Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Neziskové organizace a rozvoj m ě st. Města a jejich vývoj 2 80% urbanizace ve vysp ě lých zemích Tém ěř 50% urbanizace v rozvojových zemích s rychlou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Neziskové organizace a rozvoj m ě st. Města a jejich vývoj 2 80% urbanizace ve vysp ě lých zemích Tém ěř 50% urbanizace v rozvojových zemích s rychlou."— Transkript prezentace:

1 1 Neziskové organizace a rozvoj m ě st

2 Města a jejich vývoj 2 80% urbanizace ve vysp ě lých zemích Tém ěř 50% urbanizace v rozvojových zemích s rychlou dynamikou r ů stu m ě stský fenomén zasáhl celý sv ě t rychlý plošný r ů st m ě st Podobné problémy ve VZ i RZ vnit ř ní diferenciace m ě st zesloži ť ování m ě stských struktur a nutnost hledání nových nástroj ů, metod a koncept ů ř ešení aktuálních problém ů : - doprava, bydlení, životní prost ř edí - kriminalita a sociáln ě -patologické jevy, zdraví - Sociální segregace Zvýšené nároky na ř ízení proces ů ve ř ejnou správou: dysfunkce m ě st, marginalizace životního standardu obyvatel

3 Veřejná správa 3 Decentralizace ve VZ i RZ Finan č ní zdroje Lidské zdroje Socio-politické a právní faktory Rostoucí míra diferenciace m ě st, prohlubování rozdíl ů v postavení st ř ední a vyšší t ř ídy a chudých a marginalizovaných obyvatel

4 Koncept partnerství 4 D ů vody: Prom ě na pohledu na aktéry místních politik ze strany národních i nadnárodních institucí - tlak na posilování efektivity ve ř ejných služeb - efektivita služeb-pot ř eby místa – pot ř eba zjistit zájmy a pot ř eby populace - finan č ní nároky na služby – zapojení r ů zných typ ů partner ů do realizace projekt ů - Strategické ř ízení, plánování a ř ízení založené na komunitních p ř ístupech

5 Role partnerství 5 spolupráce mezi p ř edstaviteli r ů zných organizací a institucí v dané komunit ě p ř i dosahování spole č ných cíl ů synergický efekt - spole č n ě lze dosáhnout v ě tšího výstupu, než kdyby každý subjekt usiloval o dosažení cíle sám - spolupráce jednotlivc ů nebo skupin p ř i ř ešení problému, který nejsou schopni vy ř ešit vlastními silami nap ř. z d ů vodu chyb ě jících finan č ních prost ř edk ů, lidských zdroj ů apod. Nové nápady, post ř ehy Sdílení dobrých i špatných zkušeností Transparentnost procesu místního rozvoje, d ů v ě ra v samosprávu Udržitelnost rozvoje území Podpora sounáležitosti komunity a rozvoje ob č anské spole č nosti, ale také podpora zapojení mladých lidí do života obce Zlepšování úrovn ě, dostupnosti a rozsahu služeb

6 Specifické postavení neziskových organizací Vlastní organiza č ní struktura Autonomní postavení Apolitické organizace Alternativní p ř ístupy k ř ešení problém ů Fragmentárnost p ř ístup ů Servisní funkce, demokratiza č ní funkce Nadnárodní x lokální organizace

7 Zapojení NO do řešení problémů měst 7 Vzd ě lávání Pracovní trh Specifické projekty pro obyvatele ghett, slum ůě a dalších vylou č ených lokalit (místní ř emesla, CR) Životní prost ř edí Práce s d ě tmi Budování komunity Výstavba a zlepšování infrastruktury ve m ě stech Bydlení Vybavení zdravotních center Modernizace zem ě d ě lství na venkov ě

8 Humanitas Afrika: Bon départ 8 zp ř ístupn ě ní profesního vzd ě lávání sociáln ě znevýhodn ě ným ženám: lépe placené zam ě stnání, vytvo ř ení nového vzd ě lávacího programu, Administrativa, po č íta č ové kurzy, úvod do marketingu, managementu, komunikace a další Burkina Faso, Ghana

9 Babička babičce, Keňa 9 Lejla Abbasová projekt na podporu vdov a opušt ě ných žen výroba tradi č ních koš ů č eská babi č ka koš koupí a p ř ímo tak p ř isp ě je na ke ň skou ženskou komunitu

10 „Dračí“ stromy na ostrově Socotra 10 Nadace pro organické zem ě d ě lství FOA stanovení zásad trvale udržitelného rozvoje ostrova Socotra Vytvo ř ení sít ě chrán ě ných území a vznik nových biocenter v místech bez p ř irozené vegetace Implementace hospodá ř ských princip ů vedoucích ke zlepšení životních podmínek a pozitivní ovlivn ě ní vztahu domorodých obyvatel k životnímu prost ř edí č išt ě ní a recyklaci odpadních vod stanovení ekoturistických tras


Stáhnout ppt "1 Neziskové organizace a rozvoj m ě st. Města a jejich vývoj 2 80% urbanizace ve vysp ě lých zemích Tém ěř 50% urbanizace v rozvojových zemích s rychlou."

Podobné prezentace


Reklamy Google