Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověká společnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověká společnost"— Transkript prezentace:

1 Středověká společnost
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_03_stredoveka_spolecnost.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, středověk, středověká společnost ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 7. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Dělení středověké společnosti na šlechtu, církev a pracující lid. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Rozšiřující učivo objasňuje vznik a existenci nejstarších mnišských řádů v Evropě i na našem území. Prezentace jsou žákům k dispozici na

2 Středověká společnost uč. 18 - 27

3 Dělení středověké společnosti:
společnost trojího lidu: 1/ ti, kdo se modlí – kněží, duchovenstvo 2/ ti, kdo bojují – panovník, šlechta a rytíři 3/ ti, kdo pracují – venkovský lid lidé si nebyli navzájem rovni – čím nižší postavení, tím přísnější zákony od 11. stol. nová vrstva – měšťané

4 Panovník : str. 20 vypiš panovnické tituly
1/ ti, kdo bojují Panovník : str. 20 vypiš panovnické tituly císař – tradice římská král – západní Evropa kníže – střední a východní Evropa – Slované panovník považoval území státu za svůj majetek obyvatelé – poddaní, platili daně

5 výsadní postavení vlády se ujímal korunovací – nejprve spíše církevní akt, později hlavně právní obdržel meč, žezlo a další znaky své hodnosti, na hlavu mu byla posazena koruna – přestal být prostým věřícím jeho moc byla odvozována od moci boží – někde se králům přisuzovaly až nadpřirozené schopnosti s panovníkem, se do osobního styku dostalo velmi málo lidí – vládl nepřímo, lidé ho považovali za svého ochránce

6 Císařská koruna Svaté říše římské

7 Svatoštěpánská koruna
Svatoštěpánská koruna je zasvěcena sv. Štěpánovi a je nejdůležitější součástí uherských korunovačních klenotů.

8 Svatováclavská koruna Zhotovená ke korunovaci 7. září 1347
Svatováclavská koruna Zhotovená ke korunovaci 7. září Českému králi byla vždy pouze propůjčena. Na koruně je celkem 19 safírů. 44 spinelů, 1 rubín, 30 smaragdů a 20 perel.

9 roku 1602 si nechal Rudolf zhotovit rakouskou korunu
ke korunovaci nebyla nikdy použita

10 Šlechta str. 21 bojovníci – družina panovníka
odměny od panovníka – bohatli, majetek se stával dědičným – vznik šlechty hierarchie šlechty – panovník, vévodové, hrabata

11 Dějiny středověku a raného novověku I. díl, SPL Práce, str. 54

12 Lenní systém a feudální společnost str. 21
panovník propůjčoval půdu v léno – komu ji propůjčil, z toho se stal leník leník – měl propůjčenou půdu, stal se vazalem hold = složení lenní přísahy pán se zavazoval svého leníka chránit časem léno dědičné, rostla moc šlechty, panovník již neměl co propůjčovat, jeho moc upadala šlechtici mohli propůjčovat půdu dál – mít svoje leníky vazalské vztahy – každý člověk je člověkem někoho

13 období feudalismu - feudální společnost – feudum (léno) = půda – společnost založená na vlastnictví půdy

14 Rytíři str. 22 rytířem se člověk stal, byl pasován za určitých podmínek podmínky: kůň, zbraň a zbroj, úspěšný v boji, charakterové vlastnosti, křesťanská víra, 21 let Opakování – uč. str. 23

15 2/ ti, kdo se modlí Duchovenstvo
ti, kteří svůj život zasvětili náboženství: kněží, řeholníci (mniši), řeholnice (jeptišky) někteří řeholníci zároveň i kněžími – kanovníci (premonstráti – žili v klášteře, ze kterého vycházeli konat kněžskou činnost) dodržování celibátu - pohlavní zdrženlivosti- nesměli se ženit, vdávat, mít děti

16 Uspořádání církve uč. str. 24
kněží vykonávají náboženské úkony (církevní obřady) péče o duše ostatních – proto duchovenstvo, duchovní

17 papež – hlava křesťanské církve
kardinálové – volili papeže od r. 1054 rozkol mezi západní - křesťanskou a východní – pravoslavnou církví – na východě přestali uznávat nadřazenost římského papeže hlava křesťanské církve – papež v Římě, ale Byzantská říše měla svého papeže - metropolitu arcibiskup – spravuje arcidiecézi (území, správní celek) biskup – spravuje diecézi farář – spravuje farnost

18 Mniši, jeptišky a kláštery
mnišské řády žily v klášterech – mužských a ženských (komplexy budov obytných a hospodářských, kostel, obehnané hradbami) opat, abatyše – stáli v čele kláštera řehole – pravidla, která dodržovali kláštery – centra vzdělanosti a umění duchovní – jediní vzdělaní lidé zde vznik letopisů a kronik, opisování knih – dílny skriptoria

19 Život v klášteře raný středověk - 6. stol. v záp
Život v klášteře raný středověk - 6. stol. v záp. Evropě nejstarší řád benediktinů – založen 529 Benediktem z Nursie – zásada Modli se a pracuj klášter Monte Cassino v Itálii

20 význam křesťanství ve středověku:
utváření nových států – jeden Bůh – jeden panovník rozšiřování území – pod záminkou šíření křesťanství Opakování uč. str. 26

21 3/ ti, kdo pracují Pracující lidé nejpočetnější hlavně zemědělci
svobodní i nesvobodní (nevolníci), všichni poddaní (měli svého pána) odevzdávali svému pánovi dávky – naturální, peněžní živili šlechtu a duchovenstvo (předchozí dvě vrstvy společnosti) pán je chránil svobodní – vojenská povinnost Opakování uč. str. 26 – 27, slovníček str. 27

22 ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO nepovinné učivo

23 Monte Cassino je benediktinský klášter v Itálii založený v roce 529 sv
Monte Cassino je benediktinský klášter v Itálii založený v roce 529 sv. Benediktem z Nursie. Stojí na stejnojmenné, 520 metrů vysoké hoře asi 130 km jižně od Říma, necelé 2 km západně od města Cassino a je nejstarším klášterem západního mnišství. Po staletí sloužil jako vzor pro budování dalších klášterů. Klášter byl prakticky totálně zničen za druhé světové války, během bitvy u Monte Cassina – rozbombardován spojenci jako domnělé místo úkrytu německé armády.

