Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Abnormní osobnosti v životě a v trestné činnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Abnormní osobnosti v životě a v trestné činnosti"— Transkript prezentace:

1 Abnormní osobnosti v životě a v trestné činnosti
VIII. konference ČASP Za hranicemi dobra aneb psychologie zločinu 26. – 27. března 2011 v Olomouci Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

2 „Porucha (struktury) osobnosti“:
VÝLUČNOST + STRNULOST OSOBNÍ STRATEGIE VŮČI SOBĚ A SVĚTU ZVÝŠENÁ ZRANITELNOST STRESOVÝMI VLIVY VYTVÁŘENÍ BLUDNÝCH OKRUHŮ VNITŘNÍCH JEVŮ A VNĚJŠÍCH PROJEVŮ POŠKOZOVÁNÍ PROSTŘEDÍ VNITŘNÍHO (SEBE) A VNĚJŠÍHO (SVĚTA)

3 Projevy „poruchy osobnosti“
Výrazná trvalá odchylnost od společensky přijaté normy chování ve více než jedné z oblastí: POZNÁVÁNÍ SKUTEČNOSTI VNÍMÁNÍ A CHÁPÁNÍ VĚCÍ, OSOB, UDÁLOSTÍ PROŽÍVÁNÍ CITŮ VZNIKU, KVALITY A INTENZITY CÍTĚNÍ VŮČI SOBĚ A DRUHÝM SEBEŘÍZENÍ A SEBEOVLÁDÁNÍ OVLÁDÁNÍ POPUDŮ A USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB INTERPERSONÁLNÍHO CHOVÁNÍ JEDNÁNÍ S LIDMI A ZVLÁDÁNÍ INTERPERSONÁLNÍCH POHNUTEK

4 ZÁLEŽÍ NA MNĚ, NA TOBĚ NE soběstřednost a nedostatek ohledu k druhým
Obecné znaky poruch osobnosti v poli „já – ty“ (s některými výjimkami!) ZÁLEŽÍ NA MNĚ, NA TOBĚ NE soběstřednost a nedostatek ohledu k druhým JÁ JSEM V POŘÁDKU, TOBĚ NEROZUMÍM egosyntonní prožívání poruchy a nedostatek empatie ZA MÉ / SVÉ NEŠTĚSTÍ MŮŽEŠ TY, NE JÁ vnější příčinná orientace, racionalizace a neodpovědnost

5 Millonova typologie poruch osobnosti
I Vyrovnávání s potřebami ve vztazích závislosti - nezávislosti; z hlediska převládajícího způsobu, jak se svými potřebami člověk ve vztazích s druhými vyrovnává, je to osobnost či povaha: 1. ODTAŽITÁ: nechce nic mít s druhými, rezignuje na své vztahové potřeby a přání. 2. ZÁVISLÁ: splnění svých potřeb a přání přehnaně chce a čeká od druhých. 3. NEZÁVISLÁ: splnění svých potřeb přehnaně chce a čeká od sebe. 4. AMBIVALENTNÍ: žije v konfliktu mezi nadměrnými sklony chtít a očekávat splnění potřeb a přání od druhých a chtít a očekávat je od sebe. II Způsob uplatňování svých potřeb v těchto ohledech: 1. AKTIVNÍ: aktivně usiluje o naplnění svých potřeb. 2. PASÍVNÍ: působí svou pasivitou k jejich naplnění.

