Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaromír R. Stemberg jaromir@mail.vsfs.cz Zdroje financování podniku Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2013 Jaromír R. Stemberg jaromir@mail.vsfs.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaromír R. Stemberg jaromir@mail.vsfs.cz Zdroje financování podniku Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2013 Jaromír R. Stemberg jaromir@mail.vsfs.cz."— Transkript prezentace:

1 Jaromír R. Stemberg jaromir@mail.vsfs.cz
Zdroje financování podniku Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2013 Jaromír R. Stemberg

2 Průběh kurzu 12 přednášek + 12 cvičení Ukončení zkouškou

3 Přehled kurzu Vlastní zdroje v podniku, řízení pracovního kapitálu
Důvody k financování z cizích zdrojů Bankovní úvěry a další služby Finanční investice, rizikový kapitál, tichý společník Strategické investice, akvizice a fúze Obchodovatelné cenné papíry, akcie, obligace

4 Povinná literatura Tichý, J.: Zdroje a formy financování podniku, VŠFS 2012

5 Doporučená literatura
Nývltová, R., Marinič, P.: Finanční řízení podniku: Moderní metody a trendy 1. vydání Praha : Grada Publishing, 2010 Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance 3.vydání Praha : C.H.Beck, 2010 Valach, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování 2. přepracované vydání Praha : Ekopress, 2006

6 Opakování – rychlý přehled
Rozvaha, vlastní a cizí zdroje Management pracovního kapitálu

7 Rozvaha Aktiva Pasiva - nehmotný - kapitálové fondy
Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál - hmotný - základní kapitál - nehmotný - kapitálové fondy - dlouhodobý finanční - rezervní fondy - výsledek hospodaření minulých let Krátkodobý majetek - výsledek hospodaření běžného období - pohledávky - zásoby Cizí kapitál - krátkodobý finanční - bankovní úvěry - banka - emisní úvěry - hotovost - obchodní úvěry Ostatní aktiva Ostatní pasiva - příjmy příštích období - výdaje příštích období - náklady příštích období - výnosy příštích období

8 Management pracovního kapitálu
Finančnímu řediteli a jeho týmu zabere nejvíce času řízení pracovního kapitálu Dobrý management pracovního kapitálu znamená významné úspory finančních nákladů

9 Řízení pohledávek a závazků
Doba splatnosti: dlouhá splatnost pohledávek a krátká splatnost závazků znamená “dělat bankéře“ na cestě mezi dodavatelem a odběratelem Správa pohledávek: jeden nezaplacený obchod (při marži 10%) znamená, že musím udělat dalších 9 stejných obchodů, abych nic nevydělal

10 potřeba financování pracovního kapitálu
Cyklus peněžního toku potřeba financování pracovního kapitálu . dodav. expeduje zboží + fakturu objednávka zboží u dodavatele zpracování interních procesů akceptace, vystavení faktury platba od zákazníka (26 dní) zboží instalováno u klienta platba dodavateli (28 dní) zboží dorazilo den

11 Cyklus peněžního toku

12 Dodavatelský úvěr Možnost čerpání úvěru u dodavatele do určitého limitu Při překročení limitu je třeba nejdříve uhradit předešlé závazky (i když jsou před splatností) a poté začít další čerpání Dodavatelé někdy nabízejí slevu za nečerpání úvěru (např. 2/10, net 90) sleva % míra slevy = x – sleva % splatnost net – splatnost se slevou

13 Optimalizace zásob Segregace objednávaného zboží podle ceny a obrátkovosti Nejdražší a zároveň nejméně obrátkové zboží objednávat individuálně, nejlevnější a zároveň nejvíce obrátkové zboží objednávat v čase, kdy jeho množství klesne po stanovený limit JIT (Just In Time) – vyžaduje spolehlivé dodavatele a dokonalou organizaci Konsignační sklady – sklady dodavatele u zákazníka

14 Optimální velikost objednávky
cena celkové náklady náklady na uskladnění cena za kus množství

15 Financování a jeho zdroje
Proč si půjčujeme? Kde si půjčujeme Jak si půjčujeme?

16 Proč si půjčujeme potřeba pracovního kapitálu vlastní zdroje čas

17 Proč si půjčujeme kontokorentní úvěry fixní úvěry vlastní zdroje
potřeba pracovního kapitálu kontokorentní úvěry fixní úvěry vlastní zdroje čas

