Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost Státní energetické inspekce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost Státní energetické inspekce"— Transkript prezentace:

1 Činnost Státní energetické inspekce
Ing. Petr Holoubek Státní energetická inspekce

2 Činnost Státní energetické inspekce
Postavení a působnost Státní energetické inspekce (SEI) Přehled zákonů, které SEI kontroluje Organizace práce v SEI Výsledky činnosti za rok 2007 Výhled novelizace energetického zákona o SEI

3 Činnost Státní energetické inspekce
SEI je správním úřadem, organizační složkou státu, podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. Sídlo SEI je v Praze. Člení se na ústřední inspektorát a 14 územních inspektorátů, sídlících v krajských městech.

4 Činnost Státní energetické inspekce
V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje ministr. V čele územních inspektorátů je ředitel, kterého jmenuje ústřední ředitel. Celkem má SEI 168 zaměstnanců, z toho 124 inspektorů, ostatní jsou organizační pracovníci (ředitelé inspektorátů, asistentky, mzdy, správa majetku apod.)

5 Činnost Státní energetické inspekce
Vnitřní činnost SEI je řízena prostřednictvím vnitřních předpisů: -řády (spisový, podpisový, pracovní, organizační), -směrnice (o kontrole, správním řízení, zadávání zakázek, hospodaření s rozpočtem, evidence a vymáhání pokut atd.), -pracovní instrukce(vydávány k jednotlivým úkolům a obsahují metodické pokyny k akcím).

6 Činnost Státní energetické inspekce
SEI je založena podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Kontroluje : - dodržování energetického zákona, - dodržování zákona o hospodaření energií, - dodržování zákona o cenách, - dodržování Nařízení EU o přeshraničním obchodu s elektřinou, - dodržování zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

7 Činnost Státní energetické inspekce
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon ve znění pozdějších předpisů Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství podmínky podnikání, výkon státní správy a nediskriminační regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

8 Činnost Státní energetické inspekce
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, zejména elektrickou a tepelnou, a dále s plynem a dalšími palivy. Přispívá k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí v České republice, ke zvyšování hospodárnosti užití energie, konkurenceschopnosti, spolehlivosti při zásobování energií a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

9 Činnost Státní energetické inspekce
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz. Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a orgánů státní správy při uplatňování, regulaci a kontrole cen. SEI je cenovým kontrolním orgánem pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství.

10 Činnost Státní energetické inspekce
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou Nařízení stanovuje spravedlivá pravidla pro přeshraniční obchod a elektřinou s cílem zlepšit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu s elektřinou, zahrnuje vytvoření komplexního mechanismu pro přeshraniční toky a stanovuje harmonizované zásady pro poplatky za přenos a přidělování dostupných kapacit pro přenos elektřiny přes hranice jednotlivých vnitrostátních soustav.

11 Činnost Státní energetické inspekce
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z důlního plynu z uzavřených dolů a výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí mimo jiné i vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.

12 Činnost Státní energetické inspekce
SEI řídí svoji činnost Pracovním programem, který je vydáván na každý rok. Kontrolní činnost je realizována v rozsahu působnosti dané zákony, podněty k ní jsou převážně ze stížností a podnětů postoupených jednotlivými orgány státní správy a obyvatel, a to podle zákona č. 552/91 Sb., o státní kontrole. Zásadní je spolupráce s MPO a ERÚ. Účastníme se prací v hodnotitelských komisích MPO, v programu IPPC, spolupracujeme s ÚNMZ, jsme členy redakčních rad odborných časopisů atd.

13 Činnost Státní energetické inspekce
SEI při zjištění porušení zákona ukládá pokuty, a to podle závažnosti porušení povinnosti, způsobu porušení a následků porušení, a to až do výše 50 mil. Kč. Řízení o uložení pokuty se provádí podle správního řádu se všemi možnostmi opravných prostředků ( odvolání apod.). Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu, správu vykonává SEI.

14 Činnost Státní energetické inspekce
Pokutu ukládá územní inspektorát. O odvolání proti uložení pokuty rozhoduje ústřední inspektorát. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení zákona tři roky.

15 Činnost Státní energetické inspekce
SEI je oprávněna: vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků, rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem, kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání energie uvádějí v žádostech úplné a pravdivé údaje.

16 Činnost Státní energetické inspekce
SEI je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy ve stavebním řízení při ochraně zájmů podle zákona o hospodaření energií, tj: - výroba a rozvod elektřiny a tepla, včetně kombinované výroby, územní energetické koncepce, využívání obnovitelných zdrojů energie.

17 Činnost Státní energetické inspekce
Hlavní systémové kontrolní akce 2007: Elektroenergetika - kontrola technického stavu odběrných elektrických zařízení, kontrola vybraných výroben elektřiny spalujících bioplyn, kontrola distribuce elektřiny provozovateli lokálních distribučních soustav, kontrola důvodů přerušení dodávek elektřiny, neoprávněné odběry a nepovolené činnosti v ochranných pásmech.

