Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak kázat evangelium o spasení v Kristu … Josef Hrdinka, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak kázat evangelium o spasení v Kristu … Josef Hrdinka, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Jak kázat evangelium o spasení v Kristu … Josef Hrdinka, Ph.D.
Training Description - introduce a new paradigm to evangelism give you the overall concept and some ideas of how to incorporate this new paradigm into your evangelism, in this first part of the training - in the second part of the training, you will master the skills that will create opportunities for pre-evangelism conversations that could lead to the presentation of the gospel. Learning Outcomes - that you will become more effective in evangelism as a result of incorporating pre-evangelism conversation into your daily witness - that the first part of these two days of training will result in you acquiring the skills necessary for pre-evangelism conversation at the second level of training Teaching Style - lectures, trainee participation Josef Hrdinka, Ph.D.

2 Kázání – úvodní poznámky:
Spolupráce s Duchem svatým! Komunikace: Můžeme být výbornými teology,ale bez ochoty a schopnosti srozumitelně zvěstovat poselství nikomu nepomůžeme! (Pisatelé knih ano) Hledání forem zvěstování: Pán Bůh své následovní-ky poslal zvěstovat evangelium: „Jděte a kažte“ – a to zahrnuje i povinnost hledat různé (i nové) cesty, jak předávat současníkům Boží pravdu. Příklady: Kazatel – důraz na oblečení a vzezření Kazatel – obyčejný přednes, pohnul zástupy – modlitby Začátek kázání – lidé pozorně naslouchají, uvolnění napětí Začátek kázání - po úvodu vypíná muž naslouchátko a polohlasně říká: „Dnes z toho nic nebude“

3 Kázání – co o něm řekli: Spurgeon: „Někteří kazatelé by byli dobrými mučedníky“ jsou tak suší, že by dobře hořeli.“ John Owen: „Žádný kazatel nemůže dobře kázat jiným, pokud kázání nekázal nejdříve sám sobě.” D. M. Lloyd-Jones: „Láska ke kázání se projeví láskou k posluchačům.” Neznámý: „Jedna z náboženských lží zní: „Dnes budu mluvit jen krátce.” Nápis na kazatelně: „Pokud ti posluchači neporozuměli během prvních 20 minut, přestaň je nudit.” Kazatel přišel za kazatelnu a řekl: „Mám toho tolik na srdci, co bych vám rád řekl, že nevím, kde mám začít.” Malý chlapec vepředu odpovědel: „Mohl bys začí někde blízko konce?”

4 Kázání – příkaz Pána Ježíše
2 Timoteovi 4,2: „Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.“ (kazatel má kázat ve všech situacích, stále) Mar 3,14: „Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat.” (kázání bylo od počátku „laické hnutí”

5 Kázání – potřeba lidí v církvi
1 Tesalonickým 2,13:  „Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.“ (moc ke změně života) Skutky 20,28:   „Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.“

6 Kázání – biblické texty (a)
2 Moj 15,26: Bůh předkládá základní principy zdraví (tělesného i duchovní) Ž 119,105: Boží slovo je rádcem (světlem) člověka ve složitosti života Př 2,1-10; 3,1-10: Boží rady přinášejí všestranný praktický užitek Př 22,17-21: Boží slovo poskytuje rady, poznání a jistotu pravdy Iz 55,8-11: „Biotický princip“ – Boží slovo zdárně vykoná k čemu je posláno Jr 20,7-9: Bohem svěřené poselství prorok přirovnává k ohni v srdci (Luk 24,32) Jon 3,5: Boží poselství vyvolalo radikální změnu životů obyvatel Ninive Mt 4,4: Kristův princip života: Člověk není živ jen chlebem, ale i Božím slovem Mat 4,17-25 (9,35-38): Kristova slova uzdravovala lidi tělesně, duchovně i duševně Mat 28,18-20: Kristus bude svojí přítomností a mocí doprovázet své zvěstovatele Mar 4,26-29: „Biotický princip“ – zvěstované slovo v srdci posluchače samo roste Jan 1,1.12: Ti, kdo přijali Boží slovo vírou, přijímají moc Božích dětí Jan 5,39: „Kristologický smysl Písma“ – Boží slovo vydává svědectví o Kristu Jan 6,68: Boží slovo obsahuje poselství o věčném životě Jan 8,31-36: Boží slovo je osvobozujícím činitelem, osvobozuje zvlášť od hříchu Jan 7,17: „Biotický princip“ – Boží slovo uvolňuje svoji moc když je prožíváme Jan 17,17: Boží slovo je absolutní pravda (v oblasti spásných skutečností) Sk 2,37-47: o letnicích kázané Boží slovo s Duchem svatým proměnilo tisíce lidí Sk 6,7: „Biotický princip“ – Boží slovo se šířilo (díky kázání a životu křesťanů) Sk 9,31: Církev rostla díky moci Božího slova a Ducha svatého

