Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Institut celoživotního vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Institut celoživotního vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Institut celoživotního vzdělávání
Moderní didaktická technika Insolvenční právo I. Vypracovala: Ing.Ivana Zálešáková 2 ročník B-SP-UOP

2 Úpadek - základní podmínka mnohost věřitelů (§ 3 InsZ) Test předlužení (rozvahový test) - poměřuje hodnotu dlužníkova majetku oproti výši jeho závazků Test likvidity (cash - flow test) - Zda je dlužník schopen platit své závazky tak jak nastávají jejich lhůty splatnosti

3 Mnohost věřitelů Insolvenční řízení je kolektivní řízení – jeho cílem není individuální snaha na uspokojení pohledávek (exekuce, výkon soudního rozhodnutí apod.) Problém společně užívaného zdroje (common pool) „závod o uchvácení dlužníkova majetku“ smyslem insolvenčního řízení je koordinace uspokojování nároků věřitelů dlužníka, tak aby nedošlo ke znehodnocení hodnoty majetku dlužníka („společný zájem věřitelů“)

4 Mnohost věřitelů II. existence alespoň dvou věřitelů se splatnými pohledávkami umělé naplnění této podmínky § 143 odst. 2 InsZ za dalšího věřitele dlužníka se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníkovi nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení !!!! – neplatí obráceně!!!

5 Předlužení § 3 odst. 3 InsZ pouze PO nebo FO – podnikatel
podnikatel – osoby zapsané v obchodním rejstříku - podnikající na základě živnostenského oprávnění - podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštního právního předpisu - fyzické osoby provozující zemědělskou činnost a jsou zapsány do evidence podle zvláštního právního předpisu Souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku dlužníka (závazky splatné i nesplatné ) Při stanovení hodnoty majetku se přihlíží také k další správě dlužníkova majetku a k provozování jeho podniku – inspirace SRN

6 Předlužení II. Předpokládá se, že v polovině tohoto roku bude test předlužení dočasně vypuštěn z insolvenčního zákona z důvodů finanční krize navenek hůře pozorovatelné Problematické ocenění hodnoty dlužníkova majetku v kapitálových společnostech s vysokým podílem dlouhodobého dluhu nelze aplikovat striktně

7 Platební neschopnost Jistější forma stanovení úpadku
Platební neschopnost (insolvence) - více věřitelů - peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti - závazky není schopen plnit

8 platební neschopnost II.
Peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Pouze peněžité závazky K závazkům jiného charakteru se pro účely zjištění úpadku nepřihlíží. § 369a ObchZ – vznik práva na zaplacení úroku z prodlení Směrnice 2000/35 EP a Rady ze dne – o boji proti opožděným platbám v obchodním styku § 3 odst. 2 slovenské právní úpravy

9 Úpadek-platební neschopnost III.
Má se za to, že závazky (peněžité) není schopen plnit Musí se jednat o objektivní neschopnost platit vyvratitelné domněnky – břemeno tvrzení a důkazní nese dlužník Zastavil platby podstatné části svých závazků Je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti Není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekuci Nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud § 143 odst. 3 IZ – věřitelský návrh – insolvenční soud návrh zamítne osvědčí-li dlužník, že jeho platební neschopnost vznikla z důvodu protiprávního jednání 3tí osoby, a že ji dlužník odvrátí ve lhůtě 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků

10 Hrozící úpadek Zcela nový pojem
Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas plnit podstatnou část svých peněžitých závazků. návrh může podat pouze dlužník - reorganizace - oddlužení inspirace SRN

11 Zahájení insolvenčního řízení
Motto: „K základním cílům efektivního insolvenčního řízení patří chránit hodnotu majetkové podstaty před znehodnocením v důsledku jednání jednotlivých účastníků řízení…Stranami, před nimiž potřebuje majetková podstata největší ochranu, jsou dlužník a jeho věřitelé“ UNCITRAL 2004

12 Právo zahájit řízení dlužník Věřitel se splatnou pohledávkou
ČNB – finanční instituce Správce podstaty ustanovený v hlavním úpadkovém řízení (Nařízení ES 1346/2000)

13 Povinnost zahájit insolvenční řízení
§ 98 InsZ pouze dlužník, který je PO nebo FO - podnikatelem „ bez zbytečného odkladu poté kdy se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o úpadku“ - byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem podniku nebo exekuce proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku Porušení povinnosti bylo do trestným činem - § 126 odst. 2 ZT

