Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vědecká propedeutika Základy psaní diplomových prací a jejich formální náležitosti Robert Zbíral.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vědecká propedeutika Základy psaní diplomových prací a jejich formální náležitosti Robert Zbíral."— Transkript prezentace:

1 Vědecká propedeutika Základy psaní diplomových prací a jejich formální náležitosti Robert Zbíral

2 Proč to není zbytečné? Důvod A (objektivní):
chcete dokončit studium (viz vysokoškolský zákon) nemáte chuť zařadit se do „panteonu slavných“

3 Proč to není zbytečné? Důvod B (objektivní):
od roku 2009 všechny práce volně přístupné na internetu Portál UP- STAG- kvalifikační práce vizitka každého studenta

4 Proč to není zbytečné? Důvod C (reálný): psaní prace = řešení problému
pochopení zadání (tématu) vyhledání relevantních informací zpracování informací jasný a stručný písemný projev vyžadováno vyčerpání zadání originalita řešení vše patří k obecně uplatnitelným dovednostem

5 Východiska pro psaní vše jakoby jednoduché, ale proč tak špatné výsledky? chci tomu věnovat úsilí, myslím si, že mé snažení má smysl musím tomu věnovat čas zkušenosti dělají mistra

6 Standardní postup?! Dobrý den pane doktore, děkuji Vám za Váš článek zabývající se touto opomíjenou problematikou. Na vysvětlenou, proč se o toto téma zajímám. Jsem lékař, ale ze zájmu jsem se dal na studium práv, nyní začínám 5. ročník na "PEUNI" /panevropská universita se sídlem v Bratislavě, má pobočku v Brně, dříve název Bratislavská vysoká škola práva BVŠP/ Vybral jsem si jako téma diplomové práce "Jak vystoupit z EU". Zatím se s daným tématem pouze seznamuji, na druhé straně vzhledem k faktu, že školu studuji při zaměstnání a času je skutečně málo, budu muset "sebou trochu hodit". Lisabonská smlouva již klauzuli o vystoupení obsahuje, ale chtěl bych se samozřejmě zmínit i o situaci před Lisabonskou smlouvou, kterou mapuje váš článek, rovněž kromě aspektů evropského a mezinárodního práva i o legislativním postupu vystoupení z EU z hlediska vnitrostátního práva České republiky. Pokud by jste mi byl nápomocen a doporučil mi literaturu a další zdroje, které se tématu týkají, byl bych Vám velmi vděčný. Většina zdrojů bude patrně v angličtině, ale vzhledem k rychlejší "zpracovatelnosti" českého textu bych samozřejmě uvítal, kdyby jste věděl i o nějakých českých autorech. Předem Vám děkuji a s pozdravem XXX.

7 Cesta k napsání dobré práce
je mé téma zpracovatelné? vím o čem píšu? (základní informace) jestli ne, nutné načerpat rozdíl mezi základními informacemi a odbornou prací vyhledávání zdrojů a jejich zpracování klíčová fáze, množství zdrojů přímo ovlivňuje kvalitu volba vlastního systému zpracování vytváření podrobnější osnovy samotné psaní stále provázané se studiem zdrojů (zpětné ovlivnění) piště jasně a jednoduše co je to „vlastní myšlenka“? finalizace práce nechat odležet a znovu přečíst formální úprava 21. století

8 Hlavní chyby u diplomových prací
tzv. minutí se tématem obecné vs partikulární záměry osnova nebo části textu nemají návaznost riziko koláže popis vs analýza přístup „dva komentáře“ původ všeho: A) nedostatek snahy B) nedostatek či nevyužití zdrojů styl a pravopys tekstu; jeho úpRAVa chybí snaha na straně vedoucího práce

9 Co je to analýza? Článek 68 (1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. (2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. (3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. (4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. (5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

10 Co je to analýza? jaké uvážení pro prezidenta? jaké lhůty pro aktéry?
Článek 68 (1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. (2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. (3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. (4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. (5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. jaké uvážení pro prezidenta? jaké lhůty pro aktéry? co když nějaký ministr nejmenován? (není vláda kompletní) co když vláda o důvěru nepožádá? Článek 75 Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat. kdo přichází na řadu po neúspěšném třetím pokusu?

11 Několik obecných doporučení
proces psaní si dobře rozvrhněte zvýšené úsilí nezajistí obvykle výsledek každá práce vypráví příběh! má počátek, průběh a konec napomůže zvolená metodologie (chronologie, komparace) udržujte úroveň analýzy neopakujte se zbytečně složitost a komplexnost není výhodou pohled na problematiku tvoříte vy s pomocí zdrojů, ne naopak!

