Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

a) konečným řešením židovské otázky b) podporou velkoburžoazie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "a) konečným řešením židovské otázky b) podporou velkoburžoazie"— Transkript prezentace:

1 a) konečným řešením židovské otázky b) podporou velkoburžoazie
1. Podporu širokých vrstev obyvatelstva v Německu získal Hitler a) konečným řešením židovské otázky b) podporou velkoburžoazie c) řešením nezaměstnanosti a nacionalismem d) přípravou na válku 2. Prozatímní vláda v Rusku neřešila otázky pozemkové reformy, ukončení účasti ve válce a národnostní otázky. Proto si lidé začali volit zástupce, kteří vytvářejí tzv. a) národní výbory b) lidové milice c) komuny d) sověty 3. V době občanské války a intervence je zaveden v Rusku tzv. a) Nový úděl b) výjimečný stav c) socialismus s lidskou tváří d) válečný komunismus 4. V 2. polovině 30. let mizí v SSSR negramotnost. Na poli mezinárodní diplomacie vstupuje SSSR do Společnosti národů, uzavírá spojenecké smlouvy, odsuzuje Mnichov. V červenci 1939 uzavírá pakt o neútočení a) s USA b) s Japonskem c) s Itálií d) s Německem 5. Počátkem 20. let 20. století se zrodilo nové, krajně pravicové nacionalistické hnutí, jehož cílem bylo vytvořit totalitní společnost v čele s vůdcem. Prosadilo se poprvé v Itálii. Jak se jmenovalo? a) radikalismus b) fašismus c) socialismus d) komunismus

2 6. Německo bylo nuceno po prohrané válce platit tzv.
a) renty b) desátky c) reparace d) restituce 7. Po 1. světové válce došlo k rozpadu a) Rakousko-Uherska b) Německa c) Polska d) Ruska 8. V letech probíhá občanská válka ve Španělsku. Končí vítězstvím a) komunistů b) fašistů c) republikánů d) socialistů 9. Hospodářská krize v letech vyústila v nástup fašismu v Německu. Postupně se ke spojenectví Německa s Itálií přidává a) Anglie b) Japonsko c) Francie d) Čína 10. Roku 1923 se Adolf Hitler pokusil neúspěšně o fašistický puč. Které město se stalo dějištěm této události? a) Drážďany b) Norimberk c) Mnichov d) Berlín

3 11. V roce 1933 proběhl proces, který jasně odhalil narůstající nebezpečí fašismu v Německu. Šlo o otázku zapálení Říšského sněmu. Proces se konal a) v Mnichově b) v Berlíně c) v Lipsku d) v Norimberku 12. Na místě bývalého Ruska vznikla v roce 1922 federace samostatných republik s názvem a) Svaz sovětských socialistických republik b) Sovětské Rusko c) Svaz Ruska a Ukrajiny d) Federace svobodných sovětských republik 13. V Rusku dochází v roce 1929 k vyhlášení první pětiletky. V jejím průběhu dochází k vyvlastnění majetku zemědělců a k násilnému zakládání zemědělských družstev. Tato reforma zemědělství se nazývá a) racionalizace zemědělství b) politizace zemědělství c) kolektivizace zemědělství d) stabilizace zemědělství 14. V rámci Versailleské dohody byl pravý břeh Rýna (50km) a) osídlen Francouzi, Němci byli odsunuti b) demilitarizován c) dán pod správu USA d) odevzdán do správy Velké Británie 15. V roce 1918 se v důsledku prohrané války Rakousko-Uhersko a) rozpadlo na tzv. nástupnické státy b) spojilo s Francií c) stalo součástí britského impéria d) dostalo pod nadvládu Německa

4 16. Po 1. světové válce se stala Itálie
a) "rodištěm" fašismu b) koloniální velmocí c) průmyslově vyspělou zemí d) druhou zemí, ve které zvítězil socialismus 17. Po 1. světové válce nastává v USA rychlé tempo hospodářského rozvoje. Zlomem byl tzv. "černý čtvrtek" na newyorské burze. Začíná a) 2. světová válka r b) Karibská krize c) světová hospodářská krize roku 1929 d) krize pol. uspořádání Evropy 18. Ve 30. letech 20. století nastupují v Polsku, Rumunsku a Maďarsku a) sociálně demokratické vlády b) pravicové diktatury c) liberálové d) komunisté 19. Kdo byl hlavním spojencem nacistického Německa v roce 1933? a) Itálie b) Japonsko c) Sovětský svaz d) Španělsko 20. V roce 1936 došlo k fašistickému povstání, které vedl generál Franco. Ve které zemi vypukla občanská válka? a) v Německu b) ve Španělsku c) ve Francii d) v Itálii

5 21. Poválečné uspořádání světa vyřešila roku 1919
a) Berlínská smlouva b) Sarajevská smlouva c) Pařížská smlouva d) Versailleská smlouva 22. Bolševici postupně získávají podporu armády. K rozhodujícímu střetu dojde v Petrohradě útokem na Zimní palác, sídlo Prozatimní vlády. Kdy se toto událo (podle starého ruského kalendáře)? a) v listopadu b) v červenci 1917 c) v říjnu d) v září 1917 23. Protirevoluční "bílá armáda" je během občanské války v Rusku podporována ze zahraničí a) leteckými nálety b) diplomatickou aktivitou c) kontinentální blokádou d) vojenskou intervencí 24. Po smrti Vladimíra Iljiče Lenina se generálním tajemníkem Komunistické strany bolševiků stává a) Zinovjev b) Stalin c) Trockij d) Bucharin ledna 1919 byla zahájena mírová konference, jejímž cílem bylo podepsat mírové smlouvy a položit základy budoucího vývoje poválečného světa. Ve kterém městě k tomu došlo? a) Praha b) Berlín c) Vídeň d) Paříž

6 26. Francii bylo navráceno po 1. světové válce území
a) Burgundska a Vestfálska b) Alsaska a Lotrinska c) Vestfálska d) Braniborska 27. V roce 1922 se uskutečnil v Itálii pochod na Řím v čele s Mussolinim. Ten byl králem jmenován a) předsedou senátu b) následníkem trůnu c) ministerským předsedou d) předsedou italského parlamentu 28. Kdo v r napadl Etiopii (Habeš)? a) Velká Británie b) Francie c) Itálie d) Německo 29. Kterou zemi v 1. polovině 30. let ohrožovalo Japonsko? a) USA b) Čínu c) Koreu d) Sovětský svaz 30. Ve kterém městě se konal sjezd nacistické strany v září 1935? Napovíme, že zde byly přijaty i rasistické zákony, které byly počátkem vyvražďování židovského obyvatelstva. Bylo to tedy a) v Norimberku b) v Bonnu c) v Postupimi d) v Berlíně

7 31. V čele nové vlády v Rusku vytvořené po Říjnové revoluci stojí
a) Trockij b) Bucharin c) Lenin d) Stalin 32. Na obnovení hospodářství Ruska je vyhlášena roku 1921 a) Stalinova restriktivní politika b) Nová ekonomická politika (NEP) c) Stalinova politika rozvoje d) politika Nový úděl 33. Od r se projevuje v Rusku rychlé tempo industrializace (2. pětiletý plán), násilná kolektivizace a postupné omezování lidských práv a pokles životní úrovně. V r je vydána nová ústava. Nejvyšším orgánem v zemi je podle ní a) demokratický parlament b) prezident c) Nejvyšší sovět d) Senát 34. Od r v Rusku zavládl despotismus, osobní diktatura (mimořádný dekret, zatýkání, gulagy, popravy). Která osoba byla za toto zodpovědná? a) Lenin b) Trockij c) Kirov d) Stalin 35. Cílem fašistické politiky Itálie byla příprava na dobyvačné války a a) ovládnutí celé Evropy b) dobytí kolonií v Americe c) obnova římského impéria d) dobytí Afriky

