Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinace, kvalita a financování v primární prevenci rizikového chování Konference PPRCH, Olomouc 3.10. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinace, kvalita a financování v primární prevenci rizikového chování Konference PPRCH, Olomouc 3.10. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 Koordinace, kvalita a financování v primární prevenci rizikového chování Konference PPRCH, Olomouc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 • tel.:

2 Obsah prezentace: Vertikální koordinace primární prevence: spolupráce s kraji a obcemi – ve smyslu partnerství. Garance jednotlivých krajů „garanty“ z MŠMT. Krajské plány prevence – jejich cíl a smysl. Kvalita programů primární prevence a úloha systému certifikací programů primární prevence: přehled ročního fungování certifikací, silné stránky systému, výzvy a jak dál. Financování primární prevence a úloha krajů Projekt VYNSPI II: připravovaná systémová opatření a klíčové aktivity: minimální preventivní program, definice výkonů v prevenci a sběr dar, systém vzdělávání a kvalifikací v prevenci. Zapojení Olomouckého kraje v projektu. Aktuality, akce….

3 MŠMT – gestor v oblasti primární prevence RCH
MŠMT je gestorem prevence rizikového chování u dětí a mládeže v České republice Koordinuje primární prevenci všech forem rizikového chování u dětí a mládeže: užívání návykových látek, agrese, šikana a kyberšikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, kriminální chování – krádeže, vandalismus, rizikové chování v dopravě, rizikové chování na sociálních sítích a další nové formy rizikového chování

4 Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH
Koordinační – spolupráce všech subjektů na horizontální (meziresortní) a vertikální úrovni, podpora vytváření vazeb a struktury subjektů realizujících či spolupodílejících se na vytyčených prioritách Koncepční – stanovování základních strategií v daných oblastech, stanovení priorit a cílů na budoucí období Legislativní – vytváření legislativních podmínek pro oblast primární prevence (návrhy novelizací právních předpisů, metodické pokyny a doporučení)

5 Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH
Metodická a informační – metodické vedení a předávání informací všem subjektům v rámci primární prevence, internetový informační komunikační systém Finanční podpora vytváření materiálních, personálních a dalších podmínek nezbytných pro vlastní realizaci prevence ve školství (dotační řízení) Zabezpečení systému hodnocení kvality - certifikace

6 Vertikální koordinace primární prevence
Spolupráce s kraji – ve smyslu partnerství Spolupráce s regiony – metodici prevence Garance jednotlivých krajů „garanty“ z MŠMT Komunikace o klíčových tématech Zastoupení KŠKP v pracovních orgánech MŠMT Krajské plány prevence, Krajská kola dotací, Národní strategie

7 Vertikální úroveň MŠMT
Odbor speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT Krajský školský koordinátor prevence Pracovník krajského úřadu – odbory školství Metodik prevence Pracovník školského poradenského zařízení Školní metodik prevence Pedagogický pracovník školy či školského zařízení

8 Komplexní řešení problematiky primární prevence rizikového chování
Preventivní programy je nutné koncipovat komplexně v koordinované spolupráci různých institucí: KŠKP Metodici PPP NNO Školy Strategie i další opatření MŠMT se zabývají definicí i realizací konkrétního vzájemného propojení všech subjektů v rámci primární prevence a koordinací řešení problémů souvisejících s rizikovým chováním.

9 Plán prevence kraje Vypracování plánu prevence kraje - podmínka pro přiznání finančních prostředků a základní podkladový dokument pro rozdělování dotačních prostředků. KPP zobrazuje data, potřeby, cíle a finanční participace kraje: Popis kraje – demografické údaje Východiska plánu – analýzy Priority kraje na rok …. (a další) Síť služeb kraje Kdo z krajské úrovně na PP PRCH participuje Aktivity kraje v oblasti PP PRCH obecně Financování služeb PP PRCH v kraji Schválení min. vedoucím odboru, příp. Radou nebo Zastupitelstvem

