Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETIKETA, ETIKA PODNIKÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETIKETA, ETIKA PODNIKÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 ETIKETA, ETIKA PODNIKÁNÍ
ÚVOD ETIKETA, ETIKA PODNIKÁNÍ Etika jako součást podnikové kultury Kodex podnikového chování - OECD Akceptační model ZÁSADY PODNIKATELSKÉ ETIKY Obecné zásady etiky v podnikání Úskalí dodržování etiky v podnikání Porušování norem etiky v podnikání ETICKÝ KODEX Kdo tvoří pravidla a proč Co zahrnují obecná pravidla etického kodexu PROČ A JAK PROSAZOVAT ETICKÁ PRAVIDLA ? ZÁVĚR

2 ÚROVEŇ ETIKY V ČR Průzkum firmy Gabal Analysis and Consulting pro konferenci „Byznys a etika“ české zahraniční V důsledku stavu etiky má firma významné problémy 61% 44% Největší etické problémy Dodržování plateb 62% 5% Dodržování slibů a závazků 39% 46% Dodržování slibů a závazků při nabídkovém řízení 40% 37% Dodržování smluv 29% 31% Korektnost informací 17% 29% Vlastnosti, které považují za významné pro úspěch v ČR Schopnost učit se a invenci 1 1 Kontakty a protekci Peníze bez ohledu na jejich původ 3 - Čestnost, pracovitost a důvěryhodnost 3

3 ETIKETA – ETIKA V PODNIKÁNÍ
„Etiketa je souhrn správných forem společenského styku, vč. pravidel, která tyto formy styku předepisují“ Projeví se v jednání se : Zákazníkem Spolupracovníky ETIKA V PODNIKÁNÍ „Etika v podnikání - souhrn etických pravidel chování zaměstnanců v podnikání“ Je ve vztazích zaměstnance k : Firmě (zaměstnavateli) Zákazníkům Spolupracovníkům Konkurenci PROČ JE ÚČELNÉ V PODNIKÁNÍ STANOVIT ETICKÉ NORMY VE VZTAZÍCH K TĚMTO SKUPINÁM VĚC ZAMĚSTNANCE VĚC FIRMY

4 VZTAH PRÁVA, MORÁLKY A ETIKY V PODNIKÁNÍ
. ETIKA V PODNIKÁNÍ Součástí firemní kultury Ovlivněna obecnou morálkou Může být kodifikováno (kodex) Lze vymáhat (sankce) PRÁVO Minimum morálky Je kodifikováno Vymahatelné (orgány, sankce) MORÁLKA SPOLEČNOSTI Ovlivňuje etiku v podnikání Mravní normy nejsou kodifikovány Nelze vymáhat Přenáší se socializací a výchovou Liší se : kodifikací norem, vymahatelností, sankcí za nedodržení

5 ETIKA JAKO SOUČÁST PODNIKOVÉ KULTURY (z výsledků průzkumu)
Mzdy a sociální 19.37% POSILUJE : Pozitivní mezilidské vztahy Otevřenou, komunikaci Pocit důvěry Sebevědomí zaměstnanců Motivaci zaměstnanců k výkonu Ochotu přebírat odpovědnost Týmovou spolupráci Zákaznickou orientaci Úsilí o dosažení cílů Pocit vnitřní spravedlnosti Podíl na řízení FIREMNÍ KULTURA 61,5% Odborný rozvoj 19.13%

6 Akceptace = kompetence + důvěra
AKCEPTAČNÍ MODEL Úspěch v podnikání a obchodě má ten, kdo se může opřít o polštář akceptace Akceptace = kompetence + důvěra Kompetence založena na odborné a profesionální způsobilosti Důvěra založena na morálce a schopnosti dodržovat etická pravidla v podnikání Akceptace Důvěra  „vychytralý“ - kompetence vysoké - důvěra žádná „0“  „milý hodný strejda“ - kompetence žádná „0“ - dobrácký přístup „SATANŮV BOD“ POZOR NA „SATANŮV BOD“