18 Finanční páka Vaše společnost má vlastní kapitál a roční návratnost kapitálu v EBIT 20%. Roční tržby v roce X jsou 3.000, náklady na prodané zboží 2.200, rozdíl mezi hrubým a provozním ziskem jsou provozní a administrativní náklady. Nejsou žádné finanční výnosy ani náklady. DPPO je 20%. V roce X+1 si vezmete půjčku ve výši 100% vlastního kapitálu s úrokem 10%. Tím, že se zdvojnásobily zdroje, se také zdvojnásobil obchod: roční obrat, náklady na prodané zboží, provozní a administrativní náklady. a) Připravte výsledovky roku X a X+1 b) Jaký je čistý zisk po zdanění, čistá marže a návratnost vlastního kapitálu v letech X a X+1 (před a po přijetí půjčky)?

19 Kde si půjčujeme Setkání nabídky a poptávky po finančních zdrojích zajišťují FINANČNÍ TRHY (např. banky, pojišťovny, leasingové společnosti, faktoringové společnosti, burzy cenných papírů, provozovatelé kreditních karet) Samostatnou skupinou zdroje úvěrů jsou dodavatelé Z hlediska způsobu jsou nabízené instrumenty peněžní (krátkodobě splatné) úvěrové (dlouhodobé, např. úvěry a leasing) kapitálové (obchodování na burze) Hlavními depozitory jsou domácnosti a firmy Poptávku po zdrojích zajišťují vláda, podniky i domácnosti

20 Finanční trhy Místo, kde se setkává nabídka s poptávkou, transakce jsou organizované pomocí brokerů Peněžní trh: hotovostní vklady, cizí měny, krátkodobé půjčky a obligace Burza cenných papírů: veřejně obchodovatelné akcie, vládní dluhopisy, komerční dlouhodobé půjčky, směnky a obligace Komoditní trh: úroda, ropa, suroviny, drahé kovy

21 Finanční trhy

22 Jak si půjčujeme Dodavatelské úvěry Bankovní úvěry Tichý společník
Emise

23 Jak si půjčujeme Dodavatelské úvěry Bankovní úvěry Tichý společník
Emise Při výběru správného produktu se řídíme se účelem a dobou, na jak dlouho úvěr potřebujeme

24 Bankovní úvěry Krátkodobé Střednědobé a dlouhodobé
Další bankovní produkty Časová hodnota peněz

25 Krátkodobé úvěry Krátkodobé úvěry: méně rizikové než dlouhodobé, umožňují bance rychle reagovat a jsou levnější Kontokorent: čerpání podle potřeby, úroky pouze za skutečně čerpané finanční prostředky, ale “commitment fee“ nad rámec úroků Lombardní úvěr: zajištěný majetkem, pevná částka na pevnou dobu Eskontní směnečný úvěr úvěr zajištěný eskontní směnkou Factoring: odkup pohledávek (pravý) nebo krátkodobý úvěr zajištěný pohledávkami (nepravý)

26 Výpočet úrokové míry Další poplatky vedle úroků (rezervační poplatek, poplatek za uzavření smlouvy, administrativní poplatek aj.) komplikují možnost kvantifikovat skutečné náklady a tím porovnat konkurenční nabídky. Výpočet: efektivní výše úroku (Kč) + kon.poplatky úroková (%) = x míra výše půjčky – poč.poplatky počet dní půjčky

27 Středně a dlouhodobé úvěry
Rozmezí 1 až 5 let (středně), nad 5 let (dlouhodobý). Vyšší míra úvěrového rizika pro banku – měnící se bonita klienta a podmínky trhu Provozní úvěr: financování trvale vázaných aktiv Účelové úvěry: projektové financování, leasing, investiční úvěr Forfaiting: odkup střednědobých pohledávek Hypotéka: dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí, kterou financuje Syndikovaný dlouhodobý úvěr: spolupráce více bank na jednom obřím projektu

28 Další bankovní produkty
Bankovní záruka Akceptační směnečný úvěr Dokumentární akreditiv Hedging

29 Další bankovní produkty
Bankovní záruka záruka banky za obchodního partnera, že v případě nedodržení podmínek převezme závazek na sebe Akceptační směnečný úvěr záruka banky za obchodovatelnou směnku vydanou jejím klientem třetí osobě Dokumentární akreditiv typ bankovní záruky, kde banka kupujícího ručí prodávajícímu, že kupující po dodání zboží zaplatí Hedging zajištění proti finančnímu riziku, které vyplývá z možných budoucích výkyvů kurzů cizích měn a cen komodit

