Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovní poradci Brno 7. a 8. dubna 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovní poradci Brno 7. a 8. dubna 2010."— Transkript prezentace:

1 Výchovní poradci Brno 7. a 8. dubna 2010

2 Vzdělávání s podporou asistenta pedagoga z pohledu ředitele školy
Mgr. Naďa Kotková

3 Základní škola Starý Kolín Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín

4 Nutné – mimořádné – nečekané
Legislativa Lidé Mimořádné situace Nečekané situace

5 Asistent Asistent pedagoga Osobní asistent Rezort MŠMT
Podpůrná služba při vzdělávání Žáci se zdravotním postižením Žáci se sociálním znevýhodněním Osobní asistent Rezort MPSV Pracovník sociální péče Sociální služba Asistent pedagoga je v běžných školách s integrovaným žákem nebo ve speciálních školách

6 Legislativa Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
§ 16 odst. 9 – zřízení funkce asistenta pedagoga Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících § 2 odst. 2 f) – asistent pedagoga je pedagogický pracovník § 20 – odborná kvalifikace asistenta pedagoga Vyhl. MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků .. se speciálními vzdělávacími potřebami … § 7 – asistent pedagoga

7 Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga ve třídě
KÚ – začátek května Údaje o škole o třídě s asistentem o žákovi o asistentovi Návrh platového zařazení (katalog prací) Týdenní doporučený počet hodin (PPP) Návrh pracovního úvazku (NV 75/2005 Sb.) AP má 20 – 40 hodin přímé pedagogické činnosti

8 Přílohy žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga ve třídě
Dopis ředitele školy Zdůvodnit nutnost asistenta pedagoga ve třídě Cíle školy s asistentem Čeho škola s asistentem dosáhne Doporučení Školské poradenské zařízení Náplň práce asistenta Pod metodickým vedením učitele, připravuje se podle jeho pokynů

9 Platové zařazení asistenta pedagoga (Katalog prací – NV 170/2009 Sb.)
ASISTENT PEDAGOGA 4. platová třída Pomocné výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů. Pomocné výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. 5. platová třída Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

10 Platové zařazení asistenta pedagoga (Katalog prací – NV 170/2009 Sb.)
6. platová třída Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. 7. platová třída Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů. 8. platová třída Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků, studentů.

11 Školské poradenské zařízení
Doporučení služby asistenta pedagoga Bez vyjádření ŠPZ nemůže ŘŠ žádat o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga Zdůvodnění potřeby zřízení funkce AP Doporučená náplň práce Podklady pro tvorbu IVP Metodická podpora asistenta pedagoga Metodické návštěvy ve škole nebo rodině

12 Financování Krajský normativ Rozpočet zřizovatele (obec) Září – červen
Při schválení nové žádosti červenec – srpen Rozpočet zřizovatele (obec) Žádost o navýšení rozpočtu: zvýšení výdajů spojených se zřízením funkce asistenta pedagoga. Pokrytí části úvazku asistenta pedagoga např. výuka ve 2. tř. je 22 hodiny / 0,5 úvazek asistenta = 20 hod.

13 Pracovní smlouva § 39 odst. 3 zákona 262/2006 Sb., ZP
Pracovní poměr na dobu určitou Práce vázaná na konkrétní důvody Ve škole musí být evidován žák, který vyžaduje péči asistenta pedagoga.

14 Osobnost asistenta Výběrové řízení Doporučení rodiny Odbornost
Předchozí praxe Schopnost a ochota se vzdělávat Spolupráce s pedagogy a rodinou Empatie Člověk

15 Vzdělávání asistentů pedagoga
Akreditovaný vzdělávací program pro asistenty pedagoga (DVPP) 120 vyučovacích hodin Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga nejméně 80 hodin s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii

16 Nepřítomnost ve škole Žák Asistent pedagoga
§ 208 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87). Asistent pedagoga Zastupující asistent ze školy Externista, člen rodiny Výuka doma § 207 a) závada na strojním zařízení, dodávka surovin, pohonné síly, … náhrada nejméně 80% § 207 b) nepříznivé povětrnostní vlivy, živelní události … Náhrada nejméně 60%

17 Mimořádné situace Náhradní způsob výuky
§ 50 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

18 Mimořádné situace Opakování ročníku ze zdravotních důvodů
§ 52 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. Změna diagnózy u žáka Nefunkčnost integrace

19 Kontrola ČŠI Oprávněnost čerpání finančních prostředků
¼ výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích P 1-04 Osobní spisy, doklady o vzdělání Mzdové listy, podklady pro výplaty Evidence pracovní doby Zápisy v TK Rozpis prací při absenci žáka (ve škole, zastupování, …) Přípravy a program výuky v domácím prostředí

20 Děkuji za pozornost Mezi šestým a patnáctým rokem dítěte může učitel zestárnout o třicet let.


Stáhnout ppt "Výchovní poradci Brno 7. a 8. dubna 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google