8 36. V listopadu 1918 bylo ve Výmaru Německo
a) prohlášeno konstituční monarchií b) prohlášeno královstvím c) prohlášeno republikou d) prohlášeno císařstvím 37. Adolf Hitler byl představitelem a) německých jednotek SA b) německé NSDAP c) gestapa d) strany zelených 38. Kdo stál v čele SSSR v době první pětiletky, vyhlášené roku 1929? a) Leonid Iljič Brežněv b) Lev Trockij c) Josif Visarionovič Stalin d) Vladimír Iljič Lenin 39. Konečným výsledkem 1.světové války byla a) Postupimská dohoda b) Malá dohoda c) Pařížská dohoda d) Versailleská smlouva 40. V roce 1919 vzniká na území Maďarska a) Republika rad b) 2. internacionála c) rada Sovětů d) 3. komunistická internacionála

9 41. Kdo v r. 1931 vojensky napadl Mandžusko?
a) Čína b) USA c) Německo d) Japonsko 42. K anexi Rakouska Německem došlo v roce a) b) c) d) 1938 43. V roce 1936 bylo spojenectví Německa a Itálie rozšířeno o další stát. O který? a) o Japonsko b) o Francii c) o Rakousko d) o Anglii 44. Roku 1925 byl uzavřen tzv. rýnský garanční pakt, který garantoval hranice Německa se západem, nikoliv však hranice s a) Belgií b) Polskem a ČSR c) Polskem d) Francií 45. Podle marxistického učení nastoluje vláda bolševiků v Rusku budování beztřídní společnosti. Vydává tři dekrety - Prohlášení práv národů Ruska, Dekret o míru a a) Dekret o kolektivizaci b) Dekret o půdě c) Dekret o mezinárodních vztazích d) Dekret o znárodnění podniků

10 46. Ve kterém roce byl vytvořen Sovětský svaz?
a) b) c) d) 1919 47. Britská konzervativní vláda razí ve 30. letech politiku usmíření s útočníky, západní velmoci nevystupují proti agresorům. Je to tzv. a) politika freetradismu b) politika appeasementu c) politika neutrality d) politika pasivní opozice 48. Ve kterém roce došlo k podepsání dohody mezi Německem a sovětským Ruskem v Rappallu? a) b) c) d) 1917 49. V kterém roce se konala konference o bezpečnosti v Evropě ve švýcarském Locarnu? a) b) c) d) 1930 50. Kdo patřil mezi představitele fašismu ve Španělsku v době občanské války? a) Benito Mussolini b) Alfred Rosenberg c) Giuseppe Garibaldi d) generál Franco

11 a) RVHP b) Společnost národů c) Varšavská smlouva d) NATO
51. Na počátku konference v roce 1919 došlo k založení nové světové organizace, která měla projednávat sporné otázky u kulatého stolu na neutrální půdě. Jak se nazývala tato organizace? a) RVHP b) Společnost národů c) Varšavská smlouva d) NATO 52. Po 1. světové válce byl(a) v Německu zakázán(a) a) branná povinnost b) průmyslová výroba c) činnost všech politických stran d) obchodní styk s USA 53. Roku 1932 se stává prezidentem USA Franklin Delano Roosevelt. Zvýšil úlohu vlády, stanovil program státních zásahů do hospodářství, vyvedl zemi z krize. Jeho hospodářská a sociální politika je známa pod názvem a) Marshallův plán b) New Deal c) Schumanův plán d) Dawesův plán 54. Z levých křídel sociálních demokracií vzniká r. 1919 a) 3. komunistická internacionála b) Komunistická strana práce c) 2. Internacionála d) Republika rad 55. Ve 20. letech 20. století byla Německu poskytnuta půjčka od USA. Šlo o tzv. a) Dawesův plán b) Nový úděl c) Marshallův plán d) garanční smlouvu

12 56. Ve kterém roce se neúspěšně pokusil Adolf Hitler v Mnichově o fašistický převrat?
a) 1929 b) c) d) 1920 57. Americký Nový úděl - politiku ozdravění amerického hospodářství v letech 1933 až zahájil prezident a) Abraham Lincoln b) George Washington c) Harry Truman d) Franklin Delano Roosevelt 58. Německo po Locarnu (1925) začalo být bráno jako rovnocenný partner, bylo přijato do Společnosti národů, versailleský systém se oslabuje. Proto Francie začíná budovat opevnění na hranicích s Německem, tzv. a) Maginotovu linii b) Sárskou obranu c) Verdunské opevnění d) Dawesovu linii 59. Roku 1933 se stává Hitler říšským kancléřem, začíná období nacistického teroru. 30. červen 1934 vstoupil do dějin Německa jako noc dlouhých nožů. Šlo o a) zapálení Říšského sněmu b) pogrom na Židy c) povraždění příslušníků SS d) povraždění příslušníků SA 60. Říjnovou revolucí se k moci dostávají bolševici. Jakou vládu vytvářejí? a) Radu lidových komisařů b) Nejvyšší sovět c) novou Prozatímní vládu d) Intervenční vládu

13 61. V kterém roce byla založena Společnost národů a uzavřena Versailleská mírová smlouva?
a) 1922 b) 1919 c) 1914 d) 1918 62. III. komunistická internacionála byla založena v roce a) 1914 b) 1948 c) 1919 d) 1925 63. Pařížská mírová konference se konala v letech a) b) c) d) 64. Ve kterém roce se fašistické oddíly zmocnily vlády v Itálii a byla nastolena fašistická diktatura? a) 1933 b) 1929 c) 1922 d) 1936 65. Ve kterém roce se stalo Německo členem Společnosti národů? a) 1936 b) 1924 c) 1918 d) 1925

14 1. Po mnichovském diktátu (1938) E. Beneš
a) spolupracoval s nacisty b) stal se prezidentem 2. republiky c) odešel do exilu d) působil v domácím odboji 2. V letech 1934, 1935 byly uzavřeny smlouvy o vzájemné pomoci v případě napadení mezi ČSR, SSSR a a) Německem b) Japonskem c) Itálií d) Francií 3. V prosinci 1935 se konaly v ČSR prezidentské volby. Kdo se stal prezidentem? a) T. G. Masaryk b) Ludvík Svoboda c) Karel Kramář d) Edvard Beneš 4. Henleinova strana se stala základnou německého nacismu v ČSR. Byla to tzv. Hitlerova pátá a) Strana b) Odnož c) skupina d) kolona 5. Kdo byl prvním prezidentem ČSR? a) Milan Hodža b) Tomáš Garrigue Masaryk c) Edvard Beneš d) Karel Kramář

15 6. Podle ústavy z roku 1920 byl prezident ČSR volen
a) Vládou b) Senátem c) Národním shromážděním d) přímou volbou občany státu 7. V roce 1921 byla v ČSR založena KSČ, v roce 1929 po jejím V. sjezdu začíná tzv. a) bolševizace strany b) demokratizace strany c) katolizace strany d) spolupráce se sociálními demokraty 8. ČSR mění pod hrozbou fašismu zahraniční politiku. V roce 1934 navazuje diplomatické styky a) s USA b) se SSSR c) se Španělskem d) s Japonskem proběhla v ČSR všeobecná mobilizace se konala konference, která rozhodla bez účasti zástupců ČSR o podstoupení Sudet Německu. Kde se tato konference konala? a) v Postupimi b) v Mnichově c) v Karlových Varech d) v Norimberku 10. Kdo se stal prvním prezidentem Československa? a) Karel Kramář b) Antonín Zápotocký c) Tomáš Garrigue Masaryk d) Edvard Beneš

16 11. V roce 1940 se E. Beneš stal prezidentem exilové vlády
11. V roce 1940 se E. Beneš stal prezidentem exilové vlády. Ve kterém městě? a) v Moskvě b) v Paříži c) v Londýně d) v Berlíně 12. Kdo se stal prvním ministrem zahraničních věcí Československa? a) Edvard Beneš b) Antonín Švehla c) Karel Kramář d) Andrej Hlinka 13. Kdo se osvědčil v roce 1917 v bitvě u Zborova? a) zdravotní prapory českých legií b) tanky české výroby c) české legie d) čeští letci 14. Jako jedna z prvních hospodářských reforem ČSR byla provedena a) reforma zdravotního systému b) pozemková reforma c) reforma pojištění d) daňová reforma 15. Na jaký stát byla především orientována zahraniční politika ČSR během období 1. republiky? a) na Francii b) na USA c) na Velkou Británii d) na Sovětský svaz

