Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový insolvenční zákon

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový insolvenční zákon"— Transkript prezentace:

1 Nový insolvenční zákon
Nová právní úprava úpadkového práva v ČR včetně daňových dopadů Mgr. Jan Kozák Mgr. Lukáš Pachl

2 Nový insolvenční zákon
Nová právní úprava úpadkového práva v ČR Mgr. Jan Kozák

3 Nový insolvenční zákon
Nová právní úprava úpadkového práva v ČR včetně daňových dopadů Mgr. Jan Kozák Mgr. Petr Budín Mgr. Lukáš Pachl

4 Právní normy na úrovni zákona
Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon (dále jen „IZ“) Zákon č. 312/2006 Sb., O insolvenčních správcích (dále jen „IS“) Zákon o změnách ostatních právních předpisů v souvislosti s Insolvenčním zákonem

5 Právní normy podzákonné
Prováděcí právní předpisy: jednací řád pro insolvenční řízení (novela vyhl. č. 37/1992 Sb., jednací řád pro OS a KS) vyhlášky Min. spravedlnosti dle § 431 IZ

6 Předmět úpravy § 1 IZ řešení úpadku hrozícího úpadku dlužníka
některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, 2. oddlužení dlužníka

7 Úpadek – insolvence I. § 3 odst. 1 IZ
PRVNÍ ÚROVEŇ – celková definice: více věřitelů peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti neschopnost tyto závazky plnit (platební neschopnost)

8 Úpadek – insolvence II. § 3 odst. 2 IZ
DRUHÁ ÚROVEŇ – definice platební neschopnosti: zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud

9 Úpadek – předlužení § 3 odst. 3 IZ
Jen pro dlužníka: právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatele více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

10 Hrozící úpadek § 3 odst. 4 IZ
lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků

11 Některé základní pojmy § 2 písm. b,g,i,j,k IZ
insolvenční soud osoba s dispozičním oprávněním zajištěný věřitel insolvenční rejstřík společný zájmem věřitelů finanční instituce

12 Některé základní pojmy I. § 2 písm. b, f IZ
insolvenční soud: soud, před nímž probíhá insolvenční řízení písm. f) osoba s dispozičním oprávněním: osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá pozn.: §§ 229 odst. 3 a 4, 313 odst. 1, 332 odst. 3, 354 odst. 4, 408 odst. 1, 409 odst. 1 a 2 IZ

13 Některé základní pojmy II. § 2 písm. g, IZ
zajištěný věřitel: jeho pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy pozn.: §§ 41 odst. 2, 57 odst. 1, 157, 230 odst. 2 a 3, 167, 298 –299, 337 odst. 2, 398 odst. 3, 402 odst. 1,

14 Některé základní pojmy III. § 2 písm. i IZ
insolvenční rejstřík: §§ 419 –425 IZ informační systém, který obsahuje údaje podle tohoto zákona pozn.: zák. č. 312/2006 Sb., O insolvenčních správcích

15 Některé základní pojmy IV. § 2 písm. j IZ
písm. k) společný zájmem věřitelů : zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů pozn.: § 58 odst. 1 IZ

16 Některé základní pojmy V. § 2 písm. k IZ
finanční instituce: banka, spořitelní a úvěrní družstvo, instituce elektronických peněz , pojišťovna a zajišťovna, a za dále stanovených podmínek tohoto zákona i některé další osoby Pozn.: §§ 43 odst. 1 IZ, Díl IV (§§ 367 až 388 IZ)

17 Zásady insolvenčního řízení I. § 5 IZ
žádný z účastníků nebude nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn dosažení rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti

18 Zásady insolvenčního řízení II. § 5 IZ
věřitelé se zdrží jednání směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení nelze omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce nestanoví-li tento zákon jinak

19 Způsoby řešení úpadku § 4 odst. 1 IZ
1. 1.1. konkurs (§§ 244 – 313 IZ) 1.2. nepatrný konkurs (§§ IZ) 2. reorganizace (§§ 316 – 366 IZ) 3. oddlužení (§§ 389 – 418 IZ) 4. zvláštní způsoby řešení úpadku - pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů (§§ 367 – 388 IZ) moratorium (§§ 115 až 128 IZ)

20 Lhůty pro rozhodnutí I. § 101 odst. 1 IZ
Zahájení řízení písemný elektronický (s ověřeným i neověřeným podpisem) osobní faxem nebo telegrafem návrh doručený insolvenčnímu soudu (nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 319/05)

21 Lhůty pro rozhodnutí II. § 101, 110, 136 IZ
vyhláška o zahájení řízení: § 101 odst. 1 IZ 2 hodiny od doručení návrhu podání přihlášky pohledávky § 110 a 136 odst. 3 IZ zahájení řízení až 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku

22 Lhůty pro rozhodnutí III. § 128 odst. 1 IZ
Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý insolvenční soud odmítne nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

23 Lhůty pro rozhodnutí IV. § 98 odst. 1 a 128 odst. 2 IZ
a) návrh fyzické osoby - nepodnikatele Nejsou k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti lhůta soudu k doplnění návrhu ne delší než 7 dnů Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud návrh odmítne.

