Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

,, Těžko na cvičišti, lehko na výjezdu!“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ",, Těžko na cvičišti, lehko na výjezdu!“"— Transkript prezentace:

1 ,, Těžko na cvičišti, lehko na výjezdu!“
VI. SNĚM KZ ZZS ČR spojený s III. Odbornou konferencí

2 Odborná konference Proces PNP v režimu RZP Diferenciální diagnostika
Kvalitativní porucha vědomí (možnosti řešení) Adekvátní zajištění pacienta Vedení zdravotnické dokumentace Předání pacienta do ZZ

3 Proces PNP v režimu RZP Začíná bezprostředně po vzniku akutního stavu na místě postižení Trvá během dopravy až do jeho definitivního ošetření Poskytuje rychlou a kvalifikovanou pomoc

4 Proces PNP v režimu RZP Cíl
Minimalizovat následky akutního postižení zdraví a náhlého zhoršení chronických onemocnění tak, aby se nemocní mohli vrátit do kvalitního života bez výrazných omezení

5 Proces PNP v režimu RZP Memento
Poskytnutí PNP má u kritických stavů naději na úspěch pouze tehdy, je-li pomoc poskytnuta na odpovídající odborné úrovni a v co nejkratším čase od vzniku akutního postižení zdraví. Pokud dojde k selhání na kterékoli etapě záchranného řetězce, naděje na záchranu postiženého rychle klesá!

6 Proces PNP v režimu RZP Na místě zásahu
Základní diagnostická rozvaha na základě provedených vyšetření Nutná léčebná opatření Transport do zdravotnického zařízení

7 Proces PNP v režimu RZP Legislativa
Vyhláška MZ ČR č.434/1992 Sb., O zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky MZ ČR č.175/1995 Sb. Vyhláška č.221/2010 Sb., O technických a věcných požadavcích na vybavení zdrav.zař.,stanoví vybavení jednotlivých typů pracovišť PNP včetně mobilních prostředků a také vybavení pomůckami i léky

8 Proces PNP v režimu RZP Legislativa
Zákon č.96/2004 Sb.v platném znění, O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, upravuje celoživotní vzdělávání

9 Proces PNP v režimu RZP Legislativa
Vyhláška č.55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků §§ 3 od.1 a 17 zdravotnický záchranář §§ 3 od.1, 4,17, 54 a 55 od. 2.vš.sestra SS §§ 3 od řidič vozidla ZZS

10 Znáte své kompetence??

11 Proces PNP v režimu RZP Činnosti RZP v terénu
Základem fungujícího systému poskytování PNP v ČR jsou samostatně pracující RZP s vlastními kompetencemi a odpovědností samostatná práce NLZP, tzv. činnosti bez odborného dohledu a na základě indikace je možná dle Zákona 96/2004 Sb., po získání Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu

12 Proces PNP v režimu RZP Definování činností
Plně samostatné Bez odborného dohledu na základě indikace lékaře Pod odborným dohledem Pod přímým vedením

13 Je důležité znát a dodržovat své kompetence ???
Určitě ano Navazující trestně právní odpovědnost při překročení, nebo nevyužití kompetencí, jehož následkem dojde k vážnému postižení zdraví pacienta

14 Proces PNP v režimu RZP Diferenciální diagnostika
Správné první orientační posouzení závažnosti akutního stavu je v mnoha případech rozhodující pro další osud nemocného Diagnostika je v této fázi plně v rukou vyšetřujícího záchranáře, závislá na jeho vědomostech, zkušenostech a schopnostech použít vlastních smyslů

15 Proces PNP v režimu RZP Diferenciální diagnostika
Rozhodující jsou Anamnéza Systematické a pečlivé vyšetření Schopnost stručně zaznamenat a sdělit získané informace

16 Diferenciální diagnostika Anamnéza
Kdy, kde a za jakých okolností došlo k akutní příhodě Primárně důležité je rozlišení mezi úrazem a neúrazovým stavem Zda a jakým způsobem byl pacient ošetřen Změnil-li se od počátku příhody jeho stav a jak Zda měl pacient již podobnou příhodu, zda je v léčení a jaké léky užívá Zda jde o násilí, sebevraždu, toxikománii…..

