Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivace."— Transkript prezentace:

1 Motivace

2 souhrn činitelů, který jedince
Motivace odvozeno z latinského slova moveo => hýbám; hybné síly chování, jeho činitele souhrn činitelů, který jedince podněcuje podporuje aktivizuje nebo naopak utlumuje a brzdí….

3

4 Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin
Maslowova teorie hierarchie potřeb Herzbergova teorie dvou faktorů Alderferova teorie tří kategorií potřeb McClellandova teorie potřeby dosáhnout úspěchu

5 Maslowova teorie Hybnými silami motivačního chování lidí
jsou zejména jejich potřeby

6 existenční jistota a bezpečnost
Hierarchie potřeb sebe-realizace uspokojení z práce sociální potřeby existenční jistota a bezpečnost fyziologické potřeby

7 Hierarichie potřeb (Abraham Maslow)
Fyziologické potřeby jsou potřeby základní. Je nezbytné pro přežití Potřeby jistoty a bezpečí znamenají zajištění a uchování existence. Potřeby sounáležitosti představuje potřebu dobrých vztahů k ostatním lidem. Potřeby uznání a ocenění respekt a uznání osoby ze strany ostatních. Sebeaktualizace realizovat své schopnosti a talent. sebeaktualizace uzání, ocenění sociální potřeby jistota, bezpečí fyziologické potřeby

8 Herzbergova teorie Dvě významné skupiny faktorů Motivátory
Činitelé, které uspokojují lidské potřeby a zároveň se při jejich uplatnění aktivuje zájem Hygienické vlivy Činitelé nebo podmínky, v nichž pracovník pracuje a které ovlivňují jeho spokojenost nebo nespokojenost

9 Alderferova teorie - ERG
Lidské potřeby Zajištění existence - Existence Zajištění sociálních vztahů k pracovnímu okolí - Relatedness Zajištění dalšího osobního růstu - Growth

10 McClellandova teorie Potřeby Sounáležitosti
Prosadit se a mít poziční vliv Úspěšné uplatnění

11 Použití motivačních metod zaměřených na
poznání motivačních příčin vyžaduje od manažera i umění psychologicky vhodného jednání se spolupracovníky

12 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu
Vroomova teorie valence a očekávání Porterův a Lawlerův rozšířený model teorie očekávání Adamsova teorie spravedlivé odměny Skinnerova teorie zesílených vjemů

13 Vroomova teorie Motivace je proces závislý na osobní volbě člověka, na osobních preferencích a subjektivním ocenění dosáhnout těchto preferencí Motivační síla=subjektivní ocenění efektu*subjektivní pravděpodobnost ocenění očekávání Valence*expektance

14 Největší úskalí je v umění správně
odhadnout preference a chování zaměstnance

15 Možné postupy motivace
Pozitivní motivace Negativní motivace Utlumení určité aktivity Plně negativní trestání

16 Motiv každá vnitřní pohnutka podněcující jednání člověka
jeví se jako důvod jednání člověk jedná převážně na základě motivů, které si uvědomuje

17 Struktura osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti
Potřeby Emoce Zájmy Hodnoty Ideály Cíle Aspirace

18 Kariérové kotvy Subjektivně vnímaný talent, hodnoty,motivy
Slouží k vedení, usměrňování, stabilizování (integraci osobní kariéry) 6 typů kotev (E.H.Schein)

19 Jistota Autonomie Kreativita Služba druhým,soutěž, životní rovnováha Odborné kompetence Manažerské kompetence

20 motiv má cíl, směr, intenzitu a trvalost
účinek motivu trvá tak dlouho dokud není dosaženo cíle Motivy : Intrinsické - přímé Extrinsické - nepřímé

21 Motivační profil Individuálně specifická a v čase relativně stabilní charakteristika osobnosti Příznačné jsou dominantní motivační orientace Utváří se a vyvíjí spolu s vývojem celé osobnosti

22 Motivace a stimulace Přehled stimulačních prostředků:
stimulující činitel hmotný pracovní hodnocení společenské hodnocení pracovní podmínky hodnocení jednotlivce v pracovní skupině vzájemné vztahy obsah pracovní činnosti osobnost a jednání vedoucího pracovníka

23 Aktuální úkoly manažerů
Motivace zaměstnanců k seberozvoji tvořivosti kooperaci převzetí odpovědnosti efektivitě pracovního výkonu a výkonnosti

24 Motivační program Cílevědomá orientace podniku na racionální stimulaci členů zaměstnaneckého kolektivu Etapy: analýza převažujících forem motivace stanovení cílů motivačního programu vymezení a bilance stimulačních činitelů příprava reálného využití činitelů příprava podnikového dokumentu kontrola průběhu a realizace motivačního programu

25 Motivační program obsahuje:
Vymezení ekonomického a společenského postavení podniku Zařazení , uplatnění a perspektiva pracovníků v podniku Zajištění podmínek pro optimální využití pracovníků

26 Zajišťování připravenosti pracovníků podniku na změny
Vymezení zdravotní, sociální a kulturní péče podniku o pracovníky Vymezení vztahů mezi pracovníky, pracovními skupinami a podnikem

27 Motivační program je: Výrazem personální a sociální politiky podniku
Výrazem jednotícího působení personálního řízení

28 Obtížnost problematiky spočívá
V komplexnosti problematiky motivace Ve složitosti poznávání osobnosti a vlivů Ve specifikách osobnosti manažera V možnostech konkrétní organizace

29 Efektivní zvládání funkce motivování vyžaduje
Poznání prostředí Použití motivačních teorií se znalostí věcí Propojení motivačního systému s ostatními systémy Vytváření přiměřeného pracovního prostředí Sebemotivaci


Stáhnout ppt "Motivace."

Podobné prezentace


Reklamy Google