Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matematické metody v ekonomii a managementu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matematické metody v ekonomii a managementu"— Transkript prezentace:

1 Matematické metody v ekonomii a managementu
Ing. Ludmila Dömeová, CSc. Dr. Ing. Tomáš Šubrt RNDr. Helena Brožová, CSc. Katedra operační a systémové analýzy Provozně ekonomická fakulta

2 Studijní podpory Brožová, Houška: Metody optimálního rozhodování
Získal, Havlíček: Ekonomicko matematické metody I Získal, Beránková: Lineární programování I a II (III) Kosková: Distribuční úlohy I Internetová podpora

3 Matematické metody v ekonomii a managementu
Management Science (MS) Operations Research (OR) MS/OR jako aplikovaná systémová věda Základní pojmy teorie systémů Úrovně a fáze rozhodování Matematické modelování Struktura a konstrukce matematického modelu Hlavní skupiny modelů OV

4 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ
Systémová věda atd. SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ SYSTÉMOVÉ APLIKACE SYSTÉMOVÁ VĚDA SYSTÉMOVÉ TEORIE OBECNÁ TEORIE SYSTÉMÚ KYBERNETIKA SYSTÉMOVÁ ANALÝZA (A SYNTÉZA) OPERAČNÍ ANALÝZA (OPERAČNÍ VÝZKUM)

5 Systém Systém je účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi, která spolu se svými vstupy a výstupy vykazuje jako celek ve svém vývoji kvantifikovatelné vlastnosti a chování. účel struktura: prvky, hranice, okolí, vazby chování: y = T(x),

6 Systém a jeho okolí Vstupy Materiál Náklady Procesy Procedury Nástroje
Rozhodnutí Výstupy Výrobky Služby Manažer zákazníci počasí vláda konkurence banky akcionáři

7 Systémový přístup Systémový přístup je metodologie myšlení, řešení problémů nebo jednání Nalezení společného jazyka pro týmovou práci. Možnost přenosu výsledků mezi jednotlivými vědními obory - interdisciplinarita. Vypracovávání metodologii a formalizované postupy pro práci se systémy Systémový paradox Vzrůstající míra obecnosti a abstraktnosti systémových pojmů a teorií vede k nemožnosti odvozování jiných než triviálních tvrzení a důsledků Vyjádření principu efektivnosti zobecňování, existence efektivní limitní úrovně zobecňování jevů - účel

8 Management Science Operations Research
MS je aplikace vědeckých metod, technik a prostředků při analýze a řízení operací v systému s cílem zajistit optimální řešení problému. Základní charakteristiky: Podpora rozhodování Využívání vědeckých postupů Systémový přístup k řešení problémů Týmová spolupráce Používání matematických modelů Využití informatiky a výpočetní techniky

9 Potřeba podpory rozhodování
Vysoký počet alternativ Vysoké ztráty z chybných rozhodnutí Stálé změny vnějších podmínek Méně času na rozhodování Stále komplexnější problémy Dobře strukturované Částečně strukturované Špatně strukturované

10 Rozhodovací proces Proces řešení rozhodovacích problémů
Proces volby – výběru rozhodnutí Věcná stránka rozhodovacího procesu Co řešíme? Procedurální stránka rozhodovacího procesu Jak řešíme, postupujeme? Normativní postupy Nejlepší řešení Deskriptivní postupy Analýza řešení

11 Prvky rozhodovacího procesu
Subjekt rozhodování Objekt rozhodování Cíl rozhodování Varianty rozhodnutí Kritéria rozhodování Stavy okolností Jistota, riziko, nejistota

12 Rozhodování a úrovně řízení (Anthony)
Vrcholové řízení Složité, nestrukturované problémy za rizika a nejistoty Střední úroveň Semistrukturované problémy Operativní řízení Dobře strukturované problémy

13 Fáze rozhodovacího procesu (Simon)
Analýza: zkoumání reality, identifikace a definice problému, definice systému Návrh: konstrukce modelu, výpočet, návrhy řešení (alternativy) Výběr: výběr řešení modelu Implementace: řešení reálného problému