17 16. Nástup fašismu v Německu v roce 1933 změnil situaci v celé Evropě, německé obyvatelstvo v ČSR
a) se přiklonilo k nacismu a podporovalo politické útoky Hitlera na ČSR b) odsuzovalo Hitlerovy politické útoky na ČSR, podporovalo čs. vládu c) odcházelo do Německa d) se na protest proti Hitlerovi přidalo ke komunistům 17. V prezidentských volbách v ČSR v roce 1935 zvítězil kandidát antifašistických a demokratických sil. Jak se jmenoval? a) Karel Kramář b) Milan Hodža c) Edvard Beneš d) Emil Hácha 18. V roce 1938 vydala sudetoněmecká strana nesplnitelné požadavky a Hitler začal hovořit o nutnosti připojení Sudet k Německu. V květnu 1938 byla vládou ČSR vyhlášena a) dohoda s Henleinovou stranou b) mobilizace c) hospodářská pomoc pohraničí d) politika árizace 19. V roce 1918 navštívil T. G. Masaryk vojenské jednotky ve Francii. Jak se nazývaly? a) legie b) pluky c) elegie d) prapory 20. Kdo byl koncem roku 1929 zvolen do čela KSČ (zahájen proces bolševizace)? a) Bohumír Šmeral b) Klement Gottwald c) Andrej Hlinka d) Gustáv Husák

18 21. V létě 1920 byla navázána úzká spolupráce mezi Československem, Rumunskem a Jugoslávií. Jak se nazývala smlouva těchto států? a) Rýnský spolek b) Pětka c) Trojspolek d) Malá dohoda 22. Jak se nazývalo divadlo, které vzniklo na konci 20. let a je spojeno se jmény jako např. Jan Werich, Jiří Voskovec a Jaroslav Ježek? a) Divadlo F. X. Šaldy b) Národní divadlo c) Osvobozené divadlo d) Nosticovo divadlo 23. V týdnu od 23. do 27. září 1938 se spolu s ČSR připravovali i její spojenci. Mobilizace se uskutečnila také v Sovětském svazu a a) v Polsku b) v Itálii c) v Anglii d) ve Francii 24. V Paříži byla vyhlášena Washingtonská deklarace. Obsahovala a) kapitulaci Rakouska-Uherska v 1. světové válce b) prohlášení československé nezávislosti c) odtržení Zakarpatské Rusi d) připojení Slovenska k českým zemím 25. V nově vzniklé Československé republice žilo mnoho národnostních menšin. Z nich bylo nejvíce obyvatel a) polské národnosti b) ruské národnosti c) maďarské národnosti d) německé národnosti

19 26. V roce 1920 přijalo Národní shromáždění ČSR
a) Clevelandskou dohodu b) ústavu c) Martinskou deklaraci d) zákon na obranu republiky 27. V období 1. republiky byly velké rozdíly mezi Čechami a Slovenskem. Slovensko bylo převážně a) státem s rozvinutou lodní dopravou b) průmyslovým státem c) rolnickým, zemědělským státem d) státem s převažujícím hutním průmyslem 28. Po odstoupení Kramářovy vlády se v ČSR dostala k moci tzv. a) rudočerná koalice b) černozelená koalice c) rudozelená koalice d) modročervená koalice 29. Poklesem průmyslové výroby ČSR o 40%, poklesem zahraničního obchodu o 71%, nárůstem nezaměstnanosti na 31%, Mosteckou stávkou je charakterizována a) hospodářská krize v ČSR na počátku 20. let b) hospodářská krize v ČSR v letech c) poválečná situace v ČSR v letech d) Balkánská krize 30. V parlamentních volbách v ČSR roku 1935 získala nejvíce hlasů a) Sudetoněmecká strana b) strana Národního sjednocení c) komunistická strana d) agrární strana

20 31. 14. 3. 1939 se Slovensko odtrhlo od ČSR a vytvořilo samostatný
a) Stát pravých Slováků b) Hlinkův svobodný stát c) Slovenský stát d) Tisův stát 32. V zahraniční politice se ČSR orientovala před druhou světovou válku na západní velmoci, především Francii. Společně s Jugoslávií a Rumunskem vytvořila také vojensko - politickou alianci s názvem a) Trojspolek b) Malá dohoda c) Velká dohoda d) Středoevropská unie 33. Jak se jmenoval první předseda vlády ČSR? a) Milan Hodža b) Jan Malypetr c) Karel Kramář d) Tomáš Garrigue Masaryk 34. V únoru 1919 bylo k ČSR připojeno území a) Slezska b) Bukoviny c) Haliče d) Podkarpatské Rusi 35. Který německý politik a propagátor německého nacionalismu, žijící v ČSR, byl v letech v čele Sudetoněmecké strany? a) Reinhard Heydrich b) Karl Hermann Frank c) Konrad Henlein d) Heinrich Himmler

21 36. Z hitlerovského Německa byla podporována Sudetoněmecká strana
36. Z hitlerovského Německa byla podporována Sudetoněmecká strana. Kdo stál v jejím čele? a) Karl Hermann Frank b) Reinhard Heydrich c) Konrad Henlein d) Heinrich Himmler 37. K založení KSČ došlo v roce a) b) 1921 c) d) 1919 38. Edvard Beneš se stal poprvé prezidentem ČSR v roce a) b) 1918 c) d) 1945 39. Jaká deklarace se stala základem pro spojení Čechů a Slováků v novém státě ( )? a) Žilinská b) Svatováclavská c) Václavská d) Martinská 40. Kdo stál v čele autonomní slovenské vlády (od října 1938 do března 1939)? a) Jozef Tiso b) Andrej Hlinka c) Alexandr Mach d) Vojtěch Tuka

22 41. V červenci 1918 se ještě před vznikem samostatného Československa ustanovil v Praze orgán v čele s Karlem Kramářem. Jak se nazýval? a) Petiční výbor b) Socialistická rada c) Česká národní rada d) Národní výbor 42. Kdy Národní výbor oznámil, že přebírá moc a vyhlásil samostatnou republiku ČSR? a) b) c) d) 43. Kdo byl u nás v roce 1935 jmenován ministerským předsedou? a) Milan Hodža b) Edvard Beneš c) Rudolf Beran d) Emil Hácha 44. Po politické smlouvě mezi Francií a ČSR byla podepsána oběma státy Československo - francouzská smlouva, která tvořila základ našeho obranného systému. V kterém roce? a) b) 1925 c) d) 1918 45. Kdo se stal prvním ministerským předsedou Československa? a) Antonín Švehla b) Karel Kramář c) Alois Rašín d) Edvard Beneš

23 46. Kdo se stal předsedou vlády v období druhé republiky
46. Kdo se stal předsedou vlády v období druhé republiky? Uveďte jeho příjmení a) Stříbrný b) Beran c) Šrobár d) Beneš října 1918 bylo vyhlášeno sjednocení Čechů a Slováků v jednom státě tzv. a) Žilinská dohoda b) Martinská deklarace c) Washingtonská deklarace d) Československý manifest 48. Slovenským politikem, generálem, který tragicky zahynul v letadle roku 1919, byl a) Josef Smrkovský b) Milan Rastislav Štefánik c) Milan Hodža d) Vavro Šrobár 49. Kdo byl prvním ministrem vojenství ČSR? a) Karel Kramář b) Antonín Zápotocký c) Milan Rastislav Štefánik d) Edvard Beneš 50. Brzy po ustavení samostatné republiky proběhl v ČSR pokus o bolševický převrat. Kdy k tomu došlo? a) v lednu b) v květnu 1921 c) v lednu d) v prosinci 1920

24 51. Ministrem zahraničních věcí byl Edvard Beneš v letech
a) b) c) d) 52. V letech zastával E. Beneš úřad a) ministra zahraničních věcí b) prezidenta c) předsedy vlády d) ministra obrany 53. Vláda ČSR se podřídila Mnichovské dohodě. Kdy začala vojska Německa obsazovat pohraniční území ČSR? a) b) c) d) 54. Tzv. druhá republika trvala od obsazení Sudet (1938) do a) b) c) d) 55. Ve kterém roce byl E. Beneš znovu zvolen prezidentem? a) b) 1948 c) d) 1945