10 Role krajů v primární prevenci
Koordinační – koordinace PPP (školy, školská zařízení, NNO, univerzita) v regionu ve spolupráci s KŠKP Strategická – podíl na vytváření krajských plánů prevence – provázanost s Národní strategií Metodická – metodicky vést metodiky prevence Expertní – hodnocení projektů, certifikátoři Podpůrná – např. finanční podpora prevence Kontrolní – např. kontrola efektivního využívání financí Realizátorská – poskytování programů

11 Co bude potřeba od krajů v roce 2015 a dalším období
jednotný sběr dat v oblasti primární prevence, akceptace certifikací v krajských dotacích, spolufinancování oblasti primární prevence, příprava (aktualizace) krajských plánů prevence

12 Evaluace jako nástroj kvality a efektivního financování
Zavedení jednotného národního systému hodnocení kvality programů primární prevence (certifikací) pro všechny typy rizikového chování. Zavedení jednotné, jasné a přehledné struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy, která umožní přípravu, realizaci i kontrolu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních.

13 Certifikace odborné způsobilosti
Unikátní systém hodnocení kvality Univerzální - pro všechny formy rizikového chování (dříve je prevence „protidrogrová“) Všechny úrovně: nové standardy: všeobecná, selektivní , indikovaná prevence Rovný přístup - pro všechny poskytovatele PPP (NNO, SZÚ, Policie, Městská policie, školská zařízení, školy…) Princip dobrovolnosti x veřejné financování

14 SEZNAM CERTIFIKOVANÝCH POSKYTOVATELŮ - zatím 31 organizací
Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Cesta integrace, o.p.s. DO SVĚTA Jules a Jim, o.s. KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč (DCHB - Oblastní charita Třebíč) Kolpingovo dílo České republiky o.s. Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Madio, o.s. Magdaléna, o.p.s. MAJÁK o.p.s. Občanské sdružení AVE Občanské sdružení LECCOS P-centrum Pedagogicko-psychologická poradna Brno Portimo, o.p.s. Prev-Centrum o.s. ProPrev, z.s. PROSPE, o.s. Prostor plus, o.p.s. PROSTOR PRO, o.p.s. Proxima Sociale o.p.s. Renarkon o.p.s. Semiramis o.s. Sion – Nová generace, o.s. Sociální služby města Havířova Společně k bezpečí Společnost Podané ruce o.p.s. Světlo Kadaň o.s. ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ

15 KONTAKTY Adresa: Národní ústav pro vzdělávání – Pracoviště pro certifikace Novoborská 372/8, Praha 9 Telefon: Pracovníci: Vedoucí oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence rizikového chování a Pracoviště pro certifikace: PhDr. Helena Pacnerová Odborný garant: Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. Organizační pracovník: Bc. Roman Petrenko

16 Role krajů v systému certifikací
Akceptace certifikací při vytváření krajských plánů prevence. Využití pro dotační řízení v rámci krajů. Metodický nástroj pro zvyšování kvality programů PP.

17 Financování jako nástroj pro realizaci programů primární prevence
Financování je nástrojem pro naplnění cílů v primární prevenci. Není cílem samo o sobě. Účinná opatření primární prevence není možno uskutečnit bez adekvátního zabezpečení finančních zdrojů k jejich realizaci. Financované aktivity musí splňovat kritéria: potřebnosti (krajský plán prevence) kvality (certifikace) efektivity (cena/výkon) evaluace (hodnocení, sebehodnocení a rozvoje).

18 Dotační systém MŠMT Víceletý systém na období 2013-18
Užší spolupráce s kraji – krajské návrhy dotací (krajský síť programů): kritérium potřebnosti Výrazný podíl v dotačním systému MŠMT – hodnocení, členové komise Elektronizace systému a zjednodušení systému Kvalita a efektivita programu - základní kritérium dotací Možnost čerpání výše dotace až , - školy, až ,- pro PPP

19 Model financování primární prevence
Vícezdrojové financování Model financování obec – kraj – stát = systém zodpovědnosti obec – kraj – stát Kdo má financovat primární prevenci? Všeobecná – obec/kraj Selektivní – kraj/stát Indikovaná – stát ???? Další zdroje financování?

