Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÍLČÍ OBLASTI DPH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÍLČÍ OBLASTI DPH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ"— Transkript prezentace:

1 DÍLČÍ OBLASTI DPH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ
Celní správa České republiky DÍLČÍ OBLASTI DPH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ Ing. Jiří Štrupl Odbor Celní GŘC

2 Základ daně při zpětném dovozu po PZS (1)
§ 38 odst. 1, 2 a 4 – základ daně a výpočet daně při dovozu zboží (1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla, b) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území Evropského společenství, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmena a), c) příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak. (2) Prvním místem určení se rozumí místo uvedené v přepravním dokladu, na jehož základě je zboží dováženo do dovážejícího členského státu. Pokud není první místo určení uvedeno na přepravním dokladu, považuje se za první místo určení místo prvního přeložení dováženého zboží v dovážejícím členském státě.

3 Základ daně při zpětném dovozu po PZS (2)
(4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nebo vrácení zboží se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit podle § 37 odst. 1. U zboží propuštěného do volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku se základ daně vypočte podle odstavce 1. § 36 odst. 4 – Základ daně (4) Za vedlejší výdaje se považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize.

4 Základ daně při zpětném dovozu po PZS (3)
§ 69 Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží (1) Přeprava zboží při vývozu je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu, které je povinna osoba, které vzniká daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň podle § 23, zahrnout do základu daně podle § 38, jsou v tuzemsku osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně. Pozn. - zahrnuje také náklady na zastupování v celním řízení (na propuštění zboží do celního režimu), došlo – li k němu před prvním místem určení. Neexistuje exemplárnější příklad „služby vázané na dovoz“.

5 Základ daně při zpětném dovozu po PZS (4)
Čl. 145 odst. 1 CK …umožňuje režim pasivního zušlechťovacího styku, aby zboží Společenství bylo dočasně vyvezeno z celního území Společenství za účelem podrobení zušlechťovacím operacím a aby výrobky vzniklé z těchto operací byly propuštěny do volného oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla. 4 různé způsoby výpočtu dovozního cla/uplatnění osvobození od cla a stanovení základu pro výpočet/vyměření cla při zpětném dovozu po PZS podle celních přepisů (CK a PPCK) Čl. 151 odst. 1 CK – „standardní“ PZS (režim „6121“,kód upřesnění „06B“) Úplné nebo částečné osvobození od dovozního cla podle článku 145 spočívá v tom, že se od částky dovozního cla na zušlechtěné výrobky propuštěné do volného oběhu odečte částka dovozního cla, které by bylo ke stejnému dni použitelné na dočasně vyvážené zboží… Základem pro výpočet cla (celní hodnotou, tj. údajem v kol. č. 47 CP) a tedy i základem daně je celní hodnota „celého“ zušlechtěného výrobku.

6 Základ daně při zpětném dovozu po PZS (5)
Čl. 152 odst. 1 CK – bezplatná/záruční oprava/výměna (režim „6121“, kód upřesnění „B02“/“B03“) Je-li účelem zušlechťovací operace oprava dočasně vyváženého zboží, je toto zboží při propuštění do volného oběhu úplně osvobozeno od dovozního cla, prokáže-li se náležitě celním orgánům, že zboží bylo opraveno bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných záručních povinností nebo v důsledku výrobní vady… Základem pro výpočet cla (celní hodnotou, tj. údajem v kol. č. 47 CP) a tedy i základem daně je celní hodnota „celého zušlechtěného (opraveného) výrobku. Čl. 153 CK – placená oprava (režim „6121“, kód upřesnění „B05“) Je-li účelem zušlechťovací operace oprava dočasně vyváženého zboží a tato oprava je provedena za úplatu, přizná se částečné osvobození od dovozního cla podle článku 145 tím způsobem, že částka cla se určí na základě … s tím, že za celní hodnotu se považuje částka rovnající se nákladům na opravu… Základem pro výpočet cla (celní hodnotou, tj. údajem v kol. č. 47 CP) a tedy i základem daně je hodnota opravy výrobku.

7 Základ daně při zpětném dovozu po PZS (6)
Čl. 591 PPCK – „standardní“ PZS s použitím nákladů na zušlechtění (režim „6121“, kód upřesnění „B05“) Částečné osvobození od dovozního cla, kdy se za základ pro výpočet celní hodnoty považují náklady na zušlechtění, lze povolit na žádost. Základem pro výpočet cla (celní hodnotou, tj. údajem v kol. č. 47 CP) a tedy i základem daně je hodnota nákladů na zušlechtění výrobku. U placených oprav a při použití nákladů na zušlechtění je základ pro vyměření cla a tedy i základ daně zpravidla řádově nižší, než u bezplatných oprav a u standardního pasivního zušlechťovacího styku (při výpočtu tzv. „rozdílového cla“).