30 Výpočet pravděpodobnosti dopadu expozice:
Hedging Vyhodnocení rizika: velikost expozice, senzitivita expozice, stanovení několika scénářů včetně worst-case versus cena za službu hedgingu Výpočet pravděpodobnosti dopadu expozice:

31 Úvěrové riziko Banka při řízení rizika sleduje “Pět C“ klienta:
Charakter Capital Capacity Conditions Collateral

32 Finanční investice Finanční investor tichý společník
Venture kapitál v ČR Kritéria a investiční proces

33 Statistiky z EUROSTATU (2007)
Největší problémy začínajících podnikatelů: legislativní prostředí zákazníci ocenění výrobků a služeb dostatek kvalifikovaného personálu Největší problémy dalšího rozvoje podnikání platební neschopnost zákazníků osobní náklady neschopnost získat bankovní financování kombinace práce vs. osobní život Zajištění financování je 3. největším problémem začínajících podnikatelů

34 Finanční investor Střednědobá investice formou kapitálového vstupu
Peníze ze zdrojů investičních fondů nebo jedinců Investice do rychle rostoucích společností se zajímavým business plánem Vhodný pro podniky s potenciálem pro tvorbu hodnoty, které mají zajímavý produkt, konkurenční výhodu, trh, schopný tým a ochotu přijmout investora jako spoluvlastníka

35 Tichý společník, Venture capital,
Kdy použít jaké finanční zdroje Dospělost IPO Tržby/Výkony Expanze Akvizice Růst Banky, Leasing Zahájení Čas Tichý společník, Venture capital, Business Angel

36 Finanční investoři v ČR
Čeští podnikatelé stále preferují tradiční způsoby financování (vlastní úspory, bankovní financování, veřejné fondy a granty) Podnikatelé nejsou obeznámeni s koncepcí možnosti financování pomocí venture kapitálu Podnikatelé si neví rady s podnikatelským záměrem a s jeho prezentací Převládá prostředí nedůvěry, podnikatelé ne-jsou nakloněni ani koncepci přenechat podíl na podnikání ani otevřené politice vůči investorům

37 Kritéria investorů Komplexní a odůvodnitelný business plán Management
Vhodný produkt Kvalita výnosů Trh Investiční horizont IRR / násobek vložených fin. prostředků (zisk) Exit

38 Investiční proces Fáze Potřebné informace Čas (týdny)
I. Předběžné posouzení investiční příležitosti Smlouva o mlčenlivosti Základní informace o společnosti, finanční plán 1 - 2 II. Vlastní ohodnocení Podnikatelský záměr 2 - 3 III. Vzájemná dohoda o společném postupu Term sheet (Dohoda o spolupráci) 2 IV. Due diligence Dotazník, příprava podkladů, data room V. Závazná nabídka spolupráce a financování Návrh právní dokumentace 1 VI. Podpis smluvní dokumentace Smlouva, uvolnění investičních prostředků Celkem 8 - 11

39 Nejběžnější důvody nedohody
Podnikatel a investor mají rozdílný investiční horizont Business plán je příliš optimistický Podnikatel potřebuje získat kapitál k zažehnání krátkodobé finanční krize Nefunguje „osobní chemie“ Podnikatel se nechce vzdát 100% podílu na firmě

40 Tichý společník Tichý společník může být fyzická i právnická osoba, která zůstává vůči třetím stranám anonymní. Jedna firma může mít více tichých společníků Využití této formy financování především v počáteční fázi podnikání a dále pokud není možné získat potřebné zdroje kapitálu jinou formou Tiché společenství upravuje §673 až 681 Obchodního zákoníku. Uzavřením smlouvy o tichém společenství nevzniká žádný nový právní subjekt. Tichý společník nemá právo podílet se na vedení podniku, ale má právo nahlížet do obchodních a účetních záznamů

41 Podíl tichého společníka na zisku a ztrátě
Podíl ze zisku může být stanoven v jednotné výši po celou dobu trvání tichého společenství nebo se může pro každý rok lišit Nárok na podíl ze zisku vzniká pouze tehdy, je-li samotná firma zisková Tichý společník se podílí na zisku ve stejném rozsahu, jako na případné ztrátě V případě ztráty – jakmile se podnik opět dostane do zisku, navyšuje se snížený vklad tichého společníka až do jeho původní výše Podíl na zisku tichého společníka se zdaňuje srážkovou daní 15%

