Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citace Mgr. Pavla Heřmánková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citace Mgr. Pavla Heřmánková."— Transkript prezentace:

1 Citace Mgr. Pavla Heřmánková

2 Citace podle Autorského zákona
V odůvodněné míře lze využít výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů Pro účely kritiky a recenze Při vyučování pro ilustrační účel Při vědeckém výzkumu, jehož účelem není dosažení hospodářského prospěchu – nepřesáhnout rozsah! → podle AZ je vždy nutné uvést jméno autora, název díla, specifikovat pramen

3 Citační norma Mezinárodní normy: ISO 690:1987 ISO 690-2:1997 České normy: ČSN ISO 690:1987 (1996) ČSN ISO 690-2:1997 (2000) Citace = spojení mezi citovaným místem a seznamem literatury - 3 základní metody (styly) citování

4 1. styl V textu: první údaj záznamu a datum vydání
“Harvardský styl“ nebo „Harvardský systém“ V textu: první údaj záznamu a datum vydání Seznam použitých zdrojů: abecedně uspořádaný bez číslování V seznamu použitých zdrojů se bezprostředně za prvním prvkem citace uvádí datum vydání Mají-li dva dokumenty stejný první prvek a rok, rozlišují se malými písmeny (a, b, c, …) Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Lynch, 2005). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala CH. Borgmanová (Borgman, 2003).

5 2. styl V textu: číslice v horním indexu nebo v kulaté závorce na řádku Poznámka pod čarou: jméno autora (autorů) název dokumentu stránky Seznam použitých zdrojů: abecedně uspořádaný bez číslování Někteří

6 3. styl Citování pomocí číselných odkazů V textu:
číselný odkaz v kulaté závorce (+ možno uvést lokaci) Seznam použitých zdrojů: uspořádaný dle pořadí prvního výskytu v textu (podle číselných odkazů) Jeden zdroj má stejné číslo v průběhu celé práce Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (20, s. 106; 12). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala CH. Borgmanová (5).

7 Seznam bibliografických záznamů
Řazení: abecedně podle prvního údaje záznamu (1. a 2. styl citování) v číselné posloupnosti, která odpovídá pořadí výskytu první citace dokumentu v textu (3. styl citování) Nutno dodržet jednotný styl citování v textu

8 Tištěné dokumenty Primární odpovědnost za dílo Název díla
Podřízená odpovědnost za dílo Vydání Místo vydání Nakladatel (vydavatel) Rozsah Standardní číslo Lokace Dostupnost a přístup

9 Primární odpovědnost k dokumentu
Autor velká písmena jméno v invertovaném tvaru – příjmení a iniciály křestního jména, příp. rodového jména více autorů – uvádíme nejvíce 3, poslední uváděné se k předchozímu připojuje spojkou „a“ více autorů – „aj.“ nebo „et al.“ BĚLOHLÁVEK, F.

10 Primární odpovědnost k dokumentu
Korporace jména podřízených korporací se uvádějí po tečce a mezeře za jmény korporací nadřízených Univerzita Karlova. Právnická fakulta orgány státní správy se uvádějí pod konvenčním jménem země (v češtině) Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokud je nutné upřesnění k identifikaci korporace, uvede se do kulaté závorky místo sídla (v češtině) National Research Council (Canada)

11 Primární odpovědnost k dokumentu
neznámá nikdy nepíšeme „Anonym.“ prvním údajem záznamu – název dokumentu

12 Název kurzivou uvádí se ve formě, v jaké je uveden v dokumentu (velká písmena, jazyk) překlad názvu lze za hlavní název připojit v hranatých závorkách podnázev – po dvojtečce a mezeře Digital libraries: a conceptual framework

13 Podřízená odpovědnost k dokumentu
nepovinný údaj uvádějí se jména editorů za jméno se uvádí zkratka „ed.“

14 Vydání povinně s zapisují jiná než 1. vydání publikací
u elektronických dokumentů – údaje o verzích, aktualizacích v jazyce dokumentu 3. vyd. 2. doplň. vyd. 5. autoriz. přeprac. vyd. 3rd ed.