7 Kázání – biblické texty (b)
Sk 11,21-26: Církev věrně kázala Boží slovo a moc Boží provázela její činnost Sk 13,48-49: Slovo Páně se šířilo po celé krajině a mocně zasahovalo pohany Sk 14,1-3: apoštolové mluvili tak mocně (Boží slovo), že uvěřili Židé i Řekové Sk 18,9-11: Pán vyzval Pavla: „Neboj se. Mluv a nemlč!“ – věrně zvěstuj poselství Ř 1,16: Evangelium je mocí ke spasení pro každého, kdo věří! Ř 10,9-15: Potřeba zvěstovatelů: „Jak (lidé) uvěří v toho, o němž neslyšeli?“ Ř 15,3-6: Vše, co je zaznamenáno v Písmu, je napsáno k našemu poučení 1 Kor 1,18-2,5: Kázání o ukřižovaném Kristu má spásnou moc a vliv 1 Kor 9,27: Kazatel by neměl kázat to, co se nesnaží sám prožívat Ef 1,3-9: Bůh nám v Kristu dal vše, co potřebujeme k životu víry 1 Tes 2,13: Moc Božího slova se skutečně projevila v životě soluňských křesťanů 2 Tes 3,1:modlitba věřících za kazatele pomáhá šíření Božího slova (v církvi i vně) 2 Tim 3,15-17: Boží slovo: bylo dáno k učení, usvědčování, nápravě a k výchově 2 Tim 4,2: Výzva kazatelům, aby hlásali Boží slovo věrně, „vhod či nevhod“ Žd 4,12: Mocný vliv Božího slova – je mocné a ostré jako „oboustranný meč“ 1 Pt 1,22-25: „Biotický princip“ – Slovo se podobá semenu a výživnému mléku 2 Pt 1,16-21: Původcem a vykladačem Božího slova není člověk, ale Duch svatý 1 Jan 1,1-3: Kristocentrický princip: zvěstovat máme to, co jsme „viděli a slyšeli“ Zj 1,10-11: Původ Písma – Kristus autorům zjevil skutečnosti, které zaznamenali Zj 3,10-11: Bůh zachová v rozhodujících zkouškách ty, kdo „zachovávali“ jeho slovo.

8 Kázání – potřeba lidí ve světě
Matouš 24,14:  „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ (až do konce) The obstacles we face in doing evangelism today are greater than ever before because, We live in a world that is characterized by 3 things…(read slide) You may think “I agree with you…that these are problems” but these are problems in the west right? We don’t have these kinds of problems here in the east right?

9 Kázání není – kázání je…
Kázání není odborná přednáška, projev, obhajoba, motivační řeč. Kázání je Bohem určený prostředek zvěstování evangelia: působí v něm živý Bůh pracuje s mocným SB je doprovázeno mocí DS zasahuje podstatu člověka zaobírá se duch. pravdou The obstacles we face in doing evangelism today are greater than ever before because, We live in a world that is characterized by 3 things…(read slide) You may think “I agree with you…that these are problems” but these are problems in the west right? We don’t have these kinds of problems here in the east right?

10 Svět potřebuje slyšet o naději o druhém příchodu Ježíše Krista
1 Korintským 1,23: „Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

11 The problem today is…because of the changing world we live in today there has been an erosion of truth, and because of that it is not so easy for people to build a bridge to the gospel. Kázání – most spojující duchovní svět s naším viditelným světem a biblickou dobu s naší dobou

12 duchovních skutečností
Kázání je sdělování duchovních skutečností a řešení problémů Pravda lidí žijících v našem světě hříchu a zla. Pluralism is the view that all religions are true. All religions have a part of the truth yet this belief affirms that no one has all the truth. Yet if all views are true then nothing is true. How do we know that? (next slide)

13 Historie Zeměpis Kultura Duchovní sféra Životopisy Budoucnost
Obory Bible Historie Zeměpis Kultura Duchovní sféra Životopisy Budoucnost

