Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 18. září 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 18. září 2012"— Transkript prezentace:

1 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 18. září 2012
Praktické problémy oddlužení Mgr. Karolína Černá Advokátní koncipientka

2 Výhody oddlužení Výhody pro dlužníka:
Uchrání část majetku (obvykle movité věci) Zbaví se dluhů Od rozhodnutí o úpadku se dluhy neúročí (§170 IZ) Včasným návrhem eliminuje náklady řízení i náklady exekuce Je chráněn před exekutory (§ 109 odst. 1 písm. c) IZ) Výhody pro věřitele a společnost: Dlužník má ze zákona určité povinnosti (§412 IZ) Věřitelé dostanou více než v konkurzu či exekuci Dlužník se vrátí do ekonomického života a bude opět zákazníkem věřitelů Dlužník není sociálně vyloučen a vytlačen do šedé ekonomiky. Platí daně, pojistné apod.

3 Zahájení ins. řízení x exekuce
Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh dojde věcně příslušnému soudu Výkon rozhodnutí či exekuci lze nařídit, nelze je však provést Usn. NS ČR sp. zn. 20 Cdo 3845/2011 Pokud exekutor po zahájení IŘ nezpeněžil majetek dlužníka před zahájením IŘ zpeněžil a výtěžek nepředal oprávněnému - § 46/6 EŘ

4 Insolvenční návrh Insolvenční řízení se zahajuje pouze na návrh
V případě oddlužení se většinou tedy jedná o insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení S narůstajícím množstvím návrhů na povolení oddlužení se zpřísňují i podmínky, za nichž je oddlužení povoleno, např.: Darovací smlouvy Dlužník se musí na splácení podílet podstatnou měrou Důslednější zkoumání poctivého záměru

5 Insolvenční návrh Stávající praxe: Jakmile má insolvenční soud za to, že návrhem není sledován poctivý záměr, příp. domnívá-li se, že dlužník nebude schopen uhradit alespoň 30% svých závazků, čím dál častěji dochází k situaci, kdy záměrně uloží povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši ,- Kč. Pro dlužníka (nacházejícího se v úpadku a tudíž je zřejmé, že tak vysokou částku nebude schopen uhradit) z takového rozhodnutí soudu plynou prakticky pouze tři možnosti: Vzít svůj návrh zpět a v návaznosti na vytýkané skutečnosti podat návrh znovu a lépe Proti usnesení o uložení povinnosti uhradit zálohu se odvolat Uvedenou zálohu neuhradit a vystavit se tak zastavení řízení

6 Rizika dlužnických insolvenčních návrhů
V nemalém množství případů (právě v rámci sledování nepoctivého záměru dlužníka) mohou pro věřitele při povolení oddlužení vyplývat určitá rizika, zejména se jedná o: Darovací smlouvy Uzavírání pracovních smluv, příp. dohod o provedení práce tzv. „na oko“ Neposkytování součinnosti a neplnění zákonem stanovených povinností Odkládání exekučního řízení Převedení majetku před podáním návrhu – kupní cenu nepoužije k poměrné úhradě všech svých nezajištěných závazků (neúčinný pr. úkon)

7 Základní podmínky oddlužení
Úpadek dlužníka (§ 3 IZ) Dlužník není podnikatel a nemá závazky z podnikání Min. 30% pro nezajištěné věřitele Poctivý záměr dlužníka Dlužník nemá záznam v TR V posl. 5 letech neprobíhalo IŘ řešící jeho úpadek Dlužník nemá zaměstnance

8 Prolomení podmínek oddlužení
Úpadek dlužníka: V případě, že má dlužník pouze jednoho věřitele, přičemž není schopen měsíční splátky hradit, dochází velmi často k situaci, kdy si dlužník záměrně vytvoří další závazek tak, aby splňoval podmínky úpadku

9 Prolomení podmínek oddlužení
Dlužník není podnikatel: V zásadě není hlavním problémem samotné podnikání dlužníka (srov. KSBR 37 INS 740/2009, 2 VSOL 117/2009-A). Jde především o to, aby závazky dlužníka neplynuly z podnikání. Současná praxe však připouští výjimku: Dlužník má v době podání návrhu přerušené či zrušené živnostenské či jiné oprávnění Dluhy z podnikání by měly tvořit pouze nepatrnou část NS uvedené potvrdil v rozh. KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSČR 3/2009-A-59

