Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná část obligací III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná část obligací III."— Transkript prezentace:

1 Obecná část obligací III.
Zánik obligace, prodlení a jeho účinky,převod obligace, utvrzení obligace. Obligace z deliktu. Pátá přednáška letního semestru ©Petr Dostalík

2 Zánik obligace Důvody zániku podle práva civilního
podle práva praetorského na základě principu aequity chráněn před žalobou pomocí námitky zánikem žaloby trvá jako naturální obligace např. proděláním capitisdeminutio

3 Druhy zániku obligace Splnění Kompenzace Novace Prominutí dluhu
Jiné způsoby zániku Konfuze Smrtí věřitele Z trestu Promlčením žaloby

4 Splnění Věřitel musí dostat právě to, co je oprávněn žádat
Za splněné se má až tehdy, až se nabude vlastnictví věci vydržením Spotřebováním peněz Není nucen přijmout něco jiného pokud ano – datio in solutum

5 Splnění pouze se souhlasem věřitele; stejné účinky jako splnění;
podle Prokuliánů – účinkuje jen podle práva praetorského; názor nebyl převzat Justiniánem; Gaius III. 168

6 Splnění Beneficium dationis in solutum zavedl Justinián
pokud dlužník neměl peníze a měl pozemky a nepodařilo se mu sehnat pro ně kupce, mohl je přenechat věřiteli za odhadní cenu pozemky vybíral věřitel a byl posuzován jakoby kupec výhodnější podmínky pro nadace – cena se zvyšuje o 1/10.

7 Splnění Částečné splnění
věřitel musí přijmout jen pokud dlužník zbytek popírá pluralita pohledávek – vybírá dlužník pokud dlužník nevybere – při placení rozhoduje věřitel nerozhodne-li ani on, započítá se: nejprve na úrok

8 Částečné splnění Na jistinu dospělé dluhy mají přednost;
starší před mladšími; nezajištěné dluhy před zajištěnými; pokud není rozdíl, účtuje se poměrně; při prodeji zástavy si určuje věřitel, na kterou pohledávku se použije stržená cena může to být i naturální obligace

9 Splnění Plnění jinou osobou než dlužníkem
i bez vědomí dlužníka i proti jeho vůli podmínky se splněním vždycky zlepší Plnění jiné osobě než věřiteli bylo možno určit ve smlouvě solutionis causa adiectus

10 Náhradní věřitel Není-li věřitel způsobilý
pouze pro splnění, zavázán pouze osobně; nemohl dluh převést na jiného ani dluh nepřecházel na jeho dědice; pokud prominul dlužníkovi dluh, bylo toto prominutí platné, ale zakládalo náhradu škody; Není-li věřitel způsobilý plní se souhlasem poručníka jinak dluh trvá a to, co bylo plněno může být vymáháno zpět

11 Výjimky Obligace zaniká plnění jinému než věřiteli
příjemce vydal věřiteli to, co od dlužníka obdržel; příjemce se stal dědicem věřitel; podnájemník zaplatil podnájem pronajímateli; plnění může místo věřitele přijmout zástavní věřitel;

12 Místo plnění Místo plnění podle povahy předmětu
pokosení zahrady; Místo stanovené ve smlouvě výslovně; mlčky; Není – li stanoveno dlužník plní kdekoliv; ne na místě nevhodném;

13 Místo plnění Pokud bude dlužník žalován Individuálně určená věc Odkaz
musí plnit u soudu, u kterého byl žalován; Individuálně určená věc plní se tam, kde se nalézá v době sporu; pokud ji tam dlužník naschvál nepřenesl; Odkaz plní se tam, kde je většina pozůstalosti;

14 Doba plnění Stanovena ve smlouvě
„ve prospěch dlužníka“ - dlužník může plnit i dříve, ne však v době nevhodné; úroky však musí zaplatit za celou sjednanou dobu; věřitel nemůže požadovat dříve plnění; Výjimka: fixní smlouva – věřitel nemá zájem na pozdějším plnění;

15 Doba plnění Je objednatel povinen převzít kabát, který mu byl přislíben na bál, později? Nebyla-li ve smlouvě určena doba ušití kabátu, znamená to, že krejčí má na jeho ušití neomezenou dobu? Opilce, který ztratil lístek z A do B, není možné v cílové stanici vzbudit a tak dojede až do C.

16 Doba plnění Musí zaplatit jízdu z B do C?
On se domnívá, že v opilosti a ve spánku není možné uzavírat smlouvy, měl být násilím vysazen v B a požaduje jízdenku z C do B.

17 Doba plnění Doba plnění není stanovena na vyžádání věřitele
musí poskytnout lhůtu přiměřenou povaze plnění moratorium doba, po kterou není možno vymáhat plnění souhlas všech věřitelů max. 5 let

18 Prodlení dlužníka Dlužník musí plnit řádně a včas
dospělý a žalovatelný dluh; upomenutí od věřitele; průtah musí být zaviněný rozhodne soud podle zásad slušnosti – např. pokud dluh popírá a chce se soudit; omluvou není subjektivní neschopnost plnit ani insolvence;

19 Účinky prodlení dlužníka
Věřitel nemá právo odstoupit od smlouvy kromě fixních smluv; lze výslovně vyjednat; periculum rei přechází na dlužníka odpovídá za každé zhoršení a nahodilou zkázu věci – musí totiž věc plnit v takové stavu, v jakém byla v okamžiku vzniku prodlení;