15 Označování svazků a sešitů – časopisy a noviny
v jazyce dokumentu chronologické označení a číslování July 2008, vol. 9, issue 2 , roč. 1-20 2000- , roč. 1- (pokud se odkazujeme na dosud vycházející seriálovou publikaci jako celek)

16 Místo vydání nepovinný údaj v jazyce dokumentu
k názvu místa, které není obecně známé, nebo je-li to nutné k odlišení od jiných míst je možné připojit název státu, provincie atd. v kulatých závorkách Cambridge (USA, Mass.) Gif-Sur-Yvette (Francie)

17 Nakladatel (vydavatel)
nepovinný údaj název nakladatelství nebo jméno nakladatele výrazy „a spol.“, „a syn“, „Inc.“ se vynechávají výraz „Press“ se nevynechává Karolinum (nikoli Vydavatelství Karolinum) Addison-Wesley

18 Rozsah nepovinný údaj celkový počet stran publikace včetně příloh, rejstříků i strany s tiráží v češtině 12 s. ix, 206 p. 13 sv. 3 vol. 150 snímků

19 Standardní číslo ISBN – International Standard Book Numbering
ISSN - International Standard Serial Numbering pokud není standardní číslo přiděleno, údaj se neuvádí není povinné u částí monografických a seriálových publikací - příspěvků, článků v časopise atd.

20 Lokace kde se dotyčná fakta ve zdrojovém dokumentu nacházejí
stránka, na které se text nachází se zkracuje na s. s. 61

21 Dostupnost a přístup nepovinný údaj doporučený, pokud známe
usnadnění dohledání materiálu čtenáři

22 Tištěné publikace monografické úrovně
Primární odpovědnost. Název: podnázev. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Rozsah. Edice. Poznámky. Dostupnost. Standardní číslo. HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

23 Autorská tiráž Technická tiráž

24 Části tištěných publikací monografické úrovně
Primární odpovědnost. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Standardní číslo. Podřízená odpovědnost, Označení a číslo části, Lokace ve zdrojovém dokumentu. Dostupnost. HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Kap. 2, Strategický řídicí proces, s

25 Příspěvky v tištěných publikacích monografické úrovně (sborník)
Primární odpovědnost k příspěvku. Název: podnázev příspěvku. In Primární odpovědnost ke zdrojovému dokumentu. Název: podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Standardní číslo. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Dostupnost. RÖSSLER, Miroslav. Pohled na postavení e-learningu v rámci studijního procesu na Moravské vysoké škole Olomouc. In KOWALIKOVÁ, Petra, a JURÍČKOVÁ, Lubica (ed.). Vysokoškolský pedagog: člověk nebo počítač? 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola, s. ISBN s. 15-19.

26 Technická tiráž Autorská tiráž

27 Tištěné seriálové publikace (časopisy, noviny, ročenky)
Název: podnázev. Odpovědnost k seriálové publikaci. Vydání. Údaje o vydávání (data a/nebo čísla). Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Edice. Poznámky. Dostupnost. Standardní číslo.

28 Články v tištěných seriálových publikacích (časopisech, novinách)
Primární odpovědnost k článku. Název: podnázev článku. Podřízená odpovědnost k článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Standardní číslo. Rok vydání, Svazek/Ročník, Číslo, Rozsah stran. Dostupnost. KOUBEK, Josef. Metodické otázky získávání pracovníků. Sociální politika. Praha: MPSV ČR. ISSN , roč. 21, č. 1, s

29

30 Specifika bibliografických záznamů elektronických dokumentů
Druh nosiče Vydání Datum aktualizace, zpřístupnění Datum citování Lokace Dostupnost a přístup

31 Druh nosiče elektronického dokumentu
po mezeře bezprostředně za název (názvy) v hranatých závorkách [online] [online časopis] [DVD] [časopis na CD-ROM]

32 Vydání oproti tištěným dokumentům navíc údaje o verzích
Verze pro IBM/PC Macintosh verze 1.1 5. vyd., verze 3.5

33 Datum vydání, zpřístupnění, aktualizace, citování dokumentů
arabské číslice online dokumenty – datum citace v hranatých závorkách slovní výrazy nebo RRRR-MM-DD 4. ledna 2005, aktualiz. 16 května 2007 [cit ]

34 Lokace ve zdrojovém dokumentu
lze použít pojmy stránka, obrazovka, odstavec, řádka s. 5-21 řádky 100 až 150

35 Dostupnost elektronických dokumentů
Pro online dokumenty povinná informace Dostupný z WWW: < Dostupný také komerčně ze systému ScienceDirect: < Dostupný z WWW (DOI): <