42 Zánik tichého společenství
Účast tichého společníka na podnikání zaniká: a) uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena b) výpovědí smlouvy (pokud nebyla smlouva uzavřena na dobu určitou) c) pokud dosáhne podíl tichého společníka na ztrátě z podnikání výše jeho vloženého vkladu d) ukončením podnikáním, ke kterému se vztahuje smlouva o tichém společenství e) prohlášením konkurzu na majetek podnikatele, tak i tichého společníka f) zánik jiným zákonným způsobem

43 Rizikový kapitál Financování soukromých růstových podniků formou navýšení jejich základního jmění Typicky se používá jako prostředek pro financování zahájení činnosti společnosti, jejího rozvoje, expanze nebo akvizice Rizikový kapitál očekává vysokou návratnost investice Často se venture kapitálový investor stává menšinovým podílníkem na firmě s právem veta v některých zásadních rozhodnutích Rozhoduje se podle atraktivnosti podnikatelského záměru a předpokládanou schopností jeho tvůrců úspěšně záměr realizovat

44 VC fond Riziková část portfolia investorů
typická doba investice: 3 až 5 let exit = prodej podílu, kdykoliv, komukoliv

45 Business Angel Samostatný investor: muž věk kolem 50
kapitál získaný vlastní činností, ne zděděním investiční příležitosti v blízkosti bydliště (s narůstajícím vlivem internetu pomalu ustupuje) často jde o koníček, který zároveň vydělává

46 PODNIKATELSKÝ PLÁN Důvody Co očekávají investoři
Příprava podnikatelského plánu

47 Proč oslovit banku nebo investičního partnera - mnoho bankéřů si v minulosti „spálilo prsty“ davová psychóza (dot com 2004, hypotéky 2007) pro sebe - mít jasně vytýčené cíle - uvědomovat si úskalí a bariéry - nastavit si správný časový harmonogram pro zaměstnance - rozumět dění v souvislostech táhnout za jeden provaz

48 Jak jasný koncept, transparentní vizuální, zaujímající
konkrétní (např. kolik peněz je potřeba) identifikované zdroje příjmů v čase

49 Co investoři hodnotí kladně
Scalebility Unikátní prodejní výhody (unique selling points) Projekty obsahující chráněné duševní vlastnictví Projekty, které už v malém fungují, ale potřebují kapitál k dalšímu růstu (vyzkoušeno trhem) Popis – výhoda – důkaz Bariéry vstupu Pokud přinesená investice přímo pozitivně ovlivní rychlost růstu a vývoj podniku, do kterého je investováno Sebevědomí a schopnosti podnikatele

50 Co investoři hodnotí záporně
Přecitlivělost podnikatele na kritiku Zastaralý podnikatelský plán Nové peníze na staré hříchy Plánované nereálné odměny podnikatele Nerealistický pohled podnikatele na hodnotu jeho podniku Přehnané očekávání, „hokejkový graf“ Neochotu odhalit podstatu skutečností, mlhu

51 Druhy podnikatelských plánů
Elevator pitch (1 min) Executive summary (1 strana A4) Zkrácený podnikatelský plán (několik stran) Plný podnikatelský plán (cca 15 až 30 stran)

52 Elevator Pitch Ústní prezentace na pár minut obsahující: moje myšlenka
jak jsem daleko kdo jsou členové týmu jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky jaké jsou moje výhody na těchto trzích jak hodlám financovat, kolik budu potřebovat jakou očekávám návratnost a vývoj do několika budoucích let

53 Plný podnikatelský plán
Executive Summary: velmi stručný a velmi konkrétní extrakt podnikatelského plánu Firma a tým: jak dlouho na trhu, klíčoví hráči, životopisy (vzdělání, znalosti, zkušenosti), kontakty Myšlenka/produkt/služba: popis o co jde, čím je unikátní, co umí nebo čím zaujme, jaké má uplatnění, vysvětlení výhod, hmatatelné výsledky (např. konkrétní zájem, objednávky) O trhu a konkurenci: SWOT analýza, prokázání znalosti trhu, popis a zhodnocení vnějších a vnitřních vlivů, konkurenční výhody, bariéry vstupu

