Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální možnosti podpory podnikání v OPPI Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu Agentura CzechInvest.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální možnosti podpory podnikání v OPPI Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu Agentura CzechInvest."— Transkript prezentace:

1 Aktuální možnosti podpory podnikání v OPPI Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu Agentura CzechInvest

2 Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - působnost nejen v Praze, ale také ve všech krajských městech - poradenství v oblasti strukturálních fondů EU - poskytují konzultace a formální návod jak získat dotace na podporu podnikání - podpora přílivu přímých zahraničních investic do ČR - identifikuje podnikatelské nemovitosti, spolupracuje při tvorbě Národní databáze brownfieldů - spolupracuje s regionálními partnery, vysokými školami, municipalitami

3 OP Podnikání a inovace (2007 – 2013) - navazuje na Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006 - realizace na celém území ČR s výjimkou hlavního města (sídlo je možné mít v Praze) - spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách s cílem zkvalitnit infrastrukturu, zvýšit inovační činnost - zavádění nových technologií či podpořit vstup MSP na zahraniční trhy - odvětvové vymezení dle CZ-NACE (dříve OKEČ) - peníze vypláceny ve formě zpětných dotací - povinnost alespoň 2 leté historie (u většiny programů)

4 Aktuálně spuštěné výzvy Harmonogram příjmu RŽ aktuálních programů OPPI

5 Inovace – Výzva IV. – prodloužení Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb Výše dotace: - dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč pro a), b) - dotace ve výši 1 – 100 mil Kč pro a), b) realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu Příjemci dotace: - podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu (podporovaná odvětví CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy) - malý a střední podnik, velký podnik malý a střední podnik

6 Inovace – Výzva IV. – prodloužení Způsobilé výdaje: - dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro MSP, technické zhodnocení staveb (% omezeny), - dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví - provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné - náklady na publicitu projektu - projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu - z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena - v projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým trhům

7 INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II. Získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí). Výše dotace: 0,04 – 1 mil. Kč - 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby - 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s VŠ a veřejnými výzkumnými institucemi - 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce Příjemce podpory: MSP, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, VŠ Jaké výdaje lze podpořit: - náklady na oprávněné zástupce - překlady - správní poplatky

8 ICT a Strategické služby – Výzva III. prodloužení Zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v České republice. Výše dotace: - dotace 1,5 až 100 mil. Kč, u projektů realizovaných převážně v regionech se soustředěnou podporou státu (viz příloha č.9) až 150 mil. Kč Příjemci dotace: - všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost - sídlo nebo bydliště příjemce podpory musí být v České republice

9 ICT a Strategické služby – Výzva III. prodloužení Podporované aktivity: - vývoj software - zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením - centrum oprav high-tech výrobků a technologií - pod aktivitu centra sdílených služeb nově spadá možnost zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením Vstupní kritéria: - vytvoření x nových pracovních míst dle velikosti podniku a podporované aktivity - minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

10 ICT a Strategické služby – Výzva III. prodloužení VARIANTA I - Mzdy, pojistné - hrubé mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech - povinné odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a státní politiku zaměstnanosti VARIANTA II - Hmotný majetek a jeho technické zhodnocení - Nákup a rekonstrukce staveb (max. 60 % celkových způsobilých investičních výdajů) - Pozemky (max. 10 %) - Hardware, sítě a jiné ICT zařízení - Nehmotný majetek · software, licence, know-how (max. 50 % pro velké podniky) Pro obě varianty - nájem pozemků a budov, služby poradců, expertů a studie (způsobilé výdaje max. 3 mil. Kč, míra podpory max., 50 %, pouze pro malé a střední podniky), přístup k informacím a databázím – de minimis podpora (pouze pro malé a střední podniky)

11 Další dotační Programy Rozvoj - napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007- 2013. (Otevření výzvy – listopad) ICT v podnicích - pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku. (Otevření výzvy – listopad) Nemovitosti - umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center.