25 56. Otázkou vytvoření samostatného čs. státu se zabývala r. 1915
a) Tříkrálová deklarace b) Vánoční dohoda c) Clevelandská dohoda d) Martinská deklarace 57. V říjnu 1923 byla vytvořena v ČSR nová vláda. Kdo stál v jejím čele? a) Vavro Šrobár b) Karel Kramář c) Jan Masaryk d) Jan Malypetr 58. Ve kterém roce proběhly první volby v Československu? a) b) 1918 c) d) 1921 59. V roce 1938 se konal sjezd Henleinovy sudetoněmecké strany. Dějištěm se stalo město a) Cheb b) Praha c) České Budějovice d) Karlovy Vary 60. Který politik stál v čele Ľudové strany na Slovensku, orientující se na spolupráci s fašistickými kruhy? a) Andrej Hlinka b) Vavro Šrobár c) Milan Hodža d) Jozef Tiso

26 61. T. G. Masaryk žil v letech a) b) c) d) 62. Ve kterých letech vládla v ČSR vláda "panské koalice"? a) b) c) d) 63. Kdo byl premiérem ČSR v roce 1936? a) Emil Hácha b) Milan Hodža c) Konrad Henlein d) Edvard Beneš 64. Edvard Beneš žil v letech a) b) c) d) 65. Ve volbách 1926 zvítězila v ČSR vládní koalice agrárních a klerikálních stran. Kdo stanul v čele vlády? a) Edvard Beneš b) Rudolf Beran c) Vlastimil Tusar d) Antonín Švehla

27 66. Kdy byl v ČSR přijat Zákon na ochranu republiky?
a) v roce b) v roce 1921 c) v roce d) v roce 1920

28 1. Která země byla 1. 9. 1939 napadena Německem?
a) Rakousko b) Čechy c) Polsko d) Slovensko 2. Jak se nazývala válka vedená ruským obyvatelstvem proti německému agresorovi? Byla to tzv. Velká a) válka za svobodu b) spravedlivá válka c) národní válka d) vlastenecká válka 3. Kde na západní frontě došlo v červnu 1944 k invazi Spojenců? a) v Ardenách b) v Bretani c) u Arnhemu d) v Normandii 4. Jak se nazývali japonští sebevražední letci, nasazovaní na konci války? a) nindžové b) sakokuvé c) samurajové d) kamikadze 5. Jak se nazývala německá tajná státní policie? a) SA b) gestapo c) NSDAP d) SS

29 6. V období 2. sv. války patřily Slovensko, Maďarsko a Bulharsko mezi státy
a) neutrální b) střídavě fašistické a protifašistické c) fašistického bloku d) protifašistického bloku 7. V období 2. sv. války patřily Belgie, Norsko, Řecko a Jugoslávie mezi státy a) protifašistické b) fašistické c) střídavě fašistické a protifašistické d) neutrální 8. Po kapitulaci Německa ( ) vyhlašuje v srpnu 1945 SSSR válku a) Itálii b) Japonsku c) Španělsku d) Číně 9. V dubnu 1945 vznikla v San Franciscu organizace a) NATO b) OSN c) UNESCO d) CEFTA 10. Jak se jmenovalo město, na které byla svržena 1. atomová bomba? a) Tokio b) Čiba c) Hirošima d) Nagasaki

30 11. V kterém roce svrhla americká letadla atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki?
a) b) 1944 c) d) 1942 12. Tzv. Velkou trojku tvořil Churchill, Roosevelt a a) Stalin b) Brežněv c) Mussolini d) Dubček 13. Bitva u Stalingradu probíhala od srpna 1942 do února roku a) b) 1944 c) d) 1941 14. V roce 1941 uzavřel SSSR smlouvu o neútočení s a) Itálií b) Japonskem c) Španělskem d) Německem 15. Největšímu fašistickému pronásledování bylo vystaveno židovské obyvatelstvo. Jaké znamení museli Židé nosit? a) žlutou šesticípou hvězdu b) žlutý půlměsíc c) červený ovál d) zelený ovál

31 16. Ve všech okupovaných zemích bylo židovské obyvatelstvo zatýkáno a vyvražďováno. Jak se nazývají tyto masové vraždy? a) holokaust b) anexe c) anšlus d) segregace 17. Který stát napadl americkou základnu Pearl Harbor? a) Sovětský svaz b) Německo c) Japonsko d) Rakousko 18. Invaze na Sicílii vedla k pádu Mussoliniho režimu. Ve které zemi to bylo? a) v Německu b) v Itálii c) ve Francii d) v Japonsku 19. Kde se soudily nacistické zločiny proti míru a lidskosti? a) v Norimberku b) v Postupimi c) v Berlíně d) v Helsinkách 20. "Velkou trojku" tvořili na Jaltské konferenci v roce 1945 a) Chamberlain, Truman, Chruščov b) Churchill, Roosevelt, Stalin c) Churchill, Roosevelt, Brežněv d) Lenin, Daladier, Beneš

32 21. Kdo byl v roce 1940 prezidentem USA?
a) Richard Nixon b) John Fitzgerald Kennedy c) Dwight David Eisenhower d) Franklin Delano Roosevelt 22. Na které řece se sešli spojenečtí vojáci v květnu 1945? a) na Moravě b) na Rýně c) na Labi d) na Vltavě 23. Kdo velel německé armádě v bitvě u Stalingradu? a) generál von Brauchitsch b) polní maršál Keitel c) maršál Žukov d) maršál Paulus 24. Mýtus neporazitelnosti německých armád vzal za své po bitvě u a) Moskvy b) Stalingradu c) Leningradu d) Kurska 25. Japonské letectvo zničilo americkou základnu Pearl Harbor v prosinci roku a) b) 1942 c) d) 1941

33 26. K Atlantické alianci se v srpnu 1941 přidává i
a) Francie b) Sovětský svaz c) Itálie d) Japonsko 27. Kdo vystřídal v roce 1940 ve funkci britského ministerského předsedu Nevilla Chamberlaina? a) Anthony Eden b) Harold Wilson c) Winston Churchill d) Stanley Baldwin období války začíná napadením SSSR Německem a končí obratem na východní frontě v únoru 1943, kdy Němci kapitulovali v bitvě u a) Moskvy b) Kurska c) Stalingradu d) Leningradu 29. Kdo v roce 1943 ovládá severní Afriku a vyloďuje se na Sicílii? a) francouzské zahraniční sbory b) anglo - americká vojska c) japonské lodě d) anglo - francouzská vojska 30. V roce 1944 Rudá armáda osvobodila téměř celé sovětské území a Varšavu, v červnu byla otevřena druhá fronta vyloděním spojeneckých vojsk v a) Normandii b) v Ardenách c) u Arnhemu d) v Bretani

34 31. Jak se nazýval největší vyhlazovací koncentrační tábor v době 2. sv. války?
a) Terezín b) Dachau c) Osvětim d) Bergen Belsen 32. Kdo velel osvobozenecké partyzánské armádě na území Jugoslávie? a) maršál Petain b) Josip Tito c) generál Cvetkovic d) generál Tsolakoglu 33. Kdo byl v roce 1940 v Anglii ministerským předsedou? a) maršál Petain b) Harry Truman c) Winston Churchill d) generál Eisenhower 34. Kdo se stal náčelníkem generálního štábu sovětské armády? a) Semjon Konstantinovič Timošenko b) Kliment Jefremovič Vorošilov c) Andrej Andrejovič Vlasov d) Georgij Konstantinovič Žukov 35. Od srpna 1942 do února 1943 probíhala na východní frontě bitva, která skončila porážkou Německa. Kde se uskutečnila? a) u Moskvy b) u Kurska c) u Stalingradu d) v Buzuluku