54 Plný podnikatelský plán
Marketingová a prodejní strategie: plán jak atakovat trh, geografie, rozsah a směřování reklamní kampaně, časový horizont Finance - současná situace, rozvaha, výsledovka, cash flow, výhled/rozpočet odvíjející se od prodejního plánu, plán investic - výše potřeby investice, konkrétní použití, předpokládaná návratnost - vše dobře zpracované i v čase, důraz na cash flow Zakončení realistický plán exitu, varianty, shrnutí nejdůležitějších skutečností, vysvětlení proč investovat právě do nás Přílohy vše, co je podstatné, ale v textu by bylo nezáživné nebo příliš zahlcující

55 Strategické investice
Akvizice a fůze Rizika Due diligence

56 Akvizice a fůze (M&A) M&A = strategická investice do jiné společnosti, která se stává buď dcerou (akvizice) nebo součástí (fůze) kupující společnosti Akvírující firma hledá rozšíření portfolia, podílu na trhu, know how, možnost expanze na nové trhy nebo lepší využití pracovního kapitálu Akvírovaná firma hledá stabilitu a záštitu větší společnosti, další možnosti růstu, know how nebo finanční exit vlastníků M&A nese mnoho nových možností i rizik

57 Rizika ze strany managementu
Základní účel M&A by měl být vytváření hodnot. Ale: Možnost chybného manažerského rozhodnutí Ochota víc riskovat při vidině umocnění růstu, obratu, zisku, podílu na trhu, atd. Mnohé z těchto ukazatelů mají vliv na odměny vrcholového vedení a tím zvyšují jeho ochotu riskovat

58 Rizika z neznalosti kupovaného
Na začátku jde o nákup „zajíce v pytli“ Akvírovaná firma může mít mnoho kostlivců ve skříních, za které kupující přebírá zodpovědnost Řešení: Důkladná hloubková kontrola (due diligence) Konečná suma za akvizici podle skutečných výsledků během několika příštích let

59 Due diligence Důkladná hloubková kontrola kupované společnosti
právní (smlouvy, právní závazky, potencionální a běžící soudní spory a arbitráže) účetní (audit metodiky účtování, přecenění majetku, kvalita zásob, pohledávek, finančního majetku a nefinančních aktiv) obchodní (rozbor zákazníků a zakázek, poměr největších zákazníků na celkový obrat, obrátkovost či věrnost zákazníků, rekrutování nových zákazníků projektová (běžící dodavatelské projekty a zakázky, plnění závazků a harmonogramu)

60 Rizika z reakce zaměstnanců
Zaměstnanci mají tendenci přijímat změny negativně a cítit se v ohrožení Nejlepší z nich najdou nejsnáze uplatnění na trhu práce a odcházení nejdříve Kultury slučovaných společností mohou být rozdílné a jejich sjednocování nákladné Řešení: Důkladná příprava HR, přísně důvěrná Po odtajnění jasná a konkrétní komunikace a rychlé a konkrétní kroky k normalizaci

61 Časová hodnota peněz Budoucí hodnota Čistá současná hodnota IRR

62 Budoucí hodnota FVn = PV * (1 + i)n
Čas jsou peníze a hodnota peněz se s časem mění. Investovaná 1Kč mi může do budoucna vygenerovat zisky, neinvestovaná naopak ztrácí na hodnotě 1 Kč dnes ≠ 1Kč za rok FVn = PV * (1 + i)n FV (Future Value): budoucí hodnota Kč PV(Present Value): současná hodnota Kč i (interest): úrok %

63 Budoucí hodnota FVn = PV * (1 + i)n Příklad:
Předpokládaná úroková míra na dalších 7 let je 10%. Jaká je budoucí hodnota částky 400,- Kč na konci jednotlivých let 1 až 7?

64 Čistá současná hodnota
Představuje vyjádření budoucích příjmů očištěných o náklady v dnešní hodnotě peněz 1Kč za rok ≠ 1Kč dnes NPV = FVn * 1/(1 + i)n - I0 FV (Future Value): budoucí hodnota Kč NPV(Net Present Value): čistá současná hodnota Kč i (interest): úrok % I0 (Initial Investment): počáteční výdaje Kč

65 Čistá současná hodnota
NPV = FVn * 1/(1 + i)n - I0 Příklad: Projekt, který vyžaduje počáteční výdaj I0 = 1.000,- Kč, přinese následné příjmy na konci 1. roku 400,- Kč, 2. roku 600,- Kč a 3. roku 500,- Kč. Jaká je čistá současná hodnota projektu, když i = 10% ?

