Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2
Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Táňa Perglová, Martina Špaková, Kateřina Bučková, Pavel Černý, Petra Kalinová

2 Obsah semináře Základní informace k výzvě Věcná část výzvy
Veřejná podpora Finanční řízení Diskuze

3 I. Základní informace k výzvě
(Mgr. Martina Špaková)

4 Výzva, termíny výzvy, doba trvání
číslo výzvy v informačním systému: 17 (Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě) datum vyhlášení výzvy: 26. dubna 2010 datum ukončení výzvy: 30. července 2010 ve 13 hod. Doba trvání předkládaných projektů: max. 36 měsíců, ukončení projektu nejpozději

5 Finanční alokace celková částka alokovaná pro výzvu: 625 000 000 Kč
omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní (IPo): min. výše finanční podpory na 1 projekt: Kč max. výše finanční podpory na 1 projekt: Kč

6 Oprávnění žadatelé vysoké školy (dle zákona č.111/1998 Sb.)
veřejné výzkumné instituce (dle zákona č.341/2005 Sb.) další organizace vědy a výzkumu (dle zákona č. 130/2002 Sb.)

7 Oprávnění žadatelé kraje města, obce a svazky obcí
veřejná zdravotnická zařízení nestátní neziskové organizace Povinnost doložit: předmětem hlavní nebo alespoň vedlejší činnosti je vzdělávání nebo vědecká a výzkumná činnost min. 2letá historie společnosti

8 Cílové skupiny studenti vyšších odborných škol studenti vysokých škol pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol další pracovníci zabývající se vzděláváním/výzkumem a vývojem  kteří studují nebo pracují v regionech ČR mimo území NUTS II hl. města Prahy (tzn. v regionech ČR spadajících do Cíle Konvergence)

9 Doba trvání a území dopadu podporovaných aktivit
Území dopadu: všechny regiony České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy (Místo realizace: sídlo žadatele může být na celém území ČR včetně NUTS II hl. m. Prahy)

10 Partnerství samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi (subjekty „stejného druhu“ nebo různé subjekty) partner s FP nebo partner bez FP partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem)

11 Monitorování projektů
povinnost v průběhu realizace projektu sledovat naplňování monitorovacích indikátorů seznam monitorovacích indikátorů je uveden v Příloze č. 2 této výzvy Metodika monitorovacích indikátorů:

12 Udržitelnost projektu
povinnost zajistit, aby podpořené aktivy a výstupy byly udržovány po dobu 5 let po ukončení financování projektu (dle pravidel stanovených ES) specifikace aktivit a výstupů vedoucích k udržitelnosti projektu musí být uvedena v žádosti o finanční podporu z OP VK prokazování udržitelnosti po ukončení financování projektu z OP VK probíhá prostřednictvím ročních monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu

13 Způsob výběru projektů
formální náležitosti – opravitelné kritéria přijatelnosti – neopravitelné grémium zpravodajů konečné schválení – ministr/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (Kritéria hodnocení – Příručka pro příjemce) bodová bonifikace – potvrzení města o IPRM

14 Předkládání projektů Osobně:
MŠMT – odbor CERA, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín Poštou: MŠMT – odbor CERA, Karmelitská 7, Praha 1 Do 30. července 2010 v 13 hodin – rozhoduje datum doručení zásilky, nikoliv datum odeslání.

15 Obsah obálky finalizovaná projektová žádost vytištěna z Benefitu (stejný hash code jako elektronická verze) spojené přílohy (1.stránka: „Seznam příloh“) CD – R: nahraná finalizovaná benefitová žádost a všechny přílohy ve formátu .pdf (naskenované s podpisy, včetně seznamu příloh) Poslední kontrola žádosti před odevzdáním – příručka pro žadatele (verze 6) – str. 50

16 Materiály a zdroje informací
 Výzvy: Text výzvy Přílohy č. 1 až 9  Příručka pro žadatele: Příručka pro žadatele (verze 6, platná od )  Webová aplikace Benefit7: Jak vyplnit webovou žádost  Prováděcí dokument OP VK (aktuální verze)

17 Doporučení Soulad projektu s pravidly OP VK a pravidly stanovenými výzvou (nutné respektovat). Projekt by měl mít logickou posloupnost, řešit definovaný problém, jasně stanované měřitelné a reálně dosažitelné cíle, vycházet z potřeb cílové skupiny a být jasně napsaný (bez možnosti dalšího vysvětlování).