6 Uspořádání poruch osobnosti
Z kombinací těchto sklonů lze vyvodit 8 typů („syndromů“) středně abnormní povahy: SCHIZOIDNÍ pasívně odtažitá , „netečný samotář“ (též „asociální“, „astenická“). ÚZKOSTNÁ aktivně odtažitá, „úzkostný samotář“ (též „vyhýbavá“). ZÁVISLÁ pasívně závislá, „nesamostatná“ (též „nedostačivá“, „submisívní“). HISTRIÓNSKÁ aktivně závislá, „provokující, svádivá“ (též „hysterická“, „družná“). NARCISTICKÁ pasívně nezávislá, „samolibá“, „povýšená“. DISOCIÁLNÍ aktivně nezávislá, „nepřátelská“ (též „antisociální“, „disociální“). ANANKASTICKÁ pasívně ambivalentní, „hyperkonformní“, (též „kompulzivní“). PASÍVNĚ-AGRESÍVNÍ aktivně ambivalentní, „nevypočitatelná“ (též „negativistická“). Dále k nim lze volněji přiřadit další 3 typy výrazněji abnormní osobnosti: HRANIČNÍ aktivně i pasívně ambivalentní či závislá (též „cykloidní o.“). PARANOIDNÍ spíše aktivně nezávislá, „vztahovačná“ či „podezíravá“. SCHIZOTYPNÍ pasívně, někdy aktivně nezávislá, s mírně „schizofrenními“ projevy.

7 Uspořádání poruch osobnosti podle T. Millona

8 Osobnost „schizoidní“– F 60.1 (pasívně odtažitá – též „asociální“)
Nedaří se jí navazovat blízké vztahy pro nedostatky kognitivní, citové a komunikační, a tak zůstává bez nich. Na lidi reaguje málo, spíš si vytváří vztahy k věcem. Kognitivně: nepřesně rozlišující, „okrajově“ myslící a nevyváženě hodnotící význam událostí i při dobré inteligenci Emocionálně: bezvýrazná, neschopná hlubšího citu Sebepojetím: spokojená, s nejasným ale nerušivým sebepojetím, bez náhledu na sebe Interpersonálně: lhostejná, bez zájmu o styky s lidmi

9 Osobnost „úzkostná“– F 60.6 (aktivně odtažitá – též „vyhýbavá“)
Je zvýšeně citlivá na projevy druhých, zvlášť svědčící o možném odmítnutí či pokoření. Aktivně se vyhýbá stykům s lidmi na obranu před anticipovaným utrpením a stresem. Místo toho své vztahové potřeby naplňuje životem ve fantazii a sublimací v samostatných činnostech. Kognitivně: vnímání a myšlení rušené rozptylujícími a znepokojivými myšlenkami Emocionálně: disharmonická, prožívá zmatené a konfliktní city Sebepojetím: „odcizený“ sebeobraz společensky izolovaného, druhým i sobě nepřijatelného jedince Interpersonálně: nedůvěřivá, anticipující pokoření a zradu a obávající se toho

10 Osobnost „závislá“– F 60.7 (pasívně závislá – též „astenická“, „submisívní“)
Trpí nedostatkem sebedůvěry, vyrovnává se s tím poddajností, bezmocnou příchylností, hledáním podpory a jistoty u druhého člověka, Vyhýbá se iniciativě a rozhodování vazbou na „mocného“ ochránce jako na zdroj svého bezpečí, jež od vlastních sil nečeká. Kognitivně: obrana „popíráním“, nepřipouští si znepokojivé myšlenky Emocionálně: „něžná citovost“ s převládajícími citty mírnými, laskavými a lidmumilnými Sebepojetím: obraz vlastní nedostačivosti – vnímá se jako méněcenná, zranitelná, bezbranná Interpersonálně: podrobivá, ochotná se podřizovat a svěřovat druhým

11 Osobnost „histriónská“– F 60.4 (aktivně závislá – též „hysterická“)
Nedokáže si sama poskytovat dostatek pozornosti q přízně (ohledů, souhlasu, ocenění, podnětů, bezpečí…) a tak manipuluje druhými, aby toto od nich získávala. Kognitivně: disociuje, masívně vytěsňuje či zkresluje ohrožující zážitky a vzpomínky na ně Emocionálně: labilní, neovládá projevy emocí, projevuje je přehnaně, dramatizuje Sebepojetím: obraz vlastní společenské úspěšnosti, vnímá se jako cituplná, přitažlivá, okouzlující Interpersonálně: „svádivá“, koketuje s druhými a snaží se jim imponovat, získávat si jejich pozornost a obdiv

