Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michal Musil 10. listopadu 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michal Musil 10. listopadu 2011"— Transkript prezentace:

1 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment - SEA)
Michal Musil 10. listopadu 2011 Připraveno pro Workshop “Tvorba priorit výstavby dopravní infrastruktury v ČR, průběh procesu a možnosti aktivní účasti“

2 Obsah prezentace Základní informace o SEA Postup SEA
Zapojení veřejnosti SEA v oblasti dopravních koncepcí

3 Co SEA je (má být)… SEA je systematický proces, prováděný za účelem analýzy vlivů plánů, programů a dalších strategických dokumentů na životní prostředí s cílem integrovat závěry do rozhodování. Cíle SEA Minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí, respektive posílit vlivy pozitivní Poskytnout objektivní informace o významných vlivech koncepce či záměru a rizicích, spojených s jejich realizací předkladatelům / zpracovatelům koncepce či záměru, institucím, schvalujícím koncepci či záměr, veřejnosti V optimálním případě SEA vede k tomu, že koncepce je schválena a realizována s ohledem na environmentální dopady

4 Co SEA není… Argumentací pro realizaci plánu, programu či projektu
Nástrojem pouze pro orgány ochrany životního prostřed či veřejného zdraví Rozhodovacím procesem

5 5 Legislativní rámec Směrnice č.2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (směrnice SEA) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve znění pozdějších předpisů) Upravuje procesní postup posouzení Stanovuje povinnosti předkladatele Určuje náležitosti vyhodnocení Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Povinnost hodnocení dopadů na lokality soustavy Natura 2000

6 Formální procedura Předložení oznámení koncepce příslušnému orgánu
Zjišťovací řízení Zveřejnění a rozeslání oznámení Sběr připomínek Závěr zjišťovacího řízení Stanovení rozsahu posouzení Předložení koncepce a SEA dokumentace příslušnému orgánu Zveřejnění a rozeslaní Veřejné projednání Závěrečné stanovisko SEA vydává příslušný orgán Schválení koncepce

7 Proces SEA Probíhá souběžně se zpracováním koncepce
Generuje návrhy na změny a úpravy dokumentu Zahrnuje komunikaci se zadavatelem/zpracovatelem a dalšími zapojenými subjekty (příslušný orgán SEA, orgány ochrany přírody, ad.) Napomáhá zapojení veřejnosti do procesu přípravy koncepce Zahrnuje zpracování dokumentace SEA (ve struktuře vyžadované zákonem) Připravuje návrh stanoviska pro příslušný orgán

8 Zapojení veřejnosti Sběr připomínek (příslušný orgán SEA, zpracovatel SEA) Internet Informační systém SEA (MŽP) internetové stránky pořizovatele koncepce a zpracovatele SEA Veřejná setkání semináře, kulaté stoly, apod. veřejné projednání ve smyslu zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

9 Obsah a rozsah hodnocení
Požadavky zákona o posuzování vlivů Vlivy na složky životního prostředí Voda, ovzduší, půda… Lidské zdraví Příroda soulad s cíli závazných dokumentů Požadavky plynoucí ze závěrů zjišťovacího řízení Zohledňují vyjádření orgánů ochrany přírody a veřejnosti

10 Postup hodnocení I. Analýza stavu životního prostředí
stávající dokumenty a studie informace shromažďované orgány státní správy a samosprávy Identifikace klíčových témat životního prostředí trendy vývoje stavu životního prostředí hlavní problémy životního prostředí v dotčeném území cíle existujících strategických dokumentů

11 Referenční cíle ŽP SEA OP Doprava, SEA Dopravní politiky ČR ( ) příklady: Snížit rozlohu území (zón) s překročenými limitními koncentracemi pro NOx, PM, benzo(a)pyrenu, CO, benzenu a přízemního ozónu) a počet obyvatel vystavených těmto koncentracím. Snižovat zátěž populace v sídlech z expozice dopravním hlukem a hlukem z dopravy Chránit půdu před zábory půdy přinášející ztrátu přirozených vlastností půdy Zabezpečovat ochranu a obnovu migračních tras, koridorů a zastávek migrujících druhů Zachovat krajinné celky nedotčené fragmentací krajiny Snižovat spotřebu nerostných surovin v důsledku výstavby dopravní infrastruktury

12 Postup hodnocení II. Výstupy Vlastní hodnocení
Zda a jak mohou opatření/aktivity navrhované v koncepci ovlivnit trendy v klíčových tématech životního prostředí, respektive naplňování referenčních cílů Hodnocení souladu s cíli relevantních strategických dokumentů Úroveň podrobnosti hodnocení vlivů odpovídá úrovni detailu koncepce Výstupy návrhy na úpravy koncepce (např. doporučení pro implementaci jednotlivých opatření) stanovení indikátorů pro klíčová témata životního prostředí stanovení environmentálních kritérií pro hodnocení a výběr projektů

13 Hodnocení vlivů dopravních koncepcí
Hodnocení potenciálních střetů s jevy ŽP Potenciální vlivy na území Natura 2000 Potenciální vlivy na lidské zdraví (hluk, ovzduší) identifikace rizik kumulativních vlivů na ŽP V závislosti na výstupech dopravního modelu Hodnocení alternativ - např. infrastrukturní vs. managementová opatření konzultace s veřejností

14 Specifické cíle SEA SeStra II
Poskytnout vstup pro multikriteriální analýzu pro priorizaci dopravních staveb v rámci Strategie. Např. přípravou kategorizace/priorizace staveb z hlediska potenciálních vlivů na ŽP Prioritní (s významným pozitivním vlivem na ŽP/zdraví) Bezproblémové (k priorizaci v rámci strategie) Potenciálně problematické – potřeba dílčí optimalizace (posuzování lokálních variant, apod.) Velmi problematické – navrhované pro vyřazení popř. zásadní přepracování (jiné koridory, apod.) Zajistit soulad Strategie s cíli ostatních koncepcí relevantními z pohledu ochrany ŽP

15 Děkuji za pozornost Michal Musil +420 774 132 319


Stáhnout ppt "Michal Musil 10. listopadu 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google