18 Kontakty kontaktní místo: odbor CERA (46)
možnost realizace osobních konzultací po telefonické či elektronické dohodě kontaktní osoba: Mgr. Martina Špaková tel.: 234  problémy s vyplněním webové žádosti:

19 II. Věcná část výzvy Podporované aktivity Specifická kritéria
Mgr. Táňa Perglová Mgr. Kateřina Bučková

20 Cíl oblasti podpory 2.4 posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy

21 Podporované aktivity Povinná klíčová aktivita každého projektu:
podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem prostřednictvím stáží a odborných praxí

22 … podporované aktivity
Doplňkové aktivity: podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem

23 … podporované aktivity
Doplňkové aktivity 2. podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem

24 … podporované aktivity
Doplňkové aktivity 3. příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů apod.

25 Specifická kritéria kvalitativní přínos zapojených partnerů
do jaké míry jsou jednotliví partneři přínosem pro projekt, relevantnost jejich zapojení, pečlivost při plánování spolupráce a dosažené výsledky spolupráce kvalitativní dopad plánovaného záměru (výstupu) projektu propracovanost, potřebnost a relevantnost záměru vzhledem k cílům oblasti podpory kvalitativní přínos přenosu poznatků ze zahraničí míra přínosu spolupráce se zahraničím pro projekt

26 III. Veřejná podpora Ing. Pavel Černý

27 Článek 107 Smlouvy o fungování EU
Podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňují určité podnikání nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem. 27

28 Článek 107 Smlouvy o fungování EU
je poskytována ze státních prostředků, narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, ovlivňuje obchod mezi členskými státy. ZÁKAZ VEŘEJNÉ PODPORY!!! 28

29 Výjimky ze zákazu veřejné podpory
Výjimky přímo podle Smlouvy o fungování EU Výjimky rozhodnutím Evropské komise (na základě notifikace) Využití obecného nařízení o blokových výjimkách 29

30 Formy veřejné podpory granty, dotace podpory na krytí provozních ztrát
zvýhodněné půjčky (úroky) záruky, garance selektivní odpouštění veřejných plateb (odvodů za zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zdravotní poplatky) zvýhodněný prodej majetku města, kraje, státu; a další 30

31 Veřejná podpora v OPVK Podpora de minimis Český přechodný rámec
Obecná bloková výjimka – podpora vzdělávání 31

32 Podpora de minimis Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 Nelze poskytnout
podnikům v potížích podnikům v oblasti zemědělství (prvovýroby), rybolovu a akvakultury na podporu exportu nákup dopravních prostředků podnikům v uhelném průmyslu 32

33 Podpora de minimis Podpora nepřesahující € za tři fiskální roky na jeden subjekt Kumulace s jinou podporou (na stejné způsobilé výdaje) Povinnosti poskytovatele – zajistit, že není překročena uvedená hranice, uchování údajů o poskytnuté podpoře po dobu 10 let, informovanost příjemce, že obdržel podporu de minimis 33

34 Český přechodný rámec Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize Na základě Sdělení Komise (2009/C 16/01) s účinností od do Podpora slučitelná podle čl. 107 odst. 3 písm. b) Nástroj pro řešení globální krize. Nejedná se o zvýšení limitu de minimis z 200 tis. EUR na 500 tis. EUR, jedná se o novou podporu! 34

35 Český přechodný rámec Notifikován Český přechodný rámec (rozhodnutí Komise N 236/2009 ze dne ) – možnost poskytnout podporu do výše 500 tis. EUR. Nutno načítat s podporou de minimis. 35

36 Obecná bloková výjimka
Na základě nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Upravena oddílem 8 obecného nařízení EK č. 800/2008 účinného od 9. srpna 2008 Nahradilo nařízení EK č. 68/2001, o podpoře vzdělávání v. Obecná opatření (viz školský zákon č. 561/2004 Sb.) 36

37 Obecná bloková výjimka
Obecné vzdělávání vzdělávání zahrnující výuku, která není použitelná pouze nebo zásadně pro současné nebo budoucí postavení zaměstnanců ve firmě přijímající podporu, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné na jiné firmy nebo pracovní obory, a tudíž podstatně zlepšuje schopnost profesního zařazení zaměstnance. - intenzita podpory 60 % (u MSP + 10 či 20 %), plus 10 % v případě vzdělávání zdravotně postižených nebo znevýhodněných pracovníků (celkově však max. 80 %) 37

