Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNICKÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Technická zpráva  Sleduje všechny aspekty technické stránky realizace projektu  Popisuje stav realizace jednotlivých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNICKÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Technická zpráva  Sleduje všechny aspekty technické stránky realizace projektu  Popisuje stav realizace jednotlivých."— Transkript prezentace:

1 TECHNICKÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2 Technická zpráva  Sleduje všechny aspekty technické stránky realizace projektu  Popisuje stav realizace jednotlivých plánovaných aktivit  Hodnotí pokrok v realizaci pracovních programů a dosažení cílů projektu  Musí být srozumitelná i pro nezainteresované

3 PricewaterhouseCoopers Date Page 3 Monitorovací období  1.TZ: začíná dnem vystavení Oznámení o schválení Žádosti  Další TZ: 1. kalendářní den následující po posledním dni m.o. předchozí TZ  Trvá 1-3 měsíce  7 dní po jeho skončení předložit TZ na NPS (případné zpoždění oznámit NTS)

4 PricewaterhouseCoopers Date Page 4 Formát TZ  Závazný formát  15 kapitol  3 podepsané originály  Elektronicky indikátory (*.xml)  Vytištěná sestava indikátorů (*.pdf)

5 PricewaterhouseCoopers Date Page 5 Základní identifikační údaje  Název příjemce:  Název projektu:  Název rozvojového partnerství:  Začátek projektu: dd/mm/rrrr (datum vydání Oznámení ŘO o schválení Žádosti)

6 PricewaterhouseCoopers Date Page 6 Stručný popis průběhu realizace projektu  Uvádět konkrétní údaje, které lze doložit  Období realizace: dle příloh Žádosti (v aktuální verzi pracovního programu)  Přesný název aktivit dle příloh Žádosti  Aktivity spadající do daného období, aktivity nesplněné a naplánované v min.období, aktivity plněné v předstihu  Uvádět klíčová/neklíčová aktivita

7 PricewaterhouseCoopers Date Page 7 Stručný popis průběhu realizace projektu  Popis plnění: splněno/plněno/zpožděno  Popsat konkrétní výstup splněné aktivity, popř. postup dosažení  Co? Kdy? Jak?  Zpoždění: zdůvodnit + kdy bude plněno  Zpřístupnit výstupy (Internet, tisková podoba)  Zkratky vysvětlit

8 PricewaterhouseCoopers Date Page 8 Plnění indikátorů stanovených na úrovni programu  Tištěná sestava průběžných hodnot z aplikace MSSF Benefit pro monitorování (pro DV 4)  Indikátory – finanční prostředky: dle schválených FZ  Definice indikátorů viz „Komentář k indikátorům“ na www.equalcr.cz

9 PricewaterhouseCoopers Date Page 9 Plnění cílů stanovených na úrovni projektu  Projekt si je může sám stanovit  Sledování plnění totožné jako u indikátorů na úrovni programu

10 PricewaterhouseCoopers Date Page 10 Jmenný seznam expertů a administrativních pracovníků  Zvlášť za příjemce a zvlášť za každého zapojeného partnera  Všechny subjekty zapojené do realizace dle popisu realizace (aktivity v kapitole 2)  Uvést aktivity, na kterých se podíleli  Zapojení nových/změna pracovníků – žádost o změnu

11 PricewaterhouseCoopers Date Page 11 Přehled změn hlášených za sledované období NPS  Stručně uvést předmět změny (nový pracovník/rozpočet LZ)  Účinnost změny: datum uvedeno ve schvalovacím protokolu  Popř.: „Ve sledovaném období nebyly žádné změny na NPS hlášeny.“

12 PricewaterhouseCoopers Date Page 12 Přehled aktualizací údajů evidovaných v ECDB  Pro projekty z DV4 není relevantní

13 PricewaterhouseCoopers Date Page 13 Stručný popis naplňování jednotlivých principů CIP EQUAL  viz samostatná část semináře

