Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_05 Název materiálu:Činnost integrovaného záchranného systému Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_05 Název materiálu:Činnost integrovaného záchranného systému Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_05 Název materiálu:Činnost integrovaného záchranného systému Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících obyvatelstvo jako celek. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál, přiměřeně odborný, pro žáky SOU,který by pomohl v informovanosti obyvatel. Očekávaný výstup:Žák rozpozná hrozící nebezpečí, ví jak reagovat, ví na koho se obrátit, zná činnost integrovaného záchranného systému. Klíčová slova : Integr.záchranný systém, lékař, hasiči, záchranáři, inegr.záchranný systém, velitel zásahu, složky IZS, Metodika:Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor:žáci SOU Ročník:1. Autor: Bc.Ruml Jiří Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola,Slaný

2 OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Integrovaná střední škola,Slaný

3 ČINNOST INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Integrovaná střední škola,Slaný

4

5 Působnost a úkoly krajského úřadu a hejtmana kraje Orgány kraje organizují, usměrňují a sjednocují IZS na území kraje. Pod těmito výrazy je nutné si představit celou škálu činností, které spočívají ve zpracování dokumentace a jejím schvalování (hejtman kraje schvaluje jak havarijní plán kraje, vnější havarijní plány, tak poplachový plán IZS kraje) V organizaci společných jednání a cvičení složek IZS. pro uvedené úkoly, obvykle zabezpečuje HZS kraje, krajský úřad má ovšem vlastní oddělení (odbor), který plnění těchto úkolů souvisejících s krizovým řízením sleduje. Integrovaná střední škola,Slaný

6 Krajský úřad je oprávněn i uzavírat součinnostní dohody o vzájemné pomoci při mimořádných událostech s příslušným územním celkem sousedního státu. Hejtman, vedle své výkonné pravomoci organizovat cvičení a koordinovat záchranné a likvidační práce, zajišťuje prostřednictvím Bezpečnostní rady kraje kontrolní funkci vůči IZS. Základní složky IZS jsou na základě nařízení vlády povinny podávat výroční a jiné zprávy o své činnosti k projednání BRS kraje. Integrovaná střední škola,Slaný

7 Organizační a operační řízení Téměř každá organizace při svém vnitřním chodu využívá hierarchicky strukturované oprávnění k rozhodování od vedoucího organizace po běžného dělníka nebo úředníka. Takové řízení se obvykle nazývá organizační řízení a je vyjádřeno organizačním řádem organizace nebo obdobným řídícím aktem. Záchranářské, vojenské, bezpečnostní a další organizace mají také organizační řízení, současně ale musí stanovit mimořádné oprávnění k řízení při výkonu činností mimo vlastní organizaci. Takové řízení se nazývá operační a mimořádné pravomoci Prakticky každé použití IZS se děje v rámci operačního řízení a v právních předpisech jsou zakotvena oprávnění operačních středisek IZS, oprávnění velitele zásahu, starosty obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), hejtmana kraje a Ministerstva vnitra při koordinaci záchranných a likvidačních prací. Integrovaná střední škola,Slaný

8 Nasazování složek IZS podle poplachového plánu IZS Nasazení složek IZS probíhá výběrem vhodných složek IZS z poplachového plánu IZS, které mají schopnost (ovládají určitou činnost a jsou pro ni vybaveni) zasáhnout touto svou schopností u určitého typu mimořádné události. Poplachové plány IZS jsou ve své podstatě seznamem disponibilních sil a prostředků složek IZS a jejich schopností, současně obsahují potřebné informace (kontaktní údaje, časové limity) pro jejich povolávání. Integrovaná střední škola,Slaný

9 Za místo zásahu se považuje prostor, kde se mimořádná událost projevuje svými účinky nebo kde se projevy mimořádné události předpokládají. MÍSTO ZÁSAHU Integrovaná střední škola,Slaný

10 Za záchranné a likvidační práce odpovídá velitel zásahu Integrovaná střední škola,Slaný

11 Velitelem zásahu, je hasič - velitel jednotky požární ochrany s právem přednostního velení podle zvláštního právního předpisu (vyhl. č. 247/2001 Sb.). pokud zvláštní zákon nestanoví jinak : (např. při akcích na zabezpečení veřejného pořádku) Velitelem zásahu může být i velitel jednotky SDH obce, kterou obce zřizují ve smyslu zákona o požární ochraně (zák. č. 133/1985 Sb.). Velitel zásahu řídí provádění záchranných a likvidačních prací a koordinuje činnost složek IZS na místě zásahu. VELITEL ZÁSAHU Integrovaná střední škola,Slaný

12 zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět, nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci Oprávnění velitele zásahu a štábu velitele zásahu Velitel zásahu má ze zákona o IZS pravomoc: Integrovaná střední škola,Slaný

13 zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. Členy štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného záchranného systému. Členy tohoto štábu mohou být dále fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými složky integrovaného záchranného systému spolupracují nebo které poskytují osobní nebo věcnou pomoc rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů sektorů a úseků. Integrovaná střední škola,Slaný

14 Velitel zásahu využívá operačního a informační střediska k povolávání ostatních složek IZS, podle rozsahu mimořádné události. To je tak technicky vybaveno, že výzvy předává okamžitě všem ostatním základním složkám IZS. Integrovaná střední škola,Slaný

15 KONEC PREZENTACE Integrovaná střední škola,Slaný

16 Zdroje informací : Pokyn MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacího procesu ( Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. března 2003, č.j. 12050/03-22 ) http://www.hzscr.cz/ Integrovaná střední škola,Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_05 Název materiálu:Činnost integrovaného záchranného systému Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google