Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce činnosti Unie vydavatelů v letech 2009 až 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce činnosti Unie vydavatelů v letech 2009 až 2010"— Transkript prezentace:

1 Koncepce činnosti Unie vydavatelů v letech 2009 až 2010
Pracovní verze

2 Hlavní etapy vývoje Unie vydavatelů do roku 2008
Unie vydavatelů jako servisní organizace přispěla svou dlouholetou činností ke stabilizaci na vydavatelském trhu ČR. Z hlediska svého zaměření se nachází na přelomu druhé a třetí etapy svého vývoje. V první etapě bylo hlavní prioritou činnosti vytvoření odpovídajícího legislativního rámce. Druhou lze charakterizovat jako období, ve kterém šlo o zavedení a stabilizaci tzv. datových služeb (ověřování nákladu tisku, Media projekt, monitoring inzerce) a zapojení co největšího počtu vydavatelů do těchto systémů a rozdělení asociace na samostatné sekce deníků a časopisů. Tím byl vytvořen stabilní základ pro další fungování a aktivní činnost Unie vydavatelů směrem k vydavatelům, zadavatelům tiskové inzerci i veřejnosti. Podstatou nastávající etapy činnosti budou především marketingové aktivity Unie vydavatelů na podporu inzerce mezi zadavateli a také ve vztahu k mediálním agenturám. Období vytváření korektního legislativního prostředí pro podnikání vydavatelů tiskový zákon zákon o DPH Období zajištění a stabilizace jednotných mediálních dat výzkum čtenosti tisku – Media projekt systém ověřování nákladů ABC ČR monitoring inzerce Ročenka Unie vydavatelů, Informační servis, ový zpravodaj, www stránky Co bude následovat? Období marketingové podpory a propagace Pracovní verze

3 Media projekt 1. Další zdokonalování metodiky MP
zkvalitnění práce tazatelů, zkvalitnění výběru respondentů vypracování zadání pro vypsání tendru na MP od roku 2010 s důrazem na optimalizaci poměru obsahu a ceny (SVAT) a následné oslovení více agentur 2. Vypracování zadání pro vypsání tendru na MP od roku 2010 s důrazem na optimalizaci poměru obsahu a ceny (SVAT) - zpracování zadání pro výzkumné agentury do konce listopadu 2008 - výběr agentur, kterým bude zasláno zadání do 10. prosince 2008 - zaslání zadání agenturám do 15. ledna 2009 - podání návrhů agentur do 15. března 2009 - vyhodnocení návrhů agentur podle kritérií do 20. května 2009 obsah, kvalita, cena 3. Zapojení dalších vydavatelů do výzkumu oslovení vydavatelů mimo Unii vydavatelů vysvětlení výhod pro vydavatele zapojeného do výzkumu 4. Úzká spolupráce s Asociací komunikačních agentur důraz na otevřenější přístup a větší ochotu k hledání řešení a odstraňování problémů ze strany realizátorů 5. Prezentace výsledků Media projektu s důrazem na správnou interpretaci výsledků, posilování značky Media projekt pořádání seminářů pro zadavatele tiskové inzerce, odborné pracovníky mediálních agentur a vydavatelství zaměřených na interpretaci výsledků, vysvětlování významu používaných veličin, způsoby získávání žádaných informací vydávání pravidelné čtvrtletní tiskové zprávy doplněné o marketingové komentáře výsledků aktualizace designu pravidelné čtvrtletní prezentace výsledků

4 Ověřování nákladů tisku ABC ČR
posilování významu dat ABC ČR na mediálním trhu ve spolupráci s AKA a ČSZV a posilování prestiže dat ABC ČR jako spolehlivé jednotné měny a tím motivování co největšího počtu vydavatelů a titulů k vstupu do ABC ČR sledování vývoje metodiky ověřování nákladů ve vyspělých zemích a doporučování návrhů na případné zavedení pozitivních trendů do metodiky ABC ČR při zachování vysokých standardů metodiky ve spolupráci s ABC ČR upravit design zveřejňovaných měsíčních výsledků tak, aby byly přehlednější a marketingově účinnější Pracovní verze

