Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Seminář k 2. výzvě Města Náchoda pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů ( rámci realizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Seminář k 2. výzvě Města Náchoda pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů ( rámci realizace."— Transkript prezentace:

1 1 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Seminář k 2. výzvě Města Náchoda pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů ( rámci realizace IPRM celkově 3. výzva) 10.3.2010 1

2 2 Charakteristika výzvy Typ výzvy  časově omezená od 10. února do 29. března 2010 Celkový finanční objem pro tuto výzvu  40 mil. Kč Oprávnění žadatelé  vlastníci bytových domů obce bytová družstva či další obchodní společnosti vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek dle zvl. zákona další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům 2

3 3 Charakteristika výzvy II Územní zaměření podpory  vymezené území uvedené v Dokumentu IPRM zóny (zejména oblast sídliště u nemocnice) Podporované aktivity  rekonstrukce a modernizace bytových domů  zateplení  odstranění statických poruch  rekonstrukce technického vybavení  výměna či modernizace lodžií a balkonů 3

4 4 Poskytovaná podpora Výše podpory  není stanovena minimální ani maximální výše celkových výdajů projektu Míra podpory  malý podnik 60 % CZV projektu  střední podnik 50 % CZV projektu  velký podnik 40 % CZV projektu Bližší informace k rozdělení žadatelů na malý, střední, velký podnik viz Příloha Příručky pro žadatele a příjemce č. 1 „Definice malého a středního podniku“ 4

5 5 Malý, střední podnik Malý podnik  zaměstnává méně než 50 zaměstnanců  jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR (kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou k 31.12. – 26,473 CZK/ EUR) Střední podnik  zaměstnává méně než 250 zaměstnanců  jeho bilanční suma roční rozvahy (aktiva/majetek) nepřesahuje částku 43 mil. EUR nebo má roční obrat/příjmy nepřesahující 50 mil. EUR SVJ většinou malý podnik, bytové družstvo malý nebo střední podnik (pokud jsou nezávislé podniky = samostatné podniky nebo podnik vlastní méně než 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv jiného subjektu a/nebo jiný podnik vlastní méně než 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv tohoto podniku).

6 6 Způsobilé výdaje  regenerace společných prostor a společných zařízení bytových domů charakteru technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, zejména zateplení obvodového pláště domu, pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení, odstranění statických poruch domů, rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení společných prostor, sanace základů a hydroizolace spodní stavby, rekonstrukce, modernizace lodžií, balkonů  výdaje na povinnou publicitu  daň z přidané hodnoty u neplátců DPH  daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu

7 7 Časová způsobilost výdajů Počáteční datum pro způsobilost výdajů  den uvedený na potvrzení pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Severovýchod o způsobilosti projektu, kde je uvedeno, že předložený projekt splnil kritéria přijatelnosti  před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce a nesmí být uzavřena smlouva s dodavateli nebo dán závazný příslib objednávky

8 8 Žádost o dotaci – předložení na Město Forma žádosti o dotaci  formulář žádosti je k dispozici v elektronické podobě na webové adrese www.eu-zadost.cz, při jejím vyplňování je třeba se řídit Přílohou Příručky pro žadatele a příjemce č. 5 „Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7“www.eu-zadost.cz  odevzdání žádosti po finálním uložení v tištěné podobě  1 vyhotovení originál, 1 vyhotovení kopie  listy žádosti pevně spojit 8

9 9 Přílohy žádosti – předložení na Město Přílohy k žádosti o dotaci  seznam příloh se vyplňuje v elektronické podobě žádosti v aplikaci Benefit7  vzhledem k dalšímu podání žádosti na CRR musí být každá z příloh označena jako doložená nebo nedoložená (není-li pro projekt relevantní)  veškeré přílohy nepovinné pro CRR, budou zařazeny v aplikaci Benefit7 jako nepovinné, i kdyby byly pro Město přílohami povinnými  nepovinné přílohy budou zařazeny v aplikaci Benefit7 za povinnými přílohami,a to s navazujícím číslováním

10 10 Přílohy žádosti – předložení na Město II  není nutné vyplňovat kolonku počet stran  řazení a číslování TIŠTĚNÝCH příloh předkládaných na Město záleží na žadateli  přílohy s více než 1 listem, musí mít listy pevně spojeny  podpis příloh, je-li uvedena kolonka pro podpis žadatele  odevzdání příloh v tištěné podobě  1 vyhotovení originál nebo úředně ověřená kopie  1 vyhotovení kopie  u některých příloh postačí 2 kopie

11 11 Povinné přílohy předkládané na Město  doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu (výpis z katastru nemovitostí z internetu – 2 kopie)  prokázání právní subjektivity žadatele (2 kopie)  projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet, harmonogram prací (2 kopie)  průkaz energetické náročnosti budovy (2 kopie) – je-li pro projekt relevantní  doklad kompetentního orgánu o tom, že subjekt má zájem projekt realizovat a že se zavazuje jej spolufinancovat (spolufinancování ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu), originál a kopie) 11

12 12 Povinné přílohy předkládané na Město II  doklad o zajištění vlastních zdrojů žadatele ke spolufinancování projektu (originál a kopie)  doložení aktuální částky na účtu fondu oprav v Kč a aktuální výše příspěvků do fondu oprav (v Kč na m2), (originál a kopie)  soupis investic, které žadatel realizoval za posledních 5 let (za roky 2005 – 2009) s uvedením finančního objemu každé investice (originál a kopie)  projektový list (originál a kopie)  dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci (originál a kopie) – je-li pro projekt relevantní  dokument dokládající zmocnění k podání projektové žádosti a k podepisování všech dokumentů týkajících se projektu (originál a kopie) – je-li pro projekt relevantní

13 13 Předávání žádostí na Město Předávání žádostí  osobní doručení manažerce IPRM (Po, St 15-17 hod, doručení žádosti je nutné si domluvit předem)  žádost včetně příloh doručit v pevném obalu  na obalu uvést:  „IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice“  úplný název žadatele  adresa žadatele 13

14 14 Posuzování žádostí na Městě  1) posouzení přijatelnosti projektu – zda realizace projektu spadá do vymezené zóny a zda je projekt v souladu s IPRM Náchoda  2) kontrola příloh – v případě chybějících či obsahově nesprávných příloh bude žadatel vyzván k doplnění (lhůta pro doplnění 10 pracovních dnů) doručení chybějících příloh nutné domluvit předem, předání Po, St 15-17 hod, Út, Čt, Pá 8-10 hod  3) kontrola kvality - hodnotící komise provede hodnocení dle stanovených kritérií (oblasti hodnocení – část 1 schopnosti a zkušenosti žadatele, část 2 potřeba a relevance projektu, část 3 kvalita projektu, část 4 horizontální kritéria), max 100 bodů, požadované minimum 60 bodů projekty seřazeny dle počtu získaných bodů, při rovnosti bodů má přednost projekt s vyšším počtem bodů za část 3, případně za část 2  schválení projektů Řídícím výborem IPRM a RM

15 15 Hodnotící tabulka  hodnocení dle stanovených kritérií

16 16 Projektový list

17 17 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Děkuji za pozornost. Romana Pichová manažerka IPRM tel. 491 405 236 e-mail: r.pichova@mestonachod.cz 17


Stáhnout ppt "1 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Seminář k 2. výzvě Města Náchoda pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů ( rámci realizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google