Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A SOCIACE E NERGETICKÝCH M ANAŽERŮ 8. a 9. září 2004 Praha Česká energetika po vstupu do EU – Podmínky podnikání v teplárenství v ČR Ing.Luboš Pavlas.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A SOCIACE E NERGETICKÝCH M ANAŽERŮ 8. a 9. září 2004 Praha Česká energetika po vstupu do EU – Podmínky podnikání v teplárenství v ČR Ing.Luboš Pavlas."— Transkript prezentace:

1 A SOCIACE E NERGETICKÝCH M ANAŽERŮ 8. a 9. září 2004 Praha Česká energetika po vstupu do EU – Podmínky podnikání v teplárenství v ČR Ing.Luboš Pavlas

2 Současné rozdělení účastníků trhu s energiemi Primární zdroje : Zemní plyn – Transgas a 8 REGAS (RWE) –Liberalizace trhu se zemním plynem od 1. 1. 2005 ? –Dlouhodobý kontrakt s Ruskem a Norskem Hnědé uhlí - SU (privatizováno managmentu) - SD ( 34% ČEZ) - MUS ( skupina Appian Group ) Černé uhlí – OKD,METALIMEX,ČMD,Karbonie Kladno Kapalná paliva – úplné otevření, existuje zdravá a pro zákazníka výhodná konkurence

3 Teplárenství Oba produkty, elektřina a teplo (chlad) současně - Teplo (chlad) především podle vývoje počasí,venkovní teploty -Elektřina kopíruje diagram potřeby elektrické energie Snížení výnosů za elektřinu by způsobilo vyšší nároky na růst ceny tepla pro dosažení stejného ekonomického výsledku společností Otevíraný trh s elektrickou energií - liberalizace Teplo – regulovaná komodita

4 Teplárenství Výroba elektřiny v prostředí: Výroba elektrické energie – „soutěž“ výroben ČEZ ( silová elektřina a podpůrné služby) a ostatních (státní a.s. vers. soukromé, většinou silová elektřina) Přenos - ČEPS (státní a.s.) Distribuce - skupina ČEZ, skupina E. ON, PRE Obchod s elektrickou energií – „soutěž“ skupiny ČEZ, skupiny E. ON, PRE a zatím i několik dalších obchodníků Operátor trhu – OTE (státní a.s.)

5 Výroba a rozvod tepla v prostředí: Výrobci tepla – několik rozhodujících, většinou soukromé a.s. (Dalkia, PT, MVV, EOP, Plzeňská teplárenská, United Energy), vlastní zdroje a většinou primární tepelné sítě (Zásobují 750 000 bytů, což je více než polovina bytů zásobovaných CZT)) Rozvod tepla – vyjma několika velkých, jde o desítky distributorů s rozmanitou vlastnickou strukturou, většinou sekundární tepelné sítě a výměníkové stanice Povětšinou lokální (regionální) úroveň Teplárenství

6 Teplárenství Státní energetická koncepce(usnesení vlády č.211 z 10.března 2004) nezávislost, bezpečnost a trvale udržitelný rozvoj – mnohokrát zvýrazněna podpora KVET! Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ( v současnosti novela schválená vládou 14.4.2004 ve 2.čtení v Parlamentu ČR) - zákon není špatný, kromě drobných nedostatků je funkční, špatně je velké množství, často se měnících vyhlášek Legislativa

7 Teplárenství Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií - správně stanovené parametry pro novou výstavbu - přecenění energetických auditů a alibistické prokazování oprávněnosti kogenerace Návrh zákona pro využití energie z OZE, neřeší kogeneraci Vyhláška MPO č. 539/2002 o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z KVET, jedna z nejlépe propracovaných metodik definování co je elektřina z kogenerace

8 Teplárenství Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší - u nové výstavby nebo změnách současných staveb ukládá využít centrálních zdrojů tepla, je-li to technicky možné a ekonomicky přijatelné - možnost zákazu některých druhů paliv u malých spalovacích zdrojů Nařízení vlády 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti územní energetické koncepce, varianty technického řešení místního energetického systému, řešícího uspokojení poptávky po energiích a požadavky na kvalitu ovzduší a ochranu klimatu, vícekriteriálně vyhodnoceného !

9 Ocenění kogenerační elektřiny v ČR (Kč/ MWh) Studie EGÚ 2002200320042005 Do 1 MW1130 113011301130 1 až 5 MW113011301130cena silové el. +168 5 až 10 MW970900cena silové el.cena silové el.+ 38 Více než 10 MW970cena silové el.cena silové el.cena silové el. + 38+ 38+ 38 Velikost zdroje

10 Ocenění kogenerační elektřiny v ČR (Kč/ MWh Ocenění kogenerační elektřiny v ČR (Kč/ MWh) Příplatek za decentrální dodávku Studie EGÚ 2002200320042005 NN2064,596463 VN2027,592726 VVN20202020 Velikost zdroje

11 Ocenění kogenerační elektřiny v ČR Novela zákona 458/ 2000 Sb. navrhuje: Povinnost výkupu elektřiny z OZE a KVET provozovateli distribuční soustavy do 31. 12. 2006 Obchodníkovi s elektřinou povinnost v celkovém množství prodané elektřiny dodávat z domácích druhotných energetických zdrojů a KVET stanovený podíl od 1.1.2006 Kdo stanoví jak, jaký podíl a za kolik ?

