Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS k

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS k"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI
Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS k Konference k základním registrům, Brno, Ing. Michal Čigáš, Český statistický úřad

2 Fungování registru osob
obsahuje referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci zapisování referenčních údajů do ROS a provádění jejich změn v kompetenci editorů ROS (orgány a instituce, které v současnosti mají zákonnou povinnost osoby evidovat nebo udělovat oprávnění k činnosti) + RŽP bude poskytovat referenční údaje o provozovnách, ISDS a insolvenční rejstřík o datových schránkách a právním stavu osoby. Postup při zakládaní osoby: editor provede ztotožnění fyzické osoby - podnikatele (statutárních zástupců) v ROB, adresy sídla (místa podnikání) v RUIAN a vyžádá si IČO z ROS, po přidělení IČO dokončí evidenci dalších referenčních údajů a odešle do ROS, ostatní OVM, které vedou evidenci osob získají referenční údaje ze základních registrů a pokud nevznikne pochybnost o jejich správnosti, nebudou mít právo je od osoby znovu požadovat

3 Obsah ROS-referenční údaje
Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení fyzické osoby) Datum vzniku nebo datum zápisu do evidence Datum zániku nebo datum výmazu z evidence Právní forma (plnění dle číselníku) Záznam o zpřístupnění datové schránky osoby (ISDS) Statutární orgán Právní stav (plnění dle číselníku) Adresa sídla osoby (RUIAN) Údaj o místě výkonu činnosti osoby (vznik a zánik provozovny, adresa sídla provozovny) Agendový identifikátor fyzické osoby ROS (ORG, ROB) Jméno a příjmení Adresa místa pobytu fyzické osoby v ČR (RUIAN)

4 Přínosy registru osob Pro veřejnou správu:
Poskytuje ověřené a aktuální údaje pro činnost orgánů veřejné moci Dostupnost pro všechny orgány veřejné moci (na základě RPP) Soustřeďuje údaje o všech osobách z agendových informačních systémů (stejná struktura a obsah) Odstraňuje roztříštěnost v poskytování informací o osobách Naplňován a aktualizován prostřednictvím oprávněných editorů Využívá aktuální údaje o fyzických osobách z ROB a adresách z RUIAN

5 Přínosy registru osob Zjednodušení přidělování identifikačních čísel osob: IČO - zákonná zkratka pro identifikační číslo osoby Přidělování IČO osobě přímo na místě evidence/registrace (konstitutivní charakter zápisu) – nebudou chodit na ČSÚ IČO poskytuje agendovým místům IS ROS Vede evidenci o přidělených IČO Ručí za jednoznačnost a neopakovatelnost přidělení IČO Podnikající fyzické osobě může být přiděleno pouze jedno IČO IČO přidělené před zavedením ROS zůstává v platnosti (řeší se problém vícenásobných a duplicitních IČO)

6 Přínosy registru osob Snižuje administrativní zátěž

7 Přínosy registru osob Větší transparentnost a kontrola dat:
Možnost kdykoliv požádat o výpis referenčních údajů přes CzP Zasílání výpisu o provedených změnách referenčních údajů v ROS do DS osoby Zasílání ročního výpisu nebo výpisu na požádání o využití údajů z ROS do DS osoby Možnost uplatnění reklamace referenčního údaje v ROS na základě elektronického formuláře žádost přes Datovou schránku žádost přes CzechPOINT (zahrnuje i

8 Dopady registru osob na OVM – Role editora
Přizpůsobení činnosti Připojení AIS k systému základních registrů Přímá komunikace AIS schopnost používat editační služby vnějšího rozhraní ISZR pro ROS a potřebné dotazovací služby ISZR do základních registrů dle definovaného vnějšího rozhraní ISZR Povinnost zajistit používání služeb ISZR oprávněnými uživateli Zodpovědnost za dodržení pravidel editace referenčních údajů a vazeb ROS, které budou definovány správcem ROS Zodpovědnost za obsahovou správnost zasílaných referenčních údajů a vazeb do ROS Schopnost zajistit obnovitelnost referenčních údajů a vazeb v ROS v případě požadavku správce ROS Zajištění evidence historie referenčních údajů a vazeb osob evidovaných v ROS ve vlastním AIS

9 Dopady registru osob na OVM – Role editora
Přímá komunikace AIS Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká národní banka Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Ministerstvo zemědělství Česká advokátní komora Ministerstvo kultury ČR Energetický regulační úřad Státní veterinární správa Ministerstvo vnitra

10 Dopady registru osob na OVM - Role editora
Přizpůsobení činnosti Zprostředkovaná komunikace AIS – integrovaný agendový informační systém ROS Použité technologické řešení nedovoluje připravit přímou komunikaci s ISZR Rozsah sledovaných subjektů v AIS a frekvence aktualizace nedovoluje připravit efektivní řešení Určeno pro „malé“ agendy Plní roli standardního centrálního AIS sdíleného pro více agendových míst a agend Umožní vést agendu přímo v ROS-IAIS nebo zajistí aktualizace ze zdrojových AIS