5 Monitoring inzerce Zachování jednotné měny dat z monitoringu na trhu
- analýza konkurenčního projektu monitoringu Admosphere - do konce prosince 2008 - spolupráce a jednání s AKA o zachování jednotné měny, výběr dodavatele monitoringu pro Unii vydavatelů (multilicence) - do konce května 2009 čelit možným snahám o výraznější zvyšování ceny monitoringu ze strany TNS MI 2. Zvyšování kvalitativní úrovně dat ve spolupráci s dodavatelem/li monitoringu položit důraz na hledání metodických řešení, která by vedla k objektivnějším a přesnějším údajům o inzertním trhu (přílohy, vklady, síťové ceny) posílit komunikaci mezi realizátorem a vydavateli za aktivního zprostředkování sekretariátu Unie vydavatelů zajišťovat, aby monitoring zahrnoval adekvátní rozsah obchodně významných titulů hledat s AKA cestu jak rozšířit data o údaje o tocích reklamních investic realizované prostřednictvím jednotlivých mediálních agentur zmapovat, s jakými daty a v jakém rozsahu pracují při své analytické a marketingové činnosti vydavatelské asociace v zemích EU (např. prostřednictvím Market Information Network). - proškolení pracovníků vydavatelství v práci s daty (viz školení pro inzertní pracovníky) 3. Průzkum čistých inzertních příjmů zapojení dalších významných vydavatelů do průzkumu efektnější marketingové využití výsledků průzkumu z důvodu možnosti srovnání s ostatními odhady ve spolupráci s realizátorem - PwC hledat metodické cesty k rozšíření výstupů o další údaje (např. jednotlivé skupiny zdrojů – agentury, přímý klienti atd., medií – noviny, časopisy) Pracovní verze

6 Marketing Základní principy
vybudování pozitivního image Unie vydavatelů u zadavatelů tiskové inzerce prostřednictvím akcí pořádných Unií vydavatelů nebo spoluúčastí Unie na jiných akcích (např. projekt na podporu čtení mládeže , valná hromada ENPA, soutěž Časopis roku atd.) zvýšení informačního toku ve vztahu ke členům Unie vydavatelů a směrem k odborné veřejnosti prostřednictvím odborných časopisů (M&M, Strategie) a dalších informačních kanálů (web, zpravodaj atd.) hlubší spolupráce a využití odborného zázemí členů Unie vydavatelů (marketingová oddělení) při prosazování uvedených principů zajištění provázanosti jednotlivých výstupů mezi sebou tak, aby bylo dosaženo maximálního synergického efektu (tiskové zprávy, web, ový zpravodaj a jiné) jednotný vizuální styl pro všechny nástroje propagace a prezentace (web, zpravodaj, tiskové zprávy, reklamní videa a dárkové předměty atd.) zpracování závazného ročního marketingového plánu a s ním provázaného harmonogramu akcí Pracovní verze

7 Podpora inzerce analýza aktuální marketingové situace (od roku 2005 se v rámci Unie vydavatelů neuskutečnila žádná samostatná velká akce na podporu inzerce), stanovení hlavní strategie dalšího postupu provádění cílených kampaní na podporu inzerce (viz Sekce deníků a Sekce časopisů) - využití nových moderních technologií a nových kreativních forem inzerce, také ve spojení se soutěží Best YET návaznost na projekty zahájené jednotlivými sekcemi zapojení titulů členů sekce a dalších relevantních titulů členů Unie vydavatelů do informační podpory těchto aktivit - nejlepší promotion akce nebo kampaň na podporu inzerce Mediální fórum - vytvořit koncepci obsahu a financování samostatného fóra zaměřeného na vše kolem tiskových medií nebo jen nejaktuálnější témata (vzorem FIPP World Magazine Congress apod.) Pracovní verze

8 Sekce deníků 1. Web deníků
zahájení veřejného provozu webové stránky na podporu inzerce a podpora spuštění (direct mail inzerentům, tisková zpráva mediím, informační kampaň v titulech členů sekce a marketingových, ekonomických, zpravodajských titulech a další) - do zajistit redaktora zpravodajství - do bude probíhat zkušební provoz - do bude provedeno vyhodnocení zkušebního provozu webu a případné změny - od bude zahájen plný provoz webu. rozvoj obsahu stránky (mediální slovník, statistika top inzerentů) větší důraz na zpravodajskou stránku webu - rozšíření okruhu zdrojů/přispěvatelů pro zpravodajskou část, spolupráce s novináři ve vydavatelství členů další obsahové změny v průběhu dalšího provozu Pracovní verze