66 Vnitřní výnosové procento
Představuje procentuální vyjádření rentability konkrétní obchodní investice nebo aktivity. Počítá se jako výše diskontní sazby kde NPV = 0 FVn * 1/(1 + i)n - I0 = 0 Pro investice delší než 2 roky nelze algebraicky stanovit výpočet, tudíž se zjišťuje metodou „pokusů a omylů“

67 Vnitřní výnosové procento
FVn * 1/(1 + i)n - I0 = 0 Příklad: Jaké je vnitřní výnosové procento projektu, jehož počáteční investice je 1.000,- Kč a výnosy jsou na konci 1. roku 452,- Kč, 2. roku 500,- Kč a 3. roku 278,- Kč?

68 Cenné papíry a obchodování
Emitované cenné papíry Obchodování na burze cenných papírů

69 Emitované cenné papíry
Emitované cenné papíry - podnikové obligace - akcie Výhody / nevýhody - atraktivní pro investory (likvidita) - levnější zdroj financování - dražší počáteční náklady Obchodují se na kapitálových finančních trzích - NYSE (22 bilionů USD ročně) - evropské: Londýn (7 bilionů), Frankfurt (3 biliony) - východní Evropa: Varšava (desítky emisí ročně, penzijní fondy), Praha (0,04 biliony) Primární a sekundární obchodování

70 Rozvaha Aktiva Pasiva - nehmotný - kapitálové fondy
Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál - hmotný - základní kapitál - nehmotný - kapitálové fondy - dlouhodobý finanční - rezervní fondy - výsledek hospodaření minulých let Krátkodobý majetek - výsledek hospodaření běžného období - pohledávky - zásoby Cizí kapitál - krátkodobý finanční - bankovní úvěry - banka - emisní úvěry - hotovost - obchodní úvěry Ostatní aktiva Ostatní pasiva - příjmy příštích období - výdaje příštích období - náklady příštích období - výnosy příštích období

71 Kapitál Vlastní kapitál
- základní kapitál (peněžní / nepeněžní vklady společníků) - kapitálové fondy (ážiový fond) - rezervní fondy - výsledek hospodaření minulých let - výsledek hospodaření běžného období Cizí kapitál - bankovní úvěry - emisní úvěry (podnikové obligace) - obchodní úvěry

72 Vlastní kapitál

73 Obligace Obchodovatelný cenný papír bez vlastnického práva - neustanovuje právo účasti na Valné hromadě - držitel nemá hlasovací právo - obdržené prostředky jsou součástí cizího kapitálu Listinné / dematerializované Na jméno / na doručitele Splatnost - jednorázově nebo postupné umořování - někdy možnost splatit předčasně (call option) - někdy možnost konverze za kmenové akcie Při likvidaci je výplata držitelů obligací upřednostněna před uspokojením akcionářů

74 Obchodování s obligacemi
Pevná nebo variabilní úroková míra Pevná míra: - kuponové nebo bezkuponové obligace - jistá výše přílivu hotovosti - kolísání úrokových sazeb na finančních trzích mění okamžitou hodnotu obligace Konvertibilní obligace

75 Cena obligace Součet současných hodnot příchozích kuponových plateb a nominální hodnoty Výši úroku k diskontování současné hodnoty tvoří risk free + risk premium Rating - zhoršující se rating zvyšuje risk premium Ratingové společnosti S&P, Moody,

76 Příklady ratingu AAA BBB CCC EBIT a pokrytí fin. nákladů x 23,8 4,7
0,4 EBITDA a pokrytí fin. nákladů 25,5 6,5 0,9 Provozní zisk / celk. zadlužení % 203,3 35,9 5,0 Provozní cash flow / celk. zadl. 127,6 17,3 -2,1 Celkové zadlužení / EBITDA 2,2 7,9 Návratnost investic 27,6 13,4 3,2 Celk.zadl / (celk.zadl + vl.kapitál) 12,4 42,5 113,5

77 Cena obligace Rok Platba 5% 10% 15% 1 100,00 95,24 90,91 86,96 2 90,70
1 100,00 95,24 90,91 86,96 2 90,70 82,64 75,61 3 86,38 75,13 65,75 4 82,27 68,30 57,18 5 78,35 62,09 49,72 1 000,00 783,53 620,92 497,18 Celkem 1 216,47 832,39