35 36. Sir Churchill vykonával řadu funkcí, v letech 1940-1945 a 1951-1955 byl
a) prezidentem b) ministrem zahraničí c) ministerským předsedou d) ministrem obchodu 37. Roku 1953 získal Churchill a) titul "sir„ b) Nobelovu cenu za literaturu c) ocenění Mírového výboru d) Nobelovu cenu za mír 38. Jak se nazýval plán napadení SSSR fašistickým Německem? a) Blitzkrieg b) Overlord c) Barbarossa d) Fall Grün 39. V roce 1941 Japonsko napadlo americkou základnu Pearl Harbor a) v Normandii b) na západním pobřeží USA c) na východním pobřeží USA d) na Havajských ostrovech 40. Dohoda o otevření druhé fronty v roce 1944 v západní Francii byla předmětem jednání roku 1943 na a) Teheránské konferenci b) Atlantické konferenci c) Jaltské konferenci d) Postupimské konferenci

36 41. O stanovení okupačních pásem v Německu, složení vlád v Polsku a potrestání válečných zločinců a reparacích se jednalo v únoru 1945 na a) Norimberské konferenci b) Postupimské konferenci c) Teheránské konferenci d) Jaltské konferenci 42. Komu předal Adolf Hitler vrchní velení ? a) Josephu Goebbelsovi b) Joachimu von Ribbentropovi c) Heinrichu Himmlerovi d) admirálu Dönitzovi 43. Kdo byl vrchním velitelem spojeneckých invazních vojsk v Evropě? a) Dwight David Eisenhower b) admirál Dönitz c) Winston Churchill d) Richard Nixon 44. Od listopadu 1939 do r bojuje SSSR a) s Norskem b) s Finskem c) s Německem d) s Pobaltím 45. SSSR obsazuje Pobaltské republiky, Besarábii a severní Bukovinu roku a) b) 1940 c) d) 1939

37 46. V kterém roce zahájilo ve 2
46. V kterém roce zahájilo ve 2. světové válce Německo vojenský útok proti Polsku? a) b) c) d) 1941 47. Ve kterém roce 2. světové války byl odražen sovětskou armádou německý útok na Moskvu? a) v roce b) v roce 1941 c) v roce d) v roce 1942 48. Ve kterém roce byla ve 2. světové válce ukončena blokáda Leningradu? a) v roce b) v roce 1944 c) v roce d) v roce 1942 49. Kdy ve 2. světové válce zahájila německá vojska útok na Sovětský svaz? a) b) c) d) 50. Osvobození Ukrajiny a kapitulace Rumunska, Bulharska a Finska se datuje do roku a) b) c) d) 1944

38 51. Koncem roku 1943 se konala 1. mezinárodní konference Velké trojky
51. Koncem roku 1943 se konala 1. mezinárodní konference Velké trojky. Ve kterém městě se tato konference konala? a) v Postupimi b) v Teheráně c) v Jaltě d) v Norimberku 52. Ve kterém roce 2. světové války se vylodila spojenecká vojska na Sicílii? a) v roce b) v roce 1941 c) v roce d) v roce 1942 53. Ve kterém roce došlo k invazi Spojenců v Normandii? a) b) 1944 c) d) 1943 54. Ve kterém roce proběhla ve 2. světové válce letecká bitva o Anglii? a) v roce b) v roce 1943 c) v roce d) v roce 1942 55. V kterém roce se konala Teheránská konference? a) b) 1944 c) d) 1945

39 56. Kterého roku se konala Jaltská konference?
a) b) 1943 c) d) 1942 57. Druhá schůzka Roosevelta, Churchilla a Stalina se konala v únoru Projednávalo se uspořádání poměrů v poválečném Německu. Kde se konference konala? a) v Norimberku b) v Postupimi c) v Helsinkách d) na Jaltě 58. Polsko bylo napadeno Německem roku a) b) 1939 c) d) 1941 59. Němci kapitulovali u Stalingradu roku a) b) 1944 c) d) 1943 60. První období 2. světové války, kdy Německo poráželo své soupeře a okupovalo řadu evropských států, probíhalo a) od září 1939 do června b) od března 1939 do září 1943 c) od září 1939 do listopadu d) od března 1939 do listopadu 1943

40 61. Myšlenku organizování poválečného světa ve spolupráci všech vítězných mocností a principy vedení války obsahovala v r. 1941 a) Jaltská charta b) Atlantická charta c) zakládací charta OSN d) Postupimská charta 62. Kdy byl SSSR napaden fašistickým Německem? a) b) c) d) 63. Ve kterém roce vstoupila ve 2. světové válce na straně Německa do války Itálie? a) v roce b) v roce 1940 c) v roce d) v roce 1941 64. Ve kterém roce probíhaly ve druhé světové válce významné boje v Přední Asii? a) v roce b) v roce 1940 c) v roce d) v roce 1943 65. Jugoslávie, Řecko, SSSR byly napadeny Německem roku a) b) 1940 c) d) 1941

41 66. Kdo byl ministrem propagandy fašistického Německa?
a) Joseph Goebbels b) Reinhard Heydrich c) Karl Hermann Frank d) Heinrich Himmler 67. USA byly napadeny Japonskem roku a) b) 1940 c) d) 1944 68. Filipíny byly obsazeny Japonskem roku a) b) 1945 c) d) 1942 69. Během 2. sv. války došlo i k Leningradské blokádě. Kolik dní přibližně trvala? a) 900 dní b) 100 dní c) 200 dní d) 300 dní 70. Sovětská vojska dobyla Berlín. Který den Německo kapitulovalo? a) 9. května b) 5. května 1945 c) 1. května d) 8. května 1945

42 71. Ve druhé světové válce byly Dánsko, Norsko, Holandsko, Belgie a Francie poraženy fašistickým Německem roku a) b) 1943 c) d) 1940 72. Sir Winston Churchill žil v letech a) b) c) d) 73. Do válečných akcí 2. světové války vstoupilo a) 13 států b) 48 států c) 90 států d) 32 států 74. Na frontách 2. světové války bojovalo přibližně a) 40 milionů vojáků b) 250 milionů vojáků c) 110 milionů vojáků d) 50 milionů vojáků 75. Během několika dní se podařilo fašistickému Německu obsadit Řecko a Jugoslávii. Ve kterém roce? a) b) 1944 c) d) 1941

43 76. Kdy Japonsko kapitulovalo a tím skončila 2. světová válka?
a) v červnu b) v prosinci 1945 c) v září d) v květnu 1945

44 1. Která země se stala po porážce Francie fašistickým Německem střediskem československého zahraničního odboje a sídlem československé vlády? a) Polsko b) USA c) Anglie d) Sovětský svaz 2. Na domácím odboji se také podíleli ilegální činností Jan Zika nebo Julius Fučík. Ke které politické straně patřili? a) k socialistické b) k sociálně demokratické c) k národně sociální d) ke komunistické 3. Konečným cílem nacistů bylo a) vzdělání českého národa v duchu germanizmu b) začlenění českého obyvatelstva do německé říše c) zvýšení životní úrovně českého obyvatelstva d) vysídlení a vyhlazení českého národa, maximální využití prac. síly 4. Převoz ostatků Karla Hynka Máchy do Prahy a oslava výročí Jana Husa byly a) vítané říšským protektorem b) přiznáním kapitulace českého národa c) důvodem uzavření českých vysokých škol d) prvními projevy odporu proti okupaci 5. Charakteristickým rysem českého odboje za druhé světové války byl a) zdánlivá kolaborace s nacisty b) boj beze zbraní c) organizovaný partyzánský boj d) velmi dobrá spolupráce všech složek odboje

45 6. 5. 5. 1945 vypuklo v Praze povstání, kterému pomáhali i Vlasovci
vypuklo v Praze povstání, kterému pomáhali i Vlasovci. Bylo to a) povstání v pohraničí b) Varšavské povstání c) Pražské povstání d) Slovenské národní povstání 7. Jak se jmenoval koncentrační tábor, který byl v době 2. světové války zřízen na našem území? a) Terezín b) Dachau c) Treblinka d) Osvětim 8. Uveďte název města, jehož osvobození bylo posledním aktem 2. světové války v Evropě. a) Varšava b) Praha c) Berlín d) Paříž 9. Ve kterém roce vypuklo Slovenské národní povstání? a) b) 1944 c) d) 1943 10. V prosinci 1943 uzavřel náš prezident spojeneckou smlouvu mezi ČSR a SSSR, která měla zaručit spolupráci nejen v průběhu války, ale i po válce. Jak se tento prezident jmenoval? a) Emil Hácha b) František Chvalkovský c) Edvard Beneš d) Ludvík Svoboda