12 Osobnost „narcistická“– F 60.8 (pasívně nezávislá)
Žije s naivní jistotou o své nadřazenosti, vlastní mimořádné ceně a obdivuhodnosti. Proto necítí potřebu získávat si přízeň a ocenění vlastní snahou, bere je jako nutnou samozřejmost. Od okolí potřebuje pouze uspokojení tělesných potřeb a bezpečí. Kognitivně: expanzívní, mívá mimořádnou představivost, snadno racionalizuje Emocionálně: živá, veselá, bezstarostná, optimistická Sebepojetím: obraz vlastní obdivuhodnosti, sebejistá, výrazně soběstředně zaměřená Interpersonálně: využívá druhých, přehnaně od nich očekává jako samozřejmost zvláštní ohledy a dobrou vůli

13 Osobnost „disociální“ – F 60
Osobnost „disociální“ – F 60.2 (aktivně nezávislá – též „antisociální“, „agresívní“) Očekává od lidí výhradně nepřátelství a tak bojuje, aby dokázala svou cenu a moc. Trvá na svých právech až k bezohlednosti, práva druhých neuznává, usiluje o moc na obranu proti ohrožení ostatními. Napadá druhé buď „v sebeobraně“, nebo „preventivně“ na osvědčení své síly, popř. pro potěšení z „vítězství“. Kognitivně: podezíravá, „ohrožená“, projikující agresívní motivy Emocionálně: citově chladná nebo podrážděná Sebepojetím: silná, realistická, tvrdá Interpersonálně: útočná, hrubá, bezohledná

14 Osobnost „anankastická“– F 60
Osobnost „anankastická“– F 60.5 (pasívně ambivalentní – též „kompulzívní“, „konformní“) Vystupňovaný povahový konflikt mezi neuvědomovaným motivem prosazovat se proti okolí a vědomým podrobováním se mu je stabilizován přehnanou konformitou. Ta slouží jako obrana proti strachu z vlastních útočných impulzů a jejich následků. Kognitivně: „úzkomyslná“, pedantická a nepřizpůsobivá v myšlení a jednání Emocionálně: citově utlumená, spíš mrzutě a neradostně laděná Sebepojetím: sebeobraz svědomité, praktické, opatrné osoby, „strážce dobrých mravů“ Interpersonálně: vyžadující respekt k pravidlům a osobám, snaží se zavděčit nadřízeným, legalistická k podřízeným

15 Osobnost „pasívně agresívní“– F 60
Osobnost „pasívně agresívní“– F 60.8 („jiné“) (aktivně ambivalentní – též „negativistická“) Vystupňovaný povahový konflikt mezi potřebami spoléhat na sebe a spoléhat na druhé se nedaří ani vyřešit, ani vytěsnit. Převládá chronická ambivalence v jednání s lidmi a nevypočitatelné přecházení z iracionálního vzdorování k sebeoviňování a zpět. Agresívní projevy jsou často kryty svou „nechtěnou“ povahou. Kognitivně: rozporné myšlení, zastává zároveň protichůdné názory a postoje, zmateně přechází od jedněch k druhým Emocionálně: citově dráždivá, náladová, přecitlivělá, prchlivá Sebepojetím: neuspokojivý sebeobraz, cítí se nechápaná, zklamávaná, opuštěná Interpersonálně: vůči lidem netrpělivá, nepředvídatelná, kolísá mezi odporováním druhému a provinilostí za to

16 Osobnost „emočně nestabilní a hraniční“– F 60
Osobnost „emočně nestabilní a hraniční“– F 60.3 (aktivně i pasívně ambivalentní nebo závislá) Prožívá intenzívní výkyvy nálad a bouřlivé zvraty v postojích k sobě a k druhým osobám s odpovídajícími projevy v chování. V různé míře se tu spojují či střídají některé znaky poruchy pasívně-agresívní, úzkostné, závislé, antisociální, někdy histriónské. Kognitivně: „černobílé“ myšlení s častými změnami názorů a hodnocení Emocionálně: intenzívní výkyvy nálad, střídání sklíčenosti a netečnosti s návaly hněvu i nadšení Sebepojetím: nejasné prožívání vlastní identity, střídavé obavy o sebe a sklony k sebepoškozování či sebevražednému jednání Interpersonálně: ambivalentní, současně prožívá city zlosti, lásky, viny vůči druhým