24 Renovované Monte Cassino

25 přísná pravidla se brzy nedodržovala
10. stol. reformní hnutí (klášter v Cluny – v Burgundsku – ve střední Francii) snaha o obnovení prostoty a čistoty klášterního života – opět se nedodržovalo počátek 12. století – nové úsilí o mnišskou reformu dva nové významné řády : premonstrátský a cisterciácký

26 Cisterciácké kláštery
cisterciácké kláštery - v neobydlených údolích – neměly věže (na rozdíl od benediktinských klášterů) šedí bratři – podle barvy oděvu heslo: Modli se a pracuj podle hesla pracuj, se zabývali zemědělstvím kolem kláštera pole, k nim časem přibyly vesnice a poddaní kláštery se staly velkými hospodářskými středisky – podílely se na osídlování pustých krajů Evropy

27 kláštery – také kulturní centra
původní kláštery bez malířské a sochařské výzdoby (sv. Bernard z Clairvaux – klášter zanikl během Francouzské revoluce) jeden z prvních cisterciáckých klášterů - Saint Denis u Paříže – plný světla (opat Suger) - poprvé prvky nového gotického slohu uctívání Panny Marie (= kult) kláštery řízeny z jednoho centra – v Citeaux (cisterciáci)

28 kapitulní síň – místo shromažďování řeholníků
křížová chodba – uzavřená klášterní chodba kolem rajského dvora rajský dvůr – místo odpočinku, rozjímání a modliteb refektář – místo k najedení, někdy letní a zimní dormitář - ložnice

29 rajský dvůr – místo odpočinku, rozjímání a modliteb
okolo křížová chodba s arkádami rajský dvůr s křížovou chodbou v katalánském klášteře Ripoll

30 Premonstráti vznikli jako kajícnické hnutí
centrálně organizováni jako cisterciáci z Prémontré (opat) nebyli mniši, ale kanovníci – početní kněží, kteří ve středověku žili při velkých biskupských nebo arcibiskupských chrámech konání kněžských povinností mezi věřícími (kázání, zpovídání), charita, rozvíjení vzdělání a vědy misionáři vlivné politické organizace – sv. Bernard zastánce křížových výprav opat Suger – vlivný politik čeští opati těchto řádů ovlivnili příchod Jana Lucemburského na trůn

31 znak řádu cisterciáků Saint Denis

32 Nestarší české kláštery: 1/ klášter sv
Nestarší české kláštery: 1/ klášter sv. Jiří na Pražském hradě – benediktinský ženský klášter založený roku 976 Mladou, sestrou Boleslava II. 2/ benediktinský klášter Břevnov - nejstarší mužský klášter v Čechách; založil jej roku 993 kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch 3/ klášter Ostrov u Davle - benediktinský klášter založený Boleslavem II. asi 999

33 Klášter Ostrov u Davle

34

35 Zlatá Koruna prohlídka: http://www. ckrumlov

36 Přemysl Otakar II. daroval klášteru, který založil, údajný trn z Kristovy koruny, jenž předtím získal od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého. Na Přemyslovo přání byl klášter podle této relikvie nazván Svatá Trnová Koruna (Sancta Corona Spinea). Je doloženo, že na počátku 14. století došlo ke změně názvu na Zlatá Koruna, pravděpodobně v souvislosti s velkým bohatstvím kláštera.

37 kapitulní síň

38 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Klášter cisterciáků na Zlaté Koruně je dnes pokládán za jeden  z nejcennějších komplexů gotické architektury  ve střední Evropě. 

39 Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě

40 Vyšebrodský klášter je cisterciácký klášter nacházející se ve Vyšším Brodě. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech. Klášter byl založen roku 1259 Vokem I. z Rožmberka, po předchozím jednání s cisterciáckou generální kapitulou v Citeaux.

41 kapitulní síň kostel ve Vyšším Brodě

42 Premonstrátský klášter v Milevsku, dnes velmi cennou románskou památku, založil v roce 1184 velmož Jiří z Milevska.

43 Den v klášteře přesně určen čas k modlitbě a k práci ranní modlitby a ranní mše velmi brzy ráno dopolední a odpolední hodiny: část mnichů a jeptišek sloužila bohoslužby, ostatní pracovali cisterciáci na poli premonstráti studovali den končil brzy v podvečer společnou bohoslužbou

44 Žebravé řády – žily z almužen a podpor
13. století 2 nové řády, které se snažily o nápravu morálky františkánský řád – založil sv. František z Assisi pokora a sebeobětování řád dominikánů – kazatelů – sv. Diminik kázání a výuka

45 františkáni

46 zdroje: text: Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, Praha 2009, str obrázky: Dějiny středověku a raného novověku I. díl, SPL Práce, str. 54

47 Dějiny středověku a raného novověku I. díl, SPL Práce, str. 58


Stáhnout ppt "Středověká společnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google