Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech MS RVŠ Praha, 22. 9. 2011 Jakub Fischer, předseda EK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech MS RVŠ Praha, 22. 9. 2011 Jakub Fischer, předseda EK."— Transkript prezentace:

1 K návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech MS RVŠ Praha, 22. 9. 2011 Jakub Fischer, předseda EK

2 Zákon o rozpočtových pravidlech Vládní návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (březen 2011), sněmovní tisk 287/0  tento návrh se vysokých škol prakticky netýkal Pozměňovací návrh Rozpočtového výboru PSP ČR ze dne 27. 5. 2011, sněmovní tisk 287/1  výrazný zásah do chodu vysokých škol, viz dále Vládní návrh je nyní ve 3. čtení, sněmovní tisk 287/3, zařazeno na nyní probíhající schůzi

3 Vybrané části návrhu (1) § 3: Pro účely tohoto zákona se rozumí  h) peněžními prostředky státní pokladny souhrn peněžních prostředků na 11. účtech veřejných výzkumných institucí určených k příjmu podpor výzkumných záměrů nebo projektů výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu a dotací na další činnost ze státního rozpočtu, 12. účtech veřejných vysokých škol určených k příjmu příspěvků ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, k příjmu podpor výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu a dotací ze státního rozpočtu a Národního fondu.

4 Vybrané části návrhu (2) § 33 Správa prostředků státní pokladny: (1) Peněžní prostředky státní pokladny jsou odděleně vedeny na  11. účtech veřejných výzkumných institucí určených k příjmu podpor výzkumných záměrů nebo projektů výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu a dotací na další činnost ze státního rozpočtu,  12. účtech veřejných vysokých škol určených k příjmu příspěvků ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, k příjmu podpor výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu a dotací ze státního rozpočtu a Národního fondu. (2) Účty podřízené státní pokladně vede Česká národní banka. Účty podřízené státní pokladně jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny, a to podle jednotlivých měn, ve kterých jsou účty státní pokladny vedeny. Souhrnné účty státní pokladny vede ministerstvu Česká národní banka. … (5) Zůstatky účtů podřízených státní pokladně jsou součástí vládní finanční statistiky a jejich evidenci zajišťuje ministerstvo. (6) Organizační složky státu a právnické osoby, které mají finanční vztah ke státní pokladně, jsou povinny poskytovat ministerstvu informace pro průběžné sledování vývoje peněžních prostředků a pro kontrolu jejich použití, a to podle pravidel stanovených ministerstvem. Tyto organizační složky státu a právnické osoby jsou dále povinny udělit České národní bance souhlas s poskytováním informací o stavu a pohybech na těchto účtech ministerstvu. (7) Peněžní prostředky státní pokladny nesmějí být umístěny mimo účty podřízené státní pokladně. Ministerstvo má právo kontrolovat, zda organizační složky státu a právnické osoby, které mají finanční vztah ke státní pokladně, nevkládají peněžní prostředky mimo účty podřízené státní pokladně.

5 Vybrané části návrhu (3) § 34 (3) Přebytky prostředků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny může ministerstvo krátkodobě ukládat nebo investovat na finančním trhu. Ustanovení § 36 odst. 7 tím není dotčeno. Tyto operace nesmějí ohrozit nakládání s peněžními prostředky státní pokladny, zejména nesmějí ohrozit činnosti finančních nebo celních úřadů podle zvláštních právních předpisů, použití prostředků na účtech rezervních fondů organizačních složek státu a na účtech fondů kulturních a sociálních potřeb organizačních složek státu ani splnění požadavků na peněžní prostředky určené jako vlastní zdroje Evropských společenství. (4) Ministerstvo je oprávněno stanovovat termíny a rozsah platebního režimu na účtech podřízených souhrnným účtům státní pokladny a povolovat jeho výjimky.

6 Důsledky Veřejné vysoké školy jsou zákonem ustanoveny jako právnické osoby, jejichž specifické postavení včetně zásad financování a hospodaření je obsaženo ve speciálním zákoně – zákoně o vysokých školách. Výše uvedená ustanovení lze do značné míry chápat jako významné omezení suverenity, autonomie a samosprávného principu fungování vysokých škol jako právnických osob, výrazně překračující speciální právní úpravu. Ustanovení § 33 jsou v přímém rozporu s §18a odst. 2) vysokoškolského zákona, dle kterého „Příspěvek ministerstvo (školství) poskytne převodem ze svého účtu na bankovní účet veřejné vysoké školy“. Obdobné platí i pro navrhovaná ustanovení § 34 odst. (3), ve kterých se připouští použití příspěvku již poskytnutého státem veřejné vysoké škole na jiné účely (tj. vlastně zadržování prostředků státem a jejich použití ke krytí běžného schodku státního rozpočtu či krátkodobému investování). Ustanovení § 34 odst. (4) pak předjímá možnost průběžného zasahování ministerstva financí do běžného hospodaření veřejné vysoké školy formou nejspíše „schvalování jednotlivých výdajů“ či „stanovování limitů čerpání“ – přesněji nelze vzhledem k obecnosti ustanovení v tuto chvíli říci. Takto závažné změny jsou zjevně v rozporu také s § 92 zákona o vysokých školách, podle jehož odst. (3) kterého „Ministr projednává s reprezentací vysokých škol návrhy a opatření, která se vysokých škol významně týkají“.

7 Návrh usnesení Rada vysokých škol zásadně nesouhlasí s návrhem novely zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru PSP ČR ze dne 27. 5. 2011. Pozměňovací návrh je v příkrém rozporu s platným zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., zásadně omezuje samosprávu a autonomii veřejných vysokých škol, výrazně zhoršuje podmínky pro jejich činnost a hospodárnost. Ve svých důsledcích znamená přímou podřízenost veřejných vysokých škol Ministerstvu financí. Případné přijetí uvedeného návrhu z důvodu přechodu na výrazně odlišný účetní systém povede ke kolapsu chodu vysokých škol. Pozměňovací návrh je taktéž v příkrém rozporu s připravovanou reformou terciárního vzdělávání, mezi jejíž deklarované cíle patří i posílení autonomie a odpovědnosti vysokých škol. Rada vysokých škol proto doporučuje řešit tuto situaci buď zamítnutím pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru (tisk č. 287/1), nebo přijetím pozměňovacího návrhu podaného poslancem Doktorem.


Stáhnout ppt "K návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech MS RVŠ Praha, 22. 9. 2011 Jakub Fischer, předseda EK."

Podobné prezentace


Reklamy Google