17 Osobnost „paranoidní“– F 60.0 (spíše aktivně nezávislá)
Převládá u ní bdělá nedůvěra a podezíravost vůči okolí a obranná opatření proti iracionálně vnímanému ohrožení „nepřátelskými druhými“. V různé míře se tu spojují či střídají některé znaky poruchy úzkostné, narcistické, anankastické a pasívně-agresívní. Kognitivně: ostražitá, podezíravá, projikující obavy do hodnocení Emocionálně: netýkavě dráždivá, úzkostná a hněvivá Sebepojetím: cítí se ohrožená ve své nezávislosti, oprávněná ve své podezíravosti, sama si sebe značně cení Interpersonálně: nedůvěřuje lidem, popudlivě se brání ovlivňování zvenčí a (nerealisticky předpokládané) kritice a klamání jimi

18 Osobnost „schizotypní“– F 20. 1 (u sch. on
Osobnost „schizotypní“– F 20.1 (u sch. on.) (pasívně, někdy aktivně, nezávislá) Podivné, zjevně iracionální a v různých ohledech rozptýlené způsoby prožívání a projevu svědčí o nedostatečně integrované skladbě duševního dění. V různé míře se tu spojují či střídají některé znaky poruchy schizoidní a úzkostné. Kognitivně: podivínské vnímání a myšlení naznačující „jinou realitu“ či záhadné zdroje poznání Emocionálně: buď úzkostná ostražitost a přecitlivělost, nebo citová oploštělost a chudost Sebepojetím: neurčitá, pro okolí neproniknutelná vlastní identita, soustředěnost na sebe a své prožitky Interpersonálně: dává přednost samotářské izolaci s co nejméně osobními vazbami a závazky

19 Osobnost „sadistická“ (nezařazena)
Vědomí, že někdo jiný trpí, jí přináší slast. Typický je celkový vzorec krutého, ponižujícího jednání s druhými, jímž sobě i jim dokazuje svou nadvládu a moc přinutit je trpět. Je fascinována násilím, neštěstími, bojem, mučením, zbraněmi a krutými osobami. Kognitivně: zajímá se o utrpení v jeho různých podobách a prostředcích k jeho působení, soustřeďuje se na ně Emocionálně: těší se trápením lidí i zvířat, občasné návaly vzteku Sebepojetím: obraz silného, mocného a svou zlovůli podle libosti prosazujícího jedince; identifikace s násilnými a krutými vzory Interpersonálně: chová se vůči druhým nebo si od nich vynucuje hrozbami či násilím chování, které jim samým nebo někomu dalšímu působí utrpení, jehož je pak dychtivým svědkem

20 Osobnost „masochistická“ (nezařazena)
Sama si přivolává v životě těžkosti a nezdary, „žije“ jimi, odmítá uznat příjemné stránky či výsledky svého snažení; převládá u ní „potřeba selhání“. Ve vztazích ji přátelské a pečující osoby nudí, provokuje druhé ke svému trápení a dává přednost necitlivým, hrubým či přímo sadistickým osobám. Kognitivně: „zvrácené“ soustředění na vlastní nezdary a obtíže, případné úspěchy vyvolávají popírání či přímo vinu Emocionálně: libuje si v „utrápeném“ citovém rozpoložení a citovém projevu, zvláště provinilosti, odmítá možné „libé“ prožitky Sebepojetím: nepřipouští svou hodnotu či schopnost, odmítá se Interpersonálně: odmítá přispění druhých, vyhledává a provokuje u nich jinak „zraňující“ chování a citové projevy vůči sobě

