Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o DPH (235/2004 Sb. ) pro územně samosprávné celky od 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o DPH (235/2004 Sb. ) pro územně samosprávné celky od 1"— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o DPH (235/2004 Sb. ) pro územně samosprávné celky od 1

2 Hlavní důvody Odstranění rozdílného přístupu k osobám povinným k dani
Soulad se Směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému DPH DPH je plně harmonizovanou daní na úrovni EU Za porušení hrozí ČR postih ze strany EU – Řízení o porušení přístupové smlouvy

3 Hlavní změny Zrušení pojmu veřejnoprávní subjekt (vyloučení odborových organizací, církví a náboženských společností) Zrušení výjimek pro nezahrnování výnosů nebo příjmů z převodu a nájmů pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor do obratu Do obratu je započítávaná úplata – nikoli příjmy a výnosy

4 Daňové subjekty – Osoby povinné k dani
Osoba povinná k dani (§5) fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, i právnická osoba, která nebyla zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.

5 Osoby povinné k dani (pokr.)
Osoby povinné k dani (pokr.) Ekonomická činnost soustavná činnost výrobců, obchodníků…… využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, je-li tento majetek využíván soustavně nezáleží na účelu a výsledku činnosti

6 Výjimka u osob povinných k dani
Výjimka u osob povinných k dani Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu (např. správní, místní a jiné poplatky). Nesmí dojít k narušení hospodářské soutěže Nevztahuje se na činnosti uvedené v příloze č. 3 ZDPH – vždy osoba povinná k dani

7 Výkon veřejné správy Judikatura Evropského soudního dvora
Výkon veřejné správy Judikatura Evropského soudního dvora Činnosti, které jsou vykonávány při výkonu veřejné moci Jedná se o činnosti podléhající speciálnímu právnímu režimu, které jsou takové osobě svěřeny z titulu jejího postavení, tato osoba je povinna je vykonávat a při jejich výkonu by měla být nadána určitými specifickými právy, které nevyplývají z obecné právní úpravy a tyto pravomoci by neměly být svěřeny jiné osobě. Interpretace – vztahuje se pouze na ty subjekty, které jsou na základě příslušných právních předpisů nadány takovou veřejnou mocí, kterou mohou upravovat práva a povinnosti jiných osob

8 Osoby osvobozené od uplatňování daně
Osoba povinná k dani je osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne částku Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců Obrat – souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, která osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění Úplata – částka, kterou osoba obdržela nebo má obdržet za uskutečněná plnění (částka, která je uvedena na faktuře bez daně). Záloha vstupuje do obratu v okamžiku uskutečnění plnění

9 Obrat pro registraci Dle §6 odst. 2 do obratu vstupují úplaty za:
zdanitelná plnění, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, nebo plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet dle §54 až 56, jestli-že nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Neexistuje rozdělení na základní a vedlejší hospodářskou činnost

10 Doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně
jedná se o činnost podle §54 (finanční činnosti), §55 (pojišťovací činnosti) a §56 (převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor) činnost, která není prováděna pravidelně, neexistuje ani předpoklad soustavnosti (záměrná opakovanost) – vyjimečná, nahodilá a nepředvídatelná x soustavnost – nemusí jít o činnost nepřetržitou a trvalou, požadavek opakovatelnosti jednotlivých jednání, opakovanost je záměrná

11 Obrat – pokračování Do obratu se dle §6 odst. 2 nezahrnuje úplata z:
prodeje hmotného majetku a odpisovaného nehmotného majetku – dle §26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů prodeje pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, o kterých se účtuje nebo o kterých se vede evidence

12 Obrat - pokračování Do obratu se dále tedy nezahrnuje:
úplata za to, co neslouží k ekonomické činnosti (výkon v působnosti oblasti veřejné správy) úplata za plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet dle §57 (výchova a vzdělávání), §58 (zdravotnické služby a zboží), §59 (sociální pomoc), §60 (provozování loterií a jiných podobných her) a §61 ostatní plnění přijaté finanční prostředky ze SR, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, prostředků EU a jiných prostředků podle zvláštních zákonů – nejsou-li dotací k ceně

13 Obrat – přechodná ustanovení
Obrat do – podle stávajícího zákona (výnosy nebo příjmy za uskutečněné plnění i s místem plnění mimo tuzemsko) – mimo rozpočtové příjmy Od dle novely – úplaty za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku Ale pořád platí lhůta dle §6 – 12 měsíců

14 Plátci daně Při překročení obratu dle §6 odst. 1- povinnost registrace
Povinnost registrace nevzniká, pokud jsou uskutečňována pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně – např. pronájem bytů Pokud se rozhodne uplatňovat daň u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor (pouze v případě pronájmu plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomické činnosti) – možno se registrovat kdykoli.

15 Uplatňování DPH – uskutečněná zdanitelná plnění
Plátce daně je povinen uplatňovat daň u uskutečněných zdanitelných plnění, bez ohledu na to, zda jsou uskutečněny jako ekonomická činnost v rámci hlavní nebo hospodářské činnosti. U uskutečněných zdanitelných plnění nutno definovat: - plnění v rámci výkonu veřejné správy - plnění v rámci ekonomické činnosti - zdanitelná plnění podléhající 9 nebo 19 % sazbě - plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet

16 Nárok na odpočet DPH – přijatá zdanitelná plnění
Nárok na odpočet daně, pokud přijatá zdanitelná plnění jsou použita pro uskutečnění ekonomické činnosti Nárok na odpočet daně není u plnění: použitých pro účely nesouvisející s ekonomickou činností (výkon v oblasti veřejné správy) plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet (např. pronájem bytů neplátcům daně) pořízení osobního automobilu reprezentace

17 Uplatnění nároku na odpočet DPH
Přijatá zdanitelná plnění použitá pro účely nesouvisející s ekonomickou činností – není nárok na odpočet daně Dále je plátce je povinen krátit nárok na odpočet daně, použije-li přijatá zdanitelná plnění k uskutečnění plnění u kterých má nárok na odpočet daně, tak i k plnění u kterých nárok na odpočet daně nemá Pokud není schopen přijatá zdanitelná plnění přiřadit přímo – pak krácení odpočtu daně pomocí koeficientu v rámci daňového přiznání

18 Nárok na odpočet daně při změně režimu - §74
Nárok na odpočet daně u zboží a služeb pořízeného za posledních 12 měsíců před datem registrace, je-li k datu registrace obchodním majetkem = majetkem pro ekonomickou činnost Datum registrace = datum účinnosti rozhodnutí o registraci Nárok lze uplatnit v prvním zdaňovacím období po datu registrace Podmínka – daňové doklady nebo doklady vystavené plátcem, které obsahují částku za zdanitelné plnění, které je včetně daně

19 Zdaňovací období Kalendářní čtvrtletí – pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl Kč Kalendářní měsíc – pokud obrat plátce dosáhl Kč nebo dosáhl částky alespoň Kč a plátce oznámil změnu správci daně Při registraci se vychází z předpokládaného ročního obratu v běžném roce Úpravy vždy jen od počátku roku

20 Daňové přiznání a splatnost daně
Daňové přiznání se podává vždy do 25 dnů po skončení zdaňovacího období Tiskopis pro daňové přiznání Daň splatná ve stejné lhůtě Nadměrný odpočet je vrácen do 30 dnů od jeho vyměření Nutné vedení evidence pro daňové účely dle § 100


Stáhnout ppt "Novela zákona o DPH (235/2004 Sb. ) pro územně samosprávné celky od 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google