17 Diferenciální diagnostika Anamnéza
Alergie Jaké léky pacient užívá Pravidelné návštěvy u lékaře Dřívější hospitalizace Rodinné dispozice Pravidelně Nepravidelně Množství

18 Diferenciální diagnostika Je-li pacient při vědomí
Zaměříme se Náš postup musí být systematický!! Na urgentní symptomatologii Na hlavní obtěžující příznak Hodnotíme chování pacienta (neklid,úzkost, dechovou tíseň)

19 Diferenciální diagnostika Je-li pacient v bezvědomí
Příčina bezvědomí Poranění nebo choroby mozku Poruchy krevního zásobení mozku Akutní otravy Nedostatek kyslíku v krvi Metabolické poruchy Tepelné vlivy Selhání VF

20 Diferenciální diagnostika Je-li pacient v bezvědomí
Kvalitativní poruchy vědomí Obluzené vědomí Zachované životní funkce Dezorientovaný Neklidný Úzkostný Bezradný Nesouvisle hovoří Brání se ošetření Utíká Bojuje s bludy Jednáme klidně!!!

21 Diferenciální diagnostika Je-li pacient v bezvědomí
Zachování vitálních funkcí Informace zjistíme od třetí osoby nebo ze stručné průvodní zprávy Vyloučíme traumatickou příčinu Zjistíme zda jde o primární nebo sekundární postižení CNS

22 Diferenciální diagnostika Je-li nemocný v bezvědomí
Zaměříme se Anamnéza Bezprostřední orientace ( záklon hlavy, kyslíková terapie, i.v.linka,EKG) Vitální ukazatele

23 Diferenciální diagnostika Systematické a pečlivé vyšetření
Druh obtíží Lokalizace obtíží Intenzita a kvalita obtíží Doba nástupu obtíží a jejich průběh Zařazení obtíží Co obtíže vyvolává Bolest vystřeluje je svíravá, palčivá Kdy a za jakých okolností se objevily Úraz ( ano,ne) Poloha,námaha, dýchání,emoce..

24 Diferenciální diagnostika Základní fyzikální vyšetření
TK Puls Dech Oxymetrie Teplota Glykemie EKG Glasgow coma score Reakce na bolestivý podnět Reakce zornic na osvit Pohyb bulbů Svalové napětí

25 Bolesti na hrudi Jsou nejčastějším alarmujícím subjektivním příznakem
Vyžadují velmi pečlivou diferenciální diagnózu

26 Bolesti na hrudi Možnosti řešení posádkou RZP
Důkladná anamnéza Posouzení rizikových faktorů Pečlivé fyzikální vyšetření 12-svodové EKG Přenos záznamu EKG na I.Int.kliniku FN OL cestou KZOS

27 Bolesti na hrudi Diagnostické postupy v PNP
Vyslovení podezření na IM musí být učiněno rychle Anamnéza bolesti na prsou Atypická lokalizace bolesti (cca v 10%) Mezi lopatkami, v paži, v krku či v epigastriu

28 Bolesti na hrudi Zajištění pacienta v PNP
Poloha pacienta úlevová s naprostou svalově pohodlnou relaxací Klidná atmosféra, verbální uklidnění Tělesný klid i.v.přístup, vhodná nitrožilní kanyla, udržovací infuze O2 maskou á 3-6/min. NTG ( Nitrilex, Isoket sprej) - indikace lékaře Analgetika – indikace lékaře

29 CMP CMP představují třetí nejčastější příčinu úmrtí v ČR
Jsou akutním projevem cévního onemocnění mozku nebo kardiovaskulárního aparátu. Nemocní s příznaky probíhající nebo dokončené CMP vyžadují neodkladnou péči Jedná se o náhlou příhodu neurologickou, zatíženou obdobnou mortalitou jako IM

