Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost politiky soudržnosti v oblasti řešení infrastrukturních projektů ve vazbě na klíčové dokumenty na úrovni EU Evropský sociální fond Praha & EU:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost politiky soudržnosti v oblasti řešení infrastrukturních projektů ve vazbě na klíčové dokumenty na úrovni EU Evropský sociální fond Praha & EU:"— Transkript prezentace:

1 Budoucnost politiky soudržnosti v oblasti řešení infrastrukturních projektů ve vazbě na klíčové dokumenty na úrovni EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 2 Budoucnost kohezní politiky Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy ratifikované na konci roku 2009 snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: http://www.mmr.cz/mmr-cz/Kohezni-politika-a-Uzemni-agenda-EU/Kohezni-politika

3 3 Budoucnost kohezní politiky V dubnu 2009 byla v Bruselu představena zpráva italského experta Fabrizia Barcy vypracovaná pro Evropskou komisi. Zpráva se zabývá zejména odůvodněním kohezní politiky z ekonomického hlediska a zdůrazňuje její význam v rámci politik Evropské unie, vyhodnocuje dosavadní vývoj a doporučuje některé reformní kroky pro budoucnost. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: http://www.mmr.cz/mmr-cz/Kohezni-politika-a-Uzemni-agenda-EU/Kohezni-politika

4 4 Budoucnost kohezní politiky Klíčovým pojmem zprávy je „place–based development model“ – místně orientovaný model rozvoje, který má zdůraznit integrovaný teritoriální/regionální přístup k řešení problémů a s tím související důraz na kvalitu institucí, které participují na realizaci kohezní politiky. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: http://www.mmr.cz/mmr-cz/Kohezni-politika-a-Uzemni-agenda-EU/Kohezni-politika

5 5 Budoucnost kohezní politiky EU by měla koncentrovat přibližně dvě třetiny veškerého financování na několik málo klíčových priorit definovaných na evropské úrovni. Kritéria pro alokování prostředků by měla zůstat ve stávající podobě (tzn. založena na výši HDP na obyvatele). Jedna nebo dvě z klíčových priorit by měly být poté zaměřeny na oblast sociálního začleňování, aby bylo možné realizovat rozvoj tzv. „územní sociální agendy“. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: http://www.mmr.cz/mmr-cz/Kohezni-politika-a-Uzemni-agenda-EU/Kohezni-politika

6 6 Budoucnost kohezní politiky Strategická debata mezi Evropskou komisí a členskými státy (v některých případech i regiony) by měla být neustále posilována a vyvažována na základě „Evropského strategického rozvojového rámce“, který by jasně definoval základní principy, indikátory a cíle potřebné pro úspěšné zacílení kohezní politiky. Evropská komise a členské státy by pak měly vytvořit nový typ smluvních vztahů (Národní strategickou rozvojovou smlouvu), které by obsahovaly hlavně snadno ověřitelné závazky. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: http://www.mmr.cz/mmr-cz/Kohezni-politika-a-Uzemni-agenda-EU/Kohezni-politika

7 7 Strategie „Evropa 2020“ Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority: Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje. Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=063c95b8-96cc-4f8b-b3d4-0b15afbf7f3f

8 8 Strategie „Evropa 2020“ Tyto cíle sestávají ze tří priorit – inteligentní růst, udržitelný růst a růst podporující začlenění nejsou ovšem vyčerpávající. Bude nutné učinit řadu opatření pro jejich podporu, a to na úrovni členských států a EU i na úrovni mezinárodní. Komise předkládá sedm stěžejních iniciativ: „Inovace v Unii“ „Mládež v pohybu“ „Digitální program pro Evropu“ „Evropa méně náročná na zdroje“ – podpora oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a podpora energetické účinnosti. „Průmyslová politika pro éru globalizace“ „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ „Evropská platforma pro boj proti chudobě“ Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=063c95b8-96cc-4f8b-b3d4-0b15afbf7f3f sd

9 Evropa 2020 Zdroj: Strategie 2020, str. 9, http://ec.europa.eu/eu202 0/pdf/1_CS_ACT_part1_ v1.pdf

10 10 Další vývoj….. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=063c95b8-96cc-4f8b-b3d4-0b15afbf7f3f V listopadu 2010 byla publikována Evropskou komisí Pátá kohezní zpráva, která nastínila výchozí stav a podobu klíčových politik ovlivňujících územní soudržnost v příštím programovém období 2014 - 2020 ve vazbě na strategický dokument Evropa 2020. Jedná se zejména o politiku soudržnosti a částečně SZP EU (tj. politika rozvoje venkova), které bezprostředně ovlivňují vztahy měst a venkova. Ačkoliv není v Páté kohezní zprávě explicitně tato tématika řešena, tak ji lze odvodit nepřímo v rámci nastavených cílů týkajících se smart, sustainable and inclusive growth v souběžné podpoře harmonického územního rozvoje snižujícím meziregionální disparity.

11 11 Další vývoj….. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=063c95b8-96cc-4f8b-b3d4-0b15afbf7f3f V příštím programovém období 2014 – 2020 bude jednoznačně zdůrazňována koncentrace pozornosti a zdrojů na vybraná témata, v nichž lze identifikovat critical mass. Členské země EU by se tak měly v následujících letech 2011 – 2013 zaměřit na vyhodnocení stávajícího stavu a kvality jejich výchozího stavu v oblasti infrastrukturních projektů a stavu veřejných financí v návaznosti na konkrétní doporučení uvedená v této studii. Těmito postupy tak bude možné posílit a vhodně nastavit procesy v regionálním a místním rozvoji, včetně aktivit relevantních aktérů rozvoje (tj. veřejné i soukromé sféry).


Stáhnout ppt "Budoucnost politiky soudržnosti v oblasti řešení infrastrukturních projektů ve vazbě na klíčové dokumenty na úrovni EU Evropský sociální fond Praha & EU:"

Podobné prezentace


Reklamy Google