitřních informací o farmakologické firměI ImClone, že její velice nadějný nový lék neobdrží povolení k prodeji v USA, což povede k poklesu cen akcií dala pokyn svému makléři k prodeji svých akcií. Předešla tím ztrátě cca 80 tisíc dolarů tím

99 3.4.7 VYUŽÍVÁNÍ MAJETKU ZAMĚSTNAVATELE K SOUKROMÝM ÚČELŮM NEBO PODNIKÁNÍ
Patří k méně závažným porušením, někdy vědomě tolerováno a považováno za neoficiální benefit Podle výzkumu pracovního serveru TipTopJob 62% dotázaných pracovníků udalo že v práci využívají internet k vyhledávání osobních informcí a ům 73% přiznalo, že surfuje na internetu místo plnění prac. Úkolů 65 % že tefonuje z práce přátelům nebo rodině

100 ponižování neobjektivním hodnocením práce,
3.4.8 MOBBING všechny formy společenské šikany spolupracovníka, kterými může být nepříznivě ovlivněn fyzický nebo psychický stav poškozeného M. porušuje princip rovnosti lidí snižováním důstojnosti postižené osoby a ohrožuje její zdravotní stav Příklady: pomluvy, posměch, zadávání nesmyslných pracovních úkolů a úkolů, které pracovníkovi nepřísluší ponižování neobjektivním hodnocením práce, upíráním práv na pracovišti a v pracovním kolektivu až k fyzickému ubližování (méně časté) Viz Pozn. Výsledky výzkumu : Společnost GfK v létech 2001 a 2003 v rámci opakovaného vícetématického průzkumu Omnibus na vzorku cca 700 zaměstnanců Mobbing existuje i v ČR V roce 2003 udalo 28% respondentů, že byli osobně vystaveni mobbingu ( nárůst o 12 procentních bodů proti r.2001) Často!Téměř čtvrtina postižených je mobbingu vystavena jednou týdně nebo častěji Dlouhodobě! Více než polovina postižených je vystavena mobbingu dlouhodobě

101 Banky Smith Barney (nyní souč. Citigroup) a Merril Lynch
3.4.9 SEXUAL HARASSMENT Porušuje princip rovnosti obou pohlaví a snižuje lidskou důstojnost postižené osoby Banky Smith Barney (nyní souč. Citigroup) a Merril Lynch vyplatily v mimosoudním vyrovnání přes 100 milionů USD za sexistické chování mužských zaměstnanců vůči kolegyním Sexistické chování podle žaloby v jiném případě (Stanley Morgan) spočívalo v nepřátelských poznámkách na účet žen pojídání dortu ve tvaru ženských ňader Žaloba na Smith Barney uváděla navíc Sexuální obtěžování

102 3.4.10 DISKRIMINACE PODLE POHLAVÍ
Jestliže firma porušuje princip rovnosti obou pohlaví a snižuje lidskou důstojnost postižené osoby Banka Morgan Stanley zaplatila za údajnou diskriminaci žen 340ti žen 54 mil. USD Důkazy pro obvinění: za stejnou práci dostávaly ženy méně peněz než mužští kolegové měly horšé podmínky pro kariérový postup sexistické chování (viz sexual harassment) New York, Těsně před zahájením procesu, když už byla vybrána porota, souhlasila jedna z největších amer. investičních bank Stanley Morgan (600 poboček v 27 zemích) s nákladným mimosoudním vyrovnáním s 340ti žalobkyněmi, které ho obvinily z diskriminace. Na poslední chvíli se rozhodla zaplatit jim 54 mil USD, aby předešla soudnímu projednávání. Navíc věnuje ústav 2 mil dolarů na školení zaměstnanců o zabránění diskriminace žen. Prof S.Thel (Frodham Law School): Bude to považováno za přiznání, že banka selhala, ačkoliv to popírá Komise pro rovné pracovní příležitosti : dosažené řešení se stane modelem pro další firmy na Wall Street

103 3.4.11 Diskriminace podle pohlaví -2
6 zaměstnankyň WalMartu firmu žalovalo, že ženy jsou diskriminovány co do přístupu k vedoucím funkcím. Americký soud připustil možnost skupinové žaloby za 1,6 milionu žen, které pro WalMart pracují nebo pracovaly. Důkazy pro obvinění : v nižších pozicích WalMartu tvoří ženy 2/3 zaměstnanců ve vyšších pozicích tvoří ženy jen 1/3 zaměstnanců U nás v Česku: Špidlova vláda (MP a MPSV) vydaly v červenci 2004 dokument Informativní metodika rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen, založený na tzv. gendrovém mainstreamingu, který má zajistit, že v sektoru veřejné správy bude na všech úrovních zapracováno hledisko rovnosti mužů a žen. Je otázka, zda cesta přes rozpočet je ta nejefektivnější a zda si z toho vezmou nějaké poučení i důležitější sektory, ale je to nepochybně výraz snahy bývalé vlády o vytváření systémového prostředí, podporujícího rovnost mužů a žen

