Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uvedení do křesťanského života

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uvedení do křesťanského života"— Transkript prezentace:

1 Uvedení do křesťanského života
Křest Uvedení do křesťanského života

2 Proč je křest nejdůležitější svátost?
A. Protože z nás činí lid Boží. B. Získáváme Kristovu spásu a nový život C. je branou do života věčného. D. Odpouští dědičný hřích.

3 Otázky Kde jste byl pokřtěn/a? Kdo Vás křtil? Znáte své kmotry?

4 Co je to dědičný hřích? Realita: Bolesti Porušenosti Utrpení Odcizení
Do které jsme se všichni narodili Z této reality nás Bůh zachraňuje ve křtu.

5 Jaké důsledky hříchu ve svém životě zažíváme?
Otázka Jaké důsledky hříchu ve svém životě zažíváme?

6 Co znamená slovo křest? Pochází z řečtiny a znamená:
Ponořovat (řec. Baptidzein) Ponoření (řec. Baptisma)

7 Co křest symbolizuje? Ponoření pod hladinu naznačuje naše ponoření do Ježíšovy smrti Zrození k novému životu v Kristu (2 Kor 5,17; Gal 6,15). Jednota s Kristem v tomto i budoucím životě

8 Bible o křtu Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Mk 16,16 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Mt, 28,19 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých Kol 2,12

9 Katechizmus Kat. Církve o křtu
Pokřtěný se stal „synem světla“ a „světlem“ (Ef 5,8) potom, „kdy se mu dostalo světla“, protože ve křtu přijal Slovo, „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka“ (Jan 1,9): „Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů … Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je nejcennější. Dar, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován i viníkům; křest, protože hřích je pohřben do vody; pomazání, protože je svatý a královský (takoví jsou ti, kdo jsou pomazáni); osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši hanbu; koupel, protože nás omývá; pečeť, protože nás chrání a je znamením Boží svrchovanosti sv. Řehoř Naziánský

10 Proč jsme byli pokřtěni?
A. Kvůli Ježíšově oběti a smrti za spásu světa (každého z nás) B. Sdílíme s Pánem jeho vítězství a nový život C. Chceme žít jako Ježíšovi učedníci D. Abychom mohli mít život věčný E. Abychom se stali členy církve (římskokatolické)

11 Účinky křtu Znovuzrození v Duchu svatém Očištění od hříchů
Nejsvětější Trojice dává pokřtěnému posvěcující milost, milost ospravedlnění, která mu dává : schopnost věřit v Boha, doufat v něho a milovat ho božskými ctnostmi schopnost žít a jednat z vnuknutí Ducha svatého prostřednictvím darů Ducha svatého možnost růst v dobru prostřednictvím mravních ctností. Tímto způsobem má celý organismus nadpřirozeného života křesťana svůj kořen ve svatém křtu. KKC 1266 Očištění od hříchů Křtem se odpouštějí všechny hříchy, prvotní hřích a všechny osobní hříchy, jakož i všechny tresty za hřích. Ve znovuzrozených totiž nezůstane nic, co by jim bránilo vstoupit do Božího království, ani Adamův hřích, ani osobní hřích, ani následky hříchu, z nichž nejtěžším je odloučení od Boha. KKC 1263

12 Účinky křtu Stáváme se novým stvořením. Syny a dcerami Božími (chrám Ducha sv.) Stáváme se údy Kristova těla Ef 4,25 Stáváme se učedníky Kristovými a žijeme podle jeho učení

13 Tři druhy křtu A. Křest vodou B. Křest krve C. Křest touhy

14 Křest krve Ti, kteří zemřeli jako nepokřtění pro víru v Ježíše Krista (mučedníci)

15 Křest touhy Ti, kteří zemřeli nepokřtění, ale toužili po přijetí křtu (zemřeli dříve, než byli pokřtěni např. katechumeni)

16 Liturgický průběh křtu
A. Přivítání rodičů, kmotrů a dětí (označení křížem) B. Bohoslužba slova C. Požehnání vody a vzývání Ducha svatého D. Modlitba exorcismu E. Mazání olejem křtěnců F. Zřeknutí se hříchu a zlého ducha G. Vyznání víry H. Vlastní křest I. Mazání křižmem J. Předání bílé roušky K. Zapálení křestní svíce od paškálu L. Modlitba Páně M. Požehnání

17 Křestní pečeť Nesmazatelné znamení v duši pokřtěného člověka (křestní charakter) Nezrušitelné duchovní znamení příslušnosti ke Kristu Nemůže být ničím smazán, ani hříchem Uschopňuje a zavazuje věřící k plnění Boží vůle „Pánova pečeť“ je pečeť, kterou nás Duch svatý označil „pro den vykoupení“ (Ef 4,30). „Křest je totiž pečetí věčného života.“

18 Řádný služebník křtu A. Biskup B. Kněz C. Jáhen

19 Kdo může křtít v nouzi? Všichni i nekatolíci
Musí mít úmysl křtít. Křest musí zachovat formu: „ Křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Křtí se čistou vodou.

20 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. Řím 6,4


Stáhnout ppt "Uvedení do křesťanského života"

Podobné prezentace


Reklamy Google