7 ZÁSADY PODNIKATELSKÉ ETIKY
Dodržování závazků Stejné zacházení SPRAVEDLNOST POCTIVOST Dodržování smluv Pravdomluvnost Odmítá nerealistické naděje Dbá o splnění realistických

8 OBECNÉ ZÁSADY ETIKY PODNIKÁNÍ
Dobrovolně dodržovat zákony Zachovávat důvěrnost (informace, znalosti, zkušenosti) Uvnitř organizace Ve vztahu k jiným subjektům Vyhýbat se střetu zájmu (soukromé a osobní zájmy jednotlivce se dostanou do rozporu se zájmy firmy) Věnovat práci řádnou péči (činit na dostatečné profesionální úrovni) Jednat v dobré víře Dodržovat sliby Plnit smlouvy Používat poctivé obchodní praktiky Má-li někdo zvláštní odpovědnost, nechť si jí je vědom (zvláště firemní funkcionáři a osoby se zvláštní odpovědností)

9 ÚSKALÍ ETIKY V PODNIKÁNÍ
ROZHODOVÁNÍ o volbě mezi několika možnostmi o tom co je a co není správné (etické) o volbě mezi hodnotami jednotlivce a firmy Zájem vlastní se rozchází se zájmy firmy STŘET ZÁJMŮ Upřednostňuje zájem svůj nebo cizí firmy Mohou ovlivňovat rozhodovaní ve firmě Zaměstnance – zákazníkovi (polopravdy, lži) SDĚLENÍ Zaměstnance – zaměstnavateli (možné kolize) Zaměstnavatele – zaměstnanci (rizika) ORGANIZAČNÍ VZTAHY Zneužití postavení vyplývající z organizace Chování k zákazníkům, dodavatelům, podřízeným, nadřízeným, kolegům, jiným

10 PORUŠOVÁNÍ NOREM PODNIKATELSKÉ ETIKY OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ (§17 ObZ) informace náležející k podniku, při jejichž prozrazení vznikne (může vzniknout) ztráta TVOŘÍ: Obchodní Technické - výrobní - o zákaznících zejména nechráněné patenty - negociační limity při vyjednávání - jiná průmyslová práva - firemní know-how (postupy, předpisy, normy apod.) JAK SE CHRÁNÍ: PROBLÉMY výběr zaměstnanců prodej informací omezení práv přístupu k informacím fluktuace zaměstnanců  závazek zaměstnance PORUŠENÍ JE TRESTNÉ OBTÍŽNĚ SE DOKAZUJE JE VĚCÍ ETIKY finanční konkurenční výhody image

11 PORUŠOVÁNÍ NOREM PODNIKATELSKÉ ETIKY KORUPCE
Činnost při níž chce jednající získat pro vlastní osobu výhodu. OD DRUHÉ OSOBY PRO ZAMĚSTNANCI OD ZAMĚSTNANCE PRO DRUHOU OSOBU v dodavatelských vztazích  v dodavatelských vztazích v obchodních jednáních  v soutěžích a tendrech V úlevách a sankcích  vydírání JAK SE FIRMY BRÁNÍ výběrem zaměstnanců kolektivním rozhodováním oddělením rozhodovací a analytické činnosti (modrá/červená zóna) kontrolním systémem

12 PORUŠOVÁNÍ NOREM PODNIKATELSKÉ ETIKY Mezinárodní úmluva proti korupci
„Úmluva o boji proti podplácení zahraničních činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.“ FUNKČNÍ ROVNOCENNOST = při sankcionování jak aktivní korupce (slíbí, nebo poskytne úplatek), tak pasivní korupce (úplatek dostane) Často přijímající přebírá iniciativu Vyvíjí nátlak a úplatek si vynucuje TRESTNÁ SOUČINNOST – jednání, které úplatek podněcuje, podporuje, napomáhá mu nebo pověřuje činem jinou osobu. TRESTNÝ ČIN PODPLÁCENÍ „čin kterékoliv osoby, která úmyslně nabídne, slíbí nebo dá nedovolený peněžitý nebo jiný prospěch, ať již přímo nebo zprostředkovaně, zahraničnímu veřejnému činiteli, a to pro tohoto činitele nebo třetí stranu, za tím účelem, aby tento činitel jednal nebo se zdržel jednání v souvislosti s výkonem veřejných povinností, za účelem získání nebo udržení podnikatelské aktivity nebo jiné nepatřičné výhody v mezinárodních podnikatelských transakcích“