24 Lhůty pro rozhodnutí V. § 98 odst. 1 a 128 odst. 2 IZ
b) návrh právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele Nejsou k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti výzva dle § 43 o.s.ř. se nepoužije Insolvenční soud návrh odmítne

25 Lhůty pro rozhodnutí VI. § 134 IZ
úkony soudu směřující k rozhodnutí ve věci věřitelský návrh 10 dnů od zahájení řízení

26 Lhůty pro rozhodnutí VII. § 132 a 134 IZ
Meritorní rozhodnutí o řádném návrhu dlužnický návrh 15 dnů od podání řádného návrhu nebo 15 dnů od doplnění návrhu na řádný

27 Schůze věřitelů I. LHŮTY PRO SVOLÁNÍ SCHŮZE VĚŘITELŮ: § 137 IZ
– do 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku § 137 odst. 3 IZ: Jestliže se první schůze věřitelů svolaná po rozhodnutí o úpadku má konat před přezkumným jednáním, svolá soud v rozhodnutí o úpadku další schůzi věřitelů na den, kdy se má konat přezkumné jednání, a to tak, aby se konala po skončení přezkumného jednání. b) § 47 IZ – do 30 dnů od návrhu: insolvenčního správce věřitelského orgánu 2 věřitelů držících min. 1/10 přihlášených pohledávek

28 Schůze věřitelů II. §§ 48 odst. 2, 62 odst. 2 IZ
PRVNÍ SCHŮZE VĚŘITELŮ Neopominutelný bod programu první schůze věřitelů: volba věřitelského orgánu nebo potvrzení prozatímního věřitelského orgánu nebo některých jeho členů (byl-li soudem jmenován dle § 61)

29 Schůze věřitelů III. před PJ
PRVNÍ SCHŮZE VĚŘITELŮ KONANÁ PŘED PŘEZKUMNÝM JEDNÁNÍM možné body programu: § 48 odst. 2 IZ zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti zpráva prozatímního výboru o jeho činnosti (byl-li soudem jmenován dle § 61) § , § 390 IZ hlasování o způsobu řešení úpadku dlužníka pokud dlužník podal v řízení zahájeném na návrh věřitele ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu na zahájení řízení návrh na povolení oddlužení soud rozhodne o způsobu řešení úpadku do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku

30 Schůze věřitelů IV. po PJ
PRVNÍ SCHŮZE VĚŘITELŮ KONANÁ PO PŘEZKUMNÉM JEDNÁNÍ neopominutelný bod programu: § 29 odst. 1 hlasování o osobě insolvenčního správce

31 Schůze věřitelů V. po PJ PRVNÍ SCHŮZE VĚŘITELŮ
KONANÁ PO PŘEZKUMNÉM JEDNÁNÍ možné body programu: § 48 odst. 2 IZ zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti zpráva prozatímního výboru o jeho činnosti (byl-li soudem jmenován dle § 61) § , § 390 IZ hlasování o způsobu řešení úpadku dlužníka pokud dlužník podal v řízení zahájeném na návrh věřitele ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu na zahájení řízení návrh na povolení oddlužení soud rozhodne o způsobu řešení úpadku do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku

32 DALŠÍ SCHŮZE VĚŘITELŮ I. znalec I. - § 153 IZ
je-li povolena reorganizace a soud rozhodne současně o ocenění majetkové podstaty znalcem nebo úpadek řešen konkursem a schůze věřitelů přijme usnesení o doporučení prodej podniku dlužníka jedinou smlouvou dle § 290 IZ Schůze věřitelů může přijmout usnesení o osobě znalce požadovaná většina /3 přítomných věřitelů

33 DALŠÍ SCHŮZE VĚŘITELŮ II. znalec II. - § 155 IZ
zpracovaný znalecký posudek předměty zajištění – oceněny odděleně (§ 155 odst. 1 IZ) 15 dnů před schůzí věřitelů – zveřejnění znaleckého posudku v insol. rejtsříku výslech předvolaného znalce schválení znaleckého posudku majorita: 2/3 přítomných věřitelů neschválení znaleckého posudku soud určí jiného znalce a opakování postupu dle § 155 IZ usnesení soudu o ceně majetkové podstaty