14 PricewaterhouseCoopers Date Page 14 Popis naplňování horizontálních témat  Společná všem programům podporovaným ze strukturálních fondů  V TZ popsat vztah projektu k těmto tématům  Uvést, jak konkrétně projekt přispívá k jejich naplňování

15 PricewaterhouseCoopers Date Page 15 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI  Odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, původu, náboženství, vyznání, věku, zdravotního postižení či sexuální orientace

16 PricewaterhouseCoopers Date Page 16 UDRŽITELNÝ ROZVOJ  Jedná se o udržitelný rozvoj, nikoli o udržitelnost projektu  Hledání kompromisu mezi potřebami stávající a budoucí generace  Z hlediska ekonomického, ŽP, dopravy, cestovního ruchu, zdraví, vzdělání, zaměstnanosti

17 PricewaterhouseCoopers Date Page 17 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST  Využívání nových informačních a komunikačních technologií při realizaci projektu a šíření výstupů

18 PricewaterhouseCoopers Date Page 18 MÍSTNÍ INICIATIVY  Znalost místního prostředí  Zapojení místních iniciativ do projektu = záruka udržitelnosti strategie do budoucnosti  Spojitost s principem partnerství

19 PricewaterhouseCoopers Date Page 19 Popis vlivu na životní prostředí  Stručně popsat aktivity mající vliv na ŽP  Kladný/záporný vliv na ŽP  Bez vlivu na životní prostředí

20 PricewaterhouseCoopers Date Page 20 Přehled kontrol na místě  Datum  Informace o kontrole (kde, kdo,…)  Typ kontroly (interní, externí: MPSV,…)  Závěry kontroly (doporučení, výsledek)  Audit: předložit protokol  Popř. „Kontrola nebyla v daném období realizována.“

21 PricewaterhouseCoopers Date Page 21 Přehled provedených externích hodnocení  Datum  Informace k hodnocení (kde, kdo,…)  Typ (průběžná evaluace,…)  Závěry hodnocení (doporučení, opatření)  ≠ sebehodnocení  Popř. „Evaluace nebyly realizovány.“

22 PricewaterhouseCoopers Date Page 22 Přehled provedeného sebehodnocení  Datum + Popis sebehodnocení  Účast (příjemce/partneři podílející se na sebehodnocení)  Závěry (přiložit oficiální zprávu)  ≠schůzky partnerů  Popř. „Sebehodnocení nebylo provedeno.“ + uvést, kdy sebehodnocení proběhne

23 PricewaterhouseCoopers Date Page 23 Přehled výběrových řízení  Uvést VŘ, která v daném období vyhlášena nebo realizována, popř. současný stav probíhajícího VŘ  Uvést datum vyhlášení, otevírání obálek, vyhodnocení, uzavření smlouvy  Podklady zaslat s příslušnou finanční zprávou  Popř. „Žádná VŘ nebyla v daném období vyhlášena ani realizována.“

24 PricewaterhouseCoopers Date Page 24 shrnutí  TZ dle předepsaného formátu  Indikátory v *.xml a *.pdf  Zpráva externího hodnotitele  Zpráva ze sebehodnocení  Auditorská zpráva  Zpráva o validaci

25 PricewaterhouseCoopers Date Page 25 Závěrečná TZ  Hodnotí úspěšnost celého projektu z hlediska dosažení hlavního cíle  Shrnuje dosažené výsledky a výstupy  Hodnotí splnění aktivit  Popisuje vyvinutý produkt  Informuje o šíření a prosazení produktu do politiky a praxe

26 PricewaterhouseCoopers Date Page 26 Závěrečná TZ  Dokládá přidanou hodnotu produktu a jeho kvalitu  Odkazuje na validační zprávy  Rekapitulační charakter zprávy  Ve 3 vyhotoveních

27 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "TECHNICKÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Technická zpráva  Sleduje všechny aspekty technické stránky realizace projektu  Popisuje stav realizace jednotlivých."

Podobné prezentace


Reklamy Google