9 Sekce deníků 2. Oživení a reforma návrhů na další podpůrné aktivity
tematické letáky (1000 inzerentů) komoditní letáky (top 100 inzerentů v hlavních skupinách) publikace o inzerci v novinách (hlavní části: měření trhu, efektivita inzerce, úspěšné inzertní kampaně, zahraniční zkušenosti – případové studie a kampaně na podporu inzerce, základy mediálního plánování, mediální slovník) do konce října 2009 newsletter (měsíčník, obsahuje: souhrn zpravodajství z webové stránky deníků, informuje o případových studiích, aktuální data a dlouhodobější trendy) od dubna 2009 direct mailová komunikace – zasílání informací podle adresáře zadavatelů (1000 adres, zasílá se při významných akcích – publikace, zahájení vydávání newsletteru, zahájení a vyhodnocení tiskové kampaně atd.) tisková kampaň na podporu inzerce vystihující pozitivní aspekty tiskové reklamy v novinách realizovaná ve spolupráci s vydavateli a mediálními agenturami a s důrazem na oslovení zadavatelů tiskové inzerce) ve spolupráci vydavateli vypracovat zadání pro tiskovou kampaň, vyhlášení tendru pro agentury, stanovení rozpočtu, naplánování finančních prostředků na realizaci, realizace vlastní tiskové kampaně v průběhu roku 2009 – vyhodnocení její účinnosti zpracování závěrů a prezentace výsledků pro vydavatele a zadavatele (zapojení do soutěže mladých kreativců Best YET ve spolupráci ADC ČR) (soutěž deníků - varianty podle soutěže časopisů nebo podle návrhu pracovní skupiny Sekce deníků) Pracovní verze

10 Sekce časopisů Výzkum účinnosti tiskové reklamy v časopisech
Dokončení první etapy realizace a komplexní marketingová komunikace výsledků výzkumu s důrazem na možnost využití výsledků v reálném obchodním životě - ukončení výzkumu na 10 kampaních - do konce prosince 2008 - prezentace výsledků první etapy výzkumu (model efektivity) - do konce března 2009 (tiskové zprávy, direct maily, rozhovory, inzeráty, case studies, materiál pro reklamní pracovníky, seminář) - pokračující výzkum v rozsahu 3-5 kampaní ročně - kontinuálně možnost zařazení fiktivní tiskové kampaně do výzkumu připravené ve spolupráci s vydavateli, mediálními agenturami a realizátory dle potřeb výzkumu na základě dílčích výsledků výzkumu stanovit další postup při komunikaci výsledků komunikace výsledků výzkumu (zadavatelé, mediální agentury) s důrazem na možnost využití výsledků v reálném obchodním životě (pracovníci vydavatelství) - tisková zpráva médiím (ekonomické, zpravodajské a odborné tituly) + další mediální prezentace (inzeráty, rozhovory atd.) před zveřejněním výsledků výzkumu - direct mail zadavatelům tiskové reklamy - vytvoření odkazu na webu Unie vydavatelů na stránku o výzkumu s tím, že její nosnou částí bude model efektivity tiskové inzerce v časopisech ve formě programu přístupného zadavatelům - oficiální předání výsledků zadavatelům, kteří se výzkumu účastnili Pracovní verze

11 Sekce časopisů - prezentace výsledků výzkumu s důrazem na model efektivity reklamy (možnost predikce znalosti značky po kampani, znalost reklamy po kampani a index preference nákupu po kampani - organizace seminářů pro zadavatele tiskové reklamy, mediální agentury a pracovníky vydavatelství - publikace case studies o jednotlivých značkách - ve spolupráci s marketingovými odděleními vydavatelství zajistit přípravu materiálů pro pracovníky vydavatelství pro využití v reálném obchodním životě - publikace o inzerci v časopisech (měření trhu, efektivita inzerce, úspěšné inzertní kampaně, zahraniční zkušenosti – případové studie a kampaně na podporu inzerce, základy mediálního plánování, mediální slovník) zvyšující odborný kredit i prestiž Unie vydavatelů - prodej publikace mimo okruh Unie vydavatelů pro zvýšení příjmů Pracovní verze