36 Elektronické monografie
Primární odpovědnost. Název: podnázev [Druh nosiče]. Podřízená odpovědnost. Vydání a/nebo verze. Místo vydání: Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo. CARROLL, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed. 2.1 [Dortmund (Neměcko)]: WindSpiel, November 1994 [cit ]. Dostupné na WWW: <

37 Další typy dokumentů (nezahrnuté do ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2)

38 Vysokoškolské kvalifikační práce
MARKOVÁ, Jana. Modelování trhu vysokoškolských vzdělávacích služeb. Praha, s. Disertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Dostupný také z WWW: < cs>.

39

40 Technické normy a jiné standardy
ČSN ISO 690:1987. Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. 2. vyd. Praha : Český normalizační institut, s. Třídící znak

41 Vybrané legislativní dokumenty
Česko. Zákon č. 552 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 188, s Dostupný také z WWW: < 05.pdf>. ISSN Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu č. 160 [ze dne 13. března 2008]. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2008, částka 50, s Dostupný také z WWW: < ISSN Tištěná Sbírka zákonů Působnost zákona – Česko (od ), dříve Československo

42 Archivní prameny Odkaz na archivní prameny se píše do poznámky pod čarou. Vždy se používá přesně takového značení a v takovém pořadí, jak je vedeno v daném archivu. SOkA, Prostějov, Kino Palace, inv. č. 2062, k. 3167/217. NFA, f. AB, k. 76, Stavby – rozpočty, výkazy staré haly, Zpráva o stavbě Barrandova, Praha,

43 Orální prameny V poznámce pod čarou V textu
Rozhovor s Ivanem Passerem vedl Jiří Voráč, Rozhovor s Ivanem Passerem vedl autor, Ivan Passer v rozhovoru s autorem, V textu „Většina .....méně“ [Passer, 1996: rozhovor].

44 Zkratky a psaní velkých písmen
Křestní a rodová jména autorů, vynálezců, redaktorů, editorů, sestavovatelů, apod. se mohou v záznamech uvádět pomocí iniciál. Jména států, zemí, provincií atd. (kvalifikátory – zpřesnění) mají být zkracována podle normy ČSN EN ISO :2006. Názvy seriálových publikací mají být zkracovány podle mezinárodní normy ČSN ISO 4:1997. Ostatní slova v bibliografických záznamech mají být zkracována podle normy ČSN ISO 832:1994.

45 Příklady HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN IVANOVÁ, Kateřina, a JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 2. vyd. Olomouc: Univ. Palackého, s. ISBN BEAUCHAMP, Tom L., a CHILDRESS, James F. Principles of Biomedical Ethics. 4th ed. New York: Oxford University Press, s. ISBN X. KUBEŠ, Marián, SPILLEROVÁ, Dagmar, a KURNICKÝ Roman. Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 184 s. ISBN PAUKNEROVÁ, Daniela, aj. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN ŠTĚDROŇ, Bohumír. Manažerské řízení a informační technologie. 1. vyd. Olomouc: Grada Publishing, s. ISBN Kap. 1, Geografická klasifikace manažerského řízení, s MOŠOVÁ Vratislava. Stane se 2. gramotnost oporou matematiky? In DOSTÁL, Jiří (ed.). INFOTECH 2007 – Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání II. 1. vyd. Olomouc: Votobia, ISBN S FOTR, Jiří, a ŠVECOVÁ, Lenka. Riziko a nejistota ve strategickém rozhodování. Finanční management. Praha: Economia. ISSN , roč. 3, č. 6, s

46 Odborná literatura – citace
ČSN ISO 690:1987. Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. 2. vyd. Praha : Český normalizační institut, s. Třídící znak ČSN ISO 690-2:1997. Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 1. vyd. Praha : Český normalizační institut, s. Třídící znak

47 Odborná literatura – citace
BRATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, [ ]. 60 s. (PDF). Dostupný z < BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace:metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. © , poslední aktualizace URL: < BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004). © , poslední aktualizace URL: <


Stáhnout ppt "Citace Mgr. Pavla Heřmánková."

Podobné prezentace


Reklamy Google