Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV NOVÉ PROGRAMY PODPORY PODNIKÁNÍ NA OBDOBÍ 2014 – 2020 www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV 20 let jsme partnerem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV NOVÉ PROGRAMY PODPORY PODNIKÁNÍ NA OBDOBÍ 2014 – 2020 www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV 20 let jsme partnerem."— Transkript prezentace:

1 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV NOVÉ PROGRAMY PODPORY PODNIKÁNÍ NA OBDOBÍ 2014 – 2020 www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV 20 let jsme partnerem pro úspěšné podnikání

2 ■ Operační program Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost - dotace na výzkum, vývoj a inovace vč. strojního vybavení - dotace na nákup strojů a zařízení vč. příslušného SW - dotace do podnikatelských nemovitostí - podpora účasti firem na zahraničních výstavách a veletrzích - vývoj nových ICT řešení atd. ■ Operační program Zaměstnanost - podpora zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů - podpora adaptibility zaměstnanců a zaměstnavatelů - podpora dalšího vzdělávání - podpora sociálního začleňování a boje s chudobou - podpora mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. DOTACE PRO PODNIKATELE 2014+ www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

3 ■ Alokace programu: celkem 4,316 mld. EUR, tj. téměř 120 mld. Kč (z toho 3,555 mld. EUR z ERDF a 761 mil. EUR z národního spolufinancování) ■ Podpořené projekty s realizací v celé ČR mimo hl. m. Prahy ■ Řídícím orgánem OPPIK je MPO ■ Administračním orgánem - Agentura CzechInvest ■ Základní harmonogram: - do 7/2014 – OPPIK předložen EK – zahájeno tzv. formální vyjednávání - 1. polovina roku 2015 – předpokládané vyhlašování výzev OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURECESCHOPNOST (OPPIK) www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

4 ■ Struktura programu: Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace(31%) Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (20,67%) Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin(28,2%) Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií (17,23%) Prioritní osa 5: Technická pomoc (2,90%) OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURECESCHOPNOST (OPPIK) www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

5 ■ dotace na výrobní technologie vč. nehmotného majetku a investic do nemovitostí - nákup nových výrobních strojů, hardware, software a sítí - projekty na ochranu práv duševního vlastnictví ( jako např. licencí, patentů...), software a dat, - nákup, zhodnocení či výstavba nemovitostí - podpora provozních nákladů malých a středních podniků ■ podpora 25%-35%-45% dle velikosti podniku ■ výše dotace na projekt: 1 – 150 mil. Kč ■ oprávnění žadatelé: podniky (i velké), organizace se zaměřením na výzkum a vývoj ■ alokace: 10,8 mld. Kč OPPIK – PROGRAM INOVACE www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

6 ■ dotace na nákup strojů a vybavení včetně SW a patentových licencí – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ■ podpora 35%-45% dle velikosti podniku ■ výše dotace na projekt: 0,5 – 20 mil. Kč ■ oprávnění žadatelé: začínající drobní podnikatelé, malé a střední podniky ■ alokace: 30,5 mld. Kč OPPIK – PROGRAM TECHNOLOGIE (dříve ROZVOJ) www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

7 ■ dotace na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt - nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace, hardware a sítě, služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost ■ podpora 35%-45% dle velikosti podniku ■ výše dotace na projekt: 1 – 50 mil. Kč ■ oprávnění žadatelé: malé a střední podniky ■ alokace: 3,9 mld. Kč OPPIK – PROGRAM NEMOVITOSTI www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

8 ■ podpora projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. - modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla - snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení budov, výměna otvorových výplní atd.) ■ podpora 45%-55%-65% dle velikosti podniku ■ výše dotace na projekt: 0,5 – 250 mil. Kč ■ oprávnění žadatelé: podniky (i velké) OPPIK – ÚSPORY ENERGIE www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

9 ■ výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti ■ podpora 35%-45% dle velikosti podniku ■ výše dotace na projekt: 0,5 – 50 mil. Kč ■ oprávnění žadatelé: malé a střední podniky, neziskové organizace OPPIK – ŠKOLICÍ STŘEDISKA www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