18 Činnost Státní energetické inspekce
Plynárenství kontroly regulačních stanic z hlediska provozní spolehlivosti, kontroly povinností vlastníků nemovitostí kam je dodáván plyn z hlediska bezpečnosti provozu, kontroly výstavby plynových zařízení podle státní autorizace, kontroly kvality a úrovně údržby zařízení provozovatelů přepravní soustavy,distribučních spol. a podzemních zásobníků plynu, aktualizace vymezených území a havarijních plánů neoprávněné odběry a činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech..

19 Činnost Státní energetické inspekce
Teplárenství kontrola držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie, kontrola energetických auditů, kontroly měření dodávek tepla, vydávání stanovisek v rámci územního a stavebního řízení, kontrola dodržování cenových předpisů v teplárenství, kontroly vybraných držitelů licencí na podnikání v teplárenství z hlediska finanční stability.

20 Činnost Státní energetické inspekce
Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontroly jsou zahajovány na základě podání od spotřebitelů tepla, a to buď přímo nebo od ERÚ. Počet kontrol Porušení zákona Uloženo na pokutách ,86 mil. Kč Hlavní důvody: - nedodržení postupu při tvorbě ceny tepla, nedodržování závazného postupu při kalkulaci ceny tepla, nedostatečná prokazatelnost velikosti některých položek v kalkulaci oproti skutečnostem uváděných v účetnictví.

21 Činnost Státní energetické inspekce
Celkový přehled kontrolní činnosti SEI za rok 2007: Počet provedených kontrol 1387 z toho 515 elektro, 493 plyn a 379 teplo, zahájeno 353 správních řízení o pokutě, uloženo za 16,99 mil Kč pokut za porušení zákonů.

22 Činnost Státní energetické inspekce
Počet vyjádření v územním a stavebním řízení stavební řízení územní řízení a plánování 2932 územní energetické koncepce celkem stanovisek

23 Činnost Státní energetické inspekce
Návrhy novely energetického zákona pro SEI § 92   (1) Ústřední inspektorát Státní energetické inspekce a její územní inspektoráty jsou správními úřady. Územní inspektoráty jsou podřízeny ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce. Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu. Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy12a). (2) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem12b). V čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ústřední ředitel. (3) Státní energetická inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.

24 Činnost Státní energetické inspekce
§93 Působnost SEI (1) Státní energetická inspekce kontroluje na návrh ministerstva, Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržování a) tohoto zákona, b) zákona o hospodaření energií11), c) zákona o cenách4) v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen13), d) Nařízení2a) o přeshraničním přenosu elektřiny a Nařízení o dopravě plynu2b), e) zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). (2) Státní energetická inspekce na základě vlastního zjištění ukládá pokuty za porušení právních předpisů podle odstavce 1. (3) Při výkonu kontroly se Státní energetická inspekce řídí zvláštním právním předpisem14). (4) Státní energetická inspekce je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu mají územní inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek Státní energetické inspekce.

25 Činnost Státní energetické inspekce
§ 94 (1) Státní energetická inspekce je oprávněna a) vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich odstranění, b) rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem a o lhůtách, c) kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání energie a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů uvádějí v žádostech a vyhodnoceních úplné a pravdivé údaje, d) kontrolovat shodu energetického spotřebiče, e) rozhodovat, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce stáhl z trhu nevyhovující energetické spotřebiče, f) vyžádat si od dotčených stran veškeré informace potřebné k posouzení shody energetických spotřebičů, g) odebírat na náklad kontrolovaných subjektů vzorky výrobků energetických spotřebičů a provádět u nich kontroly shody, h) ověřovat úspory energie plynoucí z energetických služeb a dalších opatření ke zvýšení energetické účinnosti včetně stávajících vnitrostátních opatření ke zvýšení energetické účinnosti,

26 Činnost Státní energetické inspekce
i) předávat účastníkům trhu informace o mechanismech na zvýšení energetické účinnosti a o jejich finančních a správních rámcích. (2) Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán, uplatňuje stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu a závazná stanoviska v územním řízení a stavebním řízení15)20). (3) Státní energetická inspekce shromažďuje a vyhodnocuje připomínky spotřebitelů a jiných dotčených stran týkající se shody výrobků energetických spotřebičů. (4) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na návrh ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu, je povinna je seznámit s výsledky šetření. (5) Rozhodnutí vydává územní inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí územního inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.

27 Činnost Státní energetické inspekce
§ 95 Ukládání pokut (1) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jejího porušení a jeho následkům a k okolnostem, za nichž k porušení došlo. (2) Právnická osoba a fyzická osoba podnikající za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila. (3) Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád. Pokuty ukládá územní inspektorát. O odvolání proti uložení pokuty územním inspektorátem rozhoduje ústřední inspektorát. (4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se územní inspektorát o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení tři roky. (5) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu a jejich správu vykonává Státní energetická inspekce podle zvláštních právních předpisů16).

28 Činnost Státní energetické inspekce
12a) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 12b) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). 13) Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v znění pozdějších předpisů 14) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 15) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). § 13 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 16) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

29 Činnost Státní energetické inspekce
E.mailová adresa: Adresa ústředního inspektorátu : Gorazdova 24, Praha 2 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Činnost Státní energetické inspekce"

Podobné prezentace


Reklamy Google