38 Obecná bloková výjimka
Specifické vzdělávání - vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců ve firmě přijímající podporu a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo jsou přenositelné pouze v omezeném rozsahu, na další firmy a pracovní obory - intenzita podpory 25 % (u MSP + 10 či 20 %), plus 10 % v případě vzdělávání zdravotně postižených nebo znevýhodněných pracovníků 38

39 Obecná bloková výjimka
Způsobilé výdaje osobní náklady na školitele, cestovní výlohy školitelů a školených osob, ostatní běžné výdaje, jako jsou výdaje na materiál a vybavení, opotřebení nástrojů a zařízení v rozsahu způsobeném výlučným používáním pro projekt vzdělávání, náklady na poradenské a konzultační služby týkající se projektu vzdělávání, osobní náklady na školené osoby až do výše součtu ostatních přípustných nákladů 39

40 Vymezení malého a středního podniku
Vymezení středního podnikatele zaměstnává méně než 250 zaměstnanců obrat do 50 mil. EUR a celková aktiva uvedená v rozvaze do 43 mil. EUR Vymezení malého podnikatele zaměstnává méně než 50 zaměstnanců obrat a celková aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují 10 mil. EUR 40

41 Vymezení malého a středního podniku
Druhy podnikatelů samostatný podnikatel - méně než 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv může vlastnit jiný subjekt. partnerský podnikatel - vlastní 25% - 50% kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku. propojený podnikatel - podnikatel vlastní většinu akcionářských nebo členských hlasovacích práv 41

42 Vymezení malého a středního podniku
42

43 Vymezení malého a středního podniku
Spojení přes fyzickou osobu fyzická osoba nebo skupina fyzických osob provozují svoji činnost nebo část své činnosti na stejném trhu nebo na sousedních trzích. stejný trh (§2, odst. 2, zákona č. 143/2001 Sb.) 43

44 Diskuze 44

45 IV. Finanční řízení Rozpočet projektu Nepřímé náklady
Nezpůsobilé výdaje Ing. Petra Kalinová

46 Rozpočet v projektové žádosti

47 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost
prokazatelnost časová způsobilost

48 Kapitoly rozpočtu 1 - Osobní náklady 2 - Služební cesty zahraniční
3 - Zařízení limit 25% 4 - Nákup služeb limit 49% 5 - Stavební úpravy 6 - Přímá podpora limit 20% 7 - Náklady vyplývající přímo z rozhodnutí 8 - Přímé způsobilé výdaje celkem 9 - Nepřímé výdaje

49 1 - Osobní náklady osoby, které mají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah hrubá mzda v čase, oboru a místě obvyklá doporučená výše mezd/platů Metodický dopis č. 4

50 1 - Osobní náklady Projektový manažer 0,8 * 40 000 = 32 000 Kč

51 1 - Osobní náklady Hodinová sazba lektora je lehce nadprůměrná, jelikož se jedná o výjimečného odborníka. Jeho zapojení do projektu je klíčové. Viz blíže příloha č. 8.

52 1 - Osobní náklady NN nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní klíčovou aktivitou projektu PŘÍMÉ – např. NEPŘÍMÉ Hlavní manažer Účetní Administrátor Mzdová účetní Finanční manažer Personalista Asistent Specialista na povinnou publicitu Odborný zaměstnanec IT technik zajišťující běžnou správu ICT Lektor Školitel bezpečnosti a ochrany zdraví Metodik Ostraha, uklízeč, údržbář

53 2 - Služební cesty zahraniční
Musí mít přímou vazbu na realizaci klíčových aktivit realizační tým v zahraničí - přímá vazba na klíčové aktivity - specifikace KDO, KAM a PROČ zahraniční expert v ČR - Per diems 230 €/den + doprava do ČR a zpět V průběhu realizace již nelze výdaje na zahraniční cesty navyšovat

54 2 - Služební cesty zahraniční

55 2 - Služební cesty zahraniční

56 2 - Služební cesty zahraniční
PŘÍMÉ – např. NEPŘÍMÉ Cestovné do zahraničí členů realizačního týmu Cestovné realizačního týmu po ČR Ubytování a stravné v zahraničí Ubytování a stravné realizačního týmu v ČR Cesta a per diems zahraničního experta

