Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014 - 2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014 - 2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů."— Transkript prezentace:

1 Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014 - 2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy ESF ERDF

2 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Východiska z programového období 2007 - 2013 Praha patří jako jediný region ČR do cíle 2 (kategorie rozvinutých regionů) -omezená alokace prostředků z fondů EU do VaVaI na území hl. m. Prahy realizace infrastrukturních projektů V&V těsně za administrativními hranicemi hl. m. Prahy řádově nižší podpora nedopovídající koncentraci VaVaI v Praze v rámci ČR vysoká poptávka a absorpční kapacita podpory VaVaI na území hl. m. Prahy 2

3 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Legislativní změny pro programové období 2014 - 2020 Praha patří jako jediný region ČR do kategorie více rozvinutých regionů Míra spolufinancování ze strany EU na území hl. m. Prahy = 50 % dofinancování ze zdrojů příjemce, státu a v případě OP Praha také z rozpočtu hl. m. Prahy Ex-ante kondicionality předběžné podmínky pro poskytování podpory z fondů EU (provedení reformních opatření či vytvoření národních a regionálních strategií pro příslušné intervence, musí být splněny nejpozději do 31. 12. 2016) pro podporu VaVaI v Praze je podmínkou aktualizace Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Tematická koncentrace oblasti podpory jsou již v návrzích nařízení EU o politice soudržnosti vymezeny 11 tematickými cíli 3

4 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Legislativní změny - tematická koncentrace Tematické cíle investiční priority TC 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací TC 2 - Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií TC 3 - Zvyšování konkurenceschopnosti MSP TC 4 - Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích TC 5 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik TC 6 - Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů TC 7 - Podpora udržitelné dopravy a odstraňování problematických míst v klíčových síťových infrastrukturách TC 8 - Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 4

5 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Legislativní změny - tematická koncentrace TC 9 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě TC 10 - Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání TC 11 - Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy 5

6 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Tematická koncentrace EU stanovuje přísnou tematickou koncentraci prostředků ze strukturálních fondů (ESF – Evropský sociální fond, EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj): mezi 45 % až 50 % celkových zdrojů ze strukturálních fondů musí být alokováno do TC 8, 9, 10; alespoň 20 % prostředků z ESF musí být přiděleno na sociální začleňování a boj proti chudobě (TC 9); alespoň 80 % prostředků z ESF musí být alokováno do 4 libovolných investičních priorit v rámci TC 8, 9, 10; alespoň 80 % prostředků z EFRR musí být přiděleno na jeden nebo více tematických cílů v rámci TC 1, 2, 3, 4; alespoň 20 % prostředků z EFRR musí být alokováno na TC 4. 6

7 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Investiční priority EU v oblasti VaVaI V oblasti VaVaI obsahují návrhy nařízení EU investiční priority:  ERDF EFRR čl. 5, bod 1 (a): posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora kompetenčních center, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu; EFRR čl. 5, bod 1 (b): podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití. 7

8 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Investiční priority EU v oblasti VaVaI  ESF ESF čl. 3 bod 2 (c): podpora výzkumu, technologického rozvoje a inovací prostřednictvím postgraduálního studia, odborné přípravy výzkumných pracovníků, vytváření sítí a partnerství mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými a technologickými středisky a podniky ESF čl. 3 bod 1 (c) ii): zlepšení kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání 8

9 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Operační programy v oblasti VaVaI pro programové období 2014 - 2020 Podklad pro přípravu Dohody o partnerství vymezuje operační programy pro programové období 2014 - 2020 na území ČR 28. 11. 2012 byl projednán a schválen vládou ČR oblast VaVaI je obsažena v těchto OP: Tematické OP na národní úrovni: –OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (gesce MPO) –OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (gesce MŠMT) OP pro region hl. m. Prahy: –OP Praha – pól růstu ČR (gesce MHMP) bližší vymezení intervencí v rámci zmíněných OP na území hl. m. Prahy bude upřesněno v návaznosti na výsledky vyjednávání s rezorty MŠMT a MPO 9