46 11. V září 1941 se stal protektorem šéf nacistické policie, který přišel do Prahy s úkolem radikálně vyřešit "českou otázku". Jaké bylo jeho příjmení? a) Hácha b) Himmler c) Heydrich d) Dönitz 12. Jak se nazývá období nacistického teroru, který následoval po zdařilém atentátu na Heydricha? a) heydrichiáda b) holokaust c) árizace d) Lebensborn 13. Vedle vypálených Lidic postihl stejný osud i obec v okrese Chrudim. Jak se jmenovala? a) Lidéřovice b) Záluží c) Ležáky d) Lidkovice 14. Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme a ilegální výbory KSČ v době okupace Německem byly a) odbojové organizace na Slovensku b) odbojové organizace c) partyzánské jednotky, působící na Slovensku d) organizace působící v zahraničí 15. Sabotáže, diverze a zpravodajská činnost patří mezi a) formy odboje proti fašistům na našem území b) formy boje uplatňované pouze mimo naše území c) formy odboje prováděné až v roce 1945 d) formy odboje prováděné až po roce 1945

47 16. Ve kterém roce provedli českoslovenští parašutisté atentát na R
16. Ve kterém roce provedli českoslovenští parašutisté atentát na R. Heydricha? a) b) 1941 c) d) 1943 17. Kde bylo na našem území umístěno židovské gheto i koncentrační tábor? a) v Osvětimi b) v Treblince c) v Terezíně d) v Mauthausenu 18. Na závěrečné konferenci r byly provedeny změny hranic východní Evropy, bylo schváleno vysídlení německého obyvatelstva z ČSR, Polska, Maďarska a Německo bylo rozděleno na čtyři zóny. Kde se konference konala? a) v Jaltě b) v Postupimi c) v Norimberku d) ve Výmaru 19. Dozor nad českými orgány měly v protektorátu tzv. a) oberlandráty b) gestapo c) jednotky SA d) jednotky SS 20. Kdo byl hlavním velitelem československých bojových jednotek v SSSR? a) Jan Zika b) Ludvík Svoboda c) Alexander Dubček d) Přemysl Šámal

48 21. Kdy vypuklo v Praze protiněmecké povstání?
a) b) c) d) 22. Dne 17. listopadu 1939 byla vydána vyhláška, která v Čechách uzavírala a) gymnázia b) střední školy c) vysoké školy d) divadla srpna 1944 začala německá vojska okupovat Slovensko. Proti této okupaci vypuklo povstání. Které město se stalo jeho centrem? a) Košice b) Žilina c) Martin d) Banská Bystrica 24. Protektorát Čechy a Morava byl vyhlášen a) v říjnu b) v březnu 1939 c) v říjnu d) v lednu 1939 25. Komu byla podřízena protektorátní vláda na území Čech a Moravy? a) oddílům SS b) armádě c) prezidentovi d) říšskému protektorovi

49 26. Kde sídlila exilová vláda ČSR za druhé světové války?
a) v Berlíně b) v Londýně c) v Paříži d) v Moskvě 27. V roce 1944 vypuklo na Slovensku a) slovenské národní obrození b) období spolupráce s oficiální vládou c) Slovenské národní povstání d) vystěhovalectví ze Slovenska 28. Při demonstraci byl zraněn medik, který svému zranění podlehl. Jeho pohřeb se stal manifestací vysokoškolských studentů. Jak se jmenoval? a) Jan Palach b) Vladimír Krajina c) Jan Opletal d) Jan Zajíc obsadili Němci centrum SNP Banskou Bystricu. Partyzánské oddíly ustoupily do hor. Německé oddíly zahájily masový teror. Nápomocny jim byly a) italské fašistické jednotky b) Hlinkovy gardy c) Tisovy skupiny d) Eliášovy skupiny 30. Na pomoc slovenskému povstání byla vyslána sovětská vojska. Uveďte název průsmyku, po jehož dobytí vstoupila tato armáda v říjnu 1944 na půdu Československa. a) Dukelský b) Košický c) Všerubský d) Karpatský

50 31. Na Slovensku mluvíme v období o politickém fašistickém režimu v čele s klérem. Jde o tzv. a) klerikalismus b) radikalismus c) klerofašismus d) nacionalismus 32. Atentát na Heydricha provedli parašutisté vyslaní z Londýna. Jak se jmenovali? a) Přemysl Šámal a Emanuel Moravec b) Jozef Gabčík a Jan Kubiš c) Jan Šverma a Václav Krajina d) Jaroslav Krejčí a Emanuel Moravec 33. Těsně před ukončením 2. světové války československá vláda vyhlásila oficiálně svůj program (Košický vládní program). Kdy to bylo? a) b) c) d) 34. Ve které roce byly vypáleny Lidice? a) b) 1940 c) d) 1942 35. Počátkem roku 1940 se sloučily české odbojové organizace a vytvořily Ústřední výbor odboje domácího. Jak zní zkratka? a) ÚV b) ÚVD c) ÚVOD d) V2

51 36. Komu bylo v období protektorátu Čechy a Morava podřízeno české četnictvo a policie?
a) oberlandrátům b) protektorátní vládě c) gestapu d) prezidentovi 37. Jak se nazývaly československé vojenské jednotky, které se v druhé světové válce účastnily bojů o Kyjev, Sokolovo, Duklu a Charkov? a) letecký sbor b) 1. československý armádní sbor v SSSR c) tankový západní pluk d) československý námořní výsadek 38. Kdo velel americkým vojskům na našem území? a) maršál Petain b) Dwight David Eisenhower c) George Patton d) maršál Žukov 39. Ve kterém městě se za druhé světové války zformovala v SSSR nejsilnější československá vojenská jednotka? a) v Tobruku b) v Minsku c) ve Stalingradě d) v Buzuluku 40. Kdo byl až do příchodu Reinharda Heydricha v čele protektorátní vlády na území Čech a Moravy? a) Alois Eliáš b) Emil Hácha c) Jaroslav Krejčí d) Karl Hermann Frank

52 41. Atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha byl proveden
c) d) 42. Vrcholným orgánem českého odboje se stala v roce 1945 a) Komunistická rada b) Rada ÚVODU c) Socialistická rada d) Česká národní rada 43. Zvláštní československý prapor se účastnil za druhé sv. války bojů v Sýrii, Přední Asii a Dálném východě. Jak se nazývalo nejznámější místo bitvy v severní Africe? a) Tobruk b) Buzuluk c) Dunkerque d) Arnhem 44. V Německem okupovaném Československu se začaly organizovat odbojové organizace. Kdo se stal předsedou tzv. Politického ústředí? a) Rašín b) Šámal c) Nečas d) Drtina 45. Slovenský odboj byl zaměřený proti luďáckému režimu. Ilegální komunistická strana uzavřela ve spolupráci s ostatními složkami odboje v roce 1943 tzv. a) Martinskou deklaraci b) Vánoční dohodu c) Postupimskou dohodu d) Tříkrálovou dohodu

53 46. Kdo byl prvním říšským protektorem na našem území?
a) Reinhard Heydrich b) Konstantin von Neurath c) Alois Eliáš d) Karl Hermann Frank 47. České vysoké školy byly nacisty uzavřeny a) b) c) d) 48. Odvetné akce za atentát na Heydricha v roce 1942 prováděl nově jmenovaný protektor. Jak se jmenoval? a) Emil Hácha b) Kurt Daluege c) Heinrich Himmler d) Karl Hermann Frank 49. Kdo zastával po celou dobu trvání protektorátu Čechy a Morava funkci státního tajemníka? a) Konstantin von Neurath b) Reinhard Heydrich c) Karl Hermann Frank d) Emil Hácha 50. Ve kterém válečném roce byla podepsána Československo - sovětská smlouva? a) b) 1941 c) d) 1943