13 PORUŠOVÁNÍ NOREM PODNIKATELSKÉ ETIKY KONKURENCE
Téměř každý krok zaměstnance může ovlivnit konkurenční postavení firmy. Slušnost neznamená jednat s konkurencí jemně, stejně jako k zákazníkovi charitativně. POVINNOST MÁ FIRMA K MAJITELŮM - NE KE KONKURENCI CO JE POVAŽOVÁNO VE VZTAHU KE KONKURENCI ZA NEETICKÉ : Poskytovat lživé informace Krádež čehokoli (seznamů zákazníků, know how, předpisů, technologie apod.) Pokus zastrašovat zákazníky a nutit je obchodovat s tím kdo zastrašuje Významná cenová politika, rozlišovat mezi cenou bezohlednou a běžnou Nedodržování zákona a přijatých pravidel (Zásady etické reklamní praxe v ČR) v reklamě V rozhodování brát v úvahu dopady na veřejnost – potencionální zákazníky.

14 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Střet zájmů Dary, občerstvení, služby a zábava Ochrana firemního majetku Zásady etického chování Mediální a veřejné informace Životní prostředí a bezpečnost při práci Obchodování znalých osob Podplácení, provize a ostatní nepatřičné platby Politická činnost Důvěrné a interní informace Rovné pracovní příležitosti Harasment na pracovišti Obchodní jméno a duševní vlastnictví Použití (počítačové) techniky Rovná soutěž (respektování protimonopolních zákonů)

15 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ
Střet zájmů Musíte-li rozhodovat mezi tím co je ve Vašem zájmu a v zájmu firmy Skutečný střet  Zdánlivý VLASTNICKÉ ZÁJMY (podíl v cizí společnosti) Obchod přesahuje 100 $ za rok Podíl na rozhodnutí o nákupu nebo platbě Podíl na společnosti je vyšší než 5% Nedosahují-li podíly parametrů i tak platí, že zájem firmy je PRIMÁRNÍ EXTERNÍ ZAMĚSTNÁNÍ (zaměstnání v druhé organizaci) NE KDYŽ Neumožňuje jednat v nejlepším zájmu k firmě Vyžaduje použít majetek, informace, postupy, plány, nebo technologie firmy Vytváří zdání, že porušujete vlastnická práva POZOR na ztrátu DŮVĚRY VYŽÁDAT SOUHLAS Pracujete pro firmu, která je v obchodní soutěži s firmou Než přijmete funkci v představenstvu jiné organizace ( mimo neziskové) ZDRŽTE SE KAMPANÍ NEBO ROZHODOVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE FIRMY (zdání střetu)

16 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ
PODPLÁCENÍ A PROVIZE Nenabízet přímo ani nepřímo nepatřičné platby, které by byly placeny jako výsledek činnosti pro společnost. Zejména : Úředníkovi, zástupci nebo státnímu zaměstnanci Politické straně, nebo kandidátu politické strany Odborové organizaci Podnikatelskému subjektu Opatrnost při pohoštění a poskytování darů zákazníkům nebo budoucích zákazníkům Poskytovat v rozumné míře Dokumentovat Dodržet zákonná pravidla POZOR zejména u veřejných činitelů, státních úředníků, státních agentur, politických stran a jejich členů

17 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ
POLITICKÁ ČINNOST Nutné dodržet tato pravidla : Názory vyjadřovat jako vlastní, nikoli jako stanoviska společnosti Příspěvky společnosti politickým kandidátům nejsou dovoleny Neúčastněte se politické činnosti v pracovní době, nepoužívejte k ní prostředky společnosti. Informujte nadřízeného, chcete-li získat veřejné postavení. Právo posoudit : Nenarušení pracovní činnost Vyhnutí se střetu zájmů K výjimkám je nutný souhlas zaměstnavatele Jednoznačná podpora účasti na politické činnosti. Současně však respektuje právo každého nesouhlasit s oficiálním postojem společnosti v otázce politických preferencí.