10 ■ podpora účasti MSP při vstupu na zahraniční trhy – pronájem, zřízení a provoz stánku na veletrzích v zahraničí, propagace a doprava, marketingové propagační materiály, služby odborných poradců atd. ■ podpora max. 50% dle specifikace ve výzvě ■ výše dotace na projekt: 0,3 – 150 mil. Kč ■ oprávnění žadatelé: malé a střední podniky ■ 1. výzva – 1. pol. roku 2015 ■ alokace: 1,1 mld. Kč OPPIK – PROGRAM MARKETING www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

11 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

12 ■ Alokace programu: celkem 2,569 mld. EUR, tj. téměř 70 mld. Kč (z toho 2,136 mld. EUR z ESF a 433 mil. EUR z národního spolufinancování) ■ Prostředky bude možné čerpat do konce roku 2023 ■ Podpořené projekty realizovány ve prospěch obou kategorií regionů – celé ČR i Prahy ■ Řídícím orgánem OPZ je MPSV ■ Základní harmonogram: - do 17.7.2014 – OPZ předložen EK – zahájeno tzv. formální vyjednávání - do 6/2015 – předpokládaný termín schválení OPZ Evropskou komisí - Konec 2. čtvrtletí roku 2015 – předpokládané vyhlašování výzev OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ) www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

13 ■ Struktura programu: Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly (59%) – relevantní pro podnikatele Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou (30%) Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce (2%) Prioritní osa 4: Efektivní veřejné správa (5%) Prioritní osa 5: Technická pomoc (4%) OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ) www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

14 PRIORITNÍ OSA 1 – podpora zaměstnanosti www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV Investiční prioritaHlavní podporované aktivity 1. Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly Realizace nástrojů APZ (rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa, zprostředkování zaměstnání, poradenství atd.) 2. Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života Vzdělávání, poradenství, podpora zavádění flexibilních forem práce, rozvoj služeb péče o děti, odstraňování projevů diskriminace na základě pohlaví atd. 3. Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů a stáží ve firmách, podpora zavádění age managementu do firem, spolupráce podniků a vzdělávacích institucí atd.

15 PRIORITNÍ OSA 1 – podpora zaměstnanosti www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV Investiční prioritaHlavní podporované aktivity 4. Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků Zejména vzdělávání zaměstnanců institucí trhu práce, tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření APZ, podpora partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti, analyzování a prognózování potřeb trhu práce atd. 5. Speciální alokace pro realizaci aktivit pro řešení nezaměstnanosti mládeže (15- 29 let) v Ústeckém a Karlovarském kraji Podpora učňovské přípravy a odborných stáží, poskytnutí prvních pracovních zkušeností, podpora náboru mladých pracovníků, podpora zahájení podnikání, odborné vzdělávání a příprava atd.

16 PRIORITNÍ OSA 3 – sociální inovace a mezinárodní spolupráce www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV Specifický cílHlavní podporované aktivity 1. Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ -Aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti, zprostředkování práce, inovace v zaměstnávání mladých a starších lidí, inovace přispívající k rovným příležitostem na trhu práce a s důrazem na sladování pracovního a rodinného života. -Spolupráce regionů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování. -Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám trhu práce, rozvoj lidských zdrojů ve firmách, inovace na pracovištích, rozvoj dalšího vzdělávání a strategií celoživotního vzdělávání pro zaměstnance. -Aktivní a zdravé stárnutí. -Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se aktivní politiky zaměstnanosti atd.

17 ■ zašlete nám mailem Váš projektový záměr ■ záměr bude zařazen do zásobníku projektových námětů ■ o vyhlášení vhodného programu Vás budeme informovat. V případě Vašeho zájmu jsme schopni pro Vás zajistit: ■ přípravu a zpracování žádosti o dotaci vč. příloh ■ přípravu a realizaci výběrových řízení na dodavatele, ■ poradenský servis při realizaci projektů, ■ administrace realizovaných projektů. MÁTE KONKRÉTNÍ PROJEKTOVÝ NÁMĚT? www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

18 www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV Děkuji Vám za pozornost. Ing. Andrea Hošťálková ředitelka Okresní hospodářská komora Přerov Generála Štefánika 8, 750 02 Přerov Tel: 581 299 728 e-mail: hkprerov@hkprerov.cz www.hkprerov.cz


Stáhnout ppt "OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV NOVÉ PROGRAMY PODPORY PODNIKÁNÍ NA OBDOBÍ 2014 – 2020 www.hkprerov.cz OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV 20 let jsme partnerem."

Podobné prezentace


Reklamy Google