21 Osobnost „depresívní“ (nezařazena)
Trvale zakouší melancholickou náladu, bezmoc a beznaděj změnit svůj truchlivý osud. Ignorují dobré věci, ulpívají na zlých. Touží po lepším údělu, ale namísto snahy přičinit se o to pouze si vyčítají promarněné příležitosti k tomu. Kognitivně: vnímání svého života a světa jako zlých a bez naděje na zlepšení, soustřeďuje se na starosti a nezdary Emocionálně: trvale smutná, poraženecká nálada Sebepojetím: obraz vlastní méněcennosti, nedostačivosti a celkové špatnosti, zasluhující sebeobviňování Interpersonálně: odsuzuje sebe i druhé za vše špatné a nezdařené

22 Sociální projevy poruch osobnosti
PORUCHA: PROJEVY: SCHIZOIDNÍ Sociální soběstačnost, nezájem a neumění vycházet s lidmi ÚZKOSTNÁ Sociální vyhýbání, úzkost z vlastní nedostačivosti a kritiky kompenzovaná fantazií ZÁVISLÁ Sociální závislost, nedostatek sebedůvěry a prožívané nedovednosti jak žít HISTRIÓNSKÁ Sociální svádivost, závislost na pozornosti a obdivu druhých, vztahová nestálost NARCISTICKÁ Sociální povýšenost a sebepřeceňování, sebeobdiv, využívání druhých DISOCIÁLNÍ Sociální soupeřivost a útočnost, podezíravost, despekt k druhým ANANKASTICKÁ Sociální hyperkonformita s vytěsněným vzdorem, „legalismus“, závislost na řádu PASÍVNĚ-AGRESÍVNÍ Sociální nevypočitatelnost, střídavá útočnost a provinilost HRANIČNÍ Sociální impulzivita, náročnost a překotnost v postojích a projevech PARANOIDNÍ Sociální podezíravost, ostražitost a obrana proti předjímaným úkladům SCHIZOTYPNÍ Sociální excentričnost, podivnost a nepatřičnost projevů, vztahovačnost SADISTICKÁ Sociální hostilita, potěšení z utrpení působeného druhým MASOCHISTICKÁ Sociální sebesnižování, sebeporážení, sebevinění, „závislost na nezdaru“ DEPRESÍVNÍ Sociální izolace, iracionální provinilost, prožívaná bezmoc a beznaděj

23 Intuitivní odhad sklonů k trestné činnosti
NARCISTICKÁ O. Reaktivní i instrumentální porušování práv druhých, kteří se provinili nerespektováním jeho výjimečnosti a nadřazenosti. DISOCIÁLNÍ O. Reaktivní i instrumentální působení škody druhým, na obranu před předjímaným útokem či křivděním z jejich strany. HRANIČNÍ O. Reaktivní impulzívní „trestání“ za zradu a zklamání ve vztahu ze strany druhého. PARANOIDNÍ O. Reaktivní „obranné“ napadání druhých za předjímané úklady, s instrumentálním cílem ochránit se vůči nim. SADISTICKÁ O. Instrumentálně motivované trýznění druhých s cílem prožívat slast při pozorování jejich utrpení a potvrzení vlastní moci.

24 Odkazy ke sdělení: Beck, A., Freeman, A. Cognitive therapy of personality disorders. New York: Guilford Press, 1990. Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-IV. Washington DC: American Psychiatric Association, 1994. Kuhl, J., Kazén, M. PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti. Praha: Testcentrum, 2002. Loranger, A. W. IPDE – Mezinárodní rozhovor pro poruchy osobnosti. Brno: Psychodiagnostika, 2006. Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. Duševní poruchy v primární péči. Praha: PCP, 2001. Millon, T., Davis, R. Personality disorders in modern life. New York: Wiley, 2000. Praško, J. a kol. Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2003. Walters, G. D. Self-report measures of psychopathy, antisocial personality, and criminal lifestyle: Testing and validating a two-dimensional model. Criminal Justice and Behavior, 35, 2008,

25 S přáním života bez poruch (včetně osobnostních)
a úspěšným (beztrestným) naplňováním vašich záměrů - váš Karel Balcar NAZDAR!


Stáhnout ppt "Abnormní osobnosti v životě a v trestné činnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google