10 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ OP Praha – pól růstu ČR 10 Zaměření OP Praha – pól růstu ČR  nyní v návrhu 5. varianta OP Praha – pól růstu ČR  obsahuje TC (alokace podléhá pravidlům tematické koncentrace): TC 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací TC 3 - Zvyšování konkurenceschopnosti MSP TC 4 - Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích TC 6 - Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů TC 8 - Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil TC 9 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě TC 10 - Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání

11 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Zaměření OP Praha – pól růstu ČR ve VaVaI  investiční priority EU priority Prahy - zaměření na partnerství mezi V&V, VŠ a MSP a komercializaci výsledků V&V (relevantními partnery budou také subjekty ze Středočeského kraje s úzkou vazbou na hl. m. Prahu) priority hl. m. Prahy jsou v souladu s aktualizovanou RIS hl. m. Prahy pro Prioritní osu 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Specifické portfolio služeb pro inovace Podpora inovací ve službách Specifické finanční nástroje pro podporu inovací Kvalitní infrastruktura pro podporu inovačního podnikání Prostředí pro transfer znalostí Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace 11

12 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Zaměření OP Praha – pól růstu ČR ve VaVaI pro Prioritní osu 10: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení  Systém pro vyhledávání talentů  Rozvoj talentů ve vzdělávacím procesu  Podpora společných projektů a pracovišť vysokých škol a vědecko- výzkumných institucí  Podpora komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje  Kvalifikovaný personál poskytující služby pro inovace 12

13 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ OP Praha – pól růstu ČR Praha připravuje: metodiku, pomocí níž zúží priority navržené v 5. verzi OP veřejnou zakázku, která bude mít za cíl vyhodnotit absorpční kapacitu prioritních oblastí Prahy promítnutých do návrhu OP Praha – pól růstu ČR definování příjemců jednání s příslušnými rezorty o upřesnění priorit jednotlivých řídících orgánů operačních programů (MŠMT a MPO) ustanovení platforem pro přípravu OP Praha s účastí expertů pro VaVaI 13

14 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Možnosti navýšení alokace prostředků z fondů EU do VaVaI Hl. m. Praha prověřuje možnost uplatnění výjimek v návrhu obecného nařízení EP a Rady EU pro programové období 2014 – 2020 (CPR):  převod alokace až 3 % celkových prostředků EU pro ČR z méně rozvinutých regionů do Prahy z důvodu nadregionálního vlivu některých oblastí (VaVaI, vysoké vzdělávání), tzv. flexibilita (čl. 85 CPR)  převod alokace až 15 % celkových prostředků v rámci národního operačního programu na úrovni prioritní osy vyčleněných pro méně rozvinuté regiony do Prahy z důvodu přínosu dané intervence pro méně rozvinutý region (čl. 60 CPR)  navýšení míry spolufinancování EU na území hl. m. Prahy z důvodu důležitosti prioritní osy pro dosahování strategie Unie (čl. 111 CPR) 14

15 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Argumentace pro podporu VaVaI na území hl. m. Prahy v rámci OP Praha- - pól růstu ČR  harmonizace podpory rozvoje a spolupráce mezi institucemi V&V, VŠ a MSP = základní stavební jednotka pro koncept „pól růstu ČR“  předpokládaná vyšší míra udržitelnosti projektů realizovaných na území Prahy oproti jiným regionům ČR  nastavení priorit dle potřeb rozvoje hl. m. Prahy v souladu s Regionální inovační strategií (dlouhodobá spolupráce s experty)  posílení konkurenceschopnosti regionu na národní a mezinárodní úrovni 15

16 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Harmonogram  do dubna 2013 - příprava prvního návrhu programu (zatím s indikativním vyčíslením finančních prostředků); následně návrh programu předložen vládě  květen 2013 - říjen 2013 - program na úrovni ČR kompletně dopracován, postoupen a projednán Vládou ČR (vs. návrhy nařízení EU)  říjen 2013 - prosinec 2013 - program předložen a oficiálně projednán s EK, upraven a poté bude konečná verze programu předložena ke schválení EK formou rozhodnutí  V kontinuitě s uvedeným harmonogramem bude probíhat: Ex-ante hodnocení Strategické posouzení vlivu na ŽP (SEA) 16

17 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy e-mail: zdenka.bartosova@praha.euzdenka.bartosova@praha.eu


Stáhnout ppt "Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014 - 2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů."

Podobné prezentace


Reklamy Google