30 CMP Diagnostické postupy v PNP
V anamnéze se zaměříme zejména Doba a charakter nástupu příznaků (náhle, postupně) Předchozí CMP?? Dřívější neurologické výpadky?? Onemocnění kardiovaskulárního systému

31 CMP Objektivní neurologické vyšetření
V nálezu dominují Kvalitativní porucha vědomí Bolesti hlavy Vegetativní příznaky nauzea, zvracení Porucha čití Topografie postižení Meningeální dráždění

32 CMP Orientační neurologické vyšetření
Zornice Rozměr i tvar vpravo Rozměr i tvar vlevo Reakce na osvit vpravo Reakce na osvit vlevo

33 CMP Orientační neurologické vyšetření
Síla a schopnost pohybu Pravá HK Levá HK Pravá DK Levá DK Zkontrolovat symetrii: stisk ruky, zvednutí DK, dovírání víček, výši ústních koutků, zornice –symetrie, fotoreakce

34 CMP Zajištění pacienta v RZP
Dostatečná ventilace Monitorace VF Celkové vyšetření Neurologické vyšetření Podání kyslíku i.v.linka Glykemie Konzultace s lékařem cestou KZOS i.v.linka ml NaCl 0,9%, Oxantil 3amp.,MgSo4 10%

35 CMP Zajištění pacienta v RZP
Nepodávat nic per os Péče o oči (paréza okohybných svalů) Komunikace s pacientem Odstranit zubní protézu jen v případě, že je uvolněná

36 CMP Transport do iktového centra
Indikace Po konzultaci s lékařem z iktového centra Jasná diagnóza s neurologickým deficitem trvajícím více jak 30 minut Vyloučení krvácení do mozku ( CT) Věk do 75-80let Trvání příznaků do 3 hodin

37 CMP Transport do iktového centra
Pamatuj Zjištění a popsání kovových předmětů v těle!!!

38 CMP Transport do iktového centra
Hlavní kontraindikace Více jak 6 hodin od vzniku příznaků Kvantitativní porucha vědomí Těžký neurologický deficit Věk nad 80 let Chronická antikoagulační léčba

39 Křečové stavy Série opakujících se křečí. Nemocný je obvykle v bezvědomí a intervaly mezi záchvaty křečí jsou krátké Jsou lokalizovány na určité svalové skupiny a neohrožují základní životní funkce, především dýchání, ale přesto jsou výrazem centrálního poškození nebo periferního účinku toxinů

40 Křečové stavy Rozdělení
Z postižení CNS Z jiných příčin

41 Křečové stavy Z postižení CNS Trauma CMP Infekce Febrilní křeče Nádory

42 Křečové stavy Trauma Infekce Vyžadují chir.zákrok Kontuze Meningitida
Encefalitida

43 Křečové stavy Z jiných příčin Orgánové a smyslové poruchy
Metabolické příčiny Lékové intoxikace Hysterie

44 Křečové stavy Rozdělení křečí
Tonické Klonické Tonicko-klonické Trvalá kontrakce Záškuby Smíšené

45 Křečové stavy Epilepsie
Je chronické onemocnění mozku z různých příčin, postihuje asi 1% populace Příčiny – vrozené, získané po infekcích, úrazech, při nádorech, v 55% je příčina neznámá Spontánně vzniká výboj v ohnisku určitých neuronů, je lokalizovaný nebo se šíří na ostatní neurony a výboj je generalizovaný

46 Křečové stavy Epilepsie - PETIT MAL
Náhlé přerušení činnosti, zahledění se do prázdna, záškuby víček ( věk 5-7 let) Série bleskových křečí – flexe hlavičky, zkřížení končetin horních a pokrčení dolních končetin Amnézie Klonické křeče obličeje, ztráta tonu a pád u starších dětí (1-18let)

47 Křečové stavy Epilepsie - GRAND MAL
Pád na zem ( často s výkřikem) Může předcházet aura Nejdříve křeče tonické, pak klonické, v této fázi často pěna u úst, pokousání jazyka, pomočení, pokálení Po křečích nastupuje komatózní fáze, přechází ve spánek nebo zmatenost a amnézii, může být mydriáza nebo přechodná paréza končetin