12 Sekce časopisů 2. Další podpůrné aktivity
kampaň na podporu inzerce v časopisech s využitím hlavních zjištění výzkumu výsledky výzkumu začleňovat rovněž mezi jiné výstupy Unie vydavatelů 3. Časopis roku vyzdvihnout soutěž na prestižní úroveň ročník vyhlášení výsledků duben-květen 2009 v systému hodnocení uplatnit nezávislý na hodnocení porotců (změnit porotu na členy nezávislé na vydavatelích, jasně definované hodnocení dle exaktních kritérií - obchodní výsledky, nárůst prodaného nákladu, čtenosti atd.) - ustanovení pracovní skupiny pro změnu hodnocení do 15. prosince 2008 rozšíření možnosti účasti těch titulů, které jsou buď v systému ABC nebo jsou zařazeny do výzkumu čtenosti (okruh možných přihlášených titulů by tak zahrnoval prakticky všechny „rozhodující“ tituly na českém trhu). položit důraz na další popularizace soutěže mezi zadavateli inzerce – oslovit zadavatele se žádostí o sponzorství soutěže, což nyní optimálně umožňuje nová kategorizace zvýšení povědomí o soutěži v rámci redakcí jednotlivých titulů nové soutěžní podmínky pro kategorii B2B titulů v rámci soutěže Pracovní verze

13 Společná činnost – prezentace Unie vydavatelů
WWW stránky – redesign webu Unie vydavatelů vytvoření odkazu na archívy dat (ABC, MP, MI) vytvoření odkazu k porovnávání zvolených titulů v pětiletých řadách (využití nástroje ze samostatné stránky Ročenky Unie vydavatelů) vytvoření odkazů na web deníků a na stránku věnovanou výzkumu účinnosti tiskové reklamy rozšíření informací o tiskovém trhu v jazykových mutacích, zahraniční návštěvník musí dostat alespoň základní přehled nákladech, čtenosti a inzerci na tiskovém trhu s designem webu sjednotit podobu ostatních materiálů publikovaných Unií vydavatelů sledovat a analyzovat návštěvnost webových stránek (včetně webu deníků). Na základě statistik provádět zásahy do struktury obsahu těchto webů Pracovní verze

14 Společná činnost - zahraniční vztahy
WAN, ENPA, FIPP, FAEP - pěstování neformálních vztahů v rámci těchto organizací a intenzivní získávání informací na akcích pořádaných vydavatelskými organizacemi (také i IFRA, INMA a a otevřené akce vydavatelských asociací) - zaměření na hmatatelné a praktické přínosy z členství vytvoření určitého zázemí na straně vydavatelů, tj. skupiny odborníků, které se budou do mezinárodní spolupráce zapojovat a zároveň zajišťovat výměnu informací české předsednictví EU - podpora prostřednictvím jednání evropských vydavatelských asociací v ČR - jednání FAEP v prosinci 2008 v Praze - zveřejnění a poskytnutí memoranda MK ČR a úřadu místopředsedy vlády pro evropské záležitosti o probíhajících legislativních jednáních a zájmech vydavatelů - Media Literacy Conference (březen 2009) - Konference o mediální gramotnosti - cílem je ve spolupráci s ENPA a FAEP akcentovat úlohu tisku jako prostředku zvyšování mediální gramotnosti (získání a využití informací o projektech realizovaných v zahraničí) - Spolupráce s Ministerstvem kultury ČR Pracovní verze

15 Společná činnost - zahraniční vztahy
intenzivnější účast na odborných mítincích pořádaných mezinárodními organizacemi důsledné využití poznatků získaných na mezinárodních setkáních a poskytování výstupů členům unie, jednalo by se o skutečné předávání poznatků. Poznatky by neměly zůstávat jen vlastnictvím přímých účastníků. prosazování únosných členských plateb Unie vydavatelů v rámci mezinárodních vydavatelských asociací prezentace Unie vydavatelů a jejích členů v zahraničí příspěvky do medií zahraničních organizací o vývoji na českém tiskovém trhu, nových aktivitách Unie vydavatelů, nových titulech pořádání seminářů s účastí zahraničních odborníků pravidelný monitoring medií mezinárodních organizací a dalších relevantních webových stránek a přenos těchto informací v rámci Unie vydavatelů Kongres NiE - WAN (září 2009) - kongres projektu Noviny ve vzdělávání - projekty zaměřené na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím novin a využití novin ve školách - aktivní účast vydavatelů z ČR na kongresu Pracovní verze