34 DALŠÍ SCHŮZE VĚŘITELŮ III. § 65 IZ – členové věř. výboru
zánik funkce člena nebo náhradníka za člena věřitelského orgánu volba nového člena nebo náhradníka věřitelského orgánu na schůzi věřitelů

35 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání I.
§§ 50, 51 a , 52 IZ: rozhodnutí o hlasovacích právech přítomných věřitelů, jejichž pohledávka byla na předchozím přezkumném jednání popřena jednotlivě o každém věřiteli popěrný úkon – viz ust. § 192 odst. 1) IZ

36 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání II.
§ 29 1 IZ hlasování o insolvenčním správci jmenovaném předsedou soudu nebo jeho změně majorita ½ všech přihlášených věřitelů počítaná ke dni předcházejícímu schůzi věřitelů !!! nelze aplikovat § 54 IZ !!! (soud nemůže rozhodnutí schůze věřitelů zvrátit)

37 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání III.
§ 56, 57, 58 a 62 odst. 2 IZ volba věřitelského orgánu (potvrzení členů a náhradníků prozatímního výboru) : hlasování o počtu členů věřitelského výboru společné hlasování všech přítomných věřitelů (ust. § 56 IZ)

38 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání IV.
2. návrhy a hlasování nezajištěných věřitelů individuální hlasování každého nezajištěného věřitele: 2.1. o členech věřitelského výboru (zástupci věřitelů) 2.2. o náhradnících členů věřitelského výboru a určení jejich pořadí (o náhradníkovi za zástupce věřitelů) (ust. § 58 odst. 3 věta čtvrtá za středníkem IZ) 3. návrhy a hlasování zajištěných věřitelů individuální hlasování každého zajištěného věřitele: 3.1. o členech věřitelského výboru (zástupci věřitelů) 3.2. o náhradnících členů věřitelského výboru a určení jejich pořadí, reps. o náhradníkovi za zástupce věřitelů

39 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání V.
§ 57 odst. 3 a § 59 IZ usnesení soudu o potvrzení (nepotvrzení) zvolených členů a náhradníků věř. orgánu nepotvrzení zvolených osob individuální dotaz soudu na každého z věřitelů, kdo hlasoval pro zvolení, zda se bude proti rozhodnutí soudu o nepotvrzení volby odvolávat

40 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání V.
§ 60 odst. 1 věta třetí IZ hlasování o možnosti členů a náhradníků věřitelského výboru nabývat majetek při jeho prodeji z majetkové podstaty

41 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání VI.
§ 149 odst. 3 IZ zpráva insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a o navržených způsobech řešení úpadku § 281 IZ hospodářské situaci dlužníka

42 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání VII.
§ 48 odst. 2 věta třetí a § 61 IZ zpráva prozatímního věř. výboru o jeho činnosti (byl-li soudem jmenován)

43 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání VIII.
§ 149 odst. 2 a 390 IZ hlasování o způsobu řešení úpadku (pokud nepodal dlužník u věřitelského návrhu návrh na řešení svého úpadku oddlužením) !!! nelze aplikovat § 54 odst. 1 IZ !!! způsob řešení úpadku je odhlasován, pokud pro něj hlasuje: a)    polovina všech přítomných zajištěných + polovina všech nezajištěných věřitelů nebo b)    90% na schůzi přítomných věřitelů,       

44 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání IX.
§ 153 IZ je-li povolena reorganizace a soud rozhodne současně o ocenění majetkové podstaty znalcem nebo úpadek řešen konkursem a schůze věřitelů přijme usnesení o doporučení prodej podniku dlužníka jedinou smlouvou dle § 290 IZ Schůze věřitelů může přijmout usnesení o osobě znalce požadovaná většina /3 přítomných věřitelů

45 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání X.
zpracovaný znalecký posudek předměty zajištění – oceněny odděleně (§ 155 odst. 1 IZ) 15 dnů před schůzí věřitelů – zveřejnění znaleckého posudku v insol. rejtsříku výslech předvolaného znalce schválení znaleckého posudku majorita /3 přítomných věřitelů usnesení soudu o ceně majetkové podstaty neschválení znaleckého posudku soud určí jiného znalce a opakování postupu dle § 155 IZ

46 Nástin programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání XI.
§ 282 odst. 2 IZ. řešení úpadku konkursem, dlužník - fyzická osoba na návrh dlužníka nebo jeho rodiny rozhodnutí, v jakém rozsahu se má, a jeho rodině poskytovat plnění z majetkové podstaty k úhradě jejich odůvodněných existenčních potřeb


Stáhnout ppt "Nový insolvenční zákon"

Podobné prezentace


Reklamy Google