104 3.4.12 NEDOSTATEK VZÁJEMNÉ DŮVĚRY A OTEVŘENÉ KOMUNIKACE MEZI MANAŽERY A ZAMĚSTNANCI
VÝZKUM DŮVĚRY UKÁZAL ( konz. firma Towers Perrin, 2004, 1000 respondentů z USA , z firem s více než 1000 zaměstnanci) 20% zaměstnanců nevěří manažerům vůbec 55% považuje sdělení zaměstnancům za překroucená ve snaze neříci jim úplnou pravdu Jen 50% myslí, že firma komunikuje se zaměstnanci o svých potřebách otevřeně a čestně Většina zaměstnanců se domnívá, že management je k nim méně pravdivý než ke klientům , vlastníkům a ostatním zainteresovaným stranám. Zaměstnanci považují nižší manažery za důvěryhodnější než střední a vrcholový management Každé porušení etiky ze strany firmy a jejího managementu tuto důvěru dále oslabuje

105 Příklady porušování etických principů
Dealeři B.S. a B.C způsobili ČSOB na podzim r škodu 2,4 miliardy. B.S. byl Vrchním soudem odsouzen k 2,5 roku vězení a k úhradě škody. Tisk k tomu napsal, že protože jmění obou nedosahuje ani 10 mil, budou zbývající dluh muset splácet. Kdyby B.S.posílal bance každý měsíc CZK, musel by žít do svých 5030 let. Na splácení se bude muset podílet i jeho manželka. Dealer při zcela legálních operacích s dobrými německými a americkými cennými papíry překročil hranici bankou stanoveného rizika (limit ztráty) . Za pomoci svého nadřízeného uvedenou skutečnost zatajili v naději, že se podaří a další dny ztrátu vyrovnat. To se mu nepodařilo, ztráta dále narůstala, až ji zaznamenalo i firemní účetnictví. Oba evidentně nerespektovali platné předpisy banky a své pracovní a manažerské smlouvy. Soud jim vyčítá, že zatajovali výsledky obchodu s obligacemi a fiktivními výkazy zkreslovali údaje o ziscích a ztrátách. Tento případ připomíná pšt let starý případ Nicka Leesona, dealera britské banky Barings Brothers, který působil v Singapuru a podobně chtěl kompenzovat ztrátu z obchodů s japonskými bondy. Protože trh se neobracel, musel v operacích pokračovat a začal zkreslovat účetní výsledky (byl současně pověřen prací účetního pobočky). Díky obratným manipulacím, skvělému jménu, které měl na základě předchozí práce jako vynikající obchodník u vedení v Londýně a nedůsledné kontrole mohl v této činnosti pokračovat řadu měsíců a které vznikla ztráta 800 milionů GBP převyšující vlastní jmění banky. Na banku byla uvalena nucená správa a za 1 GBP ji zakoupila nizozemská banka ING . Zprostředkování prodeje zajistila Bank of England za solidární pomoci ostatních britských bank, které chtěly zachránit renomé britského bank. sektoru. Dealer B.C.. byl odsouzen do vězení a k úhradě svého podílu ( 1 ,2 mld CZK ) na ztrátě, kterou způsobil ČSOB (aniž se jakkoli obohatil) Porušena byla povinnost ohlásit nadřízeným porušení etického kodexu na základě falešné solidarity mezi zaměstnanci.

106 Zadání zápočtových prací (další možnosti)
Témata Dokumenty a průzkumy situace, zabývající se etikou v činnosti organizace nebo firmy Návrh testu, kterým byste kontrolovali znalost etického kodexu u svých podřízených Návrh prezentace, pomocí které byste seznamovali svoje podřízené s etickým kodexem firmy nebo profesní organizace Pravidla chování pro zaměstnance nebo profesní organizace Pravidla oblékání a vystupování pro zaměstnance (dress code) Návrh prezentace, pomocí které byste seznamovali svoje podřízené s pravidly oblékání a vystupování pro zaměstnance pojišťovny (Možno ve dvojici s autorem tématu č. 5) Rešerše informací o kriminalitě a porušování etiky ve vybrané firmě Kriminalita bílých límečků (manažerů a podnikatelů) Porovnání etických kodexů nebo jim analogických dokumentů neméně dvou pojišťoven navzájem a s kodexem České asociace pojišťoven.


Stáhnout ppt "Etika a etiketa pro pojišťovnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google