Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemní plyn v rámci státní energetické koncepce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemní plyn v rámci státní energetické koncepce"— Transkript prezentace:

1 Zemní plyn v rámci státní energetické koncepce
Gas Business Breakfast Corinthia Hotel Prague, 29. listopadu 2013 Ing. Pavel Šolc náměstek ministra

2 Poslání a rámec Státní energetické koncepce
Státní energetickou koncepcí formuluje vláda České republiky politický, legislativní a administrativní rámec ke spolehlivému, cenově dostupnému a  dlouhodobě udržitelnému zásobování energií. Jedná se o strategický dokument vyjadřující cíle státu v energetickém sektoru. Hlavním posláním Státní energetické koncepce je zajistit spolehlivou, bezpečnou a  k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně musí zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a přežití obyvatelstva. Státní energetická koncepce k naplnění dlouhodobé vize stanovuje strategické cíle energetiky ČR a  definuje strategické priority energetiky ČR s výhledem na zhruba 30 let, tedy v horizontu stanoveném zákonem a současně na období, ve kterém je obvykle zajištěna ekonomická návratnost investic do všech typů zdrojů a sítí a ve kterém lze ještě rozumně předvídat základní charakteristiky budoucího vývoje.

3 Stav Aktualizace Státní energetické koncepce
Usnesení vlády České republiky č. 803 ze dne 8. listopadu 2012: Vláda vzala na vědomí Aktualizaci státní energetické koncepce Vláda schválila předložení ASEK do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA), kalkulaci podrobné ekonomické analýzy a hlavní prvky energetické strategie formulované v ASEK Vláda informována o výsledku výběrového řízení na zpracovatele posudku SEA ( ) a uzavřena smlouva s AMEC ( ) Oznámení koncepce ( ) vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (§10e, příloha 7 zákona) Zjišťovací řízení ( – ) upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví na podkladě oznámení, obdržených vyjádření k oznámení a kritérií pro zjišťovací řízení (§10d, příloha 8 zákona) Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí (květen – 22. říjen 2013) vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (§10e, příloha 9) Předložena a zveřejněna upravená verze ASEK Veřejné projednání – VP ( ) Do 5 dnů po VP zaslání zápisu z VP na Ministerstvo životního prostředí (AMEC) Do možnost zaslání vyjádření na Ministerstvo životního prostředí (dotčená veřejnost) – nutno vypořádat (MPO) Do 30 dnů od posledního úkonu (zde nejspíš mezistátní projednání, které bude trvat déle, než lhůta pro vyjádření připomínek dotčené veřejnosti) - Závěrečné stanovisko MŽP: stanovisko příslušného úřadu (MŽP) ke koncepci, bez stanoviska nemůže být koncepce schválena (§10g zákona) na základě Vyhodnocení SEA Připomínek veřejnosti Stanovisek dotčených úřadů Bezprostředně po obdržení stanoviska MŽP předloží MPO vládě ke schválení ASEK, spolu se závěrečným stanoviskem a Zprávou posuzující ekonomické dopady realizace ASEK na hospodářství ČR

4 Metodika tvorby a realizace SEK
Analýza stávajícího energetického systému a stanovení hlavních trendů vývoje energetiky. Definování státního zadání pro oblast energetiky, tj. určení vrcholových strategických cílů pro celý energetický sektor. Energetické modelování zaměřené na tvorbu a optimalizaci scénáře budoucího vývoje energetických systémů. Výsledkem je stanovení koridorů, které vymezují předpokládaný směr vývoje energetiky země a umožňují tak při realizaci SEK flexibilně reagovat na příslušné změny vstupních předpokladů. Vymezení dílčích rozvojových strategií jednotlivých oblastí sektoru energetiky a navazujících sektorů. Definování postupu a vymezeny nástrojů pro realizaci Státní energetické koncepce.

5

6 Hrubá konečná spotřeba – výhled dle ASEK

7 Zemní plyn a ASEK Zemní plyn je významným energetickým zdrojem, ať už pro výrobu elektřiny nebo pro dálkové i individuální vytápění. Přímé užití zemního plynu pro vytápění využívá cca 27 % domácností. Většina soustav zásobování teplem založených na zemním plynu je závislá na dodávkách zemního plynu bez možnosti přechodu na alternativní zdroj. Tato část zásobuje teplem cca 10 % obyvatelstva. Současný podíl plynu na výrobě elektřiny je přibližně 4 %. Spotřeba plynu se za posledních deset let snížila a to přestože počet odběratelů stoupl o cca 800 tisíc. Je to především důsledkem zateplování objektů a využívání účinnějších spotřebičů, dále snižováním některých druhů průmyslové výroby a v neposlední řadě cenou plynu pro domácnosti. Některé plynové zdroje jsou velice vhodné pro vykrývání špiček ve spotřebě a nestability v provozu některých obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické a větrné). Vzhledem k ekologickým vlastnostem plynu a technickým vlastnostem plynových spalovacích elektráren je vhodné směřovat využití plynu pro společnou výrobu elektřiny a tepla (kogenerace a mikrokogenerace) s vysokou účinností i pro poskytování podpůrných služeb pro elektroenergetiku. Významným sektorem využití zemního plynu je doprava, kde bude střednědobě sloužit k náhradě části kapalných paliv. Celkový podíl plynu na energetickém mixu by měl tedy stoupnout.

