Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKÁNÍ A PODNIK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKÁNÍ A PODNIK."— Transkript prezentace:

1 PODNIKÁNÍ A PODNIK

2 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Podnikání a podnik Sada: Číslo DUM: 8 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ročník: 2. Ověřující učitel: Mgr. Květa Holečková

3 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Název listu: Podniknání a podnik Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Prezentace pohlíží z různých hledisek na problematiku podnikání, podniku a osobnost podnikatele. Zapojuje také žáky, neboť jim klade řadu otázek podněcujících je k samostatnému uvažování o problematice při zapojení všeobecného přehledu a poznatků z dalších předmětů. Slouží k výkladu a opakování a prohlubování učiva Ekonomiky 1. a 2. ročníku. Kromě definice pojmu podnikání, členění podniků a požadavků na osobnost podnikatele se výukový materiál mj. zabývá i majetkem podniku či např. pojmem prokura. Klíčová slova:  Podnikání, podnik, podnikatel, majetek podniku, prokura, plná moc Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO a dle publikace KUNZ, Vilém. Ekonomika pro střední školy: nejnovější moderní učebnice pro středoškoláky. 2., aktualiz. vyd. Ostrava: Mirago, 2001, 122 s. ISBN Velikost: 204 kb

4 Co je to podnikání? Pokuste se vlastními slovy formulovat definici slova „podnikání“!

5 Co je to podnikání? Podnikání je soustavná a systematická činnost prováděná podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku.

6 Národní hospodářství a podnikání
Národní hospodářství tvoří podnikatelský sektor a veřejný sektor. Podnikatelský sektor vytváří ekonomické statky. Veřejný sektor vytváří veřejné statky. podnikatelský + veřejný sektor = smíšený sektor

7 Ekonomický statek x veřejný statek
je užitečný něco stojí Veřejný statek: hradíme jej společně

8 Vymyslete příklady služeb poskytovaných veřejným sektorem.
úkol Vymyslete příklady služeb poskytovaných veřejným sektorem. Mohou být nějaké z těchto činností realizovány i v soukromém sektoru?

9 Co je to podnik? Podnik je právní, ekonomická a organizační jednotka.
jako právní jednotka: je schopna vlastním jménem uzavírat smlouvy jako ekonomická jednotka: vlastní nějaký majetek jako organizační jednotka: je uceleným útvarem, co se týče pracovních míst

10 Jaké významné podniky znáte ve vašem městě/ regionu? Čím se zabývají?
úkol Jaké významné podniky znáte ve vašem městě/ regionu? Čím se zabývají? Víte, kdo jsou nejvýznamnější zaměstnavatelé ve vašem městě? Jsou ze sféry veřejné/soukromé? Může i jedna osoba provádět podnikání?

11 Členění podniků 1) malé podniky (do 20 zaměstnanců) 2) střední podniky (do 100 zaměstnanců) 3) velké podniky (100 a více zaměstnanců)

12 Subjekty v podnikání OSVČ (FO; definuje živnostenský zákon + živnostenský rejstřík) Obchodní organizace (PO; obchodní rejstřík) Osobní Kapitálové Družstva Státní podniky

13 Kdo je podnikatelem? Podnikatel je osoba, která se účastní pracovně- právních vztahů. Podnikatelem je ten, kdo je zapsán v obchodním rejstříku. Podnikatelem je ten, kdo podniká na základě živnostenského oprávnění (ŽL, koncesní listina) a je zapsán v živnostenském rejstříku. Podnikatelem je ten, kdo podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění  úkol: znáte nějaká svobodná povolání? Podnikatel je ten, kdo provozuje zemědělskou výrobu. Podnikatel je zahraniční osoba, která má oprávnění podnikat v zahraničí.

14 Řešení úkolu svobodná povolání – advokát, notář, farmaceut, restaurátor, soudní exekutor, umělec, spisovatel, žurnalista, lékař, lékárník, veterinář… ; dále banky a provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání

15 Úkol Jaký by měl být dle Vašeho názoru (úspěšný) podnikatel?
Je vhodné, aby měl podnikatel znalosti z dalších oborů kromě oboru svého podnikání? Popř. z jakých?

16 Požadavky na osobnost podnikatele
Charakterové vlastnosti a schopnosti (nápaditost, schopnost vyhledat a řídit spolupracovníky, schopnost získat a udržet zákazníky, schopnost nést riziko, prosadit svůj názor…) Dobrý zdravotní stav (význam tzv. duševní hygieny) Odborné předpoklady (splňovat podmínky dané živnostenským zákonem – např. vzdělání + praxe) Další znalosti (z oblasti práva, daní a účetnictví,personálního řízení, marketingu, managementu, psychologie…)

17 Majetek podniku Vše, co je ve vlastnictví podniku a umožňuje provádět podnikatelskou činnosti Majetek = aktiva 1) dlouhodobý majetek 2) oběžný majetek

18 Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok
Cena vyšší než ,- (popř ,- nehmotný majetek) Opotřebení (fyzické, morální) - odpisy Členění: DM hmotný (pozemky, budovy, stroje, stáda…) DM nehmotný (patenty, licence, práva, software…) DM finanční (dlouhodobé cenné papíry – akcie, obligace, vklady…)

19 Oběžný majetek Doba použitelnosti kratší než 1 rok
Cena nižší než ,- Členění: Zásoby Pohledávky Peněžní prostředky Cenné papíry

20 Jednání jménem podniku
1) podnikatel FO: jedná osobně nebo prostřednictvím svého zástupce 2) podnikatel PO: statutární orgán (orgán oprávněn jednat jménem podniku ve všech záležitostech) Jednotlivec (např. ředitel) Kolektivní orgán (představenstvo, jednatelé)

21 Plná moc Lze udělit zmocněnci, aby jednal jménem podniku, pokud k tomu jinak není běžně oprávněn Plná moc musí být písemná Plná moc speciální (1 právní úkon) x generální (všechny právní úkony) Může být udělena 1 osobě x několika zmocněncům (= kolektivní plná moc)

22 prokura Zvláštní typ plné moci, kterou může udělit jen podnikatel, a to pouze FO (jedné nebo více) Prokurista je oprávněn ke všem úkonům při provozu podniku Nesmí zcizovat či zatěžovat nemovitosti Prokura se uvádí do Obchodního rejstříku


Stáhnout ppt "PODNIKÁNÍ A PODNIK."

Podobné prezentace


Reklamy Google