12 Formální náležitosti diplomových prací
směrnice děkanky č. 2/2010 cíle: zajištění shodných podmínek pro všechny studenty jednotný systém citování sjednocení vizuální podoby zlepšit kvalitu odevzdaných prací je součástí zadání diplomek- nutné podle ní závazně postupovat nedodržení může být odměněno sníženou známkou či vrácením práce

13 Plagiarismus (plagiátorství)
definice: „Každý případ, kdy se autor kvalifikační práce vědomě, ať už přímo nebo nepřímo, za jakýmkoliv účelem, uchýlí k publikované nebo nepublikované práci, části práce nebo myšlence někoho jiného s cílem vyvolat dojem, že jde o autorovu vlastní práci nebo myšlenku.“ velmi široké vymezení úplné převzetí cizího díla převzetí určitých částí bez přiznání zdroje „vymýšlení“ zdrojů díky internetu a informační revoluci jeden z největších problémů vysokého školství dá se odhalit? zkušený hodnotitel pozná téměř vždy počítačové nástroje (systém Theses) základní obrana: vždy přiznat zdroj, ze kterého jste informaci (myšlenku, údaj atd.) převzali

14 K čemu citace? systém přímých a nepřímých citací, obecně známé informace účelem citací není trápit studenty navázání na předchozí výzkum potřeba poznat, co o tomtéž napsal někdo před vámi potvrzení vlastní argumentace opřete svá tvrzení o jiné autory kontrola původu textu zabrání vám opsat jeden zdroj rozšíření obzoru čtenáře odkážete ho na další, možná pro něj zajímavá díla

15 Slepé uličky text zcela bez citací
plagiarismus nebo zbytečnost možné jen jako esej, úvaha, nikoliv odborná práce text bez citací a se seznamem literatury na konci stejné jako výše nikdo neví, odkud se která část textu bere vždy je možné dohledat, odkud která část textu pochází text s málo citacemi a dlouhým seznamem literatury stejné jako předchozí co necituji v textu nemá cenu dávat do seznamu literatury text s citacemi zdrojů, které nemám tzv. „diverzifikace literatury“ (http://theses.cz/id/jr6erx/) rozdíl mezi hledáním zdrojů formou „kaskády“ a jejich přenášením bez znalosti pak nutné alespoň přiznat „BLACKSTONE 1852, s. 51, citováno dle FILIP 2002, s. 212)

16 Formální náležitosti diplomových prací
plagiarismus: povinné zahájení disciplinárního řízení jazyk: česky či slovensky co je součástí práce: titulní strana, prohlášení o původnosti, obsah úvod: metodologicko-koncepční funkce bibliografie: pouze citované zdroje anglické shrnutí, klíčová slova česky i anglicky zlepšit kvalitu odevzdaných prací pokyny pro podobu textu běžná stránka titulní strana desky

17 Formální náležitosti diplomových prací

18 Formální náležitosti diplomových prací
systém citací do poznámek pod čarou (průběžně v celé práci) každý druh zdroje citován odlišně (monografie, příspěvek do sborníku, komentář, článek z časopisu, noviny, internetová stránka) právní předpisy: aktuální znění: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů historické: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 136/2002 b. účinném ke dni 12. června 2002 judikáty: nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04, body 20 – 22 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2009, sp. zn. 25 Cdo 1772/2007

19 Formální náležitosti diplomových prací
poznámky k citační normě vychází z norem ČSN ISO 690 a 690/2 lze automaticky na být při smyslech při tvorbě citací, znát zdroj příklad: Komise, Evropská. Bílá kniha… HÖLLANDER, Pavel a kol. Nález ÚS č. 12/05… dohledat autorství příslušné části opakovaně citované zdroje: ŠČERBA: Nejlepší komentář…, s. 12. bezprostředně se opakující: Tamtéž každá citace (PPČ) končí tečkou nebát se popsat, o co v citaci jde a proč citujeme zrovna tuto věc

20 Formální náležitosti diplomových prací

21 Formální náležitosti diplomových prací
rozsah práce definován počtem znaků včetně mezer započítán hlavní text a poznámky pod čarou diplomka: tisíc znaků, jinak žádost charakteristika diplomky: „V diplomové práci autor prokazuje schopnost uplatnění zásad vědecké práce. Diplomová práce přesahuje úroveň bakalářské práce rozsahem i hloubkou zpracování. Text neobsahuje pouze popis, ale zejména analýzu a nabízí vlastní pohledy na téma. Předpokládá se použití širokého spektra odborné literatury, včetně časopiseckých zdrojů. Psaní práce probíhá pod dohledem vedoucího práce.“ diplomka jako rigorózka? z podstaty věci vyloučeno jiná charakteristika a především rozsah ( tisíc znaků) nutné případné zásadní přepracování diplomky

22 Reklamní okénko na závěr
ZBÍRAL, Robert. Praktická příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, ISBN


Stáhnout ppt "Vědecká propedeutika Základy psaní diplomových prací a jejich formální náležitosti Robert Zbíral."

Podobné prezentace


Reklamy Google