11

12

13

14

15

16

17 Dopady registru osob na OVM – Role uživatele
Vztahuje se na všechny OVM, které vedou ve svých evidencích (AIS) osoby Přizpůsobení činnosti Provést ztotožnění osob na ROS – využití jednoznačného identifikátoru IČO Využít referenční údaje o osobách v AIS Využít notifikací změn ROS pro aktualizaci údajů v AIS Využít možnosti označení údaje za nesprávný v oprávněných případech Pomocí eGon služeb Pomocí IS DS nebo CzechPoint

18 Dopady registru osob na OVM - Role uživatele
Přizpůsobení činnosti (2) Práce s výpisy osoby s využitím ISZR žádost přes DS žádost přes CzechPOINT (zahrnuje i žádost z libovolného oprávněného AIS

19 Aktuální stav ROS Zabezpečení HW a SW pro IS ROS
Instalace HW a SW v prostorách ČSÚ pro primární i záložní lokalitu Napojení přes KIVS na ISZR Probíhá příprava datových center pro primární a záložní lokalitu – zajišťuje Správa základních registrů Zajištění technických, technologických a smluvních podmínek provozu Uzavřena Dohoda se SZR o zajištění podmínek pilotního provozu IS ROS – duben 2012 Provedeno stěhování techniky do DC Malešice, probíhá zprovozňování datového napojení – duben, květen2012 Příprava stěhování do DC STC

20 Aktuální stav ROS Příprava aplikačního programového vybavení IS ROS
Instalace aplikací pro správu a vedení ROS Vlastní ROS Vstupní část ROS – IAIS Instalace a ověření eGon služeb Vytvořeno testovací a produkční prostředí Příprava komunikace editorů IAIS s využitím JIP Naplnění JIP z RPP Zahájení reálné komunikace po zprovoznění DC Malešice Instalace aplikací pro ověřování dat pro AIS ROS před vlastním plnění dat do ROS

21 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (1) Specifika ROS
Velké množství editorů Počet agendových míst - 31 Počet agend – 42 Závislost na rozhodnutí agendových míst zda upraví vlastní AIS nebo využijí IAIS Naplnění daty ROS je podmíněno naplněním reálnými daty registrů ROB, RUIAN a ORG Přidělení AIFO agendám ISEO a CIS – podmínka pro zahájení úvodního plnění Včasné dokončení registrace všech editorských agend v RPP a přidělení kódů agendám

22 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (2)
Získání dat od jednotlivých agendových míst v rámci úvodního plnění Organizování porad se zástupci agendových míst Přebírání dat a jejich ověřování Komunikace s agendovými místy Spolupráce s MV a ÚOOÚ při ztotožňování osob v ROB (ISEO a CIS) a získání AIFO pro AISy a ROS Vlastní plnění ROS daty Závislost na způsobu připojení k ISZR Přímo z agendy Přes IAIS

23 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (3)
Vlastní plnění ROS daty – přes IAIS Všechny ostatní agendy – celkem 32 Dojednán způsob naplnění dat v IAIS s výjimkou obcí předání dat pouze IČO (plnění s využitím RES) plnění ručně přímo do IAIS Editoři přistoupí k datům do IAIS přes komunikační rozhraní JIP – do zprovoznění JIP náhradní dočasné řešení Ověřování dat Doplňování dat

24 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (4)
Plnění probíhá v závislosti na připravenosti dat Kompletace dat v ROS Vlastní data agend Doplnění datových schránek – MV ČR Doplnění provozoven - MPO Doplnění informace o insolvenčním řízení - MSp

25 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (5)
Aktuální stav naplnění Počet osob v ROS k aktuálnímu datu: V tom: fyzických osob právnických osob Počet osob v IAIS: – probíhá kontrola a ověřování dat Počet provozoven v ROS – Dokončení úvodního plnění – konec května 2012 Školení editorů IAIS – plná funkcionalita – červen 2012

26 Obce a ROS Role editora ROS:
Obecní úřady zřizování příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (A343) Obce s rozšířenou působností Evidence fyzických osob – provozovatelů stanic měření emisí dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (A998) Evidence honebních společenstev, dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (943).

27 Obce a ROS Dosavadní aktivity:
Odeslání dopisu starostům obcí se žádostí o validaci dat vystavení údajů z RES ke kontrole obcím na stránkách SZR zapisování navržených úprav do RES vyřizování dotazů obcí na příprava dokumentu s často kladenými dotazy obcí k ROS Testování IAIS vybranými obcemi úprava IAIS dle jejich požadavků

28 Obce a ROS Plnění údajů obcí do ROS:
zahájí se po registraci IAIS v JIP a naplnění JIP z RPP (červen 2012) obce obdrží prostřednictvím DS informaci jak se přihlásit do IAIS IAIS bude naplněn údaji z RES (resp. OR) obce budou kontrolovat soulad nahraných dat v IAIS s jejich evidencí a případně doplní údaje (postup bude popsán) údaje o FO - SME budou muset ORP naplnit do IAIS manuálně bude fungovat helpdesk pro řešení dotazů obcí naplnění dat obcí z IAIS do ROS zajistí ČSÚ

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS k"

Podobné prezentace


Reklamy Google