Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji
SPOLEČNÝ ZÁSAH možnosti propojení a koordinace krizových orgánů a složek IZS Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a Žilinského kraje Ing. Petr Faster 14. září 2004 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

2 Co přináší systém EGERIS …
European Generic Emergency Response Information System … poskytuje složkám IZS a krizového řízení, státním a regionálním orgánům podporu při rozhodování v průběhu řešení mimořádných situací využívá moderní informační technologie pilotní projekt byl realizován v 5. Rámcovém programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace ( Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

3 Uživatelé výsledků projektu EGERIS …
operační a informační střediska IZS řídící centra, krizové štáby, … (IBC) jednotky zasahující v terénu (hasiči, záchranáři, policie, armáda, …) regionální a centrální úřady, centrální krizové orgány krizové orgány sousedních regionů (u nás i v zahraničí) ostatní (hydrometeorologické úřady, povodí, dispečinky podniků aj.) Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

4 Výhody využití systému EGERIS …
předchází a zmírňuje následky škod při rozsáhlých krizových situacích snižuje riziko ohrožení života obyvatel při mimořádných událostech při událostech velkého rozsahu propojuje již fungující záchranné systémy na území různých evropských regionů napomáhá včasnému varování obyvatelstva a lépe informuje o aktuální situaci při mimořádných událostech zrychluje záchranné akce a účinně koordinuje bezpečnostní složky při záchranných operacích přispívá ke zlepšení pracovních podmínek a k lepší komunikaci záchranářů, operačních a informačních středisek a krizových štábů využívá moderní informační technologie v praktické aplikaci pro podporu krizového řízení v různých situacích Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

5 Příklad využití - epizootie (vývoj situace) …
na území Moravskoslezského kraje dochází k onemocnění chovů hospodářských zvířat slintavkou a kulhavkou (SLAK) zasaženy jsou chovy na Opavsku, Karvinsku a Frýdecku veterinární orgány realizují preventivní opatření, je aktivováno krizové centrum Státní veterinární správy (SVS) Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

6 Příklad využití - schéma propojení subjektů …
TETRAPOL Terminal GPS satellite Internet / Private network / GSM PDA + GPS GIS server Komerční Servery Client EGERIS network Server + Firewall Server + Firewall CTV (IBC) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚRAD ŽILINA SLASKI URZAD WOJEWÓDSKI DB Vlastní systém GSM Mobile phone Notebook Vlastní systém PDA + GPS Technologické schéma znázorňuje možné využití systému EGERIS pro vzájemnou spolupráci CTV (KÚ) Ostrava , KÚ Žilina a Slezského vojvodství. U každého ze tří zmíněných subjektů jsou nainstalovány EGERIS komponenty (Klientské aplikace, Aplikační server), které jsou prostřednictvím sítě internet nebo privátní datové sítě vzájemně propojeny. Jádro systému EGERIS je nainstalováno na CTV Ostrava (Hlavní aplikační server, DB server, GIS server, Klientské aplikace) a zajišťuje identifikaci všech uživatelů, datových zdrojů a aplikací v systému EGERIS. Uživatelé EGERISU tak můžou sdílet vzdálené datové zdroje a funkcionalitu. Každá instalace systému EGERIS je zároveň propojena s vlastním systémem (V podmínkách Ostravy s CTV). Vlastní systémy si zachovávají i nadále na systému EGERIS nezávislost a poskytují do systému EGERIS pouze data, která jsou z hlediska vzájemné spolupráce nezbytná. Systém EGERIS umožňuje také mobilní přístup ke svým zdrojům ať už prostřednictvím komerční sítě GSM, tak prostřednictvím privátní mobilní sítě TETRAPOL. Na snímku je znázorněno pouze připojení mobilních uživatelů na centrum systému EGERIS v Ostravě, analogické připojení je možno realizovat i z dalších dvou instalací systému EGERIS (PLR, SK). Při mobilní komunikaci v síti GSM je jako komunikační zařízení použit GSM mobilní telefon, který je schopen komunikovat na protokolu GPRS. V případě komunikace přes mobilní sít TETRAPOL je použit TETRAPOL terminál (handheld). Oba komunikační prostředky jsou propojeny (kabelem, nebo bezdrátově – infra, bluetooth) na koncová zařízení – PDA – kapesní počítač nebo notebook. Jsou –li tato koncová zařízení vybavena kartou GPS, je možno prostřednictvím komunikace s GPS satelitem zobrazovat na mapě pozici uživatelů v terénu. Prostřednictvím mobilního spojení se systémem EGERIS je možno jak odesílat data do centra systému EGERIS, která můžou být sdílena všemi uživateli s odpovídajícími přístupovými právy, tak je možno ze systému EGERIS do mobilních zařízení data přijímat (SMS zprávy, podrobné zprávy popisující komplexně vývoj krizové situace např. mapy). Uživatelé systému EGERIS mohou taktéž využívat vzdálené datové zdroje (jsou-li v systému EGERIS registrovány) - komerční servery, jako je například Navigační server, Databáze nebezpečných látek, Různé registry (např. obyvatel, telefonní seznamy), atd. Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