14 Odpovědnost za porušení povinnosti podat IN
§ 99 InsZ Odpovídá osoba, která tuto povinnost porušila (zákonní zástupci dlužníka, statutární orgány, likvidátor dlužníka) Statutární orgány: v.o.s. – všichni společníci k.s. – komplementáři s.r.o. – jednatelé a.s. – představenstvo družstvo - představenstvo

15 Stanovení výše škody Škoda nebo jiná újma spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem a částkou kterou věřitel k uspokojení této pohledávky obdržel Důkazní břemeno při prokazování, že škoda nevznikla leží na dlužníkovi

16 Postup při uplatnění škody
§ 100 InsZ 1) je podán insolvenční návrh 2) věřitel podává návrh na předběžné opatření 3) Insolvenční soud vydává předběžné opatření – bere peníze do soudní úschovy 4) Věřitel podává žalobu k obecnému soudu na zjištění zda škoda vznikla či nikoliv a v jaké výši 5) Dochází k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení 6) Obecný soud vydává rozhodnutí o škodě 7) Insolvenční soud vydává ze soudní úschovy částku na vzniklou škodu, která zde byla uložena na základě předběžného opatření

17 Zahájení insolvenčního řízení
§ 101 Zahájeno dnem kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému insolvenčnímu soudu Zahájení insolvenčního řízení se oznamuje vyhláškou, kterou musí insolvenční soud zveřejnit do 2 hodin poté co obdrží insolvenční návrh pokud insolvenční návrh přijde mimo rozvrženou pracovní dobu zveřejní insolvenční soud vyhlášku do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovní doby S vydáním vyhlášky nastávají účinky zahájení insolvenčního řízení, které jsou spojeny se zahájením insolvenčního řízení

18 Účinky zahájení řízení
tzv. automatické moratorium Jeho podstatou je omezení procesních práv sloužících k individuálnímu uspokojení a jeho nahrazením kolektivním procesem uspokojení pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení cílem: 1) zamezení destrukce hodnoty majetku dlužníka 2) dosáhnout poměrného uspokojení pohledávek věřitelů

19 Uplatňování pohledávek
pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze– li je uplatnit přihláškou

20 Zajištění právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení, §41 „úvěrové financování“ Reorganizační plán

21 Problémy § 2 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Právní účinky vkladu zástavního práva či zajišťovacího převodu vlastnictví k nemovitosti do katastru nemovitostí nastávají zpětně ke dni podání návrhu Katastrální řízení se nepřerušuje (§ 266 InsZ – vklady do katastru mohou být po prohlášení konkursu povoleny a zapsány, jen řídí-li se pořadí zápisu dnem, který předchází prohlášení konkursu, nebo jde – li o zajištění poskytnuté podle § 41) Možnost uplatnění neúčinnosti právního úkonu § § 242 InsZ Problém při přihlášení pohledávky

22 Výkon rozhodnutí a exekuce
výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

23 Problémy Nařízení a provádění srážek ze mzdy § 282 o.s.ř. – Odst. 1 V nařízení výkonu rozhodnutí přikáže soud plátci mzdy, aby po tom, kdy mu bude nařízení výkonu doručeno, prováděl ze mzdy povinného stanovené srážky a nevyplácel sražené částky povinnému. Odst. 3 Povinný ztrácí dnem, kdy je plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí, právo na vyplácení té části mzdy, která odpovídá stanovené výši srážek. § 283 Jakmile nabude nařízení výkonu rozhodnutí právní moci, vyrozumí soud o tom plátce mzdy, který je pak povinen vyplácet oprávněnému částky sražené ze mzdy povinného.

24 Řešení jinde Např. § 11 odst. 5 písm. b) zákona o konkurze a reštrukturalizácii (SK) na majetek patřící dlužníkovi nelze zahájit řízení o výkonu rozhodnutí nebo nařídit exekuci, již zahájená řízení o výkonu rozhodnutí nebo nařízené exekuce se přerušují Obdobně i § 362(a)(2) USBC, § 89 InsO

25 Nakládání s majetkovou podstatou I.
Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

26 Nakládání s majetkovou podstatou II.
Omezení dlužníka se netýkají úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

27 Plnění závazku po zahájení insolvenčního řízení
Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento závazek po zahájení insolvenčního řízení dlužníku, ačkoliv podle předběžného opatření má plnění poskytnout předběžnému správci, a plnění se nedostane do majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže, že o předběžném opatření nemohla vědět.

