Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKCIOVÁ SPOLEČNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKCIOVÁ SPOLEČNOST."— Transkript prezentace:

1 AKCIOVÁ SPOLEČNOST

2 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Akciová společnost Sada: Číslo DUM: 7 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ročník: 2. Ověřující učitel: Mgr. Květa Holečková

3 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Název listu: Akciová společnost Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona nejprve definuje pojem akciová společnost a tyto společnosti člení (a. s. s veřejnou nabídkou akcií nebo bez veřejné nabídky akcií). Poté se podrobněji zabývá možnostmi založení společnosti. Vysvětlen je významný pojem akcie, akcie jsou klasifikovány a jsou uvedena práva, která se k těmto cenným papírům váží. Prezentace také zahrnuje fotografie příkladů akcií. Materiál dále uvádí orgány a. s., zabývá se opět zrušením a zánikem společnosti. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého ročníku. Klíčová slova:  Valná hromada, rezervní fond, akcie, akcionář Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, byly použity obrázky s internetu se zdroji uvedenými v prezentaci. Velikost: 241 kb

4 DEFINICE A.s. je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě Jsou to společnosti podnikající ve velkém rozsahu (např. banky…) A.s. odpovídá za závazky celým svým majetkem a akcionáři za závazky neručí a nemají ani povinnost hradit příp. ztrátu ZK: Bez veřejné nabídky akcií: ,- S veřejnou nabídkou akcií: ,-

5 Definice Dodatek v názvu: akciová společnost akc. spol. a. s.

6 Rezervní fond Je a. s. povinně vytvářen
Tvořen ze zisku nebo dobrovolným vkladem akcionářů Slouží ke krytí případných ztrát

7 Založení a. s. Může mít: 1 zakladatele – PO; alespoň 2 FO; 1 FO a 1 PO (nebo více zakladatelů) Zakladatelský dokument ve formě notářského zápisu Převod akcií na 1 FO je možný

8 1) založení bez veřejné nabídky akcií
Formy založení a. s. 1) založení bez veřejné nabídky akcií 2) založení s veřejnou nabídkou akcií

9 1) Založení bez veřejné nabídky akcií
Všichni zakladatelé se dohodnou, že svými vklady zaplatí všechny vydané akcie (toto tvoří celý základní kapitál – ,-)

10 2) Založení s veřejnou nabídkou akcií
Zakladatelé nemají dostatek majetku, aby složili ,- Pak bude základní kapitál ,- Učiní veřejnou nabídku potenciálním akcionářům a musí nabídku publikovat v celostátním deníku (zájemci zapsány do Listiny upisovatelů) Vklady pouze peněžité!

11 Ustavující valná hromada
Po upsání všech akcií se musí konat ustavující valná hromada A. s. je založena, jestliže ustavující valná hromada rozhodne o jejím založení Valná hromada musí také schválit stanovy a zvolit orgány a. s. A. s. vznikne zápisem do Obchodního rejstříku

12 akcie Zdroj:

13 Akcie Zdroj:

14 akcie Akcie je cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře
1) podílet se na řízení společnosti 2) na podíl na zisku 3) na podíl na likvidačním zůstatku

15 Typy akcií A) prioritní akcie: právo na přednostní akcie (toto právo vyjadřuje opční list) B) kmenové akcie: nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva C) zaměstnanecké akcie: zaměstnanci je nabývají za výhodnějších podmínek D) akcie, s nimiž je spojeno zvláštní právo státu hlasovat na valné hromadě: v a. s., kde má stát podíl

16 Členění akcií dle formy
A) akcie na doručitele: práva spojená s akcií má ten, kdo akcii předloží a.s.; k převodu stačí předání B) akcie na řad: držitel musí prokázat právo, na akcii je uvedeno jméno držitele; převod rubopisem (na rub akci se napíše jméno nového akcionáře) C) akcie na jméno: a. s. vede seznam akcionářů; k převodu je třeba sepsat smlouvu (proto nejméně oblíbená forma)

17 Členění akcií dle formy
A) listinné akcie B) zaknihované akcie

18 Práva akcionářů Práva majetkové povahy
Společenstevní práva (nemajetkové povahy) Zvláštní práva

19 Majetková práva Právo na podíl na zisku
Právo na přednostní upisování akcií Právo na podíl na likvidačním zůstatku

20 Společenstevní práva Právo účastnit se valné hromady
Právo hlasovat na valné hromadě Právo být volen do orgánů společnosti Právo předkládat a. s. návrhy, žádat vysvětlení

21 Zvláštní práva Pouze akcionáři držící určitý podíl na ZK
Právo požadovat, aby a. s. kdykoli svolala valnou hromadu

22 Orgány a. s. Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada

23 Valná hromada Nejvyšší orgán; právo účastnit se a hlasovat má každý akcionář VH svolává představenstvo min. 1 x za rok pozvánkou Řeší změny spol. smlouvy, změny ZK, schvalování účetní závěrky, volbu správní a dozorčí rady (usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři držící min. 30 % ZK; rozhodnutí přijato nadpoloviční většinou přítomných)

24 představenstvo Statutární orgán a. s. (jedná za ni navenek)
Minimálně 3 členi voleni valnou hromadou na 5 let Funkci musí vykonávat s péčí řádného hospodáře, mají povinnost mlčenlivosti a zákazu konkurence

25 Dozorčí rada Má kontrolní funkci
Min. 3 členi (nesmí být zároveň členy představenstva) Právo nahlížet do všech dokladů, kontrolují účetní závěrku Zákaz konkurence

26 Zrušení a zánik a. s. O zrušení rozhodne valná hromada nebo soud
Zrušení s nebo bez likvidace Zánik = výmaz z OR


Stáhnout ppt "AKCIOVÁ SPOLEČNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google