Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reformace Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reformace Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na"— Transkript prezentace:

1 Reformace Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Reformace Náboženské hnutí usilující o nápravu křesťanské církve
Předchůdci: Jan Viklef, Jan Hus

3 Německá reformace v 16. století (lutherská reformace)
Martin Luther německý kazatel, reformátor, považoval se za Husova nástupce přeložil do němčiny Bibli Martin Luther na obraze Lucase Cranacha st. z roku 1529

4 Na vrata chrámu pověsil Luther 95 tezí,
1517 Wittenberg Na vrata chrámu pověsil Luther 95 tezí, v nichž vyložil představu o křesťanském životě a zformuloval zásady a organizaci nové samostatné církve, nezávislé na papeži = církev evangelická, protestantská, luteránská

5 Zámecký kostel, na jehož dveře vyvěsil Martin Luther svých 95 tezí

6 Německá selská válka (1524-1526)
S reformací bylo spojeno i sociální hnutí chudiny na venkově – cílem zrušit poddanství, robotu, útlak vrchnosti = německá selská válka (Tomáš Münzer) zpočátku úspěchy i proti vojsku (k povstání se přidávali i rytíři, zchudlí měšťané i městská chudina, ale nebyli jednotni, měli malé bojové zkušenosti), nakonec bylo povstání poraženo, Münzer zajat a popraven.

7 Šmalkaldská válka ( ) boje německých protestantů s císařem Karlem V., protestanti poraženi (Na Lutherovu stranu se postavila vlivná část šlechty konflikt s římsko-německým panovníkem Karlem V., který chtěl v celé zemi prosadit katolické vyznání; v roce 1529 šlechtici veřejně protestovali proti panovníkovu nátlaku protestanti).

8

9 Augšpurský náboženský mír (1555)
konec náboženských válek v Německu vyrovnání katolíků a protestantů zásada: „čí země, toho náboženství“ z Německa se reformace šíří do Polska, Čech, Uher, Švédska, Dánska a na Island

10 Lutherův památník v Aši, jediný svého druhu v České republice

11 Švýcarská reformace Ulrich Zwingli ( ) humanistický teolog, který vedl kampaň proti žoldnéřské službě 1531 zabit v bitvě u Kapellu (jeho stoupenci se sloučili se stoupenci Kalvína helvétská konfese)

12 Kalvínská reformace Jan Kalvín Francouz žijící v Ženevě nauka o předurčení (Bůh stanoví, kdo je určen ke spasení a kdo k věčnému zavržení)

13 Stoupenci kalvinismu:
hugenoti - stoupenci kalvinismu ve Francii puritáni - stoupenci v Anglii (kromě těchto zemí se kalvinismus rozšířil i do Nizozemí)

14 Kalvinismus – velice radikální učení.
Kalvín zavedl ve městě přísný řád, a i když nevykonával přímo vládu, měl na ni velký vliv. Svojí autoritou prosadil mj. zákaz zábav, které sváděly k nemravnostem a nezřízenosti (tanec, divadlo), aby se lidé mohli soustředit na Boha, na poctivou práci a šetrnost. Kalvinisté propagovali mravný rodinný život, přísně trestali nevěru. Byli netolerantní k jiným názorům za čarodějnictví bylo roku 1545 upáleno 23 osob. Zákaz zlatých šperků přinutil ženevské zlatníky, aby si hledali jiné zaměstnání - položeny základy švýcarského hodinářství.

15 Pomník kalvínských teologů v Ženevě

16 Základní myšlenky reformace:
církev není hlavním prostředníkem mezi Bohem a člověkem (zpochybněna úloha církve) papež není hlavní autoritou, tou je Bible přijímání podobojí odsouzení odpustků zrušení celibátu bohoslužby v národním jazyce odmítali zdobení kostelů obrazy a sochami, odmítali nádherná roucha kněžích*

17 Interiér protestantského kostela v Norimberku

18 Protireformace = snaha přinutit nekatolíky k návratu ke katolickému vyznání Tridentský koncil – církev odmítla odpustky, uvědomila si své povinnosti, ale dohody s nekatolíky nedosáhla

19 Tridentský koncil, neznámý malíř

20 Jezuitský řád (Tovaryšstvo Ježíšovo)
jeden z nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve – měl velký význam pro obnovu katolické církve Zakladatel řádu - Ignác z Loyoly ( )

21 Freska Potvrzení regulí jezuitského řádu v kostele Panny Marie Sněžné
v Olomouci. Ignác z Loyoly přijímá papežskou bulu od papeže Pavla III. Namaloval Jan Kryštof Handke po roce 1743.

22 Typický oděv představitelů
jezuitského řádu

23 Jezuitský řád v Čechách
1556 přišli do Čech na pozvání Ferdinanda I. věnovali se učitelské činnosti a misijní práci Ferdinand I. Habsburský

24 Klementinum – původně jezuitská kolej v Praze

25 Barokní knihovní sál s překrásnou freskovou výzdobou a historicky cennými velikými glóby je nejkrásnějším prostorem Klementina.

26 Důsledky reformace a protireformace:
vznik evangelických církví křesťanství bylo rozděleno do dvou táborů: katolíci X evangelíci což vedlo ke krvavým náboženským válkám díky bohoslužbám v národních jazycích dochází k rozvoji kultury*

27 Kontrolní otázky: 1. Co je to reformace?
2. Které osobnosti jsou považovány za předchůdce reformace? 3. Uveďte jména dvou významných reformátů. Ve kterých zemích žili? 4. S čím bylo spojeno šíření reformace v Německu? 5. Kdo byli hugenoti a puritáni? 6. Uveďte základní myšlenky reformace. Jaké církve je prosazovaly? 7. Co je to protireformace? 8. Který církevní koncil měl vyřešit spory mezi katolíky a evangelíky? 9. Který církevní řád měl pomoci obnovit katolickou církev? Kdo ho založil? 10. Jaké byly důsledky reformace a protireformace?

28 Reformace Seznam použitých pramenů:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Beneš, Zdeněk: Dějepis pro střední odborné školy 1. SPL-Práce, Praha 2001 Beneš, Zdeněk: Dějiny středověku. SPL-Práce, Praha 1994 Čapek, Vratislav, Pátek, Jaroslav: Světové dějiny I. Fortuna, Praha 1992 Čornej, Petr a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, SNP, Praha 2002 Sochrová , Marie: Dějepis v kostce pro střední školy, Fragment, Havlíčkův Brod 1997


Stáhnout ppt "Reformace Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na"

Podobné prezentace


Reklamy Google