7 Příklad využití - ohrožená oblast …
Orgány Státní veterinární správy (SVS) provádějí kontrolu chovů v rizikové oblasti a prostřednictvím systému EGERIS za pomoci PDA posílají informace o chovech zasažených SLAK do krizového centra. Současně lokalizují napadené chovy do geografického informačního systému (GIS) Uživatelé v terénu jsou vybaveni kapesními počítači (PDA – personal digital assistent), ve kterých mají nainstalované EGERIS aplikace, které umožňují práci s mapovými podklady. Uživatel, který je vybaven tímto PDA a současně GPS, zná svoji pozici v terénu, která se mu zobrazí na mapě a může vytvářet nad mapovým podkladem různé poznámky, jako např. zakreslení uzavřené oblasti (epidemie kulhavky), anměřené údaje atd. Následně může tato data odeslat do centra EGERISu (na dispečink), kde je operátor vybaven obdobnou GIS aplikací pro PC, která umožňuje zobrazit do mapy data od všech uživatelů z terénu a je možno tak vytvořit ucelený obraz o aktuální situaci. Tento výsledek je možno následně odeslat zúčastněným osobám, včetně osob v terénu. PDA Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

8 Příklad využití - epizootie (vývoj situace) …
počet zasažených chovů narůstá, jsou aktivovány síly a prostředky IZS o situaci jsou vyrozumívány orgány místní samosprávy a obyvatelé v postižených lokalitách kraje o situaci na území Moravskoslezského kraje jsou informovány orgány Slezského vojvodství, Žilinského kraje a okolních krajů (Zlínského a Olomouckého) hejtman rozhoduje o vyhlášení krizového stavu pro postižené území, je aktivován krizový štáb kraje (KŠK) a krizové štáby obcí s rozšířenou působností (ORP) Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

9 Příklad využití – GIS v aplikaci EGERIS …
Operátor v dispečinku zpracovává data o jednotlivých uživatelů z terénu (jsou zobrazeny 2 záznamy vpravo) a vytváří výsledný obrys ohrožené oblasti. Jakmile je obrys hotov, uživatel odešle mapku zúčastněným subjektům (tlačítko send) Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

10 Příklad využití - epizootie (vývoj situace) …
jsou prováděny uzávěry území v ochranném pásmu v okruhu 3 km a v kontrolovaném pásmu v okruhu 10 km kolem postižených chovů za pomoci Armády ČR a Policie ČR (AČR, PČR) Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

11 Příklad využití - monitor událostí …
Aplikace systému EGERIS Monitor událostí nabízí uživateli přehled o aktivitách spolupracujících subjektů. Každý uživatel má svá přístupová práva, která ho opravňují ke sledování subjektů a k událostem, které tyto subjekty vytváří. Uživatel má možnost sledovat až 4 subjekty najednou. Sytém je volně konfigurovatelný a pro každý subjekt ej možno nadefinovat jiné typy událostí. V případě Krizového štábu to může být například. Vyhlášení/odvolání krizového štábu. Přihlášení/odhlášení velitele krizového štábu do systému, vyhlášení evakuace v dané oblasti atd. V případě ČHMÚ jako příklad události může být např. meteorologická předpověď nebo vydaní varovné zprávy. Vzhledem k tomu, že důležitou součástí při posuzování krizové situace jsou i audiovizuální informace jako mapy, video sekvence atd., aplikace umožňuje i tyto informace prezentovat. Záleží tedy jen na vhodné konfiguraci systému, aby bylo možno sledovat ty subjekty, které se podílejí na společném řešení krizové situace. Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

12 Příklad využití - dotaz do vzdálené databáze …
EGERIS aplikace pro PDA, která umožňuje práci s mapovými podklady umožňuje také vytvořit dotaz ke zvoleným objektům jako např. dotaz na majitele objektu, počet přihlášených osob v dané oblasti, dotaz na typ a množství uskladněných nebezpečných látek. Tato data jsou uložena ve vzdálených databázích (magistrát, operační střediska) a má-li uživatel právo na tyto informace, je mu umožněno se pomocí rádiové sítě připojit do jádra systému EGERIS, kde jsou umístěny aplikace, které vytvoří odpověď na následně je tato odpověď odeslána zpět uživateli do terénu na jeho PDA. Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

13 Příklad využití - epizootie (vývoj situace) …
zásahové síly PČR a celní orgány realizují uzávěru hranic a zpřísněná veterinární opatření na vybraných hraničních přechodech jsou činěny kroky k zajištění základních životních potřeb obyvatelstva v uzavřených oblastech (základní potraviny, voda, zdravotní péče, …) jsou likvidovány první napadené chovy zvířat je prováděna dezinfekce, dezinsekce a deratizace postiženého území Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

14 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji
Společný zásah … Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji

15 Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji
Děkuji za pozornost Ing. Petr Faster Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji


Stáhnout ppt "Integrovaný záchranný systém v Moravskoslezském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google