14 Žánry a témata Bible historiografie – dějiny (Izrael, Egypt, Chetité)
faktografie – popis skutečností (stvoření, potopa) historiografie – dějiny (Izrael, Egypt, Chetité) próza (příběhy, jádro za scénou (Ester, Rút, Jób) dramata (vyjití Izraele z Egypta, vydání Desatera) poezie (Žalmy, Jób) mudrosloví a sentence (Přísloví) předpovídání budoucích událostí (proroci – obrazně) stručné aktuální zpravodajství (Absolón, Ester) filosofická pojednání (Kazatel, Jób) biografie – životopisy (Evangelia) forma osobních dopisů (listy) teologická pojednání (3 Mojž.; Řím; Gal; Jak.) podobenství, obrazy, příměry (Ježíš) záznamy kázání, modliteb (Ježíšových, apoštolů)

15 Kázání laických kazatelů
Nevýhody laických kazatelů: nemají teologické a homiletické vzdělání větší problémy s časem na přípravu méně praxe než kazatel na plný čas Výhody laických kazatelů: nestěhují se jako kazatelé, působí déle nejsou „dosazeni“ – lidé jim důvěřují jsou „jedni z lidu“, ne „svatí kazatelé“ laici káží více než 60% všech kázání Boží slovo káží ve světě muži i ženy

16 Dlouho před kázáním Potřeba znát sám sebe:
čestný přístup k životu, přemýšlení o něm kázání je svědectví o vlastním hledání Potřeba znát svého Pána: (Kol 1,28-29) Eliáš: Hospodin, jehož jsem služebník prožívat autentický duchovní život (modlitby) Potřeba znát Písmo studium, zkoumání, příprava (knihy, EGW) Potřeba znát posluchače – jejich potřeby

17 „Nástroje“ ke kázání Bible – překlady Knihy Ellen Whiteové
Biblické slovníky a komentáře Další materiály – knihy, příklady, Věnovat přípravě dost času Dlouhodobý plán kázání (roční)

18 Před přípravou Modlitba a ztišení Soustředěná pozornost
Oddělit si dost času Po částech více dnů Zahloubat se nad sebou Představit si posluchače - jejich problémy - jejich potřeby - jejich duchovní život

19 Nutnost znát potřeby lidí
Kdo budou moji posluchači? (i svět) Jaké problémy v životě řeší? Co je skutečně středem jejich zájmu? Jak jim mohu představit Boží lásku? Jaké řešení jim nabízí Písmo? S jakým předsevzetím by měli odejít? Čím je povzbudím a nasměruji k Bohu? Který text Písma je nejvhodnější?

20 Volba typu kázání Výkladové – exegeze 3 a více veršů Písma
Textové – výklad méně než 3 veršů Písma Tematické – jedno téma z celé Bible Životopisné – zabývá se životem postavy Narativní – vychází z biblického příběhu Historické – zabývá se úsekem historie Apologetické – obhajoba bodu pravdy Otázky a odpovědi – struktura O & O Názorné – s použitím názorné pomůcky Specifické – k různým příležitostem

21 Sedm „P“ průběhu kázání
1. Přivítání a pozdrav posluchačů 2. Problém a potřeby posluchačů 3. Pasáž Písma – studovaný text 4. Pozadí čteného textu z biblické doby 5. Podstata a principy – exegeze a odvození základních principů z textu 6. Praktické poučení – přemostění jádra a principu do dnešní doby, chápání 7. Pomoc v praktické aplikace do života

22 Segmentová příprava kázání (a)
Zjednodušená forma přípravy (postupná): Segment lekce (téma): duchovní pravda, kterou chceš posluchače naučit, vyjadřuje úhel pohledu. Segment důkazu: předložení argumentů z Písma, EGW, dalších zdrojů (filosofie, psycholog.) Segment ilustrace a aplikace: Cílem kázání je Písmo vztáhnout na to, co se odehrává dnes a zde. Potřebné přemostění.

23 Segmentová příprava kázání (b)
Pravidla pro přípravu segmentů: Vyučovaná pravda - lekce musí odpovídat biblické pravdě, žádný soukromý výklad! Poselství lekce musí být důležité (pro život). Téma lekce musí být zajímavé (nový pohled) Důkaz se musí vztahovat k lekci (k pravdě). Ilustrace musí ozřejmit studovanou pravdu lekce a důkazu. Aplikace musí uvést možnost jak prožívat studovanou teologii v životě.