8 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK
Hlavní změny: výstavba jádra (2026 – I. blok – II. blok) – původně 2 bloky naráz v roce III jaderný blok nahrazuje vysloužilé bloky podle předpokladu v JE Dukovany. Optimalizace uhlí – výrazně méně uhlí v pětiletce

9 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK
ASEK listopad 2012 1 910,1 PJ 1 833,6 PJ Černé uhlí: UVPK; Černé uhlí; Kaly; Koks Hnědé uhlí: Hnědé uhlí; Brikety; Hnědouhelný dehet Ostatní paliva: Energoplyn; Koksárenský plyn; Vysokopecní plyn; Degazační plyn; Ostatní plyny

10 Struktura hrubé výroby elektřiny dle ASEK
ASEK listopad 2012 ,0 GWh Aktualizovaná verze ASEK září 2013 91 565,5 GWh

11 Vývoj a struktura dodávek tepla do SZT dle ASEK

12 Vývoj a struktura spotřeby energií v dopravě dle ASEK

13 Nástroje na prosazování Státní energetické koncepce
Jedná se o nástroje v oblasti legislativní, daňové, fiskální, a výkonu státní správy. Plynárenství se týkají zejména úkoly: Zpřesnění legislativního rámce pro regulaci s cílem dlouhodobé legislativně-regulatorní stability sektoru. Regulační rámec musí být dlouhodobě stabilní a regulované ceny musí pokrývat u přenosu elektřiny, přepravy plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu účelně vynaložené náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu těchto činností, odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu této činnosti. Upravit postavení ERÚ a závaznost Státní energetické koncepce pro výkon regulace energetických odvětví. Upravit kontrolní roli Poslanecké sněmovny vůči ERÚ. Provázání státní energetické koncepce, územních energetických koncepcí a územních plánů. Analýza a implementace nástrojů umožňujících u významných infrastrukturních staveb zrychlit proces aktualizace ZÚR ve vazbě na změny PÚR. Provést komplexní analýzu platné legislativy (zákony, Nařízení vlády, prováděcí vyhlášky) týkající se energetiky a navrhnout opatření ke zjednodušení administrativních procesů a zvýšení efektivnosti státní správy, odstranění nesystémových opatření a snížení administrativní zátěže podnikatelů, zaměstnavatelů a fyzických osob.

14 Nástroje na prosazování Státní energetické koncepce II.
Jedná se o nástroje v oblasti legislativní, daňové, fiskální, a výkonu státní správy. Plynárenství se týkají zejména úkoly: Vytvoření vhodného legislativního prostředí pro nové investice do rozvoje přenosové, přepravní a distribučních soustav, modernizace soustav zásobování tepelnou energií, zásobníků plynu, ropy a ropných produktů se snahou o využití financování ze zdrojů EU. Dosáhnout zkrácení souhrnné doby povolovacích procesů významných energetických staveb na nejvýše 3 roky od data podání žádosti o ÚR k vydání stavebního povolení nebo jeho ekvivalentu Vytvoření vhodného legislativního prostředí pro nové investice do rozvoje přenosové, přepravní a distribučních soustav, modernizace soustav zásobování tepelnou energií, zásobníků plynu, ropy a ropných produktů se snahou o využití financování ze zdrojů EU. Zpracovat Národní akční plán čisté mobility (plyn, elektřina) a připravit koordinovanou strategii na podporu výzkumu a vývoje v této oblasti. Sledovat vývoj využití alternativních paliv v dopravě v EU a včas podpořit vytvoření potřebné infrastruktury k jejich využití v ČR Prověřovat připravenost energetických odvětví na případnou situaci stavů nouze formou pravidelných cvičení a prověřování funkčnosti systému krizového řízení v síťových energetických odvětvích (elektřina, plyn, teplo, ropa a jejich vzájemné vlivy). Nástroje na prosazování Státní energetické koncepce II.

15 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Děkuji za pozornost Ing. Pavel Šolc náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1


Stáhnout ppt "Zemní plyn v rámci státní energetické koncepce"

Podobné prezentace


Reklamy Google