Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B15_Zákon_o_mzdě AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníLeden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B15_Zákon_o_mzdě AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníLeden."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B15_Zákon_o_mzdě AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníLeden 2014 Ročník/věková kategorie4. ročník OA. EL, 3. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Právo Anotace Studenti se seznámí se základními pojmy a členění jednotlivých částí zákona. Budou se orientovat v působnosti a ustanoveních zákona.

2 Z ÁKON O MZDĚ vera.stverkova@oa-poruba.cz

3 Část První

4 P ŮSOBNOST ZÁKONA Tento zákon upravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost, jakož i zjišťování a používání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely. Tento zákon neupravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům, jejichž platové poměry stanoví zvláštní právní předpis. Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec v pracovním poměru nebo člen družstva, jestliže není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován.

5 Část Druhá

6 M ZDA A ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST Obecná ustanovení Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.

7 Za mzdu se nepovažují zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo dluhopisů a odměna za pracovní pohotovost. Mzda se především sjednává v pracovní smlouvě nebo v jiné smlouvě nebo v kolektivní smlouvě. Mzda přísluší nejméně ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem a zákoníkem práce.

8 Stejná mzda za stejnou práci a za práci stejné hodnoty Podmínky pro poskytování mzdy musí být stejné pro muže a ženy. Tím se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, pracovních schopnostech, pracovní způsobilosti zaměstnance, pracovní výkonnosti a výsledcích práce a to v pracovním poměru ke stejnému zaměstnavateli. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle stupně vzdělání. Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby.

9 Pracovní schopnosti a pracovní způsobilost zaměstnance se posuzují podle odborné a duševní způsobilosti, smyslových předpokladů, popřípadě podle tělesné způsobilosti konat danou práci. Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality.

10 Mzda a náhradní volno za práci přesčas Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl za tuto dobu nárok. A příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Mzda a náhrada mzdy za svátek Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek.

11 Mzda za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci Za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši a za podmínek stanovených nařízením vlády. Splatnost mzdy Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu.

12 Výplata mzdy mzda se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích. mzda se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. mzda se vyplácí v pracovní době a na pracovišti. Srážky ze mzdy zálohu na daň z příjmů fyzických osob. pojistné na sociální zabezpečení a pojistné veřejného zdravotního pojištění zálohu na mzdu zálohy na cestovní náhrady náhradu mzdy za dovolenou přeplatky z pojištění

13 Naturální mzda Jako naturální mzdu lze poskytovat výrobky, výkony, práce a služby. Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě.

14 Část Třetí

15 Normování práce Zaměstnavatel může určit množství práce a požadované tempo. Přitom je povinen vzít v úvahu předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech.

16 Část Čtvrtá

17 P RŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely zjišťuje zaměstnavatel z hrubé mzdy. Zjišťuje se k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek, popřípadě jako průměrný denní (směnový) výdělek.

18 Část Pátá

19 S POLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Mzda musí být sjednána nebo stanovena písemně před výkonem práce, za kterou tato mzda přísluší. Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci nahlížet do právních předpisů, které upravují poskytování mzdy, a do vnitřního mzdového předpisu, jestliže jím stanoví poskytování mezd.

20 Děkuji za pozornost

21 S EZNAM POUŽITÉ LITERATURY  RYSKA, R., PUŠKINOVÁ, M., Právo pro střední školy. 2. vyd. Praha: EDUKO nakladatelství, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-87204-76-4  JUDR. HRADIL, P., Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy. Zlín: KODIAK print s. r. o., 2013. IČ 60708750  CODEXIS, právní informační systém. ATLAS, consulting spol., s. r. o., legislativa České republiky

22 S EZNAM POUŽITÉ LITERATURY Mzda a plat. http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a- prace/zakon-o-platu-a-mzde/mzda-a-plat/ (accessed Sept 22, 2014).http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a- prace/zakon-o-platu-a-mzde/mzda-a-plat/ https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvEvBWlWo8AW3Gcuf- Z6vpiWHC-HR4HHOQylbF1ZJEzan2OrpVhttps://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvEvBWlWo8AW3Gcuf- Z6vpiWHC-HR4HHOQylbF1ZJEzan2OrpV (accessed Sept 22, 2014). https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRJCqqBaIh7PAk1zw- qx5QK0mvbAe1rYgjPwfI9eX81rDSifiIVwhttps://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRJCqqBaIh7PAk1zw- qx5QK0mvbAe1rYgjPwfI9eX81rDSifiIVw (accessed Sept 22, 2014). https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvACXyJbKG1RVCy_6WQfbY 8IlEANkEmw1x5hVIzEcines743qkhttps://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvACXyJbKG1RVCy_6WQfbY 8IlEANkEmw1x5hVIzEcines743qk (accessed Sept 22, 2014).


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B15_Zákon_o_mzdě AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníLeden."

Podobné prezentace


Reklamy Google