20 Principy dotačního řízení
Transparentnost dotačního řízení - informace Subsidiarita - veřejný úkol má být řešen vždy na té úrovni, která jej může uspokojivě splnit Proporcionalita - nalezení rovnováhy různými zájmy  Loajalita - povinnost řádné a poctivé spolupráce Koordinace Konzultační proces všech účastníků dotačního řízení (žadatel, hodnotitel, metodik, koordinátor, administrátor)

21 Krajská hodnotící komise
Výběr konkrétních osob do jednotlivých komisí kraje je zcela v kompetenci krajů. MŠMT očekává a doporučuje, aby krajské hodnotící komise, které připraví návrhy na projednávání v níže uvedených termínech, byly složeny z/ze: krajského školského koordinátora prevence, zástupci metodiků prevence z PPP, zástupce školních metodiků prevence , zástupců NNO a dalších organizací, které poskytují programy primární prevence v kraji, případně dalších odborníků z oblasti primární prevence.

22 Deset cílů krajských dotačních komisí:
Provázat Národní strategii a Akční plány krajů Posílit vzájemnou spolupráci s kraji a metodiky prevence Propojit Akční plány krajů s financováním Zvýšit rozhodovací pravomoc krajů a využít odbornosti metodiků Využít znalostí KŠKP i metodiků krajské sítě programů i jednotlivých poskytovatelů Zapojit celé spektrum poskytovatelů do dotačního procesu Delegovat hodnocení projektů na odborníky v krajích Prohloubit důvěru v systém dotačního řízení MŠMT Zefektivnit jednání komise MŠMT Zamezit šíření nepravdivých informací

23 Návrhy krajské komise Komise připraví návrh projektů, které navrhuje kraj podpořit finančními prostředky MŠMT a při přípravě návrhu budou posuzovány zejména tyto skutečnosti žádosti: Projekt odpovídá metodice MŠMT Projekt je zaměřen na specifickou primární prevence (všeobecnou, selektivní, indikovanou) Z projektu jasně vyplývá jeho obsah, cíl a metody, kterými bude realizován V projektu je jasně definována cílová skupina (po stránce popisu i kvantifikace) Projekt je efektivní z pohledu cost-effective (cena/výkon) Projekt je v souladu s krajským plánem prevence a má v něm prioritu

24 Projekt VYNSPI II: Nositelelm projektu je UK Praha – klinika adiktologie, roční trvání připravovaná systémová opatření v primární prevencia Klíčové aktivity: Minimální preventivní program Výkaznictví a definice výkonů v prevenci a sběr dar Systém vzdělávání a kvalifikací v prevenci. Zapojení Olomouckého kraje v projektu (Jihomoravský, Ústecký, Středočeský kraj)

25 Harmonogram dotačního řízení na rok 2015
do 30. září 2014 –konečný termín pro podávání žádostí o dotaci říjen 2014 – formální hodnocení úplnosti a správností žádostí o dotace říjen - listopad 2014 – odborné (věcné) hodnocení žádostí odbornými hodnotiteli a jednotlivými kraji - krajské dotační komise (Olomouc ) listopad 2014 – jednání Dotační komise MŠMT prosinec 2014– jednání vedení MŠMT o udělení dotací na rok 2015 do 15. února 2015 – vyúčtování dotace za rok 2014 do 31. března 2015 – vydání rozhodnutí a vyplacení dotací úspěšným žadatelům

26 Plánované akce do konce roku 2014:
Konference na téma prevence homofobie 12/2014 Porada s KŠKP 10-11/2014 Krajská kola dotačních komisí Olomouc 29/10 11/2014 Konference na téma prevence Alkohol ????? 11/2014 Dotační komise MŠMT 27-28/11

27 Webové stránky www.msmt.cz (vzdělávání/speciální vzdělávání/prevence)
– informace, příklady dobré praxe, akce, registrace – certifikace programů primární prevence rizikového chování

28 Kontakty – MŠMT Mgr. Martina Budinská, tel. 234 811 331 Ing. Radka Heřmánková, tel Mgr. Vladimír Sklenář, tel

29 Děkuji Vám za pozornost
Mgr. Vladimír SKLENÁŘ odbor vzdělávání oddělení prevence a speciálního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Stáhnout ppt "Koordinace, kvalita a financování v primární prevenci rizikového chování Konference PPRCH, Olomouc 3.10. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google