54 51. Na Slovensku vznikl v roce 1939 samostatný stát
51. Na Slovensku vznikl v roce 1939 samostatný stát. V čele slovenské vlády stál a) Karol Šmidke b) Vojtěch Tuka c) Jozef Tiso d) Andrej Hlinka 52. Kdo byl od dubna 1939 předsedou protektorátní vlády? a) Alois Eliáš b) Emil Hácha c) Milan Hodža d) Přemysl Šámal

55 1. V roce 1963 se stal J. F. Kennedy (prezident USA) obětí atentátu
1. V roce 1963 se stal J. F. Kennedy (prezident USA) obětí atentátu. Ve kterém městě? a) ve Washingtonu b) v San Franciscu c) V Dallasu d) na Floridě 2. V říjnu 1945 vznikla OSN. Vedoucí úloha připadla užšímu orgánu. Jak se dodnes tento orgán nazývá? a) Rada vzájemné pomoci b) Rada spolupráce c) Rada národů d) Rada bezpečnosti 3. Jak se nazýval plán rozsáhlé hospodářské pomoci evropským státům Spojenými státy americkými? a) Wilsonův b) Rooseveltův c) Dawesův d) Marshallův 4. Jak se nazývalo nezávislé odborové sdružení vzniklé roku 1978 v Polsku? a) Občanské fórum b) Dva tisíce slov c) Charta 77 d) Solidarita 5. Léta jsou ve světě charakterizována jako a) léta boje s terorismem b) období studené války c) období poválečné obnovy d) období postupného uvolňování vztahů mezi východem a západem

56 6. ANZUS, CENTO, SEATO byly názvy
a) amerických automobilových značek b) organizací států vyvážejících ropu c) vojenských paktů d) monopolních výrobců zbraní 7. J. F. Kennedy byl členem a) Demokratické strany USA b) Republikánské strany USA c) Agrární strany d) Konzervativní strany USA 8. Chruščovova kritika totalitního Stalinova režimu a reformy probíhající v 60. letech v SSSR podnítily hluboce založený reformní proud v ČSR. Kdo se stal v lednu 1968 generálním tajemníkem KSČ? a) Ludvík Svoboda b) Alexander Dubček c) Karel Kramář d) Josef Smrkovský 9. V době Chruščovovy vlády v SSSR došlo k jednomu z nejvážnějších konfliktů s USA. Tento konflikt se týkal umístění sovětských jaderných raket na Kubě. Byla to tzv. a) rúrská krize b) karibská krize c) balkánská krize d) suezská krize 10. Který americký prezident byl nucen po aféře Watergate (odposlouchávání prezidentského rivala) odstoupit roku 1974 ze své funkce? a) George Bush b) Ronald Reagan c) Richard Nixon d) John Fitzgerald Kennedy

57 11. Konference v Helsinkách roku 1975 se týkala
a) řešení ohnisek napětí v asijských částech světa b) rozmístění jaderných zbraní c) bezpečnosti a spolupráce v Evropě d) vývoje chemických zbraní 12. Ve Vídni se roku 1956 setkali prezidenti dvou velmocí SSSR a USA. Jak se jmenovali? a) Kennedy a Chruščov b) Carter a Brežněv c) Bush a Gorbačov d) Kennedy a Brežněv 13. Kdy se rozpadl Sovětský svaz? a) roku b) roku 1989 c) roku d) roku 1993 14. Kdy byl vyhlášen Marshallův plán? a) v roce b) v roce 1947 c) v roce d) v roce 1948 15. Ve kterém roce proběhla helsinská konference? a) v roce b) v roce 1980 c) v roce d) v roce 1972

58 16. Ke zhroucení socialistického bloku a demokratickým změnám v Polsku, Maďarsku, NDR a ČSSR dochází v roce a) b) 1970 c) d) 1981 17. Ke sjednocení Německé demokratické republiky a Spolkové republiky Německa dochází v roce a) b) 1989 c) d) 1993 18. V roce 1979 byla podepsána prezidenty SSSR a USA smlouva, která měla zakazovat výrobu jaderných zbraní v USA a SSSR. Smlouva však nebyla ratifikována parlamenty. Nazývala se a) Salt I b) Salt II c) projekt Hvězdných válek d) Salt III 19. Josif Visarionovič Stalin zemřel v roce a) b) 1956 c) d) 1955 20. Kdy byl zavražděn John Fitzgerald Kennedy? a) v roce b) v roce 1963 c) v roce d) v roce 1961

59 21. Počátek války ve Vietnamu se datuje do roku
a) b) 1967 c) d) 1964 22. Ke zrušení Varšavské smlouvy, RVHP a dohodám v Maastrichtu došlo v roce a) b) 1993 c) d) 1995 23. První umělá družice Země Sputnik vylétá do kosmu roku a) b) 1969 c) d) 1957 24. Ve kterém roce vystupují američtí astronauti jako první na Měsíc? a) v roce b) v roce 1969 c) v roce d) v roce 1970 25. Po 450-ti letech byl zvolen papežem příslušník jiné národnosti než italské. Byl to papež Jan Pavel II. a bylo to roku a) b) 1975 c) d) 1978

60 26. V Íránu byl svržen šáh Réza Páhlaví, byla vyhlášena Islámská republika. V témže roce sovětská vojska vstupují do Afghánistánu . Kterého roku to bylo? a) b) 1979 c) d) 1981 27. Vznik SRN, NDR, NATO, ustavení Čínské lidové republiky se datují k roku a) b) 1948 c) d) 1955 28. Na 20. sjezdu KSSS začíná Nikita Sergejevič Chruščov s kritikou stalinismu. V témže roce probíhá v Maďarsku povstání. O který rok šlo? a) b) 1970 c) d) 1954 29. Na Kubě vítězí revoluce vedená Fidelem Castrem roku a) b) 1960 c) d) 1959 30. Kdy byl zvolen Michail Sergejevič Gorbačov generálním tajemníkem ÚV KSSS? a) roku b) roku 1975 c) roku d) roku 1980

61 31. Odchod americké armády z Vietnamu, říjnová krize na Blízkém Východě, počátek naftové krize spadá do roku a) b) 1980 c) d) 1978 32. Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin vylétá jako první člověk do vesmíru roku a) b) 1961 c) d) 1957 33. V tomto roce dochází k válce Iráku s Íránem, v Polsku vystupuje Solidarita. O jaký rok se jedná? a) b) 1985 c) d) 1976 34. Válka v Koreji probíhala v letech a) b) c) d) 35. Vyhlášení neutrality Rakouska a vznik Varšavské smlouvy se datují k roku a) b) 1949 c) d) 1958

62 36. John Fitzgerald Kennedy žil v letech
a) b) c) d) 37. Stát Izrael vznikl roku a) b) 1948 c) d) 1949

63 1. Kdo je autorem alba Bratříčku, zavírej vrátka?
a) Vladimír Merta b) Jaroslav Hutka c) Karel Kryl d) Jan Vodňanský 2. Kdo je autorem scénářů k seriálům Nejmladší z rodu Hamrů, Muž na radnici, Žena za pultem nebo Nemocnice na kraji města? a) Otakar Vávra b) Zdeněk Svěrák c) Antonín Moskalyk d) Jaroslav Dietl 3. Podle závěrů Postupimské konference byl po ukončení 2. světové války z našeho území proveden odsun a) představitelů kolaborantské vlády b) Němců c) sovětských vojsk d) amerických vojsk 4. V květnu 1946 u nás proběhly volby do Ústavodárného národního shromáždění. Kdo získal nejvíce hlasů? a) komunisté b) zelení c) lidovci d) sociální demokraté 5. V únoru 1948 v ČSR došlo ke státnímu převratu. Jaká politická strana získala monopolní postavení? a) Sociální demokracie b) KSČ c) Česká strana lidová d) Národní demokracie

