Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo dopravy České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo dopravy České republiky"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy Právní rámec v oblasti interoperability poslední novely zákona o dráhách Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

2 Právní předpisy Evropských společenství
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Právní předpisy Evropských společenství směrnice 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému, ve znění předpisů ji měnících směrnice 2001/16/ES o interoperabilitě konvenčního železničního systému, ve znění předpisů ji měnících technické specifikace interoperability Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

3 směrnice 2000/9/ES o lanových dráhách pro dopravu osob
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve znění předpisů ji měnících směrnice 2000/9/ES o lanových dráhách pro dopravu osob Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

4 Vnitrostátní právní úprava
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Vnitrostátní právní úprava zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 209/2006 Sb., o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

5 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému nařízení vlády upravující technické požadavky na jednotlivé stanové výrobky Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

6 Význam posledních novel zákona o dráhách
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Význam posledních novel zákona o dráhách zákon č. 181/2006 Sb. – účinnost od  zákon č. 191/2006 Sb. – účinnost od  Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

7 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy změny v obecném režimu schvalování technické způsobilosti k provozu drážních vozidel a určených technických zařízení zvláštní režim schvalování technické způsobilosti drážního vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválena v jiném členském státě Evropských společenství a na které se nevztahují technické specifikace propojenosti, k provozu na dráze celostátní nebo regionální Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

8 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy samostatné schvalování technické způsobilosti spalovacích hnacích motorů drážních vozidel zavedení dozoru nad součástmi interoperability a ukládání ochranných opatření změny při vedení registrů drážních vozidel a součástí subsystémů nově budovaných nebo modernizovaných drah zařazených do evropského železničního systému Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

9 dochází k rozlišování na:
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Změny v obecném režimu schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a vydávání průkazů způsobilosti UTZ dochází k rozlišování na: drážní vozidla, která tvoří subsystém evropského železniční systému, a ostatní drážní vozidla určená technická zařízení, která jsou současně stanovenými výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., a ostatní určená technická zařízení v důsledku tohoto rozlišování se liší i proces schvalování daného drážního vozidla a UTZ Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

10 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy rozdíly se dotýkají podkladů pro rozhodnutí DSÚ o schválení typu drážního vozidla nebo vydání průkazu způsobilosti UTZ certifikát shody vydaný autorizovanou/notifikovanou osobou (u drážního vozidla) nebo doklad o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. (u UTZ) zkouška drážního vozidla nebo technická prohlídka a zkouška UTZ provedená na náklad žadatele právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

11 podmínky pro pověřování právnických osob
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy podmínky pro pověřování právnických osob Věstník dopravy č. 12/2006 webové stránky Ministerstva dopravy seznamy pověřených právnických osob zkoušky drážních vozidel – 4 TPaZ UTZ plynových – 3 TPaZ UTZ elektrických - 26 Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

12 Zvláštní režim schvalování technické způsobilosti drážního vozidla
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Zvláštní režim schvalování technické způsobilosti drážního vozidla drážní vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena v jiném členském státě Evropských společenství a na které se nevztahují TSI lze provozovat na základě rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla nebo na základě vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

13 Žádost o schválení musí být doložena:
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Žádost o schválení musí být doložena: dokladem o schválení technické způsobilosti v jiném členském státě ES a záznamem o technických úpravách provedených po schválení technickými údaji o vozidle, záznamem o provozu a údržbě Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

14 návrhem podmínek použití drážního vozidla v provozu
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy dokladem o technických a provozních vlastnostech prokazujících, že drážní vozidlo je v souladu s infrastrukturou dráhy celostátní a drah regionálních a jejich případnými specifiky či omezeními návrhem podmínek použití drážního vozidla v provozu Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

15 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy DSÚ úřad si může vyžádat provedení zkušebního provozu takového drážního vozidla s cílem ověřit shodu provozních vlastností s infrastrukturou dráhy celostátní a drah regionálních a jejich případnými specifiky či omezeními – v takovém případě stanoví jeho obsah a rozsah zkušební provoz žadatel zajistí na svůj náklad u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

16 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy v rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla nebo rozhodnutí o vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla může DSÚ stanovit podmínky použití drážního vozidla v provozu – při tom zohlední návrhy žadatele přiložené k žádosti a výsledky zkušebního provozu Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

17 transpozice směrnice 97/68/ES
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Schvalování spalovacích hnacích motorů drážních vozidel z hlediska emisních vlastností transpozice směrnice 97/68/ES § 43a zákona o dráhách vyhláška č. 209/2006 Sb. Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

18 kategorie motorů: Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy kategorie motorů: RC A - motory motorových vozů s výkonem větším než 130 kW a se stupněm emisních vlastností III A RC B - motory motorových vozů s výkonem větším než 130 kW a se stupněm emisních vlastností III B RL A - motory lokomotiv s výkonem větším nebo rovným 130 kW a menším nebo rovným 560 kW a se stupněm emisních vlastností III A RH A - motory lokomotiv s výkonem větším než 560 kW a se stupněm emisních vlastností III A R B - motory lokomotiv s výkonem větším než 130 kW a se stupněm emisních vlastností III B Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

19 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy počátek schvalování spalovacích hnacích motorů z hlediska emisních vlastností: motory kategorií RC A a RL A od motory kategorie RH A od motory kategorií RC B a R B od Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

20 přechodná období, po která lze již vyrobené motory uvést na trh:
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy přechodná období, po která lze již vyrobené motory uvést na trh: motor kategorie RC A vyrobený do 31. prosince 2005, lze uvést na trh do 31. prosince 2007 motor kategorie RL A vyrobený do 31. prosince 2006, lze uvést na trh do 31. prosince 2008 motor kategorie RH A vyrobený do 31. prosince 2008, lze uvést na trh do 31. prosince 2010 mory kategorií RC B a R B vyrobené do 31. prosince 2011, lze uvést na trh do 31. prosince 2013 Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

21 proces schvalování typu motoru
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy proces schvalování typu motoru typ schvaluje Drážní úřad pokladem je zkouška provedená na náklady žadatele (výrobce nebo jiná osoba, která prokáže právní zájem na schválení) právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy výrobce vyznačí stanovené údaje na každý motor vyrobený v souladu se schváleným typem Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

22 dozor vykonává Drážní úřad
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Dozor nad součástmi interoperability a subsystémy a ukládání ochranných opatření dozor vykonává Drážní úřad dozírá zda součásti a subsystémy, pro které bylo vydáno příslušné prohlášení o shodě, odpovídají základním požadavkům a příslušným specifikacím Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

23 dále Drážní úřad zajistí stažení součásti nebo subsystému z trhu
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy při zjištění nedostatků může Drážní úřad uložit uložit ochranné opatření, kterým zamezí dalšímu používání součásti nebo subsystému dále Drážní úřad zajistí stažení součásti nebo subsystému z trhu Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

24 Vedení registrů drážních vozidel a infrastruktury
Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Vedení registrů drážních vozidel a infrastruktury vedením registru jednotlivých součástí subsystémů nově budovaných nebo modernizovaných drah zařazených do evropského železničního systému a registru drážních vozidel určených k pohybu na dráze celostátní a dráhách regionálních byl pověřen Drážní úřad Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace

25 Ministerstvo dopravy České republiky
odbor drah, železniční a kombinované dopravy Děkuji za pozornost Mgr. Martin Trepka tel.: Ministerstvo dopravy ČR nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Praha 1 Mgr. Martin Trepka tel.: právní předpisy a regulace


Stáhnout ppt "Ministerstvo dopravy České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google