12 Další dotační Programy Školící střediska - v rámci tohoto programu mohou podniky žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností. Eko-Energie – cílem je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Potenciál – pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

13 Další dotační Programy - Marketing - Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů - Poradenství - malé a střední podniky šanci čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené oblasti inovace. Poradenská činnosti by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

14 Registrační žádost (RŽ) Hodnocení formální + přijatelnosti (vč. ekonomického) Plná žádost (PŽ) Hodnocení projektu Podmínky, přílohy Rozhodnutí o poskytnutí dotace Žádost o platbu a kontroly na místě Monitoring projektu Základní principy: - využití internetové aplikace eAccount - „elektronizace“ dokumentů (RŽ, PŽ, ŽOPL, většina příloh a zpráv…) - elektronická komunikace mezi žadatelem a agenturou - nutnost získání elektronického podpisu - založení Master účtu (prostředí k podávání žádostí) - podání žádosti o dotaci ve 2 stupních (RŽ, PŽ) Fáze procesu : OP Podnikání a inovace Proces administrace

15 Master účet - první krok pro přístup k aplikaci eAccount Master účet zakládá v aplikaci eAccount vždy statutární zástupce společnosti (organizace), která žádá o dotaci, případně pověřený zástupce na základě plné moci. Statutární zástupce, nebo zmocněnec musí vlastnit kvalifikovaný elektronický certifikát Bez kvalifikovaného elektronického certifikátu nelze Master účet založit K jedné firmě (jednomu IČ) lze založit pouze jeden Master účet

16

17

18 Registrační žádost Vyplnění základních údajů o žadateli Zjištění finančního zdraví žadatele Výsledek RŽ = rating (minimálně C+) Den schválením registrační žádosti = uznatelnost nákladů Přílohy: - Finanční výkazy za poslední 2 uzavřená zdaňovací období + aktuální období (daňové přiznání, rozvaha, výkaz zisků a ztrát) - Živnostenský list

19

20 Plná žádost Podává se do 3 měsíců (různé, dle programu) od potvrzení úspěšné registrace Přílohy (individuálně, dle jednotlivých programů): - Podnikatelský záměr - Finanční realizovatelnost projektu (FRP) - Specifické přílohy dle programu Pozn. Kontrola PŽ na CI, externí hodnotitelé a MPO

21

22 Žádost o platbu ŽoPl se vyplňuje prostřednictvím systému e-Account Podává se za již vynaložené prostředky Záložka ŽoPl se zpřístupní nejpozději 1 měsíc před plánovaným ukončením projektu/etapy ŽoPl je nutné podat max. 6 měsíců od plánovaného data ukončení projektu Podání ŽoPl za jednotlivé etapy není časově limitováno (možné podat ŽoPl za etapy až po ukončení celého projektu)

23 Žádost o platbu - eAccount

24 Monitoring projektu Monitoring projektu probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení (doba udržitelnosti – 3 nebo 5 let) Cílem je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektu Zprávy jdou podávány elektronicky prostřednictvím eAccountu Přehled druhů monitorovacích zpráv a termíny podání jsou rozepsány v eAccountu v záložce Monitoring projektu

25 Monitoring projektu - Harmonogram

26 Užitečné odkazy Nápověda v eAccountu Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část: h ttp://www.czechinvest.org/data/files/pokyny-pro-zadatele-1401-cz.pdf h ttp://www.czechinvest.org/data/files/pokyny-pro-zadatele-1401-cz.pdf - zvláštní část Návodka pro dokládání materiálů k ŽoPl v OPPI: http://www.mpo.cz/dokument51313.html Společné přílohy pro OPPI: (např.: pravidla etapizace, pravidla pro publicitu, pravidla pro výběr dodavatelů, žádost pro změnu podmínek apod.) http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-oppi http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-oppi

27 Zdroje informací www.czechinvest.org www.mpo.cz www.mpo-oppi.cz Regionální kanceláře CzechInvest Zelená linka: 800 800 777

28 Děkuji za pozornost Ing. Blanka Miksová Ředitelka regionální kanceláře pro Středočeský kraj a Prahu Tel: 296 342 553 blanka.miksova@czechinvest.org praha@czechinvest.org


Stáhnout ppt "Aktuální možnosti podpory podnikání v OPPI Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu Agentura CzechInvest."

Podobné prezentace


Reklamy Google