10 Prolomení podmínek oddlužení
Dlužník není podnikatel: V R 79/2009 Nejvyšší soud na dané téma uzavřel, že insolvenční soud přihlédne vždy především k následujícím okolnostem: 1) době vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání, 2) době ukončení dlužníkova podnikání, 3) četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání, 4) výši konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků, 5) tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení (přičemž pasivita věřitele indikuje souhlas)

11 Prolomení podmínek oddlužení
Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 39 INS 4221/2008, 29 NSČR 20/2009-B-32: NS soud v uvedeném rozhodnutí potvrdil, že při 100% pro věřitele může do oddlužení kdokoliv. Je možné, aby dlužník po schválení oddlužení začal podnikat? VS uvedl v rozh. KSPH 39 INS 2561/2010, 1 VSPH 280/2010-A následující: „Dlužníkovi, který není v pracovním poměru, nelze odpírat oddlužení plněním splátkového kalendáře jen proto, že za účelem zapravení svých dřívějších závazků, jež nepocházejí z podnikání, bude vykonávat nebo vykonává jinou výdělečnou činnost.“

12 Prolomení podmínek oddlužení
Min. 30% pro nezajištěné věřitele: I tuto podmínku lze prolomit, a to za předpokladu, že věřitelé souhlasí s nižší částkou (§ 395 odst. 1 písm. b) IZ) Musí souhlasit všichni věřitelé V dané situaci může být pro věřitele výhodnější spokojit se s nižší částkou, jež obdrží v rámci oddlužení

13 Prolomení podmínek oddlužení
Poctivý záměr dlužníka: dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. dlužník se nepodílí na splácení podstatnou měrou Rozh. KSBR 40 INS 3720/2008, 2 VSOL 181/2008-A-14 Rozh. KSUL 46 INS 124/2009, 1 VSPH 53/2009 Rozh. KSBR 37 INS 680/2010, 2 VSOL 135/2010-A-19

14 Přihlášky pohledávek Smluvní pokuta: Úrok z prodlení:
Není příslušenstvím pohledávky Rozpor s dobrými mravy – např. rozh. NS 33 Odo 438/2005 (VSOL 13 Cmo 3/2009) Úrok z prodlení: Příslušenství pohledávky Rozpor s dobrými mravy – např. rozh. NS 33 Odo 1117/2003

15 Společné oddlužení manželů
Společné jmění manželů tvoří: a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka, b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

16 Společné oddlužení manželů
Nedostatečná právní úprava: Formulář pouze pro oddlužení jednotlivce Nedostatečné vymezení podmínek Oddlužovat se jednotlivě nebo společně? Rozdílnost v názorech soudů: SJM Zda oddlužovat oba nebo postačí pouze jednoho

17 Společné oddlužení manželů
Oddlužení každého z manželů zvlášť – vede k nepoměrnému uspokojování věřitelů Oddlužení jednoho povoleno až po určité době, co už se druhý manžel oddlužuje – spojit či ne? Společné oddlužení manželů – již od počátku

18 Společné oddlužení manželů
Časté problémy: Podávání přihlášek Manžel nechce podepsat insolvenční návrh – KSLB 76 INS 12605/2010, 3 VSPH 76/2011-A-11 Jeden z manželů neplní podmínky Rozvod Soud spojí řízení, přičemž oddlužení jednoho z manželů bylo povoleno dříve než oddlužení druhého

19 Nedodržení splátkového kalendáře
Nejčastější důvody: Darovací smlouvy Snížení příjmu Ztráta zaměstnání, resp. nemožnost nalézt zaměstnání Nemoc Rodinná situace

20 Nedodržení splátkového kalendáře
Vznik pohledávky po povolení oddlužení Možnost přerušení splátkování Zkoumá se poctivý záměr dlužníka Stanovení jiné výše měsíčních splátek - §398/4 Ojediněle lze i v průběhu oddlužení Pracovní poměr x jiná výdělečná činnost KSPH 39 INS 2561/2010, 1 VSPH 280/2010-A

21 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 18. září 2012
Děkuji za pozornost. Mgr. Karolína Černá, advokátní koncipientka Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s. Doudlebská 1699/5, Praha 4 tel


Stáhnout ppt "Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 18. září 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google