64 6. V roce 1948 Edvard Beneš abdikoval a prezidentem ČSR se stal
a) Klement Gottwald b) Antonín Zápotocký c) Gustáv Husák d) Ludvík Svoboda 7. Ve kterém roce proběhla v ČSSR "Sametová revoluce"? a) v roce b) v roce 1990 c) v roce d) v roce 1988 8. Kolik procent hlasů obdržela jednotná kandidátka Národní fronty při volbách v roce 1971? a) 3% b) 78% c) téměř 100 % d) 50% 9. Jaký přívlastek měl socialismus v Československu v 70. a 80. letech? a) normalizační b) s lidskou tváří c) utopický d) reálný 10. Kam odešel Karel Kryl do exilu? a) do Mnichova b) do Kanady c) do Austrálie d) do USA

65 11. V červnu 1950 v zinscenovaném procesu (s tzv. skupinou dr
11. V červnu 1950 v zinscenovaném procesu (s tzv. skupinou dr. Horákové) byla Milada Horáková a) omilostněna b) odsouzena k trestu smrti, ale trest nebyl vykonán c) neodsouzena a plně rehabilitována d) odsouzena k trestu smrti a popravena 12. V říjnu 1945 v ČSR došlo ke znárodnění a) bank a klíčového průmyslu b) všech průmyslových podniků c) dolů d) JZD 13. V roce 1953 byl v ČSR zrušen lístkový systém a zároveň proběhla a) reforma zdravotního systému b) měnová reforma c) volba členů Národních výborů d) likvidace těžkého průmyslu 14. Ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území došlo v roce 1968 dne a) 8. července b) 8. května c) 21. srpna d) 17. listopadu 15. Který český písničkář patří do dvojice Paleček a a) Skoumal b) Janík c) Merta d) Hutka

66 16. Jak se nazývalo exilové nakladatelství, které politolog Müller a překladatel a novinář Bedřich Utitz založili v roce 1971 v Kolíně nad Rýnem? a) Svědectví b) Sixty-Eight Publishers c) Index d) Listy 17. Kdo je autorem filmů Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má panenko, Přelet nad kukaččím hnízdem nebo Amadeus? a) Pavel Kohout b) Jiří Sequens c) Miloš Zábranský d) Miloš Forman 18. V roce 1968 byla hospodářská situace v ČSSR poměrně stabilizovaná. Převládala ale nespokojenost politická. Kdo se stal v dubnu tohoto roku prezidentem? a) Ludvík Svoboda b) Gustáv Husák c) Antonín Novotný d) Alexander Dubček 19. Snaha maximálně zdemokratizovat politický systém v roce 1968, vypracování nové ústavy ČSR, zdůraznění vzdělání v personální politice, rehabilitace, to bylo mimo jiné obsahem a) Akčního programu b) 2000 slov c) Varšavského dopisu d) Charty 77 20. V říjnu 1968 přijalo Národní shromáždění v ČSR ústavní zákon a) o socialismu b) o normalizačním procesu c) o vzniku České republiky d) o federaci

67 21. Kdy vznikla Charta 77? a) v lednu b) v listopadu 1989 c) v únoru d) v březnu 1980 22. Kdy vzniklo v Československu Občanské fórum? a) 18. listopadu b) 18. listopadu 1991 c) 18. listopadu d) 18. listopadu 1989 23. Který český písničkář patří do dvojice Vodňanský a a) Merta b) Paleček c) Hutka d) Skoumal 24. Kde založili manželé Škvorečtí exilové nakladatelství Sixty-Eight Publishers? a) v USA b) ve Velké Británii c) v Kanadě d) v Německu 25. V únoru 1948 bylo v ČSR zestátněno a) 100% veškeré výroby b) 95% veškeré výroby c) 50% výroby d) 10% veškeré výroby

68 26. Jan Patočka, Jiří Hájek, Václav Havel byli členové
a) akce Dva tisíce slov b) KAN c) Charty 77 d) Helsinského výboru 27. Kde zasáhly policejní jednotky 17. listopadu 1989 proti studentské demonstraci v Praze? a) na Václavském náměstí b) u Můstku c) na Staroměstském náměstí d) na Národní třídě 28. Kdo se v roce 1970 stal předsedou federální vlády ČSSR? a) Jan Fojtík b) Vasil Biľak c) Lubomír Štrougal d) Alois Indra 29. Hnutí proti okupaci ČSSR v roce 1968 pokračovalo. Kdo se na protest upálil v lednu 1969? a) Petr Palach b) Jan Palach c) Jan Zajíc d) Petr Zajíc 30. Ke smrti Klementa Gottwalda došlo roku Kdo se po něm stal prezidentem ČSR? a) Ludvík Svoboda b) Antonín Novotný c) Antonín Zápotocký d) Alexander Dubček

69 31. Kdo byl v lednu 1968 zvolen do čela KSČ?
a) Antonín Novotný b) Oldřich Černík c) Ludvík Vaculík d) Alexander Dubček 32. Předsedou vlády ČSR se stal v roce 1945 a) Alois Rašín b) Jan Masaryk c) Zdeněk Fierlinger d) Klement Gottwald 33. Kdo je autorem knížek Hádala se paraplata a Jak mi dupou králíci? a) Karel Kryl b) Jan Vodňanský c) Jaroslav Hutka d) Vladimír Merta 34. "Pražské jaro" - reformní hnutí v ČSSR v roce 1968 bylo intervencí armád zlikvidováno a uzavřeno dokumentem, který legalizoval sovětskou okupaci. Jak se tento dokument nazýval? a) Charta b) Moskevský protokol c) Říjnový protokol d) Prohlášení nezávislosti 35. Jak se nazýval dokument převracející výklad událostí posledního desetiletí předložený v roce 1970 Janem Fojtíkem a Vasilem Biľakem? a) Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XV. sjezdu KSČ b) Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ c) Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XVI. sjezdu KSČ d) Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIV. sjezdu KSČ

70 36. Kdo byl v roce 1970 velvyslancem Československa v Turecku?
a) Alexander Dubček b) Karel Kramář c) Josef Smrkovský d) Ludvík Svoboda 37. V roce 1950 u nás začaly politické procesy mimo jiné i se členy KSČ. Byl popraven významný představitel této strany. Jak se jmenoval? a) Karol Šmidke b) Antonín Novotný c) Karel Kramář d) Rudolf Slánský 38. Tvrdá kritika byrokratické nadvlády nejen nad literaturou 60. let v ČSR zaznívá a) na sjezdu sociálních demokratů b) na sjezdu divadelních umělců c) na IV. sjezdu spisovatelů d) na sjezdu KSČ 39. Ve kterém roce se konaly první svobodné volby v Československu po čtyřiceti letech? a) b) 1990 c) d) 1995 40. Ve kterém roce se narodil Václav Havel? a) b) 1946 c) d) 1960

71 41. Kdy odešel Karel Kryl do exilu?
a) v roce b) v roce 1968 c) v roce d) v roce 1969 42. Kdo se v roce 1971 stal předsedou Federálního shromáždění ČSSR? a) Vasil Biľak b) Jan Fojtík c) Alois Indra d) Lubomír Štrougal 43. Kdy opustila sovětská okupační vojska Československo? a) v roce b) v roce 1991 c) v roce d) v roce 1980 44. Ve kterém roce byl Alexander Dubček zvolen 1. tajemníkem ÚV KSČ? a) v roce b) v roce 1970 c) v roce d) v roce 1968 45. Ve kterém roce došlo k rozdělení ČSFR na Českou a Slovenskou republiku? a) v roce b) v roce 1993 c) v roce d) v roce 1991

72 46. V hospodářství ČSR se prosazuje systém plánování, združstevňování a je ustavena 1. pětiletka, a to v letech a) b) c) d) 47. V letech se v Československu postupně stabilizoval systém ekonomický i politický a v KSČ došlo ke vzniku opozičního proudu. Ve kterém roce byla vydána nová ústava? a) b) 1958 c) d) 1961 48. Ve kterém roce byl Gustáv Husák zvolen prezidentem ČSSR? a) b) 1974 c) d) 1975


Stáhnout ppt "a) konečným řešením židovské otázky b) podporou velkoburžoazie"

Podobné prezentace


Reklamy Google