28 Insolvenční rejstřík (IR)
§ 2 písm. i) – informační systém, který obsahuje údaje podle insolvenčního zákona informační systém insolvenčního rejstříku - ISIR správcem Ministerstvo spravedlnosti seznam insolvenčních správců seznam dlužníků insolvenční spis

29 Funkce IR Evidenční a registrační
Prostředek pro doručování – doručování vyhláškou archivační informační V IR se chronologicky zveřejňují s uvedením okamžiku vložení tyto písemnosti a informace: rozhodnutí insolvenčního soudu v insolvenčním řízení a incidenčních sporech veškerá podání, která se vkládají do insolvenčního spisu další informace, o kterých tak stanoví insolvenční zákon (např. seznam přihlášených pohledávek)

30 Členění insolvenčního rejstříku
část od zahájení insolvenčního řízení do vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka příp. jiného meritorního rozhodnutí včetně řízení o opravných prostředcích část od rozhodnutí o úpadku do ukončení řízení včetně řízení o opravných prostředcích část věnovaná incidenčním řízením; každý spor bude veden samostatně část věnovaná přihláškám pohledávek. seznam insolvenčních správců Zveřejněná rozhodnutí z jiných členských států EU

31 Údaje zapisované do IR FO – nepodnikatel + insolvenční správce
jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo ( nemá-li rodné číslo pak datum narození) FO – podnikatel jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo ( nemá-li rodné číslo pak datum narození) + dodatek odlišující její firmu, místo podnikání PO + insolvenční správce (v.o.s.) - obchodní název nebo firma, sídlo, IČ

32 Přístupnost IR Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný s výjimkou údajů, o kterých tak stanoví insolvenční zákon. NEPŘÍSTUPNÉ ÚDAJE utajované skutečnosti údaje veřejně nepřístupné – FO, žádost nejpozději s podáním, týká se pouze osobních údajů, vždy se zveřejňuje jméno a příjmení

33 Insolvenční rejstřík

34 Insolvenční rejstřík

35 Insolvenční rejstřík

36 Insolvenční rejstřík

37 Výstupy z IR Každý si může z IR pořizovat kopie a výpisy. Na žádost vydá Ministerstvo spravedlnosti nebo insolvenční soud úředně ověřený výstup z IR nebo informaci, že IR požadovaný údaj neobsahuje. Žadatel je povinen, je-li to po něm požadováno uhradit náklady spojené s vydáním ověřeného výstupu z IR.

38 IR od od bude na dobu 1 roku nahrazen vylepšenou verzí ISKS (soudní systém evidování písemností) a bude plnit pouze funkci prostředku, kterým se budou zveřejňovat /doručovat/ písemnosti. Postupně nahrazován skutečným systémem insolvenčního rejstříku Od pouze insolvenční rejstřík

39 Odpovědnost za podání insolvenčního návrhu
§147 InsZ bude-li insolvenční návrh věřitele odmítnut nebo zamítnut, nebo řízení o návrhu zastaveno, má dlužník nebo jiný věřitel právo na náhradu škody nebo jiné újmy, která mu tímto návrhem vznikla to neplatí pokud bude návrh zamítnut, protože dlužník splnil závazky, které osvědčovaly jeho úpadek nebo v případě aplikace § 143 odst. 3 InsZ „druhotná platební neschopnost“ nebo v případě § 143 odst. 4 InsZ – pokud se stát nebo kraj zaručí za závazky dlužníka Odpovídá navrhovatel (jeho statutární orgány)

40 Uplatnění škody Škoda se uplatňuje žalobou u obecného soudu
dlužník do 3 měsíců po doručení rozhodnutí jiný věřitel do 3 měsíců od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku

41 Formy podání insolvenčního návrhu
písemný s úředně ověřeným podpisem osoby, která návrh podala elektronicky se ZAREPEM Bude-li návrh podán jinak nebude se k němu přihlížet

42 Insolvenční návrh I. K věcně příslušnému insolvenčnímu soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení Oprávněn podat dlužník nebo věřitel § 42 odst. 4 o.s.ř. a § 79 o.s.ř. Označení soudu, kterému je určeno Označení osoby, která podání činí Které věci se návrh týká a co sleduje Podpis a datum

43 Insolvenční návrh II. Označení insolvenčního navrhovatele
Označení dlužníka (jeho zástupců) - FO – jméno, příjmení, bydliště - FO podnikatel – jméno, příjmení, bydliště, IČ - PO – obchodní firma nebo název, sídlo, IČ Skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění návrh podat (pouze pokud podává věřitel) Skutečnosti, ze kterých vyplývá úpadek dlužníka Označení důkazů Čeho se navrhovatel domáhá Návrh jak má být řešen úpadek dlužníka (není povinný)