78 Akcie Vlastnický cenný papír - účast na Valné hromadě - hlasovací právo Listinné / dematerializované Na jméno / na doručitele Při likvidaci je výplata akcionářů poslední Návratnost investice: - nárůst ceny na trhu - dividendy

79 Hodnota akcií nominální (jmenovitá)
účetní (vlastní kapitál / počet vydaných akcií) tržní (obchodovaná cena) Předpokládaná (kalkulovaná) cena Existuje mnoho modelů, které počítají předpokládanou cenu, porovnávají ji se skutečnou tržní cenou a podle toho předpovídají nárůst nebo snížení cen akcií

80 Cena akcií podle β-koeficientu
Cena akcií na trhu: = bezriziková výnosová míra (prémie za tržní riziko * β-koeficient) Výše tržního rizika na významných světových burzách je pravidelně kalkulována a publikována (např. S&P) podle skutečných výsledků na kapitálových trzích

81 Cena akcií dle výnosu dividend
Cena akcií na trhu = současná hodnota očekávaného výnosu dividend = D0 + D1 / (1 + i) + D2 / (1 + i) Dn / (1 + i)n při konstantním nárůstu dividend g: cena = D1 / (i - g)

82 Cena akcií: kombinovaný model
Cena akcií na trhu = současná hodnota očekávaného výnosu dividend za 5 let + předpokládané tržní ceny za 5 let Předpokládaná tržní cena za 5 let se spočítá podle poměru skutečná cena akcie : zisk na akcii a diskontuje se do současné hodnoty

83 Cena akcií: kombinovaný model
A: Současná hodnota dividend vyplacených během příštích pěti let Rok Odhadovaný zisk na akcii (nárůst 10%) x Odhad výplaty dividend = Odhad dividenda na akcii Diskontovací faktor (12,00%) Současná hodnota dividendy 1 1,30 45% 0,59 0,893 0,52 2 1,43 0,64 0,797 0,51 3 1,57 0,71 0,712 0,50 4 1,73 0,78 0,636 0,49 5 1,90 0,86 0,567 2,52 B: Současná hodnota akcie na konci 5. roku Odhadovaný zisk na akcii P/E Ratio (cena za akcii) / (zisk na akcii) Cena Diskontovací faktor Současná hodnota akcie 19 36,16 20,52 A + B = Celková hodnota akcie na začátku 1. roku 23,04

84 Pravidla výplaty dividend
O výši vyplacených dividend rozhoduje vrcholový management Nutnost informovat akcionáře o “Dividned Policy“ Pokud se principy politiky výplaty dividend nedodrží, mívá to negativní vliv na cenu akcií Stejně tak včasná informovanost o stavu společnosti a očekávaných výsledcích Nejdůležitější prvky: - konsistentní výsledky - žádná překvapení - včasná informace o očekávaných odchylkách - investoři si chtějí vybírat politiku, která jim vyhovuje

85 IPO (první veřejná nabídka)
Důvody Přípravné fáze Obchodování

86 Jak vypadá firma pro IPO?
Připravenost sdílet informace. Transparentní vlastnická a organizační struktura podniku a finanční toky ve společnosti. Jasně definované plány, cíle a strategie, definice měřitelných ukazatelů jejich plnění. Účetnictví vycházející z mezinárodních účetních standardů nebo připravenost na jeho přechod. Ambiciózní, úplný, stabilní a profesionální management.

87 Výhody emise akcií Přístup k investorům, pro které je nejtransparentnější metodou. Optimalizace kapitálové struktury mezi dluhem a vlastním kapitálem. Při vydávání akcií získá emitent finanční prostředky v hotovosti na neurčito, se značnou volností užití a bez nutnosti splácet úvěr a úroky. Emise na regulovaném trhu je spojena  se značnou publicitou.

88 Výhody IPO jako formy prodeje
IPO Strategický partner Autonomie/partnerství     Možnost dalšího rozvoje      Co s vydělaným kapitálem   Informační otevřenost     Příprava transakce    Náklady    

89 Výhody IPO jako formy prodeje
IPO Private Equity Dluh Dlouhodobá cena – 13% – 30% 5 – 8 % Tolerance rizik         Autonomie       Bankrot      Optimalizace rozvahy      Flexibilita čerpání    

90 Nevýhody emise Ztráta „soukromí“
Firma musí být transparentní se vším, co k tomu patří Nutnost vytvořit pozici Investor relationship manager Čtvrtletní zprávy a roadshows Náklady emise