48 Křečové stavy - Epilepsie Zajištění pacienta v RZP
Vyšetření pacienta Monitorace VF Zajištění i.v.linky Konzultace s lékařem Aplikace Diazepamu i.v., rektálně Transport do nemocnice k definitivnímu ošetření

49 Trauma,Polytrauma Definice
Polytrauma je současně vzniklé poranění nejméně dvou tělesných systémů, z nichž postižení alespoň jednoho z nich nebo jejich kombinace ohrožují bezprostředně základní životní funkce – dýchání, krevní oběh, vědomí

50 Trauma, Polytrauma Možnosti řešení posádkou RZP
Zajistit podmínky pro Vyšetření a ošetření na místě Vyproštění Posouzení klinického stavu Rychlé rozhodnutí o závažnosti a prioritách, které je třeba realizovat na místě

51 Trauma, Polytrauma Možnosti řešení posádkou RZP
Nejnutnější stabilizace VF Zahájit léčbu šoku Analgosedace Rychlý a šetrný transport do zvoleného traumacentra Zjistit mechanismus úrazu Přidružené choroby Zdravotnická dokumentace

52 Trauma, Polytrauma Diagnostické postupy v PNP
Šokový index Závažnost I.stupně II.stupně III.stupně

53 Trauma,Polytrauma Parametry základních VF
Dech SpO2 TK,P,kapilární návrat Zevní krvácení, krevní ztráta Známky vnitřního krvácení Velké rány a zlomeniny dlouhých kostí, spinální trauma Vědomí GCS Zornice (šířka,symetrie, fotoreakce)

54 Trauma,Polytrauma Zajištění pacienta v PNP
Podpora VF Zastavení zevního krvácení Oxygenoterapie Analgézie - Konzultace s lékařem i.v.linka (nejméně 2) Stabilizace a imobilizace zlomenin Vhodné polohování Pozor na sekundární poškození Zachování teploty Zachování soukromí

55 Trauma,Polytrauma Zajištění pacienta v PNP
U vysokoenergetických úrazů prevence imobilizace krční páteře Častější měření VF Sledování pacienta Memento

56 Trauma,Polytrauma Zajištění pacienta v PNP
Transport Rychlý, šetrný Kontrola stavu a zajištění před a po transportu Krční límec Optimální volba transportního prostředku Traumacentrum

57 Zdravotnická dokumentace
Musí být úplná Výstižná Pravdivá Odborná Identifikovatelná z hlediska pacienta i časových údajů

58 Dokumentace musí splnit účely
Být prostředkem podání odborných informací Slouží k ohodnocení kvality odborného výkonu Je podkladem pro posouzení ekonomické náročnosti Poskytuje odpovídající informace pro forenzní a epidemiologické účely

59 Zdravotnická dokumentace
Slouží pro ověření časové efektivity a tím i k ověření funkčnosti daného organizačního modelu Slouží k zajištění kontinuity při dalším ošetřování pacienta Slouží jako právní podklad v případě šetření orgánů činných v trestním řízení

60 Zdravotnická dokumentace Záznam o výjezdu ZZS
Anamnéza a nález: OA,FA,AA Subjektivní potíže Objektivní nález Pracovní Dg = návaznost TH TH (info o konzultaci) Transport = situace během transportu

61 Zdravotnická dokumentace Záznam o výjezdu ZZS
Diagnóza: Značkou i slovně Úraz = W Dg Somatický nález – na místě, při předání Léčebné zásahy Glasgow Coma Scale – GCS Časová posloupnost celého výjezdu Doložení převzetí pacienta v ZZ

62 Prameny Akutní stavy v první linii ( J.Drábková)
DD prvního kontaktu ( R.Douglas Collins ) Akutní stavy v kontextu ( Jan Bydžovský )

63 Autoři Mgr.Kubálková Šárka Bc.Sigmund Drahomír


Stáhnout ppt ",, Těžko na cvičišti, lehko na výjezdu!“"

Podobné prezentace


Reklamy Google