44 Judikát Irelevantním shledal odvolací soud dlužníkovo tvrzení, že rozsudkem Městského soudu v Praze sp. zn. 48 Cm 111/98 ze dne byla judikována smyšlená pohledávka, neboť podle ust. § 159a občanského soudního řádu je výrok pravomocného rozsudku závazný i pro odvolací soud, jemuž nepřísluší přezkoumávat jeho správnost. Stejný závěr platí i ohledně dlužníkova tvrzení, že mu stát způsobil nesprávným postupem škodu, a pokud by ji byl napravil, byl by dlužník schopen splnit zbývající závazky. Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 163/2008 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 89 INS 1186/2008

45 Vyjádření všech statutárních orgánů
§ 132 odst. 2 InsZ Má-li dlužník více statutárních orgánů oprávněných jednat jeho jménem samostatně nebo má-li více osob, které mají postavení statutárního orgánu, oprávněných jednat jeho jménem samostatně, a není-li jeho insolvenční návrh některou z těchto osob podepsán, insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku až poté, co se takováto osoba k insolvenčnímu návrhu vyjádřila nebo jí uplynula lhůta k vyjádření. Obdobně se postupuje, má-li dlužník více zákonných zástupců oprávněných jednat jeho jménem samostatně.

46 Přílohy insolvenčního návrhu
Dlužnický – seznam majetku - seznam závazků - seznam zaměstnanců - důkazy úpadku Věřitelský – přihláška pohledávky

47 Seznam majetku Označení jednotlivého majetku včetně pohledávek
U pohledávek stručně uvede okolnosti jejich vzniku, výši a výslovně se vyjádří k jejich dobytnosti Označí soudní nebo jiné řízení (popř. rozhodnutí), které probíhají (proběhla) ohledně majetku nebo pohledávek dlužníka

48 Seznam závazků Označí všechny osoby o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo kteří vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují Jsou-li věřitelé osoby dlužníkovi blízké nebo, které s ním tvoří koncern musí to výslovně uvést Uvede, které pohledávky svých věřitelů popírá co do důvodu nebo výše a proč Odděleně uvede věřitele, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění – označí druh zajištění a důvod vzniku Uvede majetek, který slouží k zajištění Uvede zda práva na uspokojení ze zajištění popírá a proč

49 Seznamy Nemá-li dlužník žádné zaměstnance ani dlužníky musí to v seznamech výslovně uvést. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou úplné a správné. Seznamy jsou přílohou insolvenčního návrhu - §128 odst. 2 IZ – výzva na doplnění

50 Spojení insolvenčního návrhu s jinými návrhy
Dlužník, který chce řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením musí k insolvenčnímu návrhu připojit návrh na oddlužení. S insolvenčním návrhem může být spojen i návrh na povolení reorganizace

51 Vady insolvenčního návrhu
!!!!! Je nutné rozlišit insolvenční návrh a jeho přílohy !!!!!! !!!!! Je nutné rozlišit insolvenční návrh a jiný návrh např. na povolení oddlužení !!!!!! K insolvenční návrhu, který není opatřen ověřeným podpisem nebo podaný elektronicky se ZAREPem se nebude přihlížet – jakoby ani nepřišel Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti, který je nesrozumitelný nebo neurčitý insolvenční soud automaticky odmítne NEVYZÝVÁ na odstranění vad Učiní tak do 7 dnů poté co návrh obdržel Odvolání je přípustné

52 Judikát Námitka odvolatelky, že byla připravena návrh okamžitě doplnit, není případná, protože podle § 128 odst. 1 IZ, se insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti bez dalšího odmítne, aniž by navrhovatel byl postupem podle § 43 o.s.ř. vyzýván k jeho opravě nebo doplnění. ( Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 3 VSOL 77/2008 ve věci KSOS 14 INS 2415/2008)

53 Judikát Druhá, ze soudem vytčených vad návrhu, jež spočívá ve vadě petitu insolvenčního návrhu, není vadou, která by byla sama o sobě důvodem pro odmítnutí návrhu. Domáhá-li se věřitel prohlášení konkursu na majetek dlužníka, vyplývá přímo z insolvenčního zákona, že tomuto rozhodnutí musí předcházet rozhodnutí o dlužníkově úpadku. Tato vada návrhu proto nebrání dalšímu pokračování v řízení. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 67/2008-A-9 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 31 INS 1583/2008

54 Vady příloh insolvenčního návrhu
Přílohy: seznamy, důkazy, přihláška pohledávky apod. Nejsou-li k návrhu připojeny všechny požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy všechny požadované náležitosti. Soud navrhovatele vyzve k odstranění vad – lhůta max. 7 dnů Nebude-li na výzvu soudu doplněno – soud návrh odmítne

