Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální legislativa v zemědělské praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální legislativa v zemědělské praxi"— Transkript prezentace:

1 Environmentální legislativa v zemědělské praxi
Tomáš FENCL OZO v prevenci rizik a požární ochraně specialista Havarijního plánování FENCL SAFETY s.r.o

2 Přehled ekologické legislativy v návaznosti na zemědělský sektor
Zákony původní: 17/1992 Sb. o životním prostředí 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů   477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 86/2002 Sb., Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů   100/2004 Sb., Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)   114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny   115/2000 Sb., Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy  149/2003 Sb., Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného  k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)   FENCL SAFETY s.r.o

3 289/1995 Sb., Zákon Parlamentu České republiky o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),   334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu   59/2006 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky   78/2004 Sb., Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty   346/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty  521/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)   25/2008 Sb., Úplné znění zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů  180/2005 Sb., Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)   359/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií FENCL SAFETY s.r.o

4 Přehled aktualizované ekologické legislativy v návaznosti na zemědělský sektor
Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích NV. 295/2011 Sb. – o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy Vyhláška MZP č. 450/2005 Sb. o nakládání se závadnými látkami FENCL SAFETY s.r.o

5 Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích
Nový zákon o chemických látkách a chemických směsích (CHLaS) již v sobě obsahuje požadavky nové Evropské směrnice ES 1272/2008 (CLP). Zákon již obsahuje požadavky pro nový způsob klasifikace chemických látek a nový způsob značení nebezpečných vlastností požadavky na způsob značení a uvádění informací upozorňujících na nebezpečí (H věty) a věty obsahující pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) s chem. látkami. Dále je směrnicí a zákon stanoven povinný rozsah informací v Bezpečnostním listu (BL). FENCL SAFETY s.r.o

6 Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích
Požadavky Evropské směrnice jsou vyžadovány pro látky již od prosince 2010. Pro směsi se nacházíme v přechodném období. Splnění požadavků pro směsi (po staru „přípravky“) je platné od Pak bude zrušena i směrnice DPD pro starou klasifikaci a značení. Platí: U čistých látek musí být již aktuální BL s datem aktualizace po 2008. U směsí může být do souběh starých BL a již nové BL podle nových předpisů. FENCL SAFETY s.r.o

7 Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích
FENCL SAFETY s.r.o

8 Novela vyhlášky MZP č. 450/2005 Sb.
Zásadní změny: - navýšení limitního množství, od kterého se odvíjí povinnost vypracovat plán havarijních opatření pro únik závadných látek (Havarijní plán) - stanovuje podrobné požadavky na provádění kontrol těsnosti nádrží a zásobníků na závadné látky podle požadavku 39,písm. d), zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. FENCL SAFETY s.r.o

9 Novela vyhlášky MZP č. 450/2005 Sb.
Změna: 1) Zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu - zacházení se závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek nad l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek nad l včetně, a to v kterémkoliv okamžiku. O zacházení s pevnými závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v kterémkoliv okamžiku v celkovém množství závadných látek do kg včetně. Dále se o zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu nejedná, je-li nakládáno: 2) Stanovení požadavků pro nakládání s vysoce závadnými látkami. Limitní množství podle druhu obalu! 3) Dílčí změny v obsahu Havarijního plánu pro únik látek závadných vodám. FENCL SAFETY s.r.o

10 Novela vyhlášky MZP č. 450/2005 Sb.
Změna: 4) Požadavky na provádění kontrol těsnosti nádrží: Stanovení rozsahu a způsobu kontroly. Tlak na provedení defektoskopie. Kde defektoskopii nelze provést, je možný náhradní způsob. Náhradní způsob se provádí geologickou sondáží a smí jej provádět pouze autorizovaný inženýr v oboru geologie nebo hydrogeologie. Stanovení požadavku na odbornou způsobilost osoby provádějící kontrolu těsnosti e) Stanovený obsah Protokolu o kontrole těsnosti. FENCL SAFETY s.r.o

11 Ekologická újma- základní hodnocení rizik – praktický nácvik
Výběr činností uvedených v příloze 1. zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě. Výběr pracovišť, kde se činnosti uvedené v příloze nachází. Je povinnost hodnotit jednotlivá pracoviště. Nikoliv souhrn za firmu. Pracovištěm může být jeden areál. Dále se pokračuje podle NV 295/2011Sb. Zjistit údaje o okolí pracoviště tzn. údaje o životním prostředí, umístění pracoviště v lokalitě, vzdálenosti pracoviště od vodních toků apod. Zahájit vyplňování hodnotící tabulky. Součástí informací základního hodnocení rizika EÚj musí být seznam informačních zdrojů, z kterých zpracovatel čerpal. FENCL SAFETY s.r.o

12 Ekologická újma- základní hodnocení rizik – praktický nácvik
Při provádění základního hodnocení rizik vycházet z Metodického pokynu MŽP. Metodický pokyn je umístěn na stránkách Ministerstva životního prostředí na této adrese: V metodickém pokynu jsou i odkazy na stránkách na internetu, kde lze nalézt informace potřebné k vyplnění formuláře základního hodnocení rizika EÚj. FENCL SAFETY s.r.o

13 Ekologická újma- základní hodnocení rizik – praktický nácvik
Pokud výsledek základní hodnocení je nad 50 bodů má provozovatel povinnost: a) zpracovat podrobnou analýzu rizika Eúj, zavést systém řízení EMS ISO nebo EMAS (a tím se vyhnout povinnému finančnímu zajištění) nebo finančně se zajistit pro případ vzniku Eúj (pojištění, bankovní záruka apod.). FENCL SAFETY s.r.o

14 Děkuji za pozornost! www.fenclsafety.eu FENCL SAFETY s.r.o.
FENCL SAFETY s.r.o


Stáhnout ppt "Environmentální legislativa v zemědělské praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google