24 Příklad Lekce: Ne: „Kristus a hřích“ (konstatování), ale: „Kristus vysvobozuje od trestu a z moci hříchu.“ (téma v širokém záběru) (CO?) Důkaz: Zaslíbení anděla: Mt 1,21: „vysvobodí svůj lid z jejich hříchů.“ (KDO, JAK, KDY ?) Ilustrace: Jan 8,1-10: „Jdi a už nehřeš“. Marie? Příklad z dnešního života. Aplikace: Řím 8,1-14 – život v moci Ducha je vítězný. Příklad, návod a výzva apoštola.

25 Příprava kázání není snadná
Připravit a přednést kázání znamená: nesnadnou a odpovědnou práci. Je to zápas s Bohem, usilovné studium, čestné domýšlení dopadů a výzev. Nejde o pobavení posluchačů, ale o jejich spasení a duchovní růst.

26 Kvalitní příprava Poskytuje jistotu a odvahu při přednesu
Umožňuje lepší kontakt a komunikaci

27 Kvalitní příprava Nabízí hlubší myšlenky a souvislosti
Umožňuje spolupráci s Duchem sv. (modlit.) Dobře využívá pozornost a čas posluchačů Motivuje je ke službě a svědectví Vede posluchače duchovně dál Inspiruje je k vlastnímu studiu Obohacuje kazatele

28 Struktura a osnova kázání
Každá promluva musí mít logickou osnovu Umožňuje orientaci lidské mysli a porozumění Napomáhá zájmu, pochopení a zapamatování Vysvětlené myšlenky na sebe musí navazovat Body umožňují lepší zpracování myšlenek

29 Struktura kázání Kázání nerozdělené na jednotlivé body je stejně nepřehledné jako rozdělené do sta různých bodů!

30 Kázání musí být Kristocentrické
Kázání musí vždy: být spjato s osobou Ježíše Krista vztahovat se k němu připravovat na jeho příchod vyzvednout aspekty spásy Kristus dává moc kázání (není to přednáška!) ukazovat na Boží lásku oslavovat ho – Spasitele vést lidi k němu

31 S t o j í t o z a t o

32 Hlavní části kázání Krátký a zajímavý úvod Studovaný oddíl Písma
Hlavní stať – pojednání o textu a tématu: rozpracovaná v hlavních bodech a v podbodech Aplikace do dnešního praktického života Závěr spojený s konkrétní výzvou

33 Struktura kázání – TÉMA, ÚM Téma kázání se podobá kmenu stromu
Dvě formy vyjádření myšlenky kázání: TÉMA: Předmět – o čem se hovoří? (2 Příchod, křest, láska) ÚSTŘEDNÍ MYŠLENKA: Přísudek – Co se říká o předmětu? dává směr a cíl kázání, těžiště má být biblická, jasná, jednoduchá dobré ji říci na konci úvodu třeba ji redefinovat během přípravy má zahrnovat všechny hlavní body důležitá, která vyvolává otázky posluch

34 Příklad – TÉMA, ÚM TÉMA: Církev uzavřená a otevřená (Jn 20,19-23 exeg.) ÚM: Společenství s Kristem a moc Ducha svatého umožňují církvi vyjít do světa a růst. TÉMA: Ježíš vzor vůdce (Jn 13,3-7 – tematické) ÚM: Ježíš služebník-vůdce nás učí nejúčinnějším principům vůdcovství v rozděleném světě. TÉMA: Pomoc Boha Jákobova (Žalm 147) ÚM:

35 Struktura kázání - ÚVOD Úvod otvírá pohled posluchačů na téma

36 Struktura kázání - ÚVOD
Úvod: Osloví posluchače, začíná kde se nachází Měl by se připravovat až na konec Získává pozornost (rozhoduje 1-2 minuty) Úvod odhaluje posluchačům téma kázání Úvod nemá být dlouhý (více než 4-5 minut!) Formy úvodu: (kreativní, vždy jiný, moudrý) Zajímavá otázka, stručný příběh, zápletka Čtení biblického výroku, děje, citátu Zmínka o nedávné důležité události Nástin tématu a důvodu jeho studia Osobní postřeh, otázka, zážitek

37 Hlavní body jsou hlavní větve tvořící korunu
Struktura kázání – STAŤ Hlavní body jsou hlavní větve tvořící korunu

38 Struktura kázání - STAŤ
Hlavní body: Struktura má obsahovat 3 – 5 hlavních bodů Body jsou velmi stručné – jen holá věta Vychází z oddílu Písma a rozvíjí ho (výklad.) Nebo vystihují základní myšlenky (temat.) Body na sebe logicky navazují Žádný bod (zpravidla) nestojí samostatně Důležitá pečlivá formulace

