Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Událost, která vše změní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Událost, která vše změní"— Transkript prezentace:

1 Událost, která vše změní
Návrat Ježíše Krista Událost, která vše změní

2

3

4

5 Vybrat obrazek nebo nechat puvodni…?

6

7

8

9

10

11

12 Vliv učení o blízkém Božím soudu v české reformaci

13

14 Titovi 2, 13 „…blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha
a našeho Spasitele Ježíše Krista.“

15 Centrální téma Bible

16 Jan 3, 16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

17 Jan 14, 1 „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha,
věřte i ve mne“

18 Jan 14, 2 „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo,
řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.“

19 Jan 14, 3 „A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu
a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“

20

21

22 2 Timoteovi 4, 7-8 „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil,
víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce…“

23 2 Timoteovi 4, 8 „…A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí
jeho příchod.“

24

25 Matouš 24, 4 „…Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.“

26 Matouš 24, 5 „Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou
říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.“

27 Matouš 24, 24 „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci
a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“

28 Tajné spisy

29

30 2 Korinstkým 11, 13 „…falešní apoštolové, nepoctiví dělníci,
přestrojení za apoštoly Kristovy.“

31 2 Korinstkým 11, 14 „ A není divu, vždyť sám satan se převléká
za anděla světla;“

32

33

34 Znaky Kristova příchodu
Všichni ho uvidí

35 Matouš 24, 27 „Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ,
takový bude příchod Syna člověka.“

36 Zjevení 1, 7 „Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko...“

37

38 Skutky 1, 9 „Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru
a oblak jim ho zastřel.“

39 Skutky 1, 10-11 „A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází,
hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli jim:“

40 Skutky 1,11 „…Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe,
znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

41 Lukáš 21, 27 „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí
a velikou slávou.“

42 Znaky Kristova příchodu
Všichni ho uvidí Nepřijde sám, ale s doprovodem

43 Matouš 25, 31 „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni
andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;“

44 Matouš 24, 31 „On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice
a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“

45 Znaky Kristova příchodu
Všichni ho uvidí Nepřijde sám, ale s doprovodem Všichni ho uslyší a spravedliví ožijí

46 1 Tes 4, 16 „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice,
sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;“

47 Slavný příchod Krista Spravedliví budou vzkříšeni

48 1 Tes 4, 1 7 „potom my živí, kteří se toho dočkáme,
budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“

49 Slavný příchod Krista Spravedliví budou vzkříšeni
Spravedliví budou proměněni

50 1 Kor 15,51-52 „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme,
ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“

51 1 Kor 15, 53 „Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost
a smrtelné nesmrtelnost.“

52 Filipským 3, 20-21 „…očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.
On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy…“

53 Slavný příchod Krista Spravedliví budou vzkříšeni
Spravedliví budou proměněni Nastane velké zemětřesení

54 Zjevení 6, 14 „nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora
a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.“

55 Zjevení 6, 15 „Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči
a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,“

56 Zjevení 6, 16 „a volali k horám a skalám: ‘Padněte na nás
a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!‘ “

57 Zjevení 6, 17 „Neboť přišel veliký den jeho hněvu;
kdo bude moci obstát?“

58 Zjevení 16,18 „A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení,
a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení.“

59

60 Matouš 24,30 „...budou lomit rukama všechny čeledi země...“

61

62 Lukáš 21,36 „Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu
uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

63 Očekávané události

64 Očekávané události Falešní proroci se pokouší klamat

65 Očekávané události Falešní proroci se pokouší klamat
Ďábel se objeví jako anděl světla

66 Očekávané události Falešní proroci se pokouší klamat
Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný

67 Očekávané události Falešní proroci se pokouší klamat
Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný Ježíšův příchod uvidí každý

68 Očekávané události Falešní proroci se pokouší klamat
Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný Ježíšův příchod uvidí každý Krista budou doprovázet bytosti

69 Očekávané události Zazní pokyn archanděla

70 Očekávané události Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni

71 Očekávané události Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni
Živí věřící budou proměněni

72 Očekávané události Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni
Živí věřící budou proměněni Věřící získají nesmrtelnost

73 Očekávané události Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni
Živí věřící budou proměněni Věřící získají nesmrtelnost Živí bezbožní budou naříkat

74 Očekávané události Zemi zničí velké zemětřesení

75 Očekávané události Zemi zničí velké zemětřesení
Nastane smrt bezbožných

76 Očekávané události Zemi zničí velké zemětřesení
Nastane smrt bezbožných Další vývoj věřících

77 „Nebe se vine jako svitky, se pohne ze svého místa.“
země se před ním chvěje a každá hora a ostrov se pohne ze svého místa.“

78

79

80

81 Izajáš 25,9 „…Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději
a on nás spasil...“

82 Izajáš 25,9 „…Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději
a on nás spasil...“

83 Matouš 25,34 „…Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království,
které je vám připraveno od založení světa.“

84


Stáhnout ppt "Událost, která vše změní"

Podobné prezentace


Reklamy Google