18 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ
DŮVĚRNÉ A INTERNÍ INFORMACE Všechny informace (vč. elektronických), které jsou vytvořeny k podpoře firmy jsou jejím vlastnictvím. Zaměstnanci jsou povinni je chránit před zneužitím. INFORMACE O : Společnosti Zákaznících Dodavatelích Firemních partnerech Zaměstnancích ZÁSADY chránit informace o zákaznících a zaměstnancích (ochrana jejich práv osobnosti) důvěrné a vnitřní informace používat pouze pro firemní aktivitu označovat stupeň důvěrnosti informací nezpřístupňovat důvěrné a vnitřní informace bez autorizace nezpřístupňovat důvěrné a vnitřní informace zaměstnancům, kteří je nepotřebují k své činnosti

19 ZÁSADY ETIKY A PODNIKÁNÍ
OBCHODNÍ JMÉNO A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Ochrana duševního vlastnictví firmy (obchodní jméno, logo, invence, postupy, metody, inovace), ale i třetích stran je důležitá pro úspěch v podnikání. COPYRIGHT Chrání autorská díla (články, výkresy, SW, dokumenty aj.) ZÁSADY nekopírovat díla, na něž společnost nemá práva „copyright“, nebo nezjistíte, že je kopírování legálně dovoleno nekopírovat nebo nešířit SW bez ověření licenční smlouvy OCHRANNÉ ZNÁMKY Jednou z nejcennějších položek duševního vlastnictví je obchodní jméno a logo firmy ZÁSADY žádost o použití Ochranné známky musí být odsouhlaseno nepoužívat bez povolení ochranou známku třetích osob. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Firemní informace jejichž držení v tajnosti vytváří konkurenční výhodu ZÁSADY zahrnuje informace o zákaznících, jejich potřebách, informace finanční, plánovací, marketingové, strategické informace obchodně citlivé a podnikatelsky důležité, včetně informací od třetích osob. Duševní vlastnictví, které vytvoříte po dobu zaměstnání patří firmě. Dbejte o ochranu takového vlastnictví.

20 PROČ PROSAZOVAT ETICKÁ PRAVIDLA ?
CO ZÍSKÁ CO MŮŽE ZTRATIT Větší výnosy Peníze způsobené přímou nebo nepřímou ztrátou Dobré jméno solidní firmy Dobré jméno, zákazníky, obchodní příležitosti Profesionální zaměstnance Dobré zaměstnance, potenciál znalostí Udrží konkurenční výhodu Ztráta konkurenční výhody, zákazníků, zisků Podnikání v souladu se zákony Právní čistotu podnikání, povede soudní spory, budou provázet aféry Vysokou kulturu práce, posilující pozici firmy a zaměstnanců Dobrou kulturu práce, získává špatnou pověst zaměstnavatele a nedůvěryhodného podnikatele A

21 JAK PROSAZOVAT ETICKÁ PRAVIDLA ?
dodržování právních norem - země původu firmy - České republiky - norem EU PERSONÁLNÍ PRÁCE výběr, motivace, vzdělávání Vytváření a dodržování vnitřních norem a pravidel Osobní příklad Styl, kultura a úroveň řízení Etický kodex firmy Důsledná vnitřní kontrola a odstraňování nedostatků Budování kultury

22 DOPORUČENÁ LITERATURA
Hajn P.:, Jak jednat v boji s konkurencí, Linde, Praha 1995 Pfeifer L., Umlaufová M.: Firemní kultura, Grada, Praha 1993 Podnikatelská etika očima průzkumu, In.: Moderní řízení 1/95 Šroněk I., Etika a etiketa v podnikání, Management press, Praha 1995 Zelený M., Kodex podnikového chování, In.: PODNIKÁNÍ PLUS 9/99 Frič P., Burian M., Kabele J.: Korupce na český způsob, G plus G, Praha 1999


Stáhnout ppt "ETIKETA, ETIKA PODNIKÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google