55 Judikát Vady insolvenčního návrhu může totiž dlužník odstraňovat jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí návrhu, tedy ve lhůtě podle § 128 odst. 1 IZ. (Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 2 VSOL 25/2008 ve věci KSBR 24 INS 763/2008)

56 Judikát Dále v návrhu dlužník tvrdí, že má věřitele „a jejich soupis je přílohou návrhu“. Tímto odkazem na přílohu návrhu učinil dlužník součástí návrhu obsah přílohy, v níž jsou přesně označeni jeho věřitelé, výše závazků, jejich důvod a splatnost. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 1 VSOL 29/2008-A-9 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSOS 981/2008

57 Judikát Pokud dlužník v seznamu závazků neuvedl nic o popření v seznamu uvedených pohledávek a neuvedl nic o jejich zajištění, vyplývá z něj, že tyto pohledávky nepopírá a že zajištěny nejsou Údaj o popření a o zajištění, případně o popření zajištění, musí dlužník v seznamu výslovně uvést jen pokud tyto skutečnosti nastaly a není třeba uvádět, že nenastaly, jak vyplývá z dikce ustanovení § 104 odst. 3 insolvenčního zákona. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 1 VSOL 72/2008-A-22 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 39 INS 1564/2008

58 Judikát „Nezbytnou přílohou insolvenčního návrhu podaného věřitelem dlužníka je dle § 105 IZ i přihláška jeho pohledávky vůči dlužníku, již lze dle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti a přílohy stanoví § 21 a 22 vyhlášky č.311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a jež je bezplatně přístupný na adrese zřízené Ministerstvem spravedlnosti. Jestliže navrhovatel svůj insolvenční zákon ani přes výzvu insolvenčního soudu o řádnou přihlášku pohledávky nedoplní, musí jej insolvenční soud dle § 128 odst.2 IZ odmítnout.“ Usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 VSPH 7/2008-A-18 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSUL 43 INS 384/2008

59 Judikát Usnesení bylo dlužníkovi doručováno do vlastních rukou a uloženo na poště bylo dne Doručeno dlužníkovi bylo náhradním způsobem dne , kdy uplynula od uložení zásilky na poště lhůta 10 dnů (§ 50c odst. 4 o.s.ř.) (Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 2 VSOL 69/2008 ve věci KSBR 40 INS 1261/2008)

60 Judikát Dále je třeba uvést, že dle ustálené judikatury vyjádřené například pod bodem VIII. stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne sp. zn. Cpjn 19/98 publikovaného pod značkou Rc 52/98 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, jež se sice vyjadřovala k úpravě obsažené v zákoně o konkursu a vyrovnání, jež se však vzhledem ke shodě řešené problematiky uplatní i pro výklad insolvenčního zákona, nevylučuje povaha řízení o návrhu věřitele na prohlášení konkursu (na vydání rozhodnutí o úpadku), aby soud o skutečnostech, jež jsou mezi účastníky sporné, prováděl dokazování o tom, zda pohledávka věřitele skutečně existuje, ale není povolán k tomu, aby ke zjištění této skutečnosti prováděl rozsáhlé dokazování. Zjistí-li, že k závěru o existenci splatné pohledávky věřitele je třeba takové dokazování provádět, pak návrh zamítne proto, že věřitel svou pohledávku za dlužníkem nedoložil. Obdobně postupuje i v případech, kdy jsou osvědčovány tvrzené pohledávky dalších věřitelů. Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 175/2008 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 95 INS 2130/2008

61 Judikát Za této situace soud prvního stupně nepochybil v závěru, že úpadek dlužníka ve formě insolvence byl osvědčen, a že insolvenčnímu návrhu lze ve smyslu § 133 odst. 1 písm. a) IZ vyhovět i bez jednání, neboť dlužník nijak nebrojil proti tvrzení navrhovatele o tom, že má peněžité závazky vůči vícerým věřitelům, s jejichž úhradou je v prodlení již od roku 2006, a to jak závazky vůči navrhovateli, jež pravomocným rozhodčím nálezem č.j. RD/051/07/ACM-21 ze dne také doložil, tak závazky vůči dalším třem věřitelům označeným v insolvenčním návrhu, přičemž nesplněním povinnosti předložit soudu v určené lhůtě seznamy uvedené v § 104 IZ dlužník dle § 3 odst. 2 písm. b) IZ sám nastolil právní domněnku, že úhrady těchto peněžitých závazků není schopen. Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 86/2008-A-25 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSPL 27 INS 1250/2008


Stáhnout ppt "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Institut celoživotního vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google