Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Způsobilé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Způsobilé."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

2 Obsah prezentace Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz 1)Pozice CRR ČR 2)Nejčastější problémy při přípravě projektů 3)Základní normy a východiska způsobilosti výdajů 4)Pravidla ne(způsobilosti) 5)Obecné principy způsobilosti 6)Zkušenosti z realizovaných projektů 7)Faktory bezproblémové/úspěšné realizace projektů

3 1) Pozice CRR ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz  Od roku 2007 jsme kontrolním subjektem pro operační programy spolufinancované EU v rámci Cíle 3 – Evropská územní spolupráce.  CRR má 8 poboček v rámci NUTS II (NUTS II Moravskoslezsko – pobočka v Ostravě).  Činnosti CRR ČR v rámci OPPS:  podíl na přípravě Rozhodnutí o poskytnutí dotace,  průběžné konzultace s partnery,  kontrola dílčích zpráv,  kontrola projektu na místě,  kontrola vyúčtování projektů a schvalování závěrečných zpráv.

4 2) Nejčastější problémy při přípravě projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Chyby či nepřesnosti žádosti a nesoulad textu žádosti a samostatných příloh (zejména rozpočet). Podceněný harmonogram projektu. Nad/podhodnocené programové/projektové indikátory. Neuznatelné či „nejasné“ výdaje v rozpočtu. Neochota mnohých příjemců „číst“ (programové dokumenty, texty smluv, pokyny JTS či CRR ČR). Podcenění komunikace s JTS či CRR ČR. Pozdní předkládání dílčích zpráv a jejich kolísající kvalita. Nedodržování pravidel publicity.

5 3) Základní normy a východiska způsobilosti výdajů Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz a)Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS. b)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006. c)Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1083/2006. d)Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 (www.strukturalni-fondy.cz, www.cz-pl.eu).www.strukturalni-fondy.czwww.cz-pl.eu e)Zásady pro posuzování způsobilých výdajů (Příručka pro žadatele - kap. 6.1).

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz  Příručka pro žadatele– základní dokument (výčet nezpůsobilých výdajů)  Metodická příručka způsobilých výdajů – podpůrný dokument sloužící pro výklad jednotlivých výdajů a jejich dokladování.  Rozsah 6 kapitol na 114 stranách (Úvod, Pravidla způsobilosti výdajů, výklad k pravidlům, Dokladování a účetní zpracování dokladů, Předpisy).  Důležitá: kap.2- Pravidla způsobilosti výdajů (ZV) – Jde o stanovení společných podmínek ZV pro vybrané typy výdajů.  Nařízení EU (viz. předcházející slajd) 4) Pravidla (ne)způsobilosti

7 5) Obecné principy způsobilosti Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz a) Obecné zásady způsobilosti výdajů: Aby výdaj byl považován za způsobilý, musí být při realizaci projektu vynaložen v souvislosti s dosažením cíle projektu, který je v souladu s cíli dané prioritní osy. Nejen při hodnocení žádosti o podporu se prověřuje, zda plánované výdaje projektu jsou způsobilé k financování ze SF, jsou nezbytné, přiměřené a stanoveny v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Kontrola uskutečněných výdajů  na základě žádostí o platbu a souvisejících dokladů a dokumentace (může dojít k přehodnocení způsobilosti oproti předložené žádosti o podporu). Na výdaje uvedené v žádosti nevzniká automaticky nárok byť jsou schválené Monitorovacím výborem  rozhodující je posouzení kontrolorů při potvrzování způsobilosti uskutečněných výdajů.

8 5) Obecné principy způsobilosti Centrum pro regonální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz b) Zásady způsobilosti výdajů uvedené v PPŽ: výdaje musí být v souladu s legislativou EU a ČR a s operačním programem včetně navazujících dokumentů, výdaje musí být nezbytné a přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) 1, výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné, být doložitelné účetními doklady a analyticky vedeny, výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo (s výjimkou odpisů, režijních nákladů a věcných příspěvků). 1) U DPP a DPČ se mzdy (platy) nad rámec obvyklých mezd (partner, region) budou posuzovat dle Regionální statistiky ceny práce viz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky.http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky

9 5) Obecné principy způsobilosti Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz c) Časové vymezení způsobilosti výdajů: Výdaje vzniklé před registrací projektu: - Lze uplatnit nejdříve od 1.1.2007. - Max. 5% celkových ZV. - Výdaje spojené s přípravou žádosti včetně povinných příloh – služby, cestovní výlohy, mzdy (!) Nelze uplatnit výdaje na vybavení, majetek apod.!

10 5) Obecné principy způsobilosti Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz c) Časové vymezení způsobilosti výdajů:  Výdaje vzniklé po registraci projektu: - Lze uplatnit po registraci projektu (nikoliv po evidenci!) - Náklad včetně jeho plnění musí prokazatelně nastat 1 nejpozději v den ukončení realizace projektu -Pozor na analytickou evidenci! 1) Tzn. buď datum vystavení účetního dokladu nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění včetně data převzetí prací, dodávek nebo služeb.

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz  Nesprávné vyplňování timesheetu (uvádí se pouze práce na projektu bez nárokování dovolené a nemocenské).  Chybějící podpisy (timesheet).  Nedoložení všech dokladů v podobě výpisu z BÚ, pokladního dokladu (příkaz k úhradě nestačí), platový výměr.  Nadhodnocené odměny vyplácené zaměstnancům + nesouvisející s projektem (musí být řádné zdůvodnění a přiměřené k dané odvedené práci).  Nedoložení úhrady cestovních příkazů.  Nárokování proplacení výdajů (např. cestovních) nesouvisející s projektem. 6) Zkušenosti z realizovaných projektů – nejčastější problémy

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz  Na fakturách uváděné smluvní ceny (musí být vyčíslená jednotková cena a množství).  Při nákupu spotřebního zboží – nedoložen adekvátní výběr dodavatele (Argument dobré zkušenosti – nestačí. Musí být prokázána dle EU transparentnost výběru a cena v místě a čase obvyklá).  Nedoložení podkladů (výstupů) k danému nárokovanému výdaji (fa za propagační materiály – dokládáme vzorek např. brožur, tužek apod.).  Nenaplnění pravidel publicity stanovené v Rozhodnutí/Smlouvě.  Nepřehledně vyplněný soupis výdajů (vyplňovat dle dokladů). 6) Zkušenosti z realizovaných projektů – nejčastější problémy

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz  Neoznačené doklady podle soupisky (dohledávání, co k čemu patří, tudíž zdržuje kontrolu).  Nečitelné účetní doklady (musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona o účetnictví).  Nákup služby po ukončení realizace (např. nákup PC včetně softwaru ke konci realizace, jako nezbytně nutný výdaj – nelze uznat).  Nedostatečné dokladování u některých příjemců. 6) Zkušenosti z realizovaných projektů – nejčastější problémy

14 7) Faktory bezproblémové realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz  Zajištěné financování  Vydáno stavební povolení  Připravené podklady pro vyhlášení VŘ  Logicky zdůvodněné ukazatele  Jasný popis aktivit a činností  Důležitá: komunikace s pobočkou  Oznamování změn v projektu  Dodržování publicity na veškerých výstupech  Předkládání zpráv v termínu  Rychlá reakce na zjištění kontroly  Řádné dokladování způsobilých výdajů (dokument „Náležitosti dokladování“ ke stažení na stránkách www.crr.cz )

15 Kontaktní údaje Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Centrum pro regionální rozvoj ČR pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko Telefon:+420 597 081 423


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Způsobilé."

Podobné prezentace


Reklamy Google