16 Společná činnost - prosazování zájmů vydavatelů
užší kontakty a zvýšená aktivita Unie vydavatelů směrem k orgánům státní správy (vláda, parlament, ministerstva) řešení nárůstu bonusů požadovaných mediálními agenturami - institucionální řešení dohodou nebo jednotnou koalicí vydavatelů připravenost na lobbyistická jednání se státními orgány ČR v případě ohrožení zájmů vydavatelů, sledování vývoje a včasné identifikování případů, kdy podobné ohrožení může nastat (viz novela trestního zákoníku) využití členství v evropských organizacích pro lobování a prosazování důležitých norem (podpora českých žurnalistů a vydavatelů v souvislosti s novelou trestního zákoníku) účast v komisi MK ČR pro transpozici direktivy o audiovizuálních mediálních službách. účinnější zapojené do lobbingu v rámci EU - prosazování zájmů vydavatelů (Evropský parlament). (témata: regulace reklamy, automobilová reklama, rovnost pohlaví v reklamě, omezení povinných oznámení, copyright, VAT, ochrana osobních údajů, direktiva Content Online, ekologie, Press Freedom Charter) - užší spolupráce s evropskými vydavatelskými asociacemi - externí spolupráce - intenzivnější využívání síly zahraničních vydavatelských holdingů působících v ČR ustavit odborné skupiny zástupců vydavatelů a právníků k hlavním aspektům evropské legislativy nebo jednotlivým diskutovaným normám. Pracovní verze

17 Společná činnost – prezentace Unie vydavatelů
Další aktivity příprava projektu na podporu prodeje tisku (předplatné, volný prodej) – spolupráce při hledání vhodných projektů s řediteli distribuce komunikace a spolupráce s vydavateli a zadavateli při nacházení řešení oslovení mladších čtenářů (projekt na podporu čtení u dětí a mládeže) a vhodných cílových skupin spolupráce s vysokými školami na principu vzájemné výměny informací a poznatků (informační podpora studentů zabývajících se tématy souvisejícími s vydavatelskou problematikou za strany Unie vydavatelů a poskytování odborných výstupů zaměřených na vydavatelskou problematiku ze strany vysokých škol) odborné semináře, školení, akademie o problematice tiskové reklamy - pro pracovníky mediálních agentur - pro pracovníky vydavatelství - zaměření na práci s mediálními daty, vývoj tiskového trhu, výsledky výzkumu efektivity, za účasti českých i zahraničních odborníků (WAN, FIPP, INMA) možnost podpory prestiže Unie vydavatelů prostřednictvím společenských akcí orientovaných na cílovou skupinu decision makerů. (koktejl, raut) Pracovní verze

18 Servis Unie vydavatelů
efektivní informační činnost prostřednictvím zřízení centrální kontaktní databáze a pravidelné aktualizace kontaktů poskytování databáze inzerentů členům s responzí vydavatelů poskytování informačního servisu (Ročenka, Informační zpravodaj, ový zpravodaj) pokračování v právním servisu členům pořádání školení o mediálních datech a jejich využití pro inzertní pracovníky vydavatelství pomoc při organizování školení a odborných setkání jednotlivých vydavatelů s klienty a případná účast zástupců Unie vydavatelů na nich systematické a důsledné řešení smluvních záležitostí (příprava smluv před zahájením spolupráce, vzorové smlouvy) zpracování návrhu opatření na zvyšování počtu členů Unie vydavatelů zajištění technického vybavení Unie pro prezentační činnost financování činnosti - činnosti unie, efektivní a účinné vynakládání prostředků, využít součinnosti a kapacit vydavatelů Pracovní verze

19 Organizační schéma Unie vydavatelů
Stav k Organizační schéma Unie vydavatelů *SVIT – Sekce vydavatelů internetových titulů

20 Organizační schéma sekretariátu Unie vydavatelů
Stav k Organizační schéma sekretariátu Unie vydavatelů

21 Organizační schéma sekretariátu Unie vydavatelů
Stav k Organizační schéma sekretariátu Unie vydavatelů


Stáhnout ppt "Koncepce činnosti Unie vydavatelů v letech 2009 až 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google