20 Účinky prodlení dlužníka
Dlužník musí vydat a nahradit plody od okamžiku prodlení Dlužník musí u peněžitých obligacích plnit zákonný úrok z prodlení ne u obligací stricti iuris; všeobecně zavedeno říšskou deputací z roku 1600;

21 Prodlení věřitele Dlužník je připraven plnit
Věřitel odmítne přijmout plnění a to i před splatností dluhu; Účinky smlouva nezaniká; dlužník nemůže od smlouvy odstoupit; nepřestává povinnost platit úroky;

22 Prodlení věřitele Dlužník odpovídá pouze za zlý úmysl
just. právo – a hrubá nedbalost; může se zprostit povinnosti tím, že věc deponuje v chrámu nebo na veřejném místě; má právo požadovat náklady na věc od okamžiku prodlení; nemusí ten náklad vynaložit a pokud varoval věřitele, může se věci prostě zbavit;

23 Kompenzace Vzájemné pohledávky se zruší tím, že se odpočítají
dohodou stran; jednostranně, proti vůli věřitele provede se rozhodnutím soudu; Právní vývoj kompenzace u žalob stricti iuris nebylo možné započíst pouze u žalob bonae fidei

24 Kompenzace Obmyslně jedná ten, kdo požaduje, co má být vráceno
zásada praetorského práva uložena povinnost k započtení vzájemných dluhů bankéři kupci konkursní podstaty pod sankcí ztráty sporu Gaius IV. 64;65

25 Kompenzace Klasické právo kompenzace uznána i pro žaloby stricti iuris
žalobce musel žalovat pouze na rozdíl jinak čelil žalobě actio de dolo následkem byla ztráta sporu – pluspetice Markus Aurelius – žalobce neztrácí spor, ale může požadovat pouze rozdíl

26 Kompenzace Justiniánské právo Předpoklady kompenzace (nutné)
compensatio ipso iure fit není třeba žaloba de dolo žalobce musí o kompenzaci zažádat Předpoklady kompenzace (nutné) protopohledávka dlužníka musí být platná, dospělá a plnění téhož druhu

27 Kompenzace peněžní pohledávku je možno započíst i proti právům věcným
zásada pekuniární kondemnace; pouze ty obligace kde je věřitel zároveň dlužníkem svého dlužníka ne tedy pohledávku, kterou má vůči třetí osobě, a která je zároveň věřitelem dlužníka; pohledávka musí být likvidní pokud není jasné, že pohledávka existuje, byl věřitel odkázán na zvláštní spor;

28 Kompenzace Není možné započíst proti žalobě z deposita;
proti žalobě z furta; proti pohledávkám fisku; proti vyživovací povinnosti;

29 Kompenzace Účinky kompenzace obě pohledávky se zrušují ex tunc;
neběží úroky, zaniká prodlení a smluvní pokuta; pokud dlužník zaplatí dluh, který mohl započíst, může požadovat plnění zpět jako nedluh

30 Zánik obligace Novace – smlouva na místo staré obligace se zřídí nová
zaniká jedna obligace a na její místo přichází nová; Předpoklady novace „stará obligace“ musí být platná alespoň jako naturální obligace; novační smlouva stipulace nebo literární kontrakt

31 Novace „nová obligace“ musí obsahovat aliquid novi
liší se od staré obligace nový předmět nový dlužník nebo věřitel připojené vedlejší ustanovení musí vzniknout nová obligace stačí naturální existence zvláštního důvodu, pro který se provádí novace

32 Novace Just. termín animus novandi Účinky novace
úmysl zrušit starou obligaci bez úmyslu trvá stará obligace dále jako akcesorická Účinky novace smlouva se zrušuje ze zákona zanikají všechna vedlejší ujednání zástava, rukojemství, obrany dlužníka

33 Zánik obligace Prominutí dluhu
smlouva mezi věřitelem a dlužníkem, kterou věřitel promíjí dluh zřízení věna darování splnění závazku jednostranný slib nezavazuje věřitele podle ius civile nutná forma opačný právní úkon

34 Prominutí dluhu Nexi liberatio Akceptilatio
pro dluhu, které byly zřízeny „per aes et libram“ Akceptilatio pro verbální obigace (stipulace) Máš svých deset? Mám pro literární obligace dobropisem do účetních knih

35 Prominutí dluhu Pactum de non petendo
ke zrušení všeck konsensuálních kontraktů stačí souhlas na jeho základě dává praetor námitku exeptio de non petendo na základě této námitky je možno odrazit žalobu věřitele (i podle civ. práva).

36 Jiné způsoby zániku obligace
Splynutí Promlčením žaloby Konstitucí Marka Aurelia - zákaz svépomoci Splněním rozvazovací podmínky Uplynutím času Kapitisdeminucí Smrtí věřitele nebo dlužníka

37 Převod obligace Počáteční nemožnost převodu obligace
Převod obligace novací Převod obligace mandatem Výhody a nevýhody mandata Převod obligace cessí Cesse jako samostatná kauza převodu Práva a povinnosti cedenta a cessionáře

38 Utvrzení obligace

39 Obligace z deliktu Pojem Jednotlivé typy Reiperseciutorní Poenální
Smíšené Vindictam spirantes


Stáhnout ppt "Obecná část obligací III."

Podobné prezentace


Reklamy Google