12 Ocenění kogenerační elektřiny v ČR Stále problematické je rozdělování kogenerace na skupiny podle výkonu ( viz definice KVET ve směrnici EU a vyhlášce MPO č.539/2002) S přihlédnutím k vývoji v EU, vydání směrnice 2004/8/EC je nutné: –Určit kompetence pro oceňování elektřiny z KVET ( definice a kdo jí určí) –Určit metodiku oceňování elektřiny z KVET (kdo a jak ocení) –Určit kým a jak bude elektřina vykupována po 31. 12. 2006

13 Ocenění kogenerační elektřiny v ČR Dosavadní vývoj v legislativě ČR nejednoznačně dělil kompetence především mezi MPO a ERÚ, při nezájmu MŽP Ocenění musí vycházet z úspory paliva v porovnání s monovýrobou téhož množství elektřiny a monovýrobou téhož množství tepla jako při KVET, což snižuje produkci CO 2 ve stejné míře Vzhledem k tomu, že KVET se může uplatnit i při využívání nefosilních paliv ( např.JE a biomasa), je tento způsob výroby elektřiny jednou z nejvýznamnějších a nejvýhodnějších výrobních technologií pro snížení spotřeby energetických zdrojů a snížení emisí CO 2

14 Regulace cen tepelné energie Dosud nenalezen způsob omezující byrokracii na přijatelnou mez Jedna z mála komodit kde se cena počítá předem z plánovaných hodnot, určí se přípustné tržby, a pak kontroluje jejich skutečnost proti pravidlům Stále pokračuje snaha regulovat zisk a ne cenu ověřovanou proti konkurenčnímu způsobu opatřování tepla Při investování do technologie snižující proměnné náklady, je nucen investor snížit cenu tepla a ne realizovat výnos ze své investice (Jednání a příprava cenového rozhodnutí pro rok 2005 ještě nebyla ukončena……..)

15 Perspektivy Směrnice EU 2003/54/EC ( resp. 2003/ 55/EC) společná pravidla pro výrobu, přenos, distribuci a zásobování elektřinou (obdobná je i pro zemní plyn) oddělení distribuce a obchodu, termíny pro otevírání trhů s elektřinou a zemním plynem Směrnice EU 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na potřebě užitného tepla na vnitřním trhu s elektrickou energií –vysoká účinnost, 10% úspory energie proti oddělené výrobě elektřina a tepla, mikrokogenerace 50 kW, garantování původu kogenerované elektřiny, analýzy národních potenciálů kogenerace, tarify nákupu by měly být objektivní, transparentní a nediskriminační EU

16 Životní prostředí Obchodování s emisními povolenkami podle Směrnice 2003/87/EC Jedna z podpůrných činností pro splnění závazků Kjótského protokolu o snižování množství vypouštěných skleníkových plynů V případě České republiky se jedná o snížení emisí o 8% vzhledem k úrovni roku 1990, a to v období let 2008 – 2012. Určitá příležitost jak zvýhodnit kogeneraci ? Začne se vůbec k 1. 1. 2005 ? EU

17 Životní prostředí ČR svými emisními limity a stropy k 1. 1. 2008 bude nejpřísnější zemí EU(zákon č.86/2002, vládní nařízení č. 352/2001 a č.112/ 2004) ČR bude výjimkou mezi zeměmi EU zpoplatněním emisí vypouštěných z odsířených a vyčištěných tepláren a elektráren, nízkoemitující zdroje znečištění nijak zpoplatněny nejsou Vybrané poplatky za emise slouží k jiným účelům a nevracejí se do odvětví, popř. je z nich dotována výstavba zařízení, které by jinak ekonomicky neobstálo! Je prokázáno, že pro stejnou úsporu CO 2 je podstatně levnější podpořit kogeneraci než obnovitelné zdroje energie EU

18 Liberalizace trhu se zemním plynem Vzhledem k dlouhodobým kontraktům na dodávku zemního plynu z Ruska a Norska a prodeji podstatné části plynárenství soukromému subjektu není pro konečné zákazníky pro nejbližší roky důležité kdy se trh otevře, ale jaký model bude zvolen Sjednaný přístup nebo regulovaný přístup ? Důležité bude jak vysoká bude stálá platba (poplatky za přenos, distribuci, skladování) a proměnná platba (komodita) ? Obchodování po hodinách nebo dnech ?

19 Podmínky podnikání v teplárenství v EU Klimatické podmínky Primární zdroje energie Historický vývoj a zvyklosti Vlastnické vztahy Modely trhů s energií


Stáhnout ppt "A SOCIACE E NERGETICKÝCH M ANAŽERŮ 8. a 9. září 2004 Praha Česká energetika po vstupu do EU – Podmínky podnikání v teplárenství v ČR Ing.Luboš Pavlas."

Podobné prezentace


Reklamy Google