Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti."— Transkript prezentace:

1 TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti

2 AnotaceMateriál předkládá základní profil prezidenta T. G. Masaryka. AutorMgr. Pelikánová Kateřina (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup 65-51-H/01 Kuchař-číšník 66-51-H/01 Asistent prodeje 29-54-H/01 Cukrář pro výrobu 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch Speciální vzdělávací potřeby-žádné - Klíčová slovaT. G. Masaryk Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályJe součástí OBN, ZSV a DEJ

3 TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK prezidentem Č SR v letech 1918 až 1935, celkem zvolen č ty ř ikrát (1918, 1920, 1927 a 1934) 3 *7.3.1850 Hodonín +14.9.1937 Lány

4 STUDIUM, RANÁ V Ě DECKÁ A POLITICKÁ Č INNOST studoval filozofii na víde ň ské univerzit ě a dosáhl doktorátu od roku 1879 docentem víde ň ské univerzity, od 1897 byl ř ádným profesorem Karlovy univerzity založil v ě decký č asopis Atheneum (publikoval zde své názory, nap ř. proti zastánc ů m pravosti RKZ) za mlado č eskou stranu byl roku 1891 zvolen poslancem ř íšské rady byl proti nacionálnímu radikalismu i proti diktatu ř e a absolutismus prosazoval postupné posilování č eských kulturních a hospodá ř ských pozic v rámci rakouské monarchie 4

5 PROTIRAKOUSKÁ Č INNOST P Ř ED VZNIKEM Č SR stál v č ele Č eské strany lidové, pozd ě ji pokrokové, sblížil se s radikálním protirakouským k ř ídlem č eské politiky v po č átku 1. sv ě tové války (1914) stál u zrodu domácího odboje v zahrani č í se snažil získat dohodové mocnosti pro ideu samostatného č s. státu byl p ř edsedou Národní rady č s. (Pa ř íž – 1916 až 1918) zasloužil se o vytvo ř ení č s. legií (v Rusku, Itálii. Francii) získal podporu amerického prezidenta Wilsona a č eských i slovenských krajanských organizací pro vytvo ř ení spole č ného státu 5

6 VZNIK Č ESKOSLOVENSKA 14. 10. 1918 se stal p ř edsedou prozatímní č s. vlády (Pa ř íž) 28. 10. 1918 vznikla Č eskoslovenská republika 14. 11. 1918 byl Revolu č ním národním shromážd ě ním zvolen prvním prezidentem Č SR p ů sobil jako nejautoritativn ě jší politická osobnost nov ě vzniklého státu p ř isp ě l k rychlé konsolidaci povále č ných pom ě r ů vedl mladou republiku v duchu demokracie a liberalismu

7 Č INNOST V JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OBDOBÍCH 1918 – 20 podepsal mj. zákon o založení univerzity v Brn ě, která nesla jeho jméno (Masarykova univerzita) v Praze založil badatelskou a v ě deckou instituci tzv. Masarykovu akademii práce 1920 – 1927 podporoval ideu vytvo ř ení samostatného židovského státu navštívil Francii, Belgii a Británii spolupodílel se (i s manželkou) na tvorb ě a vydání 1. č s. ústavy 1927 – 1934 navšt ě voval rád č eská a slovenská m ě sta podporoval sokolské hnutí, byl č estným hostem všesokolských slet ů

8 POSLEDNÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ, ZÁV Ě R ŽIVOTA 1934 – 1935 i p ř es špatný zdravotní stav zvolen po č tvrté prezidentem 14. 12. 1935 je nucen ze zdravotních d ů vod ů abdikovat v zá ř í 1937 onemocn ě l zápalem plic a 14. 9. 1937 umírá 21. 9. 1937 se konal státní poh ř eb za ú č asti tisíc ů lidí, kte ř í Masaryka milovali smrt prezidenta Osvoboditele p ř edznamenala další tragický osud Č eskoslovenské republiky 8

9 OSOBNOST A SOUKROMÝ ŽIVOT oženil se s Ameri č ankou Charlottou Garriqueovou – vzal si její p ř íjmení za své m ě li 5 d ě tí, dosp ě losti se dožily č ty ř i: Alice (1879 – 1966), Herbert (1880 – 1915), Jan (1886 – 1948) a Olga (1891 – 1978) svou ženu p ř ežil TGM o 14 let m ě l mnoho p ř átel z ř ad významných osobností kulturního života, za všechny nap ř. spisovatele Karla Č apka a Vladislava Van č uru m ě l rád písni č ky Ach, synku, synku a Te č e voda, te č e pres velický majír

10 FOTOGRAFIE T. G. Masaryk a K. Č apek

11 ZDROJE POUŽITÁ LITERATURA kolektiv autor ů. D ě jiny zemí koruny č eské II. Praha: Paseka, 1992. ISBN 80-85192-30-6 KADLEC, Vladimír. Podivné konce našich prezident ů. Hradec Králové: KRUH, 1991. ISBN 80-7031-612-8. FOTOGRAFIE ŠECHTL, Josef Jind ř ich. Fotografie: T.G.Masaryk. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaryk_- _detail.png?uselang=cs NEZNÁMÝ. FOTO: T.G.Masaryk 2. In : Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T._G._Masaryk_a_K._%C4%8Capek.gif?use lang=cs


Stáhnout ppt "TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK Mgr. Kateřina Pelikánová www.zlinskedumy.cz OBN, ZSV, DEJ – Naši prezidenti."

Podobné prezentace


Reklamy Google