91 Jednotlivé kroky Rozhodnutí o realizaci (management + vlastníci)
Konzultace o realizovatelnosti (manažer emise) Výběr poradců (manažer emise) Časový harmonogram (management + manažer emise) Due diligence (právníci, auditoři) Interní ocenění firmy (manažer emise) Příprava prospektu + proces schvalování Schválení burzovním výborem Prezentace pro Roadshow Analýza koncové ceny Bookbuilding (předběžné objednávky) Stabilní cena

92 ECM – PRICE DEVELOPMENT
OFFERING PRICE: CZK FIRST DAY CLOSING PRICE: CZK (change 11,6%) CLOSING PRICE ( ): CZK

93 ZENTIVA – PRICE DEVELOPMENT
OFFERING PRICE: 505 CZK FIRST DAY CLOSING PRICE: CZK (change -0,1%) CLOSING PRICE ( ): CZK

94 Informační povinnosti – Hlavní trh
Výroční a pololetní zpráva Čtvrtletní ukazatele hospodaření Řádná účetní závěrka (auditovaná) Price sensitive informace Corporate informace (valná hromada, výplata dividendy, zvýšení/snížení základního kapitálu apod.)

95 Zdroje financování podniku
Dobře využité vlastní zdroje (řízení pohledávek, závazků a zásob, kontrola nákladů, efektivita) Dodavatelský úvěr (lhůty splatnosti, splátkový prodej) Bankovní úvěr (krátkodobý / dlouhodobý, zajištěný / nezajištěný) Finanční investor (tichý společník, rizikový kapitál) Strategický investor (akvizice, fůze) Emitované dluhopisy (obchodovatelné obligace, akcie)

96 Kdy použít které zdroje
Dobře využité vlastní zdroje (řízení pohledávek, závazků a zásob, kontrola nákladů, efektivita) Dodavatelský úvěr (lhůty splatnosti, splátkový prodej) Bankovní úvěr (krátkodobý / dlouhodobý, zajištěný / nezajištěný) Finanční investor (tichý společník, rizikový kapitál) Strategický investor (akvizice, fůze) Emitované dluhopisy (obchodovatelné obligace, akcie)

97 Dlouhodobý majetek = vlastní kapitál + dlouhodobé cizí zdroje
Délka používání aktiv Snaha je sladit časový horizont používání aktiv s časovým horizontem pasiv, kterými je financován Dlouhodobý majetek „rodinné stříbro“ vlastním kapitálem, ostatní dlouhodobý majetek dlouhodobými cizími zdroji Dlouhodobý majetek = vlastní kapitál + dlouhodobé cizí zdroje Financování oběžných aktiv krátkodobými provozními úvěry

98 Poměr vlastních a cizích zdrojů
Snaha je najít takovou míru zadlužení, která přílišným zvýšením rizika věřitele příliš nezvýší cenu za poskytnutí cizích zdrojů Optimální míra zadlužení je velmi rozdílná podle typu společnosti a obchodní činnosti, kterou se zabývá, ale základní pravidlo je Poměr vlastního a cizího kapitálu = 1 : 1 Nedostatečné zadlužení plně nevyužívá možností finanční páky, přílišné zadlužení neúměrně zvyšuje riziko

99 Příklady ratingu AAA BBB CCC EBIT a pokrytí fin. nákladů x 23,8 4,7
0,4 EBITDA a pokrytí fin. nákladů 25,5 6,5 0,9 Provozní zisk / celk. zadlužení % 203,3 35,9 5,0 Provozní cash flow / celk. zadl. 127,6 17,3 -2,1 Celkové zadlužení / EBITDA 2,2 7,9 Návratnost investic 27,6 13,4 3,2 Cel.zadl / (cel.zadl + vl.kapitál) 12,4 42,5 113,5

100 Poměr vývoje investic a tržeb
Snaha je, aby přílišný rozvoj investic nevyplenil budoucí zdroje financí Mohutnost investice příznivě ovlivňuje konkurenční výhody ale vytváří závazky do budoucnosti Tempo růstu investic ≤ tempo růstu tržeb Zanedbávání investic znamená budoucí zakrňování aktivit, přílišné investice znamenají budoucí cash flow problém


Stáhnout ppt "Jaromír R. Stemberg jaromir@mail.vsfs.cz Zdroje financování podniku Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2013 Jaromír R. Stemberg jaromir@mail.vsfs.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google