39 Podbody – ostatní větve celé koruny
Struktura kázání - STAŤ Podbody – ostatní větve celé koruny

40 Struktura kázání - STAŤ
Hlavní body: velmi stručné, holá věta! Vychází z oddílu Písma, rozvíjí ho 3 až 4 hlavní body, navazují na sebe Podbody: Hlavní body se člení do menších celků (2-3) Logicky navazují, vyčerpávají téma Podle potřeby delší, kratší, ilustrované Společně s hlavními body rozvíjí téma a zpět se k němu vrací

41 Struktura kázání - ILUSTRACE
Co není účelem příkladů: Jsou to příběhy, slovní obrazy, citáty, příměry, podobenství, praktické ukázky… (sbírat) Netvoří hlavní obsah kázání – jen ilustrují Nemají tvořit hlavní obsah kázání (není to káz.!) Nesmí být: nepravdivé, hrubé, sentimentální, dvojsmyslné, naivní, dlouhé, někoho ponižující, humorné vtipy, stále pouze ze života mluvčího…

42 Struktura kázání - ILUSTRACE
Co je smyslem ilustrací: (Příklad Pána Ježíše) Osvětlují předkládané duchovní pravdy Spojují naučené poselství se životem (podoben.) Nejsou samy o sobě poselstvím (jsou oporou) Jedinečné jsou biblické ilustrace (podobenství) Mají být srozumitelné, jasné, výstižné, krátké Citáty významných lidí – krátké, srozumitelné Příklady mají být spojeny se životem lidí Kazatel by si měl sbírat příklady (dobré knihy)

43 Dobrý příklad jako dobrý obrázek
Rembrandt, Abraham Malíři dokázali nejen věrně vystihnout skutečnost, ale také formou obrazu vystihnout hlubší charakteristiku postavy nebo příběhu.

44 Dobrý příklad jako dobrý obrázek
Holbein, Erasmus Rotterd. Poselství „za“ obrazem je důležitější než samotné ztvárnění samotného motivu. Obraz provedení jsou „nosným prvkem vlastního sdělení. Příklad pouze ilustruje poselství kázání!

45 Aplikace je mostem spojujícím světy a doby
Struktura kázání - APLIKACE Aplikace je mostem spojujícím světy a doby

46 Struktura kázání - APLIKACE
Aplikace – přemostění biblického poselství (staré-ho tisíce let) do praktického života dnešní doby. Neříkejme: „To je aplikace“, ale zakomponujme ji. Kvalitní aplikace vyžaduje z poselství Písma „extrahovat“ principy a ty pak pomoci vztáhnout na život dnešního člověka v moderní společnosti. Aplikace také obsahuje „persuasivní“ prvek: vhodnou, přiměřenou, ale otevřenou výzvu k přijetí Krista, ke změně života, k uplatňování biblických zásad. Nenutit, ale vyzvat posluchače. (Jozue 24,15; Pavel – Skut 26,29)

47 Závěr vede posluchače k cíli kázání
Struktura kázání - ZÁVĚR Závěr vede posluchače k cíli kázání

48 Struktura kázání - ZÁVĚR
Díky nedostatku času závěr zanedbáváme Závěr si máme připravit pečlivě jako … Závěr by měl shrnout hlavní myšlenky (body) Měl by obsahovat více nebo méně otevřenou výzvu (aplikaci) Měl by spíše oslovit emoce než rozum (forma) Měl by být spíše pozitivní a motivující Posluchači by měli poznat, že jde o závěr: např. slovo „Proto“, „Závěrem“… Časté přání: „Přál bych vám“, „to je moje modlitba za nás“… spíše ne.

49 Postup přípravy (10 kroků)
Modlitba, osobní studium Písma, motivace Volba biblické pasáže nebo tématu kázání. Studium pasáže, nalezení předmětu, důkazu – (tématu a ústřední myšlenky). Doplnit segmenty ilustracemi a aplikací. Volba tématu (1 věty) a vytvoření náčrtu. Uspořádání materiálu do struktury. Čištění a ujasňování myšlenek (vyždímej). Napsání rukopisu (stručný – detailní). Příprava řečníka: autenticita, motivace. Vlastní kázání (rétorika, kaž co nejlépe). Sebehodnocení (konstruktivní kritika) změny. Dělej to nejlepší

50 Kaž co nejlépe! Pluralism is the view that all religions are true.
All religions have a part of the truth yet this belief affirms that no one has all the truth. Yet if all views are true then nothing is true. How do we know that? (next slide)


Stáhnout ppt "Jak kázat evangelium o spasení v Kristu … Josef Hrdinka, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google