8 DPH u režimu dočasného použití (1)
§ 23 odst. 1, 4 a 6 – zdanitelné plnění při dovozu (1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost při dovozu zboží vzniká a) propuštěním zboží do celního režimu volný oběh, b) propuštěním zboží do celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navracení c) propuštěním zboží do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla, (4) Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. c), je plátce povinen přiznat daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu v době dovozu zboží. (6) Bylo-li osobě, která není plátcem, rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. c), je tato osoba povinna zaplatit daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu v době dovozu zboží.

9 DPH u režimu dočasného použití (2)
Čl. 143 odst. CK Dovozní clo, které má být zaplaceno u zboží propuštěného do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, činí za každý byť jen započatý měsíc, během kterého bylo zboží propuštěno do tohoto režimu, 3 % z úhrnné výše cla, které by mělo být zaplaceno za uvedené zboží, kdyby v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. Výše uvedený způsob výpočtu se týká pouze cla, a to navíc až při ukončení režimu zpětným vývozem (předpoklad je ve lhůtě menší než 34 měsíců trvání režimu). DPH je třeba přiznat/zaplatit v plné (ve 100 % - ní) výši, navíc již při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla. Pozn. – u režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla nevzniká propuštěním/ukončením ani celní dluh, ani daňová povinnost při dovozu zboží.

10 Daňové aspekty uplatnění čl. 64 CK (1)
Čl. 64 odst. 1 CK S výhradou článku 5 může celní prohlášení učinit každá osoba, která může příslušnému celnímu orgánu předložit předmětné zboží nebo zajistit jeho předložení se všemi doklady, jejichž předložení je nezbytné pro použití předpisů upravujících celní režim, do kterého je zboží navrženo v celním prohlášení. Čl. 788 odst. 1 PPCK Pro účely čl. 161 odst. 5 kodexu se za vývozce považuje osoba, jejímž jménem a na jejíž účet je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v době přijetí tohoto prohlášení k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat. Vlastnický vztah ke zboží je s ohledem na osobu, která může činit celní prohlášení (nebo se nechat přímo či nepřímo zastoupit), rozhodující/omezující pouze u vývozních celních režimů. U dovozu, zejména u volného oběhu, nikoliv.

11 Daňové aspekty uplatnění čl. 64 CK (2)
§ 108 odst. 1 písm. e) a odst. 2 odst. 1 a 2 – osoby povinné přiznat/zaplatit daň (1) Přiznat daň jsou povinni e) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká daňová povinnost podle § 23 odst. 1 písm. a) až c) a § 23 odst. 5 (v celním řízení vždy zastoupená osoba při obou formách zastoupení, pochopitelně také osoba, jednající svým jménem na svůj účet) (2) Zaplatit daň jsou povinny a) osoba, která není plátcem, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká daňová povinnost podle § 23 odst. 1 písm. a) až c) a § 23 odst. 6, b) osoba, u které vzniká daňová povinnost podle § 23 odst. 1 písm. d) až h), c) osoba, na jejíž účet je zboží vráceno ze svobodného pásma nebo svobodného skladu zpět do tuzemska podle § 20.

12 Daňové aspekty uplatnění čl. 64 CK (3)
§ 72 odst. 1 a 2 a 73 – principy a nárok na odpočet daně (1) Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování a) zdanitelných plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku…. (2) Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň uplatněná podle tohoto zákona b) na zboží, které bylo plátcem …. anebo dovezeno ze třetí země (1) Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto podmínky: c) při odpočtu daně při dovozu zboží, je-li plátce povinen tuto daň přiznat podle § 23 odst. 3 až 5, daň přiznat a mít daňový doklad

13 Daňové aspekty uplatnění čl. 64 CK (4)
Z výše uvedeného je zřejmé, že byť má osoba, která učinila celní prohlášení svým jménem, nebo na jejíž účet bylo CP učiněno, a která není vlastníkem zboží (např. spediční společnost, která zajišťuje přepravu, příp. celý logistický řetězec dovozce), daňový doklad, nemůže uplatnit odpočet daně při dovozu zboží, kterou však musí přiznat, protože onen dovoz zboží (daň na vstupu) nepoužila pro účely uskutečnění („svých následných“) plnění v rámci svých ekonomických činností. Opačně také osoba, která je vlastníkem zboží a uskuteční („své následné“) plnění v rámci svých ekonomických činností, také nemůže uplatnit nárok na odpočet daně při dovozu zboží, protože nemá daňový doklad, neboť CP nebylo učiněno na její účet. Pozn. - tytéž následky má „nesprávné“ uvedení deklaranta do CP činěných samotnou osobou či v přímém zastoupení, neboť deklarant je nezměnitelný, případně všechny ostatní situace, kterými byla osoba do role/pozice osoby činící celní prohlášení „dotlačena“.

14 Rozdíly v osvobození od cla a od daně (1)
§ 71 – osvobození od daně při dovozu zboží - případy s rozdíly v osvobození od cla a od daně (osvobození od daně je striktnější) § 71 odst. 2 písm. a) - Zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy (viz čl. 25 – 27 NR 1186/2009) - jde-li o dovoz kávy nebo čaje, vztahuje se osvobození od daně na množství do g kávy, nebo 200 g kávového extraktu a esence, g čaje, nebo 40 g čajového extraktu a esence, (osvobození od cla je bez tohoto omezení – kódy C08 – plátce (clo); 08C – neplátce (clo i DPH)) § 71 odst. 2 písm. f) - Zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům pro uskutečnění obecných záměrů nebo dovážené ve prospěch zdravotně postižených osob (viz čl. 61 – 73 NR 1186/2009) – od daně osvobozeno jen tehdy, je-li bezúplatně nabyté a jen některé případy dovozu (osvobození od cla je bez tohoto omezení – kódy C20 – C25 (celá škála) – plátce (clo); 20C, 23C, 25C – neplátce (clo i DPH)) § 71 odst. 3 písm. a) - Zboží nepatrné hodnoty (viz čl. 23 a 24 NR 1186/2009) – od daně osvobozeno jen v úhrnné (vlastní) hodnotě do 22 EUR (osvobození od cla je do 150 EUR – kód C07 – plátce (clo); 07C – neplátce (clo i DPH))

15 Rozdíly v osvobození od cla a od daně (2)
§ 71 – osvobození od daně při dovozu zboží - případy s rozdíly v osvobození od cla a od daně (osvobození od daně je striktnější, resp. není přiznáno) § 71 odst. 3 písm. c) - Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy (viz čl. 42 – 52 NR 1186/2009) - od daně osvobozeno jen tehdy, je-li bezúplatně nabyté, není určeno k prodeji a které dovážejí muzea a galerie, v případě dovozu za úplatu není dodáno osobou povinnou k dani; tedy jen některé případy dovozu (osvobození od cla je bez tohoto omezení – kódy C11 – C14 (celá škála) – plátce (clo); 11C, 12C – neplátce (clo i DPH)) § 71 odst. 5 – vrácené zboží (viz čl. 185 CK) – U vráceného zboží je přiznán nárok na osvobození od daně pouze osobě, která předmětné zboží vyvezla, pokud bylo tomuto zboží přiznáno osvobození od cla (osvobození od cla je bez tohoto omezení – kód F01 – plátce (clo); 01F – neplátce (clo i DPH)) Čl. 57 a 58 NR 1186/2009 – nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě – od daně není osvobozeno vůbec (osvobození od cla – kód C17 – plátce (clo); C17 – i neplátce (jen clo))

16 Rozdíly v osvobození od cla a od daně (3)
§ 71 a § 92 – osvobození od daně při dovozu zboží - případy s rozdíly v osvobození od cla a od daně (osvobození od cla je striktnější, resp. není přiznáno) § 71 odst. 3 písm. b) a d) - dovoz čistokrevných koní a publikací a tiskovin při příležitosti voleb – od cla není osvobozeno vůbec (osvobození od daně – kód 9A9 – jen neplátce (jen daň)) § 71 odst. 3 písm. e) – dovoz vratných obalů bez úplaty či za úplatu – od cla je případně osvobozeno jen ve specifických případech, nikoliv u „standardního“ volného oběhu (osvobození od daně – kód 9A9 – jen neplátce (jen daň)) § 71 odst. 3 písm. g) – dovoz plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo …, dovoz elektřiny, tepla nebo chladu prostřednictvím tepelných nebo chladicích sítí - od cla není osvobozeno vůbec (osvobození od daně – kód 0N0 – jen neplátce (jen daň)) § 92 odst. 3 – dovoz investičního zlata (osvobození od daně – kód 080 – jen neplátce (jen daň)) - od cla není osvobozeno vůbec (dovoz zlata – nejen investičního - ČNB - § 71 odst. 6 – kód 0M0)

17 Děkuji za pozornost Celní správa České republiky
( 


Stáhnout ppt "DÍLČÍ OBLASTI DPH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google