14 Typy rozhodnutí Stupeň řízení Podpora Operativní Střední Vrcholový Strukturované Příjem objednávek Analýza rozpočtu Umístění skladů MIS, OV Semistrukturované Řízení zásob Rozpočet Plánování nového výrobku DSS, KMS Nestrukturované Výběr ilustrace Lobování, nábor, vyjednávání Nové technologie EIS neuronové sítě MIS, MS MS, DSS,EIS EIS,KMS, neuronové sítě

15 Modelování a model Modelování je způsob zkoumání reality, při němž složitost, chování a další vlastnosti jednoho celku vyjadřujeme složitostí, chováním a vlastnostmi jiného celku – modelu. Model je záměrně zjednodušený obraz skutečnosti vytvořený pomocí zvolených zobrazovacích prostředků. Účelové zjednodušení reality – práce s modelem Věcně odlišný od reálného objektu, ale z hlediska účelu, pro který byl konstruován je s reálným objektem funkčně totožný.

16 Model Objekt experimentování, shromažďování a oceňování výsledků
Základ pro rozvoj nového systému nebo zdokonalování existujícího systému Fyzicky vždy nezávislý na reálném modelovaném objektu Může být mnohem univerzálnější než nějaké mechanické zařízení, může být abstraktní myšlenkovou konstrukcí.

17 Typy modelů Ikonické (materiální) modely Symbolické modely
Stroje a předměty Analogová zařízení Symbolické modely Grafické Slovní - verbální Matematické – modely operačního výzkumu

18 Typy modelů Normativní modely Deskriptivní modely Koncepční modely
Ukazují optimální, žádoucí stav systému Deskriptivní modely Popisují systém a jeho chování, neobsahují kritérium Koncepční modely Popisují koncepci nově navrhovaného systému

19 Typy modelů Z hlediska vývoje v čase Z hlediska náhodnosti chování
Statické Dynamické Dynamizované Z hlediska náhodnosti chování Deterministické Stochastické Fuzzy

20 Modelování Definování systému na reálný objekt
Verbálně-grafický model daného objektu Matematický model Testování a verifikace modelu Modelové experimenty

21 Prvky matematických modelů
Proměnné a konstanty Modelují prvky systému Endogenní, stavové Zobrazují charakteristiky vnitřního stavu systému Exogenní, vstupní nebo výstupní Zobrazují vztahy systému a okolí Rozhodovací – nezávislé Nekontrolovatelné – závislé

22 Prvky matematických modelů
Rovnice a nerovnice Zobrazují vazby systému Funkce a relace Popisují chování a další vlastnosti systému Popisují čas

23 Přehled matematických modelů
Matematické programování – optimalizační modely Distribuční modely Vícekriteriální rozhodování Rozhodovací modely a modely teorie her Modely teorie grafů Modely projektového řízení Simulační modely Markovovy řetězce Modely hromadné obsluhy Modely zásob Modely obnovy …………….. atd.

24 Optimalizační modely Cílem je najít řešení Lineární programování
splňující omezující podmínky a optimalizující hodnotu kritéria. Lineární programování Nelineární programování Dynamické programování Stochastické programování

25 Distribuční modely Řešení problémů spojených s dopravou, distribucí nebo přiřazováním. Jednostupňová dopravní úloha Vícestupňová dopravní úloha (s tranzitem) Okružní dopravní úloha (obchodní cestující) Přiřazovací úloha

26 Projektové řízení Umožňují časovou, nákladovou a zdrojovou analýzu projektů - procesů, ve kterých probíhá více operací, které jsou na sobě závislé. Patří do skupiny modelů teorie grafů

27 Teorie rozhodování a teorie her
Modelování konfliktních situací. Vznikly z potřeby modelovat chování hráčů hazardních her. Hry inteligentních hráčů Hry proti přírodě Rozhodovací modely

28 Systémy pro podporu rozhodování
Podporují rozhodování v částečně a špatně strukturovaných situacích Všechny fáze rozhodovacího procesu Všechny stupně řízení Individuální i skupinová rozhodnutí Interaktivní Umožňují učení uživatele

29 Systém pro podporu rozhodování
Řízení dat Řízení modelů Externí modely Znalostní subsystémy Uživatelské rozhraní Uživatel Externí Interní data Báze znalostí organizace Jiné počítačové systémy Internet intranet extranet

30


Stáhnout ppt "Matematické metody v ekonomii a managementu"

Podobné prezentace


Reklamy Google