Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební výrobky a aplikace Nařízení 764/2008 Požadavky na použití neharmonizovaných stavebních výrobků ve stavbách na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební výrobky a aplikace Nařízení 764/2008 Požadavky na použití neharmonizovaných stavebních výrobků ve stavbách na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu."— Transkript prezentace:

1 Stavební výrobky a aplikace Nařízení 764/2008 Požadavky na použití neharmonizovaných stavebních výrobků ve stavbách na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu 10.02.2010

2 Neharmonizovaná sféra Zásada vzájemného uznávání Čl. 34 (28) Smlouvy o EU (SEU) Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) Výrobky vyrobené nebo uvedené na trh jednoho členského státu v souladu s jeho právními předpisy mají přístup na trh jiného státu. K omezení může dojít pouze na základě stanovených důvodů – důvod veřejného zájmu, přiměřenost, stanoveného cíle nelze dosáhnout jinak apod.

3 Problémy při aplikaci zásady vzájemného uznávání Orgány členských států vyžadují splnění požadavků národních předpisů, např. provedení dalších zkoušek, předložení dokumentů aj. Opatření je nepřiměřené Rozhodnutí příslušných úřadů není odůvodněno Podnikatel má omezené možnosti jak se bránit

4 Nařízení 764/2008 o vzájemném uznávání Nahrazuje Rozhodnutí č. 3052/95 Účinné od 13. května 2009 Cílem je odstranit problémy při aplikaci zásady vzájemného uznávání Přednost před vnitrostátní právní úpravou

5 Působnost nařízení Vztahuje se na rozhodnutí příslušného orgánu, které na základě technického pravidla - zakazuje uvést výrobek na trh - nařizuje změnu či dodatečné zkoušky výrobku - nařizuje stažení výrobku z trhu

6 Technické pravidlo Čl. 2 odst. 2 nařízení Jakékoli ustanovení předpisu čl. státu - které není předmětem harmonizace - a zakazuje uvést výrobek na trh či musí být při uvádění dodrženo, a stanoví - požadované vlastnosti (úroveň jakosti, bezpečnost, rozměry, zkoušení, balení etc.) - jiný požadavek (podmínky použití, recyklace aj.) pokud by mohl mít významný vliv na uvedení na trh

7 Přínosy Nařízení Nařízení stanoví jasná pravidla jak musí správní úřad členského státu postupovat v případě, že se rozhodne omezit volný pohyb určitého výrobku na svém území Důkazní břemeno je na straně úřadu Posílení práv podnikatelů Ukládá zřídit kontaktní místo pro výrobky (ProCoP)

8 Procesní postup při přijímání rozhodnutí I. Písemné oznámení příslušnému podnikatelskému subjektu, že hodlá přijmout rozhodnutí dle čl. 2 Nařízení (tedy ještě před přijetím samotného rozhodnutí) Zamýšlené rozhodnutí musí být podpořeno vědeckými či technickými argumenty pro použití některého z důvodů uvedených v čl. 34 a 36 SEU (veřejná bezpečnost, ochrana života a zdraví, aj.) V oznámení musí být upřesněno technické pravidlo, na jehož základě je rozhodnutí přijímáno Příslušný úřad si může vyžádat informace o výrobku (jeho vlastnosti, snadno dostupné informace)

9 Procesní postup při přijímání rozhodnutí II. Podnikateli je poskytnuto alespoň 20 pracovních dnů k uplatnění připomínek Rozhodnutí musí být řádně odůvodněno + zohlednění podnikatelových připomínek Součinnost podnikatele – informace o výrobku Rozhodnutí se zároveň oznamuje i Evropské komisi

10 Nařízení 764/2008 a podmínky použití Čl. 2 (2) b) ii): „Pro účely tohoto nařízení se za technické pravidlo považuje i jakýkoliv jiný požadavek kladený na výrobek nebo na druh výrobku zejména z důvodu ochrany spotřebitelů nebo životního prostředí, který má vliv na jeho spotřební cyklus po jeho uvedení na trh, jako jsou podmínky použití, recyklace, opětovného používání nebo zneškodňování, pokud tyto podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo charakter výrobku nebo druhu výrobku nebo jeho uvedení na trh.“

11 Proč je třeba pod Nařízení 764/2008 zahrnout i „podmínky použití“? Vzájemná provázanost mezi distribucí samotného výrobku a jeho následným použitím (např. u stavebních nebo strojírenských výrobků) Přímý vliv na samotnou distribuci či prodej výrobku Nutnost dodatečných nákladů spojených s úpravou výrobku Tyto požadavky nejsou vždy odůvodněné, nutné, přiměřené

12 Příklady judikatury Soudu Evropské unie Komise v. Portugalsko (C-432/03) – „polyethylenové trubky“ - orgán odmítl vydat povolení k instalaci do systému potrubí, aniž zohlednil certifikáty o schválení vydané jiným členským státech - podnik ani příslušný zahraniční orgán nebyl požádán o nezbytné informace - porušení povinnosti spolupráce vyplývající z čl. 34 a 36 SEU Komise v. Belgie (C-254/05) – „systém automatické požární signalizace“ - požadavek, aby komponenty systému bezpodmínečně vyhovovaly domácím technickým normám - k instalaci systému třeba schválení a přezkoušení (zdvojování kontrol) - rozpor s čl. 34 SEU (dodatečné náklady, může odradit od uvedení)

13 Závěry I. Požadavky na užití je třeba posuzovat ve světle čl. 34 SEU Soulad takových požadavků s čl. 34 SEU, je třeba vždy posuzovat individuálně Určité požadavky na užití výrobků mohou představovat opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení dovozu zakázanému článkem 34 SEU: bez ohledu na to, že se takové opatření stejnou měrou vztahuje jak na domácí, tak zahraniční výrobky pokud je přímým či nepřímým důsledkem znevýhodněné postavení výrobků z jiných členských států

14 Závěry II. Pokud dozorový orgán v případě neharmonizovaného výrobku, který je distribuován z jiného čl. státu hodlá požadovat splnění domácích podmínek použití → měl by se nejprve pokusit zjistit, zda takový výrobek splňuje požadavky v čl. státě, z něhož je distribuován Je-li třeba z důvodu ochrany veřejného zájmu trvat na splnění domácích požadavků → postup dle Nařízení (odůvodnění) Stavební výrobky (rozdílné klimatické a regionální podmínky) Stanovisko k užití neharmonizovaných stavebních výrobků

15 Děkuji Vám za pozornost JUDr. Tomáš Stehlík LL.M Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor vnitřního trhu a služeb EU stehlik@mpo.cz Tel: 224 853 088


Stáhnout ppt "Stavební výrobky a aplikace Nařízení 764/2008 Požadavky na použití neharmonizovaných stavebních výrobků ve stavbách na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google