57 3 - Zařízení limit kapitoly: 25 % nehmotný majetek do 60 tis. Kč
dlouhodobý nehmotný majetek investice drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč použitý drobný hmotný majetek nájem zařízení, operativní leasing daňové odpisy výdaje na opravy a údržbu křížové financování částí investice

58 3 - Zařízení křížové financování - limit 9 %
Mohou uplatnit pouze příjemci, kteří majetek daňově neodepisují investiční část - hmotný majetek nad 40 tis. Kč - zařízení a vybavení hmotné povahy s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč za položku, pokud není možné tento majetek pořídit v nezbytné kvalitě za cenu nižší

59 3 – Zařízení křížové financování - limit 9 % neinvestiční část - nábytek do 40 tis. Kč - prioritně by měl být pořízen pro potřebu cílové skupiny - nákup pro potřeby realizačního týmu je nutné zvlášť zdůvodnit (vztahuje se na něj limit Kč/1 přepočtený pracovní úvazek) (3 + 0,4 + 0,5 + 0,2) * = Kč

60 3 – Zařízení PŘÍMÉ – např. NEPŘÍMÉ Notebook
kancelářské potřeby pro administraci projektu Odborná literatura Nákup CD jak pro administraci, tak pro cílovou skupinu software zásoby drobného občerstvení

61 4 - Nákup služeb limit kapitoly: 49 %
publikace/školící materiály/manuály odborné služby/studie a výzkum výdaje na konference/kurzy podpora účastníků (stravné/ubytování) limit pro stravné 300 Kč/os/den limit pro ubytování Kč/os/noc jiné výdaje

62 4 - Nákup služeb PŘÍMÉ – např. NEPŘÍMÉ Pronájem prostor pro seminář
náklady na daňové a právní poradenství Tisk skript pro CS náklady na realizaci výběrových řízení nezbytných pro projekt

63 5 - Stavební úpravy Drobné stavební úpravy, nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v 1 zdaňovacím období v úhrnu 40 tis. Kč (pořizovací cena) na každou jednotlivou účetní položku majetku. Úpravy jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým, nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor, používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou Stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 tis. Kč, spadají do křížového financování

64 6 - Přímá podpora limit kapitoly: 20 % mzdové příspěvky
- jsou poskytovány jako náhrada mezd zaměstnavateli (MAX však do výše 70 % mzdových náhrad – nejvýše však do dvojnásobku aktuální výše minimální mzdy) za pracovníky po dobu jejich účasti na dalším vzdělávání cestovné, ubytování a stravné - placené přímo zástupcům cílové skupiny doprovodné aktivity - asistentské služby žákům se speciálními potřebami

65 7 - Náklady vyplývající přímo z Rozhodnutí
audit projektu PŘÍMÉ – např. NEPŘÍMÉ audit bankovní poplatky publicita projektu včetně úvodní a závěrečné konference

66 Nepřímé náklady není potřeba prokazovat účetními doklady
tisk a kopírování, nájem kanceláře a nákup kancelářského materiálu pro administraci projektu nákup vody, paliv a energie telefonní poplatky, poštovné, balné správa počítačových sítí a internetových stránek pořízení zásob či materiálu pro občerstvení, …

67 Nepřímé náklady nepřímé náklady se vypočítají automaticky v aplikaci Benefit 7

68 Nepřímé náklady - OSS žadatel Organizační složka státu
vyplní tabulku v režimu přímých nákladů (příloha č. 4 výzvy) údaje zanese do benefitového rozpočtu, procento nepřímých výdajů nalezne v příloze č. 4

69 Nezpůsobilé výdaje činnosti, které již v rámci jiných programů či Iniciativ Společenství financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele, které prováděly by se prováděly i bez realizace projektu - sloužící k zajištění běžného chodu organizace nákupy vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet přímé daně, daň z nemovitosti, daň dědická, darovací, silniční, cla úroky z úvěrů a půjček, pokud se nejedná o schválenou formu podpory z fondu ESF stipendia nebo platby cílové skupině podobného charakteru odstupné, peněžitá pomoc v mateřství výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti

70 Přehled financování

71 Závěrem Věnujte rozpočtu dostatek času. Snažte se být konkrétní.
Využívejte komentář rozpočtu či samostatnou přílohu. Buďte střídmí v odhadu výdajů. V případě nejasností se nebojte zeptat.

72 V. Diskuze

73 Děkujeme za pozornost Sekce řízení Operačních programů EU
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google