Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDSTAVENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST Úřad vlády 31. 3. 2011 Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDSTAVENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST Úřad vlády 31. 3. 2011 Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální."— Transkript prezentace:

1 PŘEDSTAVENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST Úřad vlády 31. 3. 2011 Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj

2 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 2 PRAHA A EU  Praha díky výši HDP čerpá prostředky z fondů EU narozdíl od zbytku ČR v Cíli 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.  2 operační programy Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA) Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OPPK)  Financování: Evropský sociální fondOPPA Evropský fond pro regionální rozvojOPPK

3 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 3 Operační program Praha – Konkurenceschopnost Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Operační program Praha - Adaptabilita Jednotný programový dokument pro Cíl 2 2004 - 20062007 - 2013 PRAHA V RÁMCI PROGRAMOVÝCH OBDOBÍ

4 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 4 ROZDĚLENÍ ALOKACE MEZI ESF A EFRR Celkem 403,8 mil. EUR (cca 10,2 mld. Kč)

5 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 5 GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE OPPA Specifický cíl 1 Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Prioritní osa 3 Modernizace počá- tečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Prioritní osa 3 Modernizace počá- tečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce

6 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 6 ROZPOČET OPPA Prioritní osa Celkové zdroje (mil. Kč) Schválené projekty 1.,2.,3. výzva Zbývá vyčerpat 4.,5. výzva % Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 1229,2951,5277,622,6 Podpora vstupu na trh práce 938,9691,6247,426,3 Modernizace počátečního vzdělávání 938,9704,2234,725 Technická pomoc111,1123,700 Celkem3 2182470,1747,123,2 Hodnoty platí pro kurz: 25,24 Kč/EURO

7 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 7 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Podporované aktivity –Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání –Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji –Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí  Uznatelné cílové skupiny –Zaměstnanci –Zájemci o podnikání –Zaměstnavatelé –OSVČ  Oprávnění žadatelé –Podnikatelské subjekty –Veřejné instituce –Nestátní neziskové organizace –Profesní a zájmová sdružení –Školy

8 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 8 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Podporované aktivity –Začleňování znevýhodněných osob –Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob –Podpora souladu pracovního a soukromého života –Rozvoj kapacit malých NNO  Uznatelné cílové skupiny –Znevýhodněné osoby –Pracovníci organizací sociálních služeb –Zaměstnavatelé  Oprávnění žadatelé –Nestátní neziskové organizace –Veřejné instituce –Podnikatelské subjekty

9 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 9 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Podporované aktivity –Zkvalitnění vzdělávání na SŠ a VOŠ –Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ –Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků –Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně podpory nadaných žáků  Uznatelné cílové skupiny –Žáci a studenti –Pedagogičtí a akademičtí pracovníci –Osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém  Oprávnění žadatelé –Školy –Veřejné instituce –Nestátní neziskové organizace

10 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 10 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ  Výzvy vyhlašovány 1x za 16 měsíců  Příjemci dle výzvy  Velikost projektu dle výzvy: min. 1 mil. Kč, max. 15 mil. Kč  Délka realizace: max. 30 měsíců  Žádost se vyplňuje do webového formuláře Benefit7 na www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.cz  Odevzdání projektové žádosti jen osobně  Předložení žádosti 1x v listinné podobě podepsané statutárními zástupci žadatele a všech partnerů

11 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 11 DALŠÍ VÝZVY Pořadí výzvyZapojené prioritní osyVyhlášení výzvy Předpokládané schválení podpory pro vybrané projekty 4. Výzva PO 1, PO 2, PO 3 130 mil. 110mil. 110 mil. 4. května 2011prosinec 2011 5. výzvaPO 1, PO 2, PO 3září – listopad 2012únor 2013 Aktuality na www.oppa.czwww.oppa.cz Možnost zasílání aktualit pro zaregistrované

12 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 12 GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE OPPK Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. Specifické cíle Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb Specifické cíle Zkvalitnění životního prostředí Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT Prioritní osa 2 Životní prostředí Specifické cíle Zvýšení konkurence- schopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu Prioritní osa 3 Inovace a podnikání

13 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 13 ROZPOČET OPPK Prioritní osa Celkové zdroje (mil. Kč) Schválené projekty Zbývá vyčerpat % Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 2 5942 05154321 Životní prostředí 1 7441 50424013 Inovace a podnikání 2 4412 01842317 Technická pomoc 19621800 Celkem 6 9765 7921 18417 Hodnoty platí pro kurz: 25,24 Kč/EURO

14 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 14 ZAMĚŘENÍ OPPK PRIORITNÍ OSY SE ČLENÍ NA OBLASTI PODPORY  OP 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy  OP 1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb  OP 2.1 – Revitalizace a ochrana území  OP 2.2 – Úsporné a udržitelné využití energií a přírodních zdrojů  OP 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí  OP 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí  OP 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků

15 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 15 OP 1.1 – PODPORA EKOLOGICKY PŘÍZNIVÉ POVRCHOVÉ DOPRAVY PODPOROVANÉ AKTIVITY  Výstavba tramvajových tratí  Budování bezbariérových přístupů (stanice metra)  Park and Ride, Bike and Ride, Kiss and Ride  Výstavba nových cyklostezek OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  HMP  Dopravní podnik HMP, a. s.  Vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace apod.) FINANČNÍ ALOKACE  92,5 mil EU (cca 2,6 mld. Kč)

16 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 16 OP 1.2 – ROZVOJ A DOSTUPNOST ICT SLUŽEB PODPOROVANÉ AKTIVITY  Rozvoj telekomunikačních sítí (zejména projekty zaměřené na místní sítě, včetně zřizování veřejných internetových terminálů)  Rozvoj e-služeb městské správy (e-government), jejich dostupnosti i využití  Projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  HMP  MČ  Nestátní neziskové organizace FINANČNÍ ALOKACE  10,3 mil EUR (cca 288,4 mil. Kč)

17 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 17 OP 2.1 – REVITALIZACE A OCHRANA ÚZEMÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY  Revitalizace ploch s ekologickou zátěží (brownfields)  Regenerace veřejných prostranství v obytných územích (sportovní a víceúčelové plochy, volnočasové areály apod.)  Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.), revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území, obnova historicky cenných objektů a areálů  Revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně doprovodné zeleně  Budování protipovodňových opatření  Výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  HMP, MČ, Organizace zřizované HMP a MČ  Nestátní neziskové organizace FINANČNÍ ALOKACE  60 mil EUR (cca 1,68 mld. Kč)

18 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 18 OP 2.2 – ÚSPORNÉ A UDRŽITELNÉ VYUŽITÍ ENERGIÍ A PŘÍR. ZDROJŮ PODPOROVANÉ AKTIVITY  Realizace energetických úspor a možnosti využití obnovitelných zdrojů energie (narazení spalování tuhých paliv obnovitelnými zdroji, nelze financovat pouhé zateplení objektů, to pouze jako doplněk – třeba doložit energetický audit)  Snížení energetické a materiálové náročnosti provozu města (Jedná se o budovy poskytující veřejné služby) OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  HMP, MČ, organizace zřizované HMP a MČ HMP  Nestání neziskové organizace FINANČNÍ ALOKACE  9,1 mil EUR (cca 255 mil. Kč)

19 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 19 OP 3.1 – ROZVOJ INOV. PROSTŘEDÍ A PARTNERSTVÍ MEZI VV A PRAXÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY  Podpora vzniku nových a rozvoje stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje)  Vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích  Rozvoj informačních a poradenských center pro inovace a transfer technologií OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.),NNO  Podnikatelské subjekty, Profesní sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod. FINANČNÍ ALOKACE  62,7 mil EUR (cca 1,76 mld. Kč)

20 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 20 OP 3.2 – PODPORA PŘÍZNIVÉHO PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY  Stimulace nových forem spolupráce firem, městské správy, podnikatelských sdružení (zejména hospodářské komory), neziskového sektoru, výzkumných a dalších institucí (např. klastry, aj.)  Výstavba poradenských, příp. specializovaných školících středisek pro zaměstnance a řídící pracovníky MSP  Chráněné dílny, logistická střediska s péčí o handicapované, základny veřejných prací  Realizace infrastruktury v oblasti cestovního ruchu (vč. rekonstrukce vybraných památek bezprostředně sloužících turistice) OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  HMP, MČ, organizace zřizované HMP a MČ HMP  Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)  Nestátní neziskové organizace FINANČNÍ ALOKACE  11,9 mil EUR (cca 333 mil. Kč)

21 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 21 OP 3.3 – ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ PODPOROVANÉ AKTIVITY  rozvoj MSP  dle NACE OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  Podnikatelské subjekty – MSP (i začínající) FINANČNÍ ALOKACE  22,1 mil EUR (cca 618 mil. Kč)

22 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 22 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ  Výzvy vyhlašovány cca 1x za rok  Délka realizace: max. 30 měsíců  Žádost se vyplňuje do webového formuláře Benefit7 na www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.cz  Odevzdání projektové žádosti jen osobně  V řádně zalepené obálce: vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele listy žádosti musí být pevně spojeny přiložit povinné přílohy žádosti přílohy (povinné i nepovinné) – nevkládají se do elektronické žádosti

23 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 23 DALŠÍ VÝZVY Pořadí výzvy Zapojené prioritní osy/oblasti podpory Vyhlášení výzvy Předpokládané schválení podpory pro vybrané projekty 8. Výzva1.1,1.2 a 3.14. května 2011zima 2011 9. výzva3.3podzim 2011jaro 2011 Aktuality na www.oppk.czwww.oppk.cz Možnost zasílání aktualit pro zaregistrované

24 DĚKUJI ZA POZORNOST Zuzana Bednářová manažerka publicity ODBOR FONDŮ EU MAGISTRÁT HL. M. PRAHY JUNGMANNOVA 35/29 111 21 PRAHA 1 WWW.OPPA.CZ; WWW.OPPK.CZ zuzana.bednarova@CITYOFPRAGUE.CZ


Stáhnout ppt